Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 17:1-58

17  Ug ang mga Filistehanon+ nagtigom sa ilang mga panon aron sa pagpakiggubat. Sa dihang sila nagkatigom na didto sa Socoh,+ nga sakop sa Juda, sila nagkampo taliwala sa Socoh ug sa Azeka,+ sa Epes-damim.+  Kon bahin kang Saul ug sa katawhan sa Israel, sila nagtigom ug nagkampo sa ubos nga patag sa Elah,+ ug mihan-ay sila alang sa gubat aron sa pagsugat sa mga Filistehanon.  Ug ang mga Filistehanon nagbarog sa bukid niining kilira, ug ang mga Israelinhon nagbarog sa bukid niadtong kilira, nga may walog nga nag-ulang sa ilang taliwala.  Ug usa ka bantogan nga manggugubat migula gikan sa mga kampo sa mga Filistehanon, ang iyang ngalan mao si Goliat,+ gikan sa Gat,+ ug ang iyang gitas-on unom ka maniko ug usa ka dangaw.+  Ug dihay helmet nga tumbaga sa iyang ulo, ug sinul-oban siya sa kotamaya nga hiningbis, ug ang gibug-aton sa kotamaya+ lima ka libo ka siklo nga tumbaga.  Ug may putos nga tumbaga ibabaw sa iyang mga tiil ug usa ka salapang+ nga tumbaga taliwala sa iyang mga abaga.  Ug ang kahoy nga kuptanan sa iyang bangkaw sama sa likisan sa mga maghahabol,+ ug ang ohas sa iyang bangkaw unom ka gatos ka siklo nga puthaw; ug ang tigdala sa dakong taming nag-una kaniya.  Unya siya mibarog ug gisinggitan ang nagtalay nga kasundalohan sa Israel+ ug miingon kanila: “Nganong migula kamo aron mohan-ay sa pagpakiggubat? Dili ba ako ang Filistehanon ug kamo ang mga sulugoon+ ni Saul? Pagpilig usa ka tawo alang kaninyo, ug paanhia siya kanako.  Kon makahimo siya sa pagpakig-away kanako ug iya akong mapatay, nan kami mahimo ninyong mga sulugoon. Apan kon ako makabuntog kaniya ug mapatay ko siya, kamo mahimo usab namo nga mga sulugoon, ug kamo mag-alagad kanamo.”+ 10  Ug ang Filistehanon miingon: “Gihagit+ ko ang mga talay sa kasundalohan sa Israel niining adlawa. Hatagi ako ug usa ka tawo, ug kami mag-away!”+ 11  Sa dihang si Saul+ ug ang tibuok Israel nakadungog niining mga pulonga sa Filistehanon, sila nangalisang ug nangahadlok pag-ayo.+ 12  Karon si David mao ang anak nga lalaki niining Epratahanon+ gikan sa Betlehem sa Juda nga ginganlag Jese. Ug siya may walo ka anak nga lalaki.+ Ug sa mga adlaw ni Saul ang maong tawo tigulang na taliwala sa mga tawo. 13  Ug ang tulo ka magulang nga anak nga lalaki ni Jese milakaw. Misunod sila kang Saul ngadto sa gubat,+ ug ang mga ngalan sa tulo ka anak nga lalaki nga miadto sa gubat mao si Eliab+ nga panganay, ug ang iyang ikaduhang anak si Abinadab+ ug ang ikatulo si Sammah.+ 14  Ug si David mao ang kinamanghoran,+ ug ang tulo ka magulang misunod kang Saul. 15  Ug si David nagngadto-nganhi gikan kang Saul aron sa pag-atiman sa mga karnero+ sa iyang amahan sa Betlehem. 16  Ug ang Filistehanon nagpadayon sa pagpaduol sayo sa buntag ug sa gabii ug sa pagpahiluna sa iyang dapit sulod sa kap-atan ka adlaw. 17  Unya si Jese miingon kang David nga iyang anak: “Palihog, dad-a ngadto sa imong mga igsoon kining ephah sa sinangag nga lugas+ ug kining napulo ka tinapay, ug dad-a kini pagdali ngadto sa kampo sa imong mga igsoon. 18  Ug kining napulo ka bahin sa gatas dad-a ngadto sa pangulo sa usa ka libo;+ usab, tan-awon nimo kon unsa nay kahimtang sa imong mga igsoon,+ ug magkuha ka ug timaan gikan kanila.” 19  Sa kasamtangan, si Saul ug sila ug ang tanang ubang mga tawo sa Israel didto sa ubos nga patag sa Elah,+ nakig-away batok sa mga Filistehanon.+ 20  Tuod man si David mibangon sayo sa buntag ug gipiyal ang mga karnero sa usa ka magbalantay ug midala ug milakaw sumala sa gisugo kaniya ni Jese.+ Sa pag-abot niya sa dapit sa kampo,+ ang mga kasundalohan nanggula ngadto sa talay sa panggubatan,+ ug naninggit sila sa singgit sa pagpakiggubat. 21  Ug ang Israel ug ang mga Filistehanon nagsugod sa pagpatalay sa kasundalohan batok sa kasundalohan. 22  Dihadiha gibilin ni David ang iyang mga bagahe+ sa magbalantay sa mga bagahe+ ug midagan ngadto sa talay sa panggubatan. Sa iyang paghiabot, siya nangutana bahin sa kahimtang sa iyang mga igsoon.+ 23  Samtang siya nakigsulti kanila, ania, ang bantogan nga manggugubat, ang iyang ngalan mao si Goliat+ nga Filistehanon nga gikan sa Gat,+ mipaduol gikan sa mga talay sa mga Filistehanon, ug misulti sa mao gihapong mga pulong,+ ug si David nakadungog niini. 24  Kon bahin sa tanang tawo sa Israel, sa pagkakita nila sa maong tawo, ania, sila nanagan tungod kaniya ug nangahadlok pag-ayo.+ 25  Ug ang mga tawo sa Israel miingon: “Nakita ba ninyo kanang tawhana nga nagpaduol? Siya nagpaduol aron sa paghagit+ sa Israel. Ug mahitabo gayod nga, ang tawo nga makapatay kaniya, ang hari magpadato kaniya uban sa dakong bahandi, ug ang kaugalingon niyang anak nga babaye iyang ihatag kaniya,+ ug ang balay sa iyang amahan ipahigawas niya sa Israel.”+ 26  Ug si David miingon sa mga tawong nagbarog duol kaniya: “Unsay buhaton sa tawo nga makapatay niana nga Filistehanon+ ug makakuha sa kaulawan gikan sa Israel?+ Kay kinsa ba kining dili-tinuli+ nga Filistehanon nga siya naghagit+ man sa nagtalay nga kasundalohan sa buhi nga Diyos?”+ 27  Unya ang mga tawo misulti kaniya sa mao gihapong mga pulong, nga nag-ingon: “Ingon niini ang buhaton sa tawo nga makapatay kaniya.” 28  Ug si Eliab+ nga iyang kinamagulangang igsoon nakadungog samtang siya nakigsulti sa mga tawo, ug ang kasuko ni Eliab misilaob batok kang David,+ mao nga siya miingon: “Nganong milugsong ka man dinhi? Ug kinsay imong gipiyalan niadtong pipila ka karnero nga imong gibilin didto sa kamingawan?+ Nasayod ako pag-ayo sa imong pagkamapangahason ug sa pagkadaotan sa imong kasingkasing,+ tungod kay milugsong ka aron motan-aw sa gubat.”+ 29  Niini si David miingon: “Unsa bay akong gibuhat karon? Dili ba kadto pulong lamang?”+ 30  Niana siya mitalikod gikan sa iyang kiliran paingon sa laing tawo ug misulti sa mao gihapong pulong,+ ug, sa baylo, ang katawhan mitubag kaniya sa mao gihapon nga tubag.+ 31  Busa ang mga pulong nga gisulti ni David nadungog, ug kadto ilang gisugilon kang Saul. Busa iyang gipakuha siya. 32  Ug si David miingon kang Saul: “Ayaw tugoting maluya ang kasingkasing ni bisan kinsa sulod kaniya.+ Ang imong sulugoon moadto ug makig-away niini nga Filistehanon.”+ 33  Apan si Saul miingon kang David: “Dili ka makahimo sa pag-adto batok niini nga Filistehanon aron sa pagpakig-away kaniya,+ kay ikaw usa lamang ka bata,+ ug siya usa ka manggugubat sukad pa sa iyang pagkabata.” 34  Ug si David miingon kang Saul: “Ang imong sulugoon nahimong magbalantay sa mga karnero sa iyang amahan taliwala sa panon sa kahayopan, ug dihay miabot nga leyon,+ ug usab usa ka oso, ug ang matag usa niini midagit ug karnero gikan sa panon. 35  Ug gisundan ko kini ug gihampak+ kini ug giluwas ang karnero gikan sa iyang baba. Sa dihang kini miatake batok kanako, gikuptan ko ang bungot niini ug gihampak kini ug gipatay. 36  Ang leyon ug ang oso gipatay sa imong sulugoon; ug kining dili-tinuli nga Filistehanon+ mahisama gayod sa usa niini, kay iyang gihagit+ ang mga talay sa kasundalohan+ sa buhi nga Diyos.”+ 37  Ug si David midugang: “Si Jehova, nga nagluwas kanako gikan sa kuyamas sa leyon ug gikan sa kuyamas sa oso, siya mao ang magluwas kanako gikan sa kamot niini nga Filistehanon.”+ Niini si Saul miingon kang David: “Lakaw, ug hinaot si Jehova magauban kanimo.”+ 38  Gisul-oban karon ni Saul si David sa iyang mga besti, ug iyang gikaloan siya ug helmet nga tumbaga, ug dayon iyang gisul-oban siya sa kotamaya. 39  Unya gitakin ni David ang iyang espada sa iyang mga besti ug misulay paglakaw [apan dili makahimo], tungod kay wala pa siya makasulay niini. Sa kataposan si David miingon kang Saul: “Dili ako makalakaw nga magsul-ob niining mga butanga, kay wala pa ako makasulay niini.” Busa gipanghubo kini ni David.+ 40  Ug siya nagkuha sa iyang sungkod sa iyang kamot ug nagpilig lima ka kinahamisang bato sa bul-oganang walog ug nagsulod niini sa puntil sa usa ka magbalantay sa karnero nga nagsilbing iyang sudlanan, ug diha sa iyang kamot ang iyang lambuyog.+ Ug siya nagpaduol sa Filistehanon. 41  Ug ang Filistehanon misugod pagduol, nga nagkaduol kang David, ug ang tawo nga nagdala sa dakong taming nag-una kaniya. 42  Karon sa dihang mitan-aw ang Filistehanon ug nakita si David, siya nagtamay+ kaniya tungod kay siya bata+ pa ug mapulapula,+ nga ambongan ang panagway.+ 43  Busa ang Filistehanon miingon kang David: “Usa ba ako ka iro,+ nga sugaton mo ako ug mga sungkod?” Niana gipanghimaraot sa Filistehanon si David sa ngalan sa iyang mga diyos.+ 44  Ug ang Filistehanon miingon kang David: “Ari kanako, ug ihatag ko ang imong unod sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga mananap sa kapatagan.”+ 45  Sa baylo si David miingon sa Filistehanon: “Mianhi ka kanako nga nagdalag espada ug bangkaw ug salapang,+ apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan ni Jehova sa mga panon,+ ang Diyos sa mga talay sa kasundalohan sa Israel, nga imong gihagit.+ 46  Niining adlawa si Jehova magtugyan kanimo sa akong kamot,+ ug ako magpatay kanimo ug magpunggot sa imong ulo; ug niining adlawa ang mga patayng lawas sa kampo sa mga Filistehanon ihatag ko gayod ngadto sa mga langgam sa kalangitan ug sa ihalas nga mga mananap sa yuta;+ ug ang katawhan sa tibuok yuta mahibalo nga adunay usa ka Diyos sa Israel.+ 47  Ug kining tibuok kongregasyon mahibalo nga dili pinaagi sa espada ni pinaagi sa bangkaw nga si Jehova magaluwas,+ tungod kay iya ni Jehova ang gubat,+ ug siya magatugyan kaninyo sa among kamot.”+ 48  Ug nahitabo nga ang Filistehanon mibarog ug miadto ug nagkaduol sa pagsugat kang David, ug si David nagdali ug midagan paingon sa talay sa kasundalohan aron sa pagsugat sa Filistehanon.+ 49  Unya mikuot si David sa iyang puntil ug nagkuhag usa ka bato gikan niini ug naglambuyog niini, mao nga iyang naigo+ ang Filistehanon sa agtang ug ang bato milubong sa iyang agtang, ug nahiumod siya sa yuta.+ 50  Busa si David, pinaagi sa usa ka lambuyog ug usa ka bato, nahimong mas kusganon kay sa Filistehanon ug nagpukan sa Filistehanon ug nagpatay kaniya; ug walay espada sa kamot ni David.+ 51  Ug si David nagpadayon sa pagdagan ug mitindog ibabaw sa Filistehanon. Unya iyang gikuha ang iyang espada+ ug giibot kini sa iyang sakoban ug gipatay gayod siya sa dihang gipunggotan niya siya sa iyang ulo pinaagi niini.+ Ug ang mga Filistehanon nakakita nga ang ilang gamhanan namatay, ug sila nangalagiw.+ 52  Niana ang mga tawo sa Israel ug sa Juda nanindog ug naninggit ug migukod+ sa mga Filistehanon hangtod sa walog+ ug hangtod sa mga ganghaan sa Ekron,+ ug ang grabeng nasamdan sa mga Filistehanon nangapukan sa dalan gikan sa Saaraim,+ hangtod sa Gat ug hangtod sa Ekron. 53  Human niadto ang mga anak sa Israel namauli gikan sa mainitong paggukod sa mga Filistehanon ug gipangilogan+ ang ilang mga kampo. 54  Unya gikuha ni David ang ulo+ sa Filistehanon ug gidala kini sa Jerusalem, ug ang iyang mga hinagiban iyang gibutang sulod sa iyang tolda.+ 55  Karon sa dihang nakita ni Saul si David nga migula aron pagsugat sa Filistehanon, siya miingon kang Abner+ nga pangulo sa kasundalohan: “Kinsang+ anak kadtong bataa,+ Abner?” Niini si Abner mitubag: “Ingon nga buhi ang imong kalag, Oh hari, ako wala gayod masayod!” 56  Busa ang hari miingon: “Magpakisayod ka kon kinsang anak ang batan-ong lalaki.” 57  Busa, sa paghiuli gayod ni David gikan sa pagpatay sa Filistehanon, si Abner nagkuha kaniya ug nagdala kaniya sa atubangan ni Saul nga nagbitbit sa ulo+ sa Filistehanon. 58  Karon si Saul miingon kaniya: “Kinsang anak ka man, dong?” nga niini si David miingon: “Anak ako sa imong sulugoon nga si Jese+ nga taga-Betlehem.”+

Mga Footnote