Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Pedro 2:1-25

2  Busa, isalikway ang tanang pagkadaotan+ ug pagkamalimbongon ug pagkasalingkapaw ug mga kasina ug ang tanang matang sa pagpanglibak,+  ug, sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso,+ ugmara ang pagpangandoy sa walay sambog nga gatas+ nga iya sa pulong, nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan,+  kon ugaling nakatilaw kamo nga ang Ginoo maluloton.+  Sa nagaduol kamo kaniya samag ngadto sa usa ka buhing bato,+ sinalikway,+ tinuod, sa mga tawo,+ apan pinili, bililhon, sa Diyos,+  kamo usab ingong buhing mga bato gitukod nga usa ka espirituwal nga balay+ alang sa katuyoan sa usa ka balaang pagkasaserdote, aron magtanyag ug espirituwal nga mga halad+ nga dalawaton sa Diyos pinaagi kang Jesu-Kristo.+  Kay kini anaa sa Kasulatan: “Tan-awa! Ako nagpahimutang sa Zion ug usa ka bato, pinili, usa ka patukoranang bato nga pamag-ang, bililhon; ug walay usa nga nagpasundayag ug pagtuo niini nga sa bisan unsang paagi mahigawad.”+  Busa, alang kaninyo siya bililhon, tungod kay kamo mga magtutuo man; apan alang kanilang wala managpanuo, “ang samang bato nga gisalikway+ sa mga magtutukod nahimong ang ulohan sa pamag-ang,”+  ug “usa ka bato nga kapandolan ug usa ka dakong-bato nga makapatumba.”+ Kini sila nangapandol tungod kay sila dili-masinugtanon sa pulong. Niini mismo nga sangpotanan sila usab gitudlo.+  Apan kamo maoy “usa ka piniling rasa, usa ka harianong pagkasaserdote, usa ka balaang nasod,+ usa ka katawhan alang sa linaing pagpanag-iya,+ aron kaylap ninyong ipahayag ang mga kahamili”+ sa usa nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag.+ 10  Kay kanhi kamo dili usa ka katawhan, apan karon kamo maoy katawhan sa Diyos;+ kamo kadtong wala pakitai ug kaluoy, apan karon mao na kadtong gipakitaan ug kaluoy.+ 11  Mga hinigugma, ako nagtambag kaninyo ingong mga langyaw ug temporaryong mga pumoluyo+ nga magpadayon kamo sa pag-ayad sa unodnong mga tinguha,+ nga maoy nagapakigsangka batok sa kalag.+ 12  Hupti ninyo ang maayong panggawi taliwala sa mga nasod,+ aron nga, sa butang nga ilang gisulti batok kaninyo ingong mga mamumuhat ug daotan, sila ingong resulta sa inyong maayong mga buhat+ nga niini sila mga saksing-nakakita maghimaya sa Diyos sa adlaw sa iyang pagsusi.+ 13  Tungod sa Ginoo magpasakop+ kamo sa tanang tawhanong linalang:+ kon sa hari+ man ingong maoy labaw 14  o sa mga gobernador ingong maoy mga pinadala niya aron sa pagpahamtang ug silot sa mga mamumuhat ug daotan apan sa pagdayeg sa mga mamumuhat ug maayo.+ 15  Kay maoy kabubut-on sa Diyos, nga pinaagi sa pagbuhat ug maayo inyong mapahilom ang walay alamag nga mga sulti sa dili-makataronganong mga tawo.+ 16  Manig-ingon sa mga tawong may kagawasan,+ apan hupti ang inyong kagawasan, dili ingong takoban sa pagkadaotan,+ kondili ingong mga ulipon sa Diyos.+ 17  Pasidunggi ang tanang matang sa mga tawo,+ pagbaton ug gugma alang sa tibuok kapunongan sa mga igsoon,+ magmahadlokon sa Diyos,+ magpasidungog sa hari.+ 18  Ang mga sulugoon sa balay kinahanglang magpasakop+ sa ilang mga tag-iya uban ang tanang nahiangay nga kahadlok,+ dili lamang kanila nga maayo ug makataronganon, kondili usab ngadto kanilang lisod pahimut-an. 19  Kay kon ang usa, tungod sa tanlag maylabot sa Diyos, moagwanta ilalom sa makapaguol nga mga butang ug mag-antos nga dili-makataronganon, butang kini nga kahimut-anan.+ 20  Kay unsay dalayegon niini kon, sa dihang kamo nagpakasala ug gisagpa, kamo nagaagwanta niini?+ Apan kon, sa dihang kamo nagbuhat ug maayo ug kamo nagaantos,+ kamo nagaagwanta niini, butang kini nga kahimut-anan sa Diyos.+ 21  Sa pagkatinuod, niini nga dalan kamo gipanagtawag, tungod kay bisan si Kristo nag-antos alang kaninyo,+ nga nagbilin kaninyog sulondan aron kamo managsunod pag-ayo sa iyang mga tunob.+ 22  Siya walay nahimong sala,+ ni may nakaplagan nga limbong diha sa iyang baba.+ 23  Sa gisultihan siya ug pasipala,+ wala siya mobalos sa pagsultig pasipala.+ Sa nag-antos siya,+ wala siya manghulga, apan nagpadayon sa pagpiyal sa iyang kaugalingon ngadto sa usa+ nga nagahukom sa pagkamatarong. 24  Siya nagpas-an sa atong mga sala+ diha sa iyang kaugalingong lawas sa estaka,+ aron kita mamatay ngadto sa kasal-anan+ ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Ug “pinaagi sa iyang mga labod kamo nangaayo.”+ 25  Kay kamo sama sa mga karnero nga nangahisalaag;+ apan karon kamo namalik sa magbalantay+ ug magtatan-aw sa inyong mga kalag.

Mga Footnote