Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 8:1-66

8  Niadtong higayona gitigom+ ni Solomon+ ang mga ansiyano+ sa Israel, ang tanang pangulo sa mga tribo,+ ang mga pangulo sa mga amahan,+ sa mga anak sa Israel, ngadto kang Haring Solomon didto sa Jerusalem, aron sa pagdala sa arka sa pakigsaad+ ni Jehova gikan sa Siyudad ni David,+ buot ingnon, ang Zion.+  Busa ang tanang tawo sa Israel nagtigom ngadto kang Haring Solomon sa pista,+ sa lunar nga bulan sa Etanim, nga mao, ang ikapito ka bulan.+  Busa ang tanang ansiyano sa Israel nangadto, ug ang mga saserdote nagdala+ sa Arka.+  Ug ilang gidala ang arka ni Jehova ug ang tolda+ nga tagboanan+ ug ang tanang balaan nga galamiton nga didto sa tolda; ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon+ nagdala kanila.+  Ug si Haring Solomon ug uban kaniya ang tibuok nga katigoman sa Israel, kadtong nagtuman sa ilang gikasabotang pakigtagbo uban kaniya, didto sa atubangan sa Arka, naghalad+ ug mga karnero ug mga baka nga dili maisip o maihap tungod sa kadaghan.+  Unya ang mga saserdote nagdala sa arka+ sa pakigsaad ni Jehova ngadto sa dapit niini,+ ngadto sa kinasulorang lawak sa balay, ang Labing Balaan, sa ilalom sa mga pako sa mga kerubin.+  Kay ang mga kerubin nagbukhad sa ilang mga pako ibabaw sa dapit sa Arka, mao nga ang mga kerubin nagsalipod sa Arka ug sa mga yayongan+ niini gikan sa ibabaw.  Apan ang mga yayongan+ tag-as, mao nga ang mga tumoy sa yayongan makita gikan sa Balaan sa atubangan sa kinasulorang lawak, apan sila dili-makita sa gawas. Ug sila nagpabilin didto hangtod niining adlawa.+  Walay bisan unsa sa sulod sa Arka gawas sa duha ka papan nga bato+ nga gibutang+ didto ni Moises sa Horeb, sa dihang si Jehova naghimog pakigsaad+ uban sa mga anak sa Israel samtang sila nanggula gikan sa yuta sa Ehipto.+ 10  Ug nahitabo nga sa dihang nanggula ang mga saserdote gikan sa balaang dapit, napuno sa panganod+ ang balay ni Jehova. 11  Ug ang mga saserdote+ wala makabarog aron sa pagbuhat sa ilang pag-alagad+ tungod sa panganod, kay ang balay ni Jehova napuno sa himaya+ ni Jehova.+ 12  Niadtong higayona si Solomon miingon: “Si Jehova nag-ingon nga siya mopuyo diha sa mabagang kangiob.+ 13  Ako malamposong nakatukod ug usa ka balay nga halangdong puloy-anan alang kanimo,+ usa ka pihong dapit+ nga imong puy-an hangtod sa panahong walay tino.”+ 14  Unya ang hari miatubang ug gipanalanginan+ ang tibuok nga kongregasyon sa Israel, samtang ang tibuok nga kongregasyon sa Israel nagbarog. 15  Ug siya nagkanayon: “Dalayegon si Jehova+ nga Diyos sa Israel, nga nakigsulti pinaagi sa iyang kaugalingong baba kang David+ nga akong amahan ug pinaagi sa iyang kaugalingong kamot naghatag ug katumanan,+ nga nag-ingon, 16  ‘Sukad sa adlaw nga akong gipagawas ang akong katawhang Israel gikan sa Ehipto wala ako magpili+ ug usa ka siyudad gikan sa tanang tribo sa Israel aron sa pagtukod ug balay+ aron ang akong ngalan+ magpabilin diha; apan akong pilion si David aron mangulo sa akong katawhang Israel.’+ 17  Ug nahimong duol sa kasingkasing ni David nga akong amahan ang pagtukod ug usa ka balay alang sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel.+ 18  Apan si Jehova miingon kang David nga akong amahan, ‘Sanglit nahimong duol sa imong kasingkasing ang pagtukod ug usa ka balay alang sa akong ngalan, maayo ang imong gibuhat, tungod kay kini nahimong duol sa imong kasingkasing.+ 19  Apan ikaw dili maoy magtukod sa balay, kondili ang imong anak nga lalaki nga mogula gikan sa imong balat-ang mao ang magtukod sa balay alang sa akong ngalan.’+ 20  Ug gituman ni Jehova ang iyang pulong+ nga iyang gisulti, nga ako motindog puli kang David nga akong amahan ug molingkod diha sa trono sa Israel,+ ingon sa gisulti ni Jehova, ug nga ako magtukod sa balay alang sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel,+ 21  ug nga ako magtudlo ug dapit didto alang sa Arka diin anaa ang pakigsaad+ ni Jehova nga iyang gihimo uban sa atong mga katigulangan dihang gipagawas niya sila gikan sa yuta sa Ehipto.” 22  Ug mibarog si Solomon atubangan sa halaran+ ni Jehova atubangan sa tibuok nga kongregasyon sa Israel, ug iya karong gibayaw ang iyang mga kamot ngadto sa mga langit;+ 23  ug siya nagkanayon: “Oh Jehova nga Diyos sa Israel,+ walay Diyos nga sama kanimo+ sa mga langit sa itaas o sa yuta sa ilalom, nga nagatuman sa pakigsaad ug sa mahigugmaong-kalulot+ ngadto sa imong mga alagad+ nga nagalakaw sa imong atubangan uban ang bug-os nilang kasingkasing,+ 24  ikaw nga nagtuman ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan niadtong imong gisaad kaniya, sa ingon imong gihimo ang saad pinaagi sa imong kaugalingong baba, ug pinaagi sa imong kaugalingong kamot imong gihimo ang katumanan, ingon niining adlawa.+ 25  Ug karon, Oh Jehova nga Diyos sa Israel, tumana ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan ang imong gisaad kaniya, nga nag-ingon, ‘Walay usa ka tawo nimo nga pagaputlon gikan sa akong atubangan sa paglingkod sa trono sa Israel,+ kon ang imong mga anak nga lalaki magaamping sa ilang dalan pinaagi sa paglakaw sa akong atubangan ingon sa imong paglakaw sa akong atubangan.’ 26  Ug karon, palihog, Oh Diyos sa Israel, pamatud-i nga kasaligan ang imong saad+ nga imong gisaad ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan. 27  “Apan ang Diyos mopuyo ba gayod dinhi sa yuta?+ Tan-awa! Ang mga langit,+ oo, ang langit sa mga langit,+ dili makaigo kanimo;+ nan, unsa pa kaha kining balaya+ nga akong gitukod! 28  Ug tagda gayod ang pag-ampo+ sa imong alagad ug ang iyang hangyo alang sa pabor,+ Oh Jehova nga akong Diyos, aron sa pagpamati sa mapangaliyupoong pagtuaw ug sa pag-ampo nga ginaampo sa imong alagad sa imong atubangan karong adlawa;+ 29  aron ang imong mga mata mabuka+ unta nganhi niining balaya adlaw ug gabii, sa dapit nga ikaw miingon, ‘Ang akong ngalan maanaa diha,’+ aron sa pagpamati sa pag-ampo nga ginaampo sa imong alagad nganhi niining dapita.+ 30  Ug ikaw mamati sa hangyo alang sa pabor+ sa imong alagad ug sa imong katawhang Israel nga ilang ginaampo paatubang niining dapita; ug ikaw maminaw unta diha sa dapit nga imong puloy-anan, sa mga langit,+ ug ikaw maminaw ug mopasaylo.+ 31  “Sa dihang ang usa ka tawo makasala batok sa iyang isigkatawo,+ ug siya magatunglo kaniya aron siya matinunglo,+ ug siya gayod moanhi nga nailalom sa tunglo atubangan sa imong halaran niining balaya, 32  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit, ug ikaw molihok ug mohukom sa imong mga alagad pinaagi sa pagpahayag nga daotan sa usa nga daotan pinaagi sa pagbutang sa iyang dalan ibabaw sa iyang ulo,+ ug pinaagi sa pagpahayag nga matarong sa usa nga matarong+ pinaagi sa paghatag kaniya sumala sa iyang pagkamatarong.+ 33  “Sa dihang ang imong katawhang Israel mapildi atubangan sa kaaway,+ tungod kay sila nagpadayon pagpakasala batok kanimo,+ ug sila sa pagkatinuod mobalik kanimo+ ug modayeg sa imong ngalan+ ug moampo+ ug mohangyo alang sa pabor nganha kanimo niining balaya,+ 34  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit, ug pasayloon mo ang sala sa imong katawhang Israel+ ug pagadad-on mo sila pagbalik+ ngadto sa yuta nga imong gihatag sa ilang mga katigulangan.+ 35  “Sa dihang ang langit matakpan aron dili moulan,+ tungod kay sila nagpadayon pagpakasala+ batok kanimo, ug sila moampo gayod paatubang niining dapita+ ug modayeg sa imong ngalan, ug sila motalikod gikan sa ilang sala, tungod kay ikaw nagpadayon pagsakit kanila,+ 36  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit, ug pasayloon mo ang sala sa imong mga alagad, sa imong katawhang Israel, tungod kay ginatudloan+ mo sila sa maayo nga dalan nga angay nilang pagalaktan;+ ug ikaw magahatag ug ulan+ diha sa imong yuta nga imong gihatag sa imong katawhan ingong usa ka panulondon. 37  “Kon may gutom+ diha sa yuta, kon may kamatay,+ kon may makapagba nga kainit, agup-op,+ mga dulon,+ mga uk-ok;+ kon ang ilang kaaway molikos kanila diha sa yuta sa ilang mga ganghaan—⁠bisan unsang matang sa hampak, bisan unsang matang sa balatian—⁠ 38  bisan unsa nga pag-ampo,+ bisan unsa nga hangyo alang sa pabor+ nga himoon ni bisan kinsa nga tawo o sa tibuok nimong katawhang Israel,+ tungod kay ang matag usa kanila nahibalo sa hampak sa iyang kaugalingong kasingkasing,+ ug sila gayod magabayaw sa ilang mga kamot nganhi niining balaya,+ 39  nan maminaw ka unta gikan sa mga langit,+ ang imong pihong dapit nga puloy-anan,+ ug ikaw magapasaylo+ ug molihok+ ug mohatag sa matag usa sumala sa tanan niyang mga dalan,+ tungod kay ikaw nahibalo sa iyang kasingkasing+ (tungod kay ikaw lamang ang nahibalo sa kasingkasing sa tanang anak sa katawhan);+ 40  aron nga sila mahadlok+ kanimo sa tanang adlaw nga sila buhi ibabaw sa nawong sa yuta nga imong gihatag sa among mga katigulangan.+ 41  “Ug ngadto usab sa langyaw,+ nga dili bahin sa imong katawhang Israel ug nga moanhi gayod gikan sa usa ka halayong yuta tungod sa imong ngalan+ 42  (kay sila makadungog sa imong dakong ngalan+ ug sa imong kusgan nga kamot+ ug sa imong tinuy-od nga bukton), ug siya moanhi gayod ug moampo paatubang niining balaya,+ 43  mamati ka unta gikan sa mga langit, ang imong pihong dapit nga puloy-anan,+ ug ikaw magabuhat sumala sa tanan nga alang niana nagasangpit ang usa ka langyaw kanimo;+ aron ang tanang mga katawhan sa yuta mahibalo sa imong ngalan+ aron sa pagkahadlok kanimo sama sa imong katawhang Israel, ug aron mahibaloan nga kining balaya nga akong gitukod ginatawag sa imong ngalan.+ 44  “Kon ang imong katawhan mogula sa pagpakiggubat+ batok sa ilang kaaway diha sa dalan nga imong paagian kanila,+ ug sila moampo+ gayod kang Jehova paatubang sa siyudad nga imong gipili+ ug sa balay nga akong gitukod alang sa imong ngalan,+ 45  paminawa gayod usab gikan sa mga langit ang ilang pag-ampo ug ang ilang hangyo alang sa pabor, ug magpahamtang ka ug paghukom alang kanila.+ 46  “Kon sila makasala batok kanimo+ (kay walay tawo nga dili makasala),+ ug ikaw masuko kanila ug magtugyan kanila ngadto sa kaaway, ug sa tinuod ang ilang mga mamimihag magdala kanila ingong binihag ngadto sa yuta sa kaaway nga halayo o haduol;+ 47  ug sila gayod makaamgo didto sa yuta diin sila gidalang binihag,+ ug sila sa pagkatinuod mobalik+ ug mohangyo+ kanimo alang sa pabor didto sa yuta sa ilang mga mamimihag,+ nga magaingon, ‘Kami nakasala+ ug nasayop,+ kami nagdinaotan’;+ 48  ug sila sa pagkatinuod mobalik kanimo sa bug-os nilang kasingkasing+ ug sa bug-os nilang kalag didto sa yuta sa ilang mga kaaway nga nagbihag kanila, ug sa pagkatinuod sila moampo kanimo paatubang sa ilang yuta nga imong gihatag sa ilang mga katigulangan, sa siyudad nga imong gipili ug sa balay nga akong gitukod alang sa imong ngalan;+ 49  maminaw ka usab gikan sa mga langit, ang imong pihong dapit nga puloy-anan,+ sa ilang pag-ampo ug sa ilang hangyo alang sa pabor, ug magpahamtang ka gayod ug paghukom alang kanila,+ 50  ug magpasaylo+ ka sa imong katawhan nga nakasala+ batok kanimo ug sa tanan nilang kalapasan+ nga ilang gihimo batok kanimo;+ ug sila imong himoon nga pagakaluy-an+ atubangan sa ilang mga mamimihag ug sila ilang pagakaluy-an 51  (kay sila imong katawhan ug imong panulondon,+ nga imong gipagawas gikan sa Ehipto,+ gikan sa sulod sa hudno nga puthaw),+ 52  aron mabuka ang imong mga mata sa hangyo alang sa pabor sa imong alagad ug sa hangyo alang sa pabor+ sa imong katawhang Israel, pinaagi sa pagpamati kanila sa tanan nga ilang isangpit kanimo.+ 53  Tungod kay imong gilain sila ingong imong panulondon gikan sa tanang mga katawhan sa yuta,+ ingon sa imong gisulti pinaagi kang Moises+ nga imong alagad dihang imong gidala pagawas ang among mga katigulangan gikan sa Ehipto, Oh Soberanong Ginoong Jehova.” 54  Ug nahitabo nga, sa pagkahuman gayod ug ampo ni Solomon kang Jehova niining tanang pag-ampo ug hangyo alang sa pabor, siya mitindog gikan sa atubangan sa halaran ni Jehova, gikan sa pagluhod sa iyang mga tuhod+ nga binayaw ang iyang mga kamot paingon sa kalangitan;+ 55  ug siya mibarog+ ug gipanalanginan+ ang tibuok nga kongregasyon sa Israel uban ang makusog nga tingog, nga nag-ingon: 56  “Dalayegon si Jehova,+ nga naghatag ug dapit-pahulayan sa iyang katawhang Israel sumala sa tanan nga iyang gisaad.+ Walay usa ka pulong nga napakyas+ sa tanan niyang maayo nga saad nga iyang gisaad pinaagi ni Moises nga iyang alagad.+ 57  Hinaot si Jehova nga atong Diyos magauban kanato+ ingon nga siya nag-uban sa atong mga katigulangan.+ Hinaot siya dili mobiya ni motalikod kanato,+ 58  aron ikiling ang atong kasingkasing+ ngadto kaniya sa paglakaw diha sa tanan niyang dalan+ ug sa pagtuman sa iyang mga sugo+ ug sa iyang mga regulasyon+ ug sa iyang hudisyal nga mga hukom,+ nga iyang gisugo sa atong mga katigulangan. 59  Ug hinaot kining akong mga pulong nga akong gihangyo alang sa pabor atubangan kang Jehova mahiduol+ kang Jehova nga atong Diyos adlaw ug gabii, aron nga siya magpahamtang ug paghukom alang sa iyang alagad ug paghukom alang sa iyang katawhang Israel sumala sa gikinahanglan adlaw-adlaw;+ 60  aron ang tanang mga katawhan sa yuta mahibalo+ nga si Jehova mao ang matuod nga Diyos.+ Wala nay lain.+ 61  Ug kinahanglang bug-os ang inyong kasingkasing+ uban kang Jehova nga atong Diyos pinaagi sa paglakaw diha sa iyang mga regulasyon ug pinaagi sa pagtuman sa iyang mga sugo ingon niining adlawa.” 62  Ug ang hari ug ang tibuok Israel uban kaniya nagtanyag ug usa ka dakong halad sa atubangan ni Jehova.+ 63  Ug gitanyag ni Solomon ang mga halad-sa-panag-ambit+ nga kinahanglan niyang itanyag kang Jehova, kawhaag-duha ka libong baka ug usa ka gatos ug kawhaan ka libong karnero,+ aron nga mainagurahan+ sa hari ug sa tanang anak sa Israel ang balay ni Jehova. 64  Nianang adlawa gibalaan sa hari ang kinataliwad-an sa sawang nga diha sa atubangan sa balay ni Jehova,+ tungod kay didto kinahanglan niyang ihalad ang halad-nga-sinunog ug ang halad-nga-lugas ug ang tambok nga mga bahin sa mga halad-sa-panag-ambit; kay ang halaran nga tumbaga+ nga diha sa atubangan ni Jehova gamay ra kaayo aron makapaarang sa halad-nga-sinunog ug sa halad-nga-lugas ug sa tambok+ nga mga bahin sa mga halad-sa-panag-ambit. 65  Ug gihimo ni Solomon niadtong panahona ang pista,+ ug ang tibuok Israel uban kaniya, usa ka dakong kongregasyon+ gikan sa pagsulod sa Hamat+ hangtod sa bul-oganang walog sa Ehipto,+ atubangan ni Jehova nga atong Diyos pito ka adlaw ug laing pito ka adlaw,+ napulog-upat ka adlaw. 66  Sa ikawalo ka adlaw iyang gipapauli ang katawhan;+ ug ilang gibulahan ang hari ug namauli sa ilang mga balay, nga nagmaya+ ug nagmalipayon sa kasingkasing+ tungod sa tanang pagkamaayo+ nga gihimo ni Jehova kang David nga iyang alagad ug sa Israel nga iyang katawhan.

Mga Footnote