Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Samuel 14:1-52

14  Ug nahitabo usa ka adlaw niana nga si Jonatan+ nga anak ni Saul miingon sa tig-alagad nga nagdala sa iyang mga hinagiban: “Umari ka ug motabok kita ngadto sa nagkampong mga sundalo sa mga Filistehanon nga atua sa pikas bahin.” Apan wala niya isulti kini sa iyang amahan.+  Ug si Saul nagpuyo sa may utlanan sa Gibea+ ilalom sa kahoy nga granada nga didto sa Migron; ug ang katawhan nga uban kaniya mga unom ka gatos ka lalaki.+  (Ug si Ahias nga anak nga lalaki ni Ahitub,+ ang igsoong lalaki ni Ikabod,+ ang anak nga lalaki ni Pinehas,+ ang anak nga lalaki ni Eli,+ ang saserdote ni Jehova sa Shilo,+ nagdala sa epod.)+ Ug ang katawhan wala mahibalo nga milakaw si Jonatan.  Karon taliwala sa mga agianan nga gipangita ni Jonatan aron makatabok ngadto sa nagkampong mga sundalo+ sa mga Filistehanon may usa ka samag-ngipon nga dakong bato dinhi niining kilira ug usa ka samag-ngipon nga dakong bato didto niadtong kilira, ug ang ngalan sa usa Bozez ug ang ngalan sa lain Sene.  Ang usa ka ngipon maoy usa ka haligi diha sa amihanan nga nag-atubang sa Mikmas,+ ug ang lain maoy diha sa habagatan nga nag-atubang sa Geba.+  Busa si Jonatan miingon sa tig-alagad, ang iyang tigdala sa armadura: “Dali ug motabok kita ngadto sa nagkampong mga sundalo niining dili-tinuling+ mga tawo. Tingali si Jehova mobuhat alang kanato, kay walay makababag kang Jehova sa pagluwas pinaagi sa daghan o pinaagi sa diyutay.”+  Niini ang iyang tigdala sa armadura miingon kaniya: “Buhata kon unsa ang anaa sa imong kasingkasing. Adto kon asa ka buot nga moadto. Ania ako uban kanimo sumala sa pagbuot sa imong kasingkasing.”+  Unya si Jonatan miingon: “Ania, motabok kita ngadto sa mga lalaki, ug magpakita kita kanila.  Kon ingon niini ang ilang isulti kanato, ‘Barog kamo hangtod nga mahaanha kami kaninyo!’ kita mobarog sa atong nahimutangan, ug dili kita motungas ngadto kanila. 10  Apan kon ingon niini ang ilang isulti, ‘Tungas kamo batok kanamo!’ nan kita motungas, tungod kay si Jehova tinong magtugyan kanila sa atong kamot, ug kini maoy ilhanan alang kanato.”+ 11  Niana silang duha nagpakita sa nagkampong mga sundalo sa mga Filistehanon. Ug ang mga Filistehanon miingon: “Ania, ang mga Hebreohanon nanggula sa mga lungag nga ilang gitagoan.”+ 12  Busa ang mga lalaki sa nagkampong mga sundalo mitubag kang Jonatan ug sa iyang tigdala sa armadura ug miingon: “Tungas kamo diri kanamo, ug pailhon namo kamo sa usa ka butang!”+ Dihadiha si Jonatan miingon sa iyang tigdala sa armadura: “Tungas sunod kanako, tungod kay si Jehova magtugyan gayod kanila ngadto sa kamot sa Israel.”+ 13  Ug si Jonatan mitungas pinaagi sa iyang mga kamot+ ug mga tiil, ug ang iyang tigdala sa armadura nagsunod kaniya; ug nangapukan sila sa atubangan ni Jonatan,+ ug ang iyang tigdala sa armadura nagpatay kanila sa iyang luyo.+ 14  Ug ang unang gipamatay ni Jonatan ug sa iyang tigdala sa armadura mikabat ug kawhaan ka tawo sulod sa mga katunga sa gitas-on sa tudling nga dinaro sa medya ektarya nga yuta. 15  Unya may pagpangurog+ diha sa kampo sa kapatagan ug sa tibuok katawhan didto sa nagkampong mga sundalo; ug ang panon sa mga mangingilog+ nangurog, sila mismo, ug ang yuta nauyog,+ ug kini nahimong usa ka pagpangurog gikan sa Diyos.+ 16  Ug ang mga tigbantay ni Saul didto sa Gibea+ sa Benjamin nakakita niini, ug, tan-awa! ang kaguliyang mikaylap ngadto ug nganhi.+ 17  Ug si Saul miingon sa katawhan nga diha uban kaniya: “Ipha, palihog, ug tan-awa kon kinsa ang migula gikan kanato.” Sa dihang naihap na nila, aw, tan-awa! si Jonatan ug ang iyang tigdala sa armadura wala didto. 18  Karon si Saul miingon kang Ahias:+ “Dad-a diri ang arka sa matuod nga Diyos!”+ (Kay ang arka sa matuod nga Diyos didto niadtong adlawa uban sa mga anak sa Israel.)+ 19  Ug nahitabo nga samtang nakigsulti si Saul sa saserdote,+ ang kaguliyang sa kampo sa mga Filistehanon nagpadayon, nga nag-anam kadako. Unya si Saul miingon sa saserdote: “Kuhaa ang imong kamot.” 20  Busa si Saul ug ang tibuok katawhan nga uban kaniya gipundok.+ Ug sila nangadto sa gubat, ug ang espada sa tagsatagsa gibakyaw batok sa iyang isigkatawo;+ nga nagpasibog kanila uban ang hilabihang kaguliyang. 21  Ug ang mga Hebreohanon nga niadto nakig-uban sa mga Filistehanon+ ug mikuyog kanila sa pagtungas ngadto sa kampo sa palibot, bisan sila midapig usab sa Israel nga uban kang Saul ug kang Jonatan. 22  Ang tanang tawo sa Israel usab nga nanago+ sa bukirong rehiyon sa Epraim nakadungog nga ang mga Filistehanon nangalagiw, ug sila usab migukod pag-ayo kanila ngadto sa gubat. 23  Ug niadtong adlawa giluwas ni Jehova+ ang Israel, ug ang gubat misaylo pa sa Bet-aven.+ 24  Ug ang mga tawo sa Israel gipit-os pag-ayo niadtong adlawa, ug bisan pa niana gibutang ni Saul ang katawhan ilalom sa panumpa,+ nga nag-ingon: “Tinunglo ang tawo nga mokaon ug tinapay sa dili pa ang kagabhion ug hangtod kapanimaslan+ ko ang akong mga kaaway!” Ug walay usa sa katawhan ang mitilaw ug tinapay.+ 25  Ug ang tanan niadtong yutaa miadto sa lasang, sa dihang may dugos+ ibabaw sa yuta. 26  Sa dihang nahiabot na ang katawhan sa lasang, aw, tan-awa! dihay nagtulo nga dugos,+ apan walay bisan kinsa nga nagbutang sa iyang kamot diha sa iyang baba, tungod kay ang katawhan nahadlok sa panumpa.+ 27  Kon bahin kang Jonatan, wala siya makadungog sa dihang gibutang sa iyang amahan ang katawhan ilalom sa panumpa,+ mao nga iyang gituy-od ang tumoy sa sungkod nga diha sa iyang kamot ug gituslob kini sa udlan ug gihungit kini sa iyang baba, ug midan-ag ang iyang mga mata.+ 28  Niini usa sa katawhan mitubag ug miingon: “Ang imong amahan nagbutang gayod sa katawhan ilalom sa panumpa, nga nag-ingon, ‘Tinunglo ang tawo nga mokaon ug tinapay karong adlawa!’”+ (Ug ang katawhan nangaluya.)+ 29  Apan, si Jonatan miingon: “Ang akong amahan nagdalag pagkasinalikway+ sa yuta. Tan-awa ninyo, palihog, midan-ag ang akong panan-aw tungod kay natilawan ko kining diyutayng dugos.+ 30  Unsa pa kaha kon ang katawhan nakakaon+ karong adlawa gikan sa mga inagaw sa ilang mga kaaway nga ilang nakaplagan!+ Kay karon dili pa dako ang pagpamatay diha sa mga Filistehanon.”+ 31  Ug niadtong adlawa ilang gipamatay ang mga Filistehanon gikan sa Mikmas+ hangtod sa Aijalon,+ ug ang katawhan nangaluya pag-ayo.+ 32  Ug ang katawhan nanag-ilog nga dinalo sa mga inagaw+ ug nanguha sa mga karnero ug sa mga baka ug sa nating mga baka ug gipang-ihaw kini diha sa yuta, ug ang katawhan nangaon niini uban ang dugo.+ 33  Busa ilang gisultihan si Saul, nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang katawhan nagpakasala batok kang Jehova pinaagi sa pagkaon uban ang dugo.”+ Niini siya miingon: “Nagmaluibon kamo. Una sa tanan, pagligid ug dakong bato nganhi kanako.” 34  Human niana si Saul miingon: “Panagtibulaag kamo sa taliwala sa katawhan, ug ingna sila, ‘Ang tagsatagsa kaninyo magdala dinhi kanako sa iyang torong baka ug, ang tagsatagsa, sa iyang karnero, ug inyong ihawon ug kan-on kini dinhi niining dapita, ug ayaw kamo pagpakasala batok kang Jehova pinaagi sa pagkaon uban ang dugo.’”+ Busa, niadtong gabhiona ang tagsatagsa sa katawhan nagdala sa iyang torong baka nga diha sa iyang kamot ug nag-ihaw niini didto. 35  Ug si Saul nagtukod ug usa ka halaran+ kang Jehova. Pinaagi niini siya nagsugod sa pagtukod ug halaran kang Jehova.+ 36  Sa ulahi si Saul miingon: “Molugsong kita ngadto sa mga Filistehanon sa kagabhion ug agawan sila hangtod sa pagdan-ag sa kabuntagon,+ ug kita walay ibilin nga bisan usa kanila.”+ Niini sila miingon: “Ang bisan unsa nga maayo sa imong mga mata buhata.” Unya ang saserdote miingon: “Moduol kita dinhi ngadto sa matuod nga Diyos.”+ 37  Ug si Saul nagpakisayod sa Diyos: “Molugsong ba ako ngadto sa mga Filistehanon?+ Itugyan mo ba sila sa kamot sa Israel?”+ Ug siya wala motubag kaniya niadtong adlawa.+ 38  Busa si Saul miingon: “Duol kamo ngari,+ kamong tanang sinaligan sa katawhan,+ ug tinoa ug tan-awa kon unsay hinungdan nga miabot kining salaa karong adlawa. 39  Kay ingon nga si Jehova buhi, kinsa maoy Manluluwas sa Israel, bisan kon kini maoy tungod kang Jonatan nga akong anak, siya mamatay gayod.”+ Apan walay mitubag kaniya gikan sa tibuok katawhan. 40  Ug siya miingon sa tibuok Israel: “Didto kamo sa usa nga daplin, ug ako ug si Jonatan nga akong anak—sa pikas nga daplin.” Niini ang katawhan miingon kang Saul: “Kon unsay maayo sa imong mga mata buhata.”+ 41  Ug si Saul miingon kang Jehova: “Oh Diyos sa Israel, ihatag ang Tumim!”+ Ug maoy nakuha si Jonatan ug si Saul, ug ang katawhan nakagawas.+ 42  Karon si Saul miingon: “Himoa ang ripa+ tali kanako ug kang Jonatan nga akong anak.” Ug si Jonatan ang nakuha. 43  Unya si Saul miingon kang Jonatan: “Sultihi ako, Unsay imong gibuhat?”+ Busa si Jonatan misulti kaniya ug miingon: “Ako sa pagkatinuod mitilaw ug diyutayng dugos sa tumoy sa sungkod nga ania sa akong kamot.+ Ania ako! Ipapatay ako!” 44  Niini si Saul miingon: “Hinaot buhaton sa Diyos ug hinaot nga siya magdugang pa niini,+ kon ikaw dili gayod mamatay,+ Jonatan.” 45  Apan ang katawhan miingon kang Saul: “Mamatay ba diay si Jonatan, nga nakahimo niining dakong kaluwasan+ sa Israel? Halayo ra!+ Ingon nga si Jehova buhi,+ walay bisan usa ka buhok+ sa iyang ulo nga mahulog sa yuta; kay siya nagbuhat uban sa Diyos niining adlawa.”+ Tungod niana gitubos+ sa katawhan si Jonatan, ug siya wala mamatay. 46  Busa si Saul mihunong sa paggukod sa mga Filistehanon, ug ang mga Filistehanon namauli sa ilang dapit.+ 47  Ug si Saul nakadawat sa pagkahari ibabaw sa Israel+ ug nakiggubat sa palibot batok sa tanan niyang kaaway, batok sa Moab+ ug batok sa mga anak sa Ammon+ ug batok sa Edom+ ug batok sa mga hari sa Zoba+ ug batok sa mga Filistehanon;+ ug bisan diin siya moadto siya nagpahamtang ug paghukom.+ 48  Ug siya nagpadayon sa paglihok nga maisogon+ ug nagpukan sa Amalek+ ug nagluwas sa Israel gikan sa kamot sa ilang mangingilog. 49  Ug ang mga anak nga lalaki ni Saul mao si Jonatan+ ug si Isvi ug si Malki-sua,+ ug, kon bahin sa mga ngalan sa iyang duha ka anak nga babaye, ang ngalan sa unang gipanganak mao si Merab+ ug ang ngalan sa manghod mao si Mikal.+ 50  Ug ang ngalan sa asawa ni Saul mao si Ahinoam, ang anak nga babaye ni Ahimaaz, ug ang ngalan sa pangulo sa iyang kasundalohan mao si Abner,+ ang anak nga lalaki ni Ner, nga uyoan ni Saul. 51  Ug si Kis+ mao ang amahan ni Saul, ug si Ner+ nga amahan ni Abner mao ang anak ni Abiel. 52  Ug ang pagpakiggubat nagpadayon nga mabangis batok sa mga Filistehanon sa tanang adlaw ni Saul.+ Kon adunay makita si Saul nga bisan kinsang tawo nga gamhanan o bisan kinsang tawo nga maisog, iyang itipon siya ngadto kaniya.+

Mga Footnote