Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Samuel 10:1-27

10  Unya gikuha ni Samuel ang tibod+ sa lana ug gibubo kini sa iyang ulo ug mihalok+ kaniya ug miingon: “Dili ba si Jehova ang nagdihog kanimo ingong pangulo+ ibabaw sa iyang panulondon?+  Sa imong pagbiya gikan kanako karong adlawa ikaw makakaplag ug duha ka tawo duol sa lubnganan ni Raquel+ sa teritoryo sa Benjamin didto sa Zelza, ug sila moingon kanimo, ‘Ang mga asna nga imong gipangita nakaplagan na, apan karon ang imong amahan wala na magtagad sa mga asna+ ug nabalaka bahin kaninyo, nga nag-ingon: “Unsay akong buhaton mahitungod sa akong anak?”’+  Ug ikaw magpadayon gikan didto ug makaabot hangtod sa dakong kahoy sa Tabor, ug didto ikaw makahibalag ug tulo ka tawo nga motungas ngadto sa matuod nga Diyos sa Bethel,+ ang usa magdalag tulo ka nating kanding+ ug ang usa magdalag tulo ka lingin nga tinapay+ ug ang usa magdalag usa ka tadyaw nga bino.+  Ug mangomosta+ sila kanimo ug maghatag kanimo ug duha ka tinapay, ug magdawat ka niini gikan sa ilang kamot.  Human niana ikaw mahiabot sa bungtod sa matuod nga Diyos,+ diin didto may garison+ sa mga Filistehanon. Ug mahitabo gayod nga sa imong pag-abot didto sa siyudad, ikaw makasugat ug usa ka grupo sa mga manalagna+ nga manglugsong gikan sa hataas nga dapit,+ ug mag-una kanila ang usa ka kinuldasan nga tulonggon+ ug tamborin+ ug plawta+ ug alpa,+ samtang sila mosulti ingong mga manalagna.  Ug ang espiritu+ ni Jehova molihok gayod diha kanimo, ug ikaw mosulti ingong usa ka manalagna+ uban kanila ug mausab ka ingon nga laing tawo.  Ug mahitabo nga sa dihang modangat kanimo kining mga ilhanan,+ buhata ang tanan nga mahimong buhaton sa imong kamot,+ tungod kay ang matuod nga Diyos magauban kanimo.+  Ug ikaw molugsong nga una kanako ngadto sa Gilgal;+ ug, tan-awa! ako molugsong ngadto kanimo aron sa paghalad ug mga halad-nga-sinunog, aron sa paghalad ug mga halad-sa-panag-ambit.+ Pito+ ka adlaw nga ikaw magpaabot kanako hangtod nga ako mahiabot kanimo, ug ako magpahibalo kanimo kon unsay angay mong buhaton.”  Ug nahitabo nga sa pagtalikod gayod niya aron sa pagbiya gikan kang Samuel, ang Diyos nag-usab sa iyang kasingkasing;+ ug kining tanang ilhanan+ natuman niadtong adlawa. 10  Busa sila milakaw gikan didto paingon sa bungtod, ug ania, dihay usa ka grupo sa mga manalagna nga misugat kaniya; sa gilayon ang espiritu sa Diyos milihok diha kaniya,+ ug siya misulti ingong usa ka manalagna+ taliwala kanila. 11  Ug nahitabo nga sa dihang nakita siya sa tanan niadtong nakaila kaniya kaniadto, tan-awa! siya nanagna kauban sa mga manalagna. Busa ang katawhan nagsiingon sa usag usa: “Unsa ba kining nahitabo sa anak ni Kis? Si Saul ba usa usab sa mga manalagna?”+ 12  Unya usa ka tawo nga tagadidto mitubag ug miingon: “Apan kinsa ba ang ilang amahan?” Mao nga nahimong panultihon:+ “Si Saul ba usa usab sa mga manalagna?” 13  Sa kataposan nakahuman siya sa pagsulti ingong usa ka manalagna ug miadto sa hataas nga dapit. 14  Sa ulahi ang igsoong lalaki sa amahan ni Saul miingon kaniya ug sa iyang tig-alagad: “Diin man kamo miadto?” Niana siya miingon: “Sa pagpangita sa mga asna,+ ug nagpadayon kami sa pagpangita, apan wala kini didto. Busa miadto kami kang Samuel.” 15  Niini ang uyoan ni Saul miingon: “Sultihi ako, palihog, Unsay gisulti ni Samuel kaninyo?” 16  Sa baylo si Saul miingon sa iyang uyoan: “Siya nagsulti gayod kanamo nga nakaplagan na ang mga asna.” Ug ang butang mahitungod sa pagkahari nga gisulti ni Samuel, wala niya isugilon kaniya.+ 17  Ug si Samuel nagtigom sa katawhan sa atubangan ni Jehova sa Mizpa+ 18  ug nag-ingon sa mga anak sa Israel: “Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ ‘Ako ang nagpagawas sa Israel gikan sa Ehipto ug ang nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa Ehipto+ ug gikan sa kamot sa tanang gingharian nga naglupig kaninyo.+ 19  Apan kamo​—⁠niining adlawa kamo nagsalikway sa inyong Diyos+ nga maoy nagluwas kaninyo gikan sa tanan ninyong kadaotan ug sa tanan ninyong kasakitan, ug kamo miingon: “Dili, apan usa ka hari ang kinahanglan mong ibutang sa ibabaw kanamo.” Ug karon barog kamo sa atubangan ni Jehova sumala sa inyong mga tribo+ ug sumala sa inyong mga linibo.’” 20  Busa gipaduol ni Samuel ang tanang tribo sa Israel,+ ug ang tribo ni Benjamin mao ang napili.+ 21  Unya iyang gipaduol ang tribo ni Benjamin sumala sa mga banay niini, ug ang banay sa mga Matrihanon ang napili.+ Sa kataposan si Saul nga anak nga lalaki ni Kis mao ang napili.+ Ug gipangita nila siya, ug siya wala hikaplagi. 22  Busa nagpakisayod+ sila ug dugang kang Jehova: “Ania na ba ang maong tawo?” Niini si Jehova miingon: “Ania siya, nagtago+ taliwala sa mga bagahe.” 23  Busa sila midagan ug nagkuha kaniya gikan didto. Sa dihang mibarog siya sa taliwala sa katawhan, siya mas taas kay sa tanang ubang katawhan gikan sa iyang abaga pataas.+ 24  Unya si Samuel miingon sa tibuok katawhan: “Nakita ba ninyo ang gipili ni Jehova,+ nga walay sama kaniya taliwala sa tibuok katawhan?” Ug ang tibuok katawhan naninggit ug miingon: “Mabuhi ang hari!”+ 25  Niana si Samuel misulti sa katawhan mahitungod sa katungod sa pagkahari+ ug gisulat kini sa usa ka basahon ug gibutang kini sa atubangan ni Jehova. Unya gipapauli ni Samuel ang tibuok katawhan, ang matag usa ngadto sa iyang balay. 26  Kon bahin kang Saul, siya mipauli ngadto sa iyang balay sa Gibea,+ ug ang maisog nga mga lalaki kansang kasingkasing gitandog sa Diyos miuban kaniya.+ 27  Kon bahin sa walay-silbi nga mga tawo,+ sila miingon: “Unsaon man niya pagluwas kanato?”+ Busa sila nagtamay+ kaniya, ug wala sila magdala ug gasa alang kaniya.+ Apan siya nagpabilin nga sama sa usa ka amang.+

Mga Footnote