Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Juan 2:1-29

2  Minahal kong mga anak, ako nagsulat kaninyo niining mga butanga aron kamo dili makasala.+ Apan, kon adunay makasala, kita adunay usa ka magtatabang+ ngadto sa Amahan, si Jesu-Kristo, usa nga matarong.+  Ug siya usa ka halad+ pasig-uli+ alang sa atong mga sala,+ apan dili lamang sa atoa+ kondili usab nianang sa tibuok kalibotan.+  Ug pinaagi niini kita nahibalo nga kita nakaila kaniya, nga mao, kon kita magpadayon sa pagbantay sa iyang mga sugo.+  Siya nga nag-ingon: “Ako nakaila kaniya,”+ apan wala magbantay sa iyang mga sugo,+ maoy bakakon, ug ang kamatuoran wala niini nga tawo.+  Apan si bisan kinsa nga magbantay sa iyang pulong,+ sa pagkatinuod nahingpit niining tawhana ang gugma sa Diyos.+ Pinaagi niini kita nahibalo nga kita nahiusa uban kaniya.+  Siya nga nag-ingon nga siya nagpabiling nahiusa+ uban kaniya nailalom usab sa obligasyon nga magpadayon sa paglakaw sama sa iyang paglakaw.+  Mga hinigugma, ako nagsulat kaninyo, dili sa usa ka bag-ong sugo, kondili sa usa ka daang sugo+ nga nabatonan na ninyo sukad pa sa sinugdan.+ Kining daang sugo mao ang pulong nga inyong nadungog.  Sa makausa pa, ako nagsulat kaninyo ug usa ka bag-ong sugo, usa ka butang nga tinuod sa iyang kahimtang ug sa inyo, tungod kay nagakahanaw na ang kangitngit+ ug nagasidlak na ang tinuod nga kahayag.+  Siya nga nag-ingon nga siya anaa sa kahayag apan nagdumot+ sa iyang igsoon anaa pa sa kangitngit hangtod karon.+ 10  Siya nga nahigugma sa iyang igsoon nagpabilin diha sa kahayag,+ ug diha kaniya walay hinungdan sa pagkapandol.+ 11  Apan siya nga nagdumot sa iyang igsoon anaa sa kangitngit ug naglakaw diha sa kangitngit,+ ug siya wala mahibalo kon asa siya paingon,+ tungod kay ang kangitngit nagbuta sa iyang mga mata. 12  Ako nagsulat kaninyo, minahal nga mga anak, tungod kay ang inyong mga sala gipasaylo na kaninyo tungod sa iyang ngalan.+ 13  Ako nagsulat kaninyo, mga amahan, tungod kay kamo nakaila man kaniya nga diha na sukad pa sa sinugdan.+ Ako nagsulat kaninyo, mga batan-ong lalaki,+ tungod kay gidaog ninyo ang usa nga daotan.+ Ako nagsulat kaninyo, mga anak,+ tungod kay kamo nakaila sa Amahan.+ 14  Ako nagsulat kaninyo, mga amahan,+ tungod kay kamo nakaila man kaniya nga diha na sukad pa sa sinugdan.+ Ako nagsulat kaninyo, mga batan-ong lalaki, tungod kay kamo kusgan+ man ug ang pulong sa Diyos nagpabilin diha kaninyo+ ug gidaog ninyo ang usa nga daotan.+ 15  Ayaw ninyo higugmaa ang kalibotan o ang mga butang nga anaa sa kalibotan.+ Kon adunay mahigugma sa kalibotan, ang gugma sa Amahan wala diha kaniya;+ 16  tungod kay ang tanan nga anaa sa kalibotan+—ang tinguha sa unod+ ug ang tinguha sa mga mata+ ug ang mapagawalong pagpasundayag sa mga kahinguhaan sa kinabuhi sa usa+—wala magagikan sa Amahan, apan nagagikan sa kalibotan.+ 17  Dugang pa, ang kalibotan nagakahanaw ingon man ang tinguha niini,+ apan siya nga nagabuhat sa kabubut-on+ sa Diyos magpabilin hangtod sa kahangtoran.+ 18  Mga anak, mao na kini ang kataposang takna,+ ug, ingon sa inyong nadungog nga ang antikristo moabot,+ bisan gani karon adunay daghang mitungha nga mga antikristo;+ nga tungod niini kita nahibalo nga mao na kini ang kataposang takna. 19  Sila namahawa gikan kanato, apan sila dili sama kanato;+ kay kon sila sama pa kanato, magpabilin unta sila uban kanato.+ Apan sila namahawa aron ipakita nga dili ang tanan sama kanato.+ 20  Ug kamo gidihogan sa usa nga balaan;+ kamong tanan adunay kahibalo.+ 21  Ako nagsulat kaninyo, dili tungod kay kamo wala mahibalo sa kamatuoran,+ kondili tungod kay kamo nahibalo niini,+ ug tungod kay walay bakak nga nagagikan sa kamatuoran.+ 22  Kinsa ba ang bakakon kondili siya nga nagalimod nga si Jesus mao ang Kristo?+ Kini mao ang antikristo,+ ang usa nga nagalimod sa Amahan ug sa Anak.+ 23  Ang matag usa nga nagalimod sa Anak wala usab makabaton sa Amahan.+ Siya nga nagasugid+ sa Anak nakabaton usab sa Amahan.+ 24  Kon bahin kaninyo, himoa nga magpabilin diha kaninyo kanang inyong nadungog sukad pa sa sinugdan.+ Kon magpabilin diha kaninyo kanang inyong nadungog sukad pa sa sinugdan, kamo usab magpabilin nga nahiusa+ sa Anak ug nahiusa sa Amahan.+ 25  Dugang pa, kini mao ang butang nga iyang gisaad kanato, ang kinabuhing walay kataposan.+ 26  Kining mga butanga akong gisulat kaninyo mahitungod niadtong kinsa nagtinguha sa pagpahisalaag kaninyo.+ 27  Ug bahin kaninyo, ang pagdihog+ nga inyong nadawat gikan kaniya magpabilin diha kaninyo, ug kamo wala magkinahanglan ni bisan kinsa nga magtudlo kaninyo;+ hinunoa, ingon nga ang pagdihog gikan kaniya nagtudlo kaninyo bahin sa tanang butang,+ ug maoy tinuod+ ug dili bakak, ug ingon nga kini nagtudlo kaninyo, magpabilin kamo nga nahiusa+ kaniya. 28  Busa karon, minahal nga mga anak,+ magpabilin nga nahiusa+ kaniya, aron nga sa dihang siya igapadayag+ na kita makabaton ug kagawasan sa pagsulti+ ug dili maulawan palayo kaniya sa iyang presensiya.+ 29  Kon kamo nahibalo nga siya matarong,+ kamo nahibalo nga ang matag usa nga nagabuhat sa pagkamatarong gipanganak gikan kaniya.+

Mga Footnote