Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Pedro 1:1-25

1  Si Pedro, usa ka apostol+ ni Jesu-Kristo, nganha sa temporaryong mga pumoluyo+ nga nagkatibulaag+ sa Ponto, Galacia, Capadocia,+ Asia, ug Bitinia, ngadto sa mga pinili+  sumala sa kahibalong-daan sa Diyos nga Amahan,+ uban ang pagbalaan pinaagi sa espiritu,+ alang sa katuyoan sa ilang pagkamasinugtanon ug pagkanawisikan+ sa dugo ni Jesu-Kristo:+ Hinaot ang dili-takos nga kalulot ug kalinaw magauswag diha kaninyo.+  Bulahan ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Kristo,+ kay sumala sa iyang dakong kaluoy kita iyang gipahimugso pag-usab+ ngadto sa usa ka buhi nga paglaom+ pinaagi sa pagkabanhaw+ ni Jesu-Kristo gikan sa mga patay,  ngadto sa usa ka dili-madunoton ug wala-mahugawi ug dili-malawos nga panulondon.+ Gitagana kini sa mga langit alang kaninyo,+  kinsa gipanalipdan sa gahom sa Diyos pinaagi sa pagtuo+ alang sa kaluwasan+ nga andam nang igapadayag+ sa kataposang yugto sa panahon.+  Niining butanga kamo nagmaya pag-ayo, bisan tuod nga karon sa makadiyot, kon kinahanglanon man, kamo naguol sa nagkadaiyang mga pagsulay,+  aron nga ang sinulayang kalidad sa inyong pagtuo,+ nga labi pang bililhon kay sa bulawan nga madugta ra bisan tuod nga nasulayan na kini pinaagig kalayo,+ makaplagan nga usa ka hinungdan sa pagdayeg ug himaya ug dungog sa pagpadayag+ ni Jesu-Kristo.  Bisan pag kamo wala makakita kaniya, kamo nahigugma kaniya.+ Bisan pag kamo wala magtan-aw kaniya sa pagkakaron, apan kamo nagpasundayag ug pagtuo kaniya ug nagmaya pag-ayo uban ang dili ikaasoy ug puno sa himaya nga kalipay,  samtang gidawat ninyo ang sangpotanan sa inyong pagtuo, ang kaluwasan sa inyong mga kalag.+ 10  Mahitungod niini mismo nga kaluwasan nga ang makugihong pagpakisayod ug mainampingong pagtuki+ gihimo sa mga manalagna nga nagpanagna+ bahin sa dili-takos nga kalulot alang kaninyo.+ 11  Sila nagpadayon sa pagsusi kon unsang panahona+ mismo o unsang matanga sa panahon nga ang espiritu+ diha kanila nagpaila mahitungod kang Kristo+ sa dihang kini nagpamatuod nang daan mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo+ ug mahitungod sa mga himaya+ nga mosunod niini. 12  Kini gipadayag ngadto kanila nga, dili sa ilang kaugalingon,+ kondili kaninyo, sila nag-alagad labot sa mga butang nga karon gipahibalo+ na kaninyo pinaagi kanila nga nagpahayag sa maayong balita kaninyo uban sa balaang espiritu+ nga gipadala gikan sa langit. Niini mismong mga butanga nga ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong.+ 13  Busa andama ang inyong kaisipan alang sa buluhaton,+ hupti ninyo sa bug-os ang maayong panghunahuna;+ ibutang ang inyong paglaom diha sa dili-takos nga kalulot+ nga igahatag kaninyo inigpadayag+ ni Jesu-Kristo. 14  Ingong masinugtanong mga anak, hunong na sa pagpaumol+ sumala sa mga tinguha nga inyong nabatonan kanhi sa inyong kawalay-alamag, 15  apan, sumala sa Balaang Usa nga nagtawag kaninyo, magmabalaan usab kamo sa tanan ninyong panggawi,+ 16  tungod kay kini nahisulat: “Kinahanglan kamong magmabalaan, tungod kay ako balaan.”+ 17  Dugang pa, kon kamo magatawag sa Amahan nga nagahukom nga walay pagpihig+ sumala sa buhat sa matag usa, managgawi kamo nga may kahadlok+ sa panahon sa inyong pagpuyo ingong langyaw.+ 18  Kay kamo nahibalo nga dili pinaagi sa madunot nga mga butang,+ sa plata o sa bulawan, nga kamo gipahigawas+ gikan sa inyong walay-pulos nga matang sa panggawi nga napanunod pinaagi sa tradisyon gikan sa inyong mga katigulangan. 19  Apan kini maoy pinaagi sa bililhong dugo,+ sama nianang sa walay lama ug sa walay buling nga nating karnero,+ kang Kristo mismo.+ 20  Tinuod, siya nahibaloan nang daan sa wala pa ang pagkatukod+ sa kalibotan, apan siya gipadayag sa kataposan sa mga panahon tungod kaninyo+ 21  nga pinaagi kaniya maoy mga magtutuo sa Diyos,+ ang usa nga nagbangon kaniya gikan sa mga patay+ ug naghatag kaniyag himaya;+ aron ang inyong pagtuo ug paglaom maanaa sa Diyos.+ 22  Karon nga nalunsay+ na ninyo ang inyong mga kalag pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran uban sa dili-salingkapaw nga inigsoong pagbati+ ingong sangpotanan, mainiton nga maghigugmaay sa usag usa gikan sa kasingkasing.+ 23  Kay kamo gipahimugso pag-usab,+ dili pinaagi sa madunot,+ kondili pinaagi sa dili-madunot+ nga binhi sa pagsanay,+ pinaagi sa pulong+ sa buhi ug malungtarong+ Diyos. 24  Kay “ang tanang unod sama sa balili, ug ang tanang himaya niini sama sa bulak sa balili;+ ang balili malaya, ug ang bulak mapulak,+ 25  apan ang pulong ni Jehova magpadayon hangtod sa kahangtoran.”+ Buweno, kini mao ang “pulong,”+ kining gipahayag+ na kaninyo ingon nga maayong balita.

Mga Footnote