Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 12:1-25

12  Sa kataposan si Samuel miingon sa tibuok Israel: “Ania, gipatalinghogan ko ang inyong tingog labot sa tanan nga inyong gisulti kanako,+ nga hatagan ko kamo ug usa ka hari nga maghari sa ibabaw kaninyo.+  Ug karon ania ang hari nga naglakaw sa inyong atubangan!+ Kon bahin kanako, ako tigulang+ ug ubanon na,+ ug ang akong mga anak nga lalaki, ania sila uban kaninyo,+ ug ako—ako naglakaw sa inyong atubangan sukad sa akong pagkabatan-on hangtod niining adlawa.+  Ania ako. Tubag kamo batok kanako sa atubangan ni Jehova ug sa atubangan sa iyang dinihogan:+ Kang kinsang baka ang akong gikuha o kang kinsang asno ang akong gikuha+ o kinsay akong gitikasan o kinsay akong gidaogdaog o gikan kang kinsang kamot midawat ako ug suborno aron itago ko ang akong mga mata tungod niini?+ Ug akong iuli kaninyo.”+  Niini sila miingon: “Wala ka magtikas kanamo, ni magdaogdaog kanamo, ni midawat ka ug bisan unsa gikan sa kamot ni bisan kinsang tawo.”+  Busa siya miingon kanila: “Si Jehova maoy saksi batok kaninyo, ug ang iyang dinihogan+ maoy saksi karong adlawa nga wala gayod kamo makakaplag ug bisan unsa sa akong kamot.”+ Niini sila miingon: “Siya maoy saksi.”  Ug si Samuel miingon sa katawhan: “Si Jehova [maoy saksi], nga migamit kang Moises ug kang Aaron ug nga nagpagula sa inyong mga katigulangan gikan sa yuta sa Ehipto.+  Ug karon, panindog kamo, ug pagahukman ko kamo sa atubangan ni Jehova [ug isaysay ko kaninyo] ang tanang matarong nga mga buhat+ ni Jehova nga iyang gibuhat kaninyo ug sa inyong mga katigulangan.  “Sa dihang si Jacob nahiabot sa Ehipto+ ug ang inyong mga katigulangan mituaw kang Jehova alang sa tabang,+ si Jehova nagpadala kang Moises+ ug kang Aaron, aron pagulaon nila ang inyong mga katigulangan gikan sa Ehipto ug papuy-on sila niining dapita.+  Ug sila nahikalimot kang Jehova nga ilang Diyos,+ mao nga siya nagbaligya+ kanila ngadto sa kamot ni Sisera+ nga pangulo sa kasundalohan sa Hazor ug ngadto sa kamot sa mga Filistehanon+ ug sa kamot sa hari sa Moab,+ ug sila nakig-away batok kanila. 10  Ug mituaw sila kang Jehova alang sa tabang+ ug miingon, ‘Nakasala kami,+ kay mibiya kami kang Jehova aron sa pag-alagad sa mga Baal+ ug sa mga larawan ni Astoret;+ ug karon luwasa+ kami gikan sa kamot sa among mga kaaway, aron kami mag-alagad kanimo.’ 11  Ug gipadala ni Jehova si Jerubaal+ ug si Bedan ug si Jepte+ ug si Samuel+ ug giluwas kamo gikan sa kamot sa inyong mga kaaway sa tibuok palibot, aron magpuyo kamo sa kasegurohan.+ 12  Sa pagkakita ninyo nga si Nahas+ nga hari sa mga anak ni Ammon miabot batok kaninyo, kamo nagpadayon sa pag-ingon kanako, ‘Dili, apan usa ka hari ang maghari sa ibabaw kanamo!’+ samtang si Jehova nga inyong Diyos mao ang inyong Hari.+ 13  Ug karon ania ang hari nga inyong gipili, nga inyong gipangayo;+ ug ania, si Jehova nagbutang ug hari sa ibabaw kaninyo.+ 14  Kon kamo mahadlok kang Jehova+ ug mag-alagad gayod kaniya+ ug mamati sa iyang tingog,+ ug kamo dili mosukol+ sa sugo ni Jehova, kamo ug ang hari nga maghari sa ibabaw kaninyo mahimo gayod nga mga sumusunod ni Jehova nga inyong Diyos. 15  Apan kon kamo dili mamati sa tingog ni Jehova+ ug mosukol gayod kamo sa sugo ni Jehova,+ ang kamot ni Jehova makigbatok gayod kaninyo ug sa inyong mga amahan.+ 16  Karon, usab, barog kamo ug tan-awa kining dakong butang nga pagabuhaton ni Jehova sa atubangan sa inyong mga mata. 17  Dili ba ting-ani sa trigo+ karong adlawa? Motawag ako+ kang Jehova aron siya magpadalugdog ug magpaulan;+ ug kamo mahibalo ug makakita nga hilabihan ang pagkadaotan+ nga gibuhat ninyo sa mga mata ni Jehova sa inyong pagpangayo ug usa ka hari.” 18  Niana si Samuel mitawag kang Jehova,+ ug si Jehova nagpadalugdog ug nagpaulan niadtong adlawa,+ mao nga ang tibuok katawhan nahadlok pag-ayo kang Jehova ug kang Samuel. 19  Ug ang tibuok katawhan miingon kang Samuel: “Pag-ampo+ kang Jehova nga imong Diyos alang sa imong mga alagad, kay dili kami buot mangamatay; tungod kay among gidugangan ug kadaotan ang tanan namong mga sala tungod sa among pagpangayo ug usa ka hari.” 20  Busa si Samuel miingon sa katawhan: “Ayaw kamo kahadlok.+ Kamo—kamo nakabuhat niining tanang kadaotan. Ayaw lamang kamo pagtipas gikan sa pagsunod kang Jehova,+ ug mag-alagad kamo kang Jehova uban sa bug-os ninyong kasingkasing.+ 21  Ug ayaw kamo pagtipas aron sa pagsunod sa mga butang nga dili tinuod+ nga walay kapuslanan+ ug nga dili makaluwas, tungod kay kining mga butanga dili tinuod. 22  Kay si Jehova dili motalikod+ sa iyang katawhan tungod sa iyang dakong ngalan,+ tungod kay gipangakohan ni Jehova ang paghimo kaninyo nga iyang katawhan.+ 23  Alang kanako usab, halayo ra sa akong hunahuna ang pagpakasala batok kang Jehova pinaagi sa pag-undang sa pag-ampo alang kaninyo;+ ug ako magatudlo+ kaninyo sa maayo+ ug sa matarong nga dalan. 24  Kahadloki+ lamang si Jehova, ug mag-alagad kamo kaniya sa kamatuoran uban sa bug-os ninyong kasingkasing;+ kay tan-awa kon unsa ka dagkong mga butang ang iyang gibuhat alang kaninyo.+ 25  Apan kon kamo sa dayag magabuhat sa daotan, kamo mangapuo,+ kamo ug ang inyong hari.”+

Mga Footnote