Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 15:1-35

15  Unya si Samuel miingon kang Saul: “Ako ang gipadala ni Jehova sa pagdihog+ kanimo ingong hari sa iyang katawhan nga Israel, ug karon pamatia ang tingog sa mga pulong ni Jehova.+  Kini ang giingon ni Jehova sa mga panon,+ ‘Akong papanubagon+ ang Amalek sa iyang gibuhat sa Israel sa dihang siya nag-atang aron sa pagbanhig kaniya didto sa dalan sa dihang migula siya gikan sa Ehipto.+  Karon lakaw, ug pukanon mo ang Amalek+ ug itugyan siya sa kalaglagan+ lakip ang tanan nga anaa kaniya, ug ayaw siya kaluy-i, ug sila imong pamatyon,+ ang lalaki ingon man ang babaye, ang bata ingon man ang masuso,+ ang baka ingon man ang karnero, ang kamelyo ingon man ang asno.’”+  Busa gipatawag ni Saul ang katawhan ug giihap sila didto sa Telaim,+ duha ka gatos ka libong sundalo nga nagbaktas ug napulo ka libo ka lalaki sa Juda.+  Ug si Saul nakaabot hangtod sa siyudad sa Amalek ug nag-atang aron sa pagbanhig daplin sa bul-oganang walog.  Sa kasamtangan gisultihan ni Saul ang mga Kenihanon:+ “Lakaw, pamiya kamo,+ panglugsong kamo gikan sa taliwala sa mga Amalekanhon, aron dili ko ikaw paphaon uban kanila. Kon bahin kanimo, ikaw nagpakitag mahigugmaong-kalulot sa tanang anak sa Israel+ sa dihang migula sila gikan sa Ehipto.”+ Busa ang mga Kenihanon namiya gikan sa taliwala sa mga Amalekanhon.  Human niana si Saul nagpukan sa Amalek+ gikan sa Havila+ hangtod sa Sur,+ nga nag-atubang sa Ehipto.  Ug iyang nadakpan nga buhi si Agag+ nga hari sa Amalek, ug ang tanang ubang katawhan iyang gitugyan sa kalaglagan pinaagi sa sulab sa espada.+  Apan si Saul ug ang katawhan naluoy kang Agag ug sa kinamaayohan sa mga karnero ug sa mga baka+ ug sa mga matambok ug sa mga laking karnero ug sa tanan nga maayo, ug dili nila buot nga itugyan sila sa kalaglagan.+ Kon bahin sa tanang manggad nga talamayon ug sinalikway, kini ilang gitugyan sa kalaglagan. 10  Ang pulong ni Jehova karon miabot kang Samuel, nga nag-ingon: 11  “Nagbasol+ ako nga akong gipamando si Saul ingong hari, tungod kay mitalikod+ siya gikan sa pagsunod kanako, ug ang akong mga pulong wala niya tumana.”+ Ug kadto nakapaguol kang Samuel,+ ug mituaw siya kang Jehova sa tibuok gabii.+ 12  Unya si Samuel mibangon pagsayo aron pagsugat kang Saul sa pagkabuntag. Busa gitaho kini kang Samuel, nga nag-ingon: “Si Saul atua sa Carmelo,+ ug, tan-awa! siya nagtukod ug usa ka monyumento+ alang sa iyang kaugalingon, ug dayon siya mitalikod ug milatas ug milugsong ngadto sa Gilgal.” 13  Sa ulahi si Samuel nahiabot kang Saul, ug si Saul miingon kaniya: “Binulahan+ ikaw ni Jehova. Akong gituman ang pulong ni Jehova.”+ 14  Apan si Samuel miingon: “Nan unsa man diay ang kahulogan niining tingog sa panon sa mga karnero sa akong mga igdulungog, ug ang tingog sa panon sa mga baka nga akong nadungog?”+ 15  Niini si Saul miingon: “Ilang gidala sila gikan sa mga Amalekanhon, tungod kay ang katawhan+ naluoy sa kinamaayohan sa panon sa mga karnero ug sa mga baka, aron ikahalad kang Jehova nga imong Diyos;+ apan ang nahibilin among gitugyan sa kalaglagan.” 16  Niini si Samuel miingon kang Saul: “Hunong! Ug suginlan ko ikaw sa gisulti ni Jehova kanako sa miaging gabii.”+ Busa siya miingon kaniya: “Sulti!” 17  Ug si Samuel miingon: “Dili ba sa dihang ikaw gamay sa imong panan-aw+ nga ikaw nahimong pangulo sa mga tribo sa Israel, ug si Jehova nagdihog+ kanimo ingong hari ibabaw sa Israel? 18  Sa ulahi si Jehova nagpadala kanimo sa usa ka tahas ug nag-ingon, ‘Lakaw, ug itugyan mo sa kalaglagan ang mga makasasala,+ ang mga Amalekanhon, ug ikaw makig-away gayod batok kanila hangtod nga sila imong mapuo.’+ 19  Busa nganong wala mo tumana ang tingog ni Jehova hinunoa nanag-ilog nga dinalo sa inagaw+ ug nagbuhat sa daotan sa mga mata ni Jehova?”+ 20  Bisan pa niana, si Saul miingon kang Samuel: “Apan gituman+ ko ang tingog ni Jehova sa pagkaagi nga miadto ako sa tahas nga gipaadtoan ni Jehova kanako ug akong gidala si Agag+ nga hari sa mga Amalekanhon, apan ang Amalek gitugyan ko sa kalaglagan.+ 21  Ug ang katawhan+ nanguha gikan sa inagaw nga mga karnero ug baka, ang labing pinili kanila ingong gikatugyan ngadto sa kalaglagan, aron ihalad+ kang Jehova nga imong Diyos sa Gilgal.”+ 22  Sa baylo si Samuel miingon: “May dako bang kalipay si Jehova sa mga halad-nga-sinunog+ ug sa mga halad sama sa pagsunod sa tingog ni Jehova? Tan-awa! Ang pagsunod+ mas maayo pa kay sa halad,+ ang pagpamati kay sa tambok+ sa mga laking karnero; 23  kay ang pagkamasuklanon+ sama ra sa sala sa pagpanag-an,+ ug ang pagkamapangahason sama ra sa paggamit ug mahikanhong gahom ug terapim.+ Sanglit gisalikway mo ang pulong ni Jehova,+ gisalikway ka usab niya sa pagkahari.”+ 24  Unya si Saul miingon kang Samuel: “Ako nakasala;+ kay ako nakalapas sa sugo ni Jehova ug sa imong mga pulong, tungod kay nahadlok ako sa katawhan+ ug busa ako nagtuman sa ilang tingog. 25  Ug karon, palihog, pasayloa+ ang akong sala ug balik uban kanako aron ako moyukbo+ kang Jehova.” 26  Apan si Samuel miingon kang Saul: “Dili ako mobalik uban kanimo, kay ikaw nagsalikway sa pulong ni Jehova, ug si Jehova nagsalikway kanimo sa pagpadayon ingon nga hari ibabaw sa Israel.”+ 27  Sa dihang mitalikod na si Samuel aron sa paglakaw, iyang gihawiran dihadiha ang sidsid sa iyang kupo nga walay bukton, apan kini nagisi.+ 28  Niini si Samuel miingon kaniya: “Si Jehova naggisi+ sa harianong pagmando sa Israel gikan kanimo niining adlawa, ug tinong kini iyang ihatag sa imong isigkatawo nga mas maayo kay kanimo.+ 29  Ug, gawas pa, ang Halangdon sa Israel+ dili magbakak,+ ug dili Siya magbasol, kay dili Siya yutan-ong tawo nga magbasol.”+ 30  Niini siya miingon: “Ako nakasala. Karon pasidunggi ako,+ palihog, atubangan sa mga ansiyano sa akong katawhan ug sa atubangan sa Israel ug balik uban kanako, ug ako moyukbo gayod kang Jehova nga imong Diyos.”+ 31  Busa si Samuel mibalik uban kang Saul, ug si Saul miyukbo kang Jehova. 32  Human niana si Samuel miingon: “Dad-a ninyo kanako si Agag nga hari sa Amalek.” Unya miduol kaniya si Agag nga nagpanuko, ug si Agag miingon sa iyang kaugalingon: “Sa pagkatinuod nagpahilayo na ang mapait nga kasinatian sa kamatayon.” 33  Apan, si Samuel miingon: “Ingon nga pinaagi sa imong espada+ namatyan ug mga anak ang mga babaye, sa ingon usab niana ang imong inahan+ labaw nga mamatyan ug mga anak taliwala sa mga babaye.”+ Ug gitagodtagod ni Samuel si Agag sa atubangan ni Jehova didto sa Gilgal.+ 34  Karon si Samuel mipauli sa Rama, ug si Saul, sa iyang bahin, mipauli sa iyang kaugalingong balay didto sa Gibea+ ni Saul. 35  Ug si Samuel wala na makigkita pag-usab kang Saul hangtod sa adlaw sa iyang kamatayon, kay si Samuel nagbangotan+ tungod kang Saul. Kon bahin kang Jehova, siya nagbasol nga gihimo niyang hari si Saul ibabaw sa Israel.+

Mga Footnote