Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 7:1-51

7  Ug gitukod ni Solomon ang iyang kaugalingong balay sa napulog-tulo ka tuig,+ mao nga iyang nahuman ang tibuok niyang balay.+  Ug iyang gitukod ang Balay sa Lasang sa Lebanon+ nga usa ka gatos ka maniko ang gitas-on niini, ug kalim-an ka maniko ang gilapdon niini, ug katloan ka maniko ang gihabogon niini, diha sa upat ka laray sa mga haligi nga kahoyng sedro; ug dihay mga sagbayan+ nga kahoyng sedro ibabaw sa mga haligi.  Ug kini gihaklapan ug kahoyng sedro+ sa ibabaw sa mga parulos nga diha sa kap-atag-lima ka haligi. Dihay napulog-lima sa usa ka laray.  Kon bahin sa hinimoag-bayanan nga mga bentana, didtoy tulo ka laray, ug dihay usa ka agianan sa kahayag+ atbang sa usa ka agianan sa kahayag nga tulo ka hunta sa mga laray.  Ug ang tanang pultahan ug ang mga poste sa pultahan gikuwadrado uban sa bayanan,+ ug usab ang atubangan sa agianan sa kahayag nga atbang sa usa ka agianan sa kahayag tulo ka hunta sa mga laray.  Ug ang Portiko sa mga Haligi iyang gihimo nga kalim-an ka maniko ang gitas-on niini, ug katloan ka maniko ang gilapdon niini; ug laing portiko ang diha sa atubangan niini nga may mga haligi ug atop-atop sa atubangan niini.  Kon bahin sa Portiko sa Trono+ diin siya maghukom, iyang gihimo ang portiko sa paghukom;+ ug ilang gihaklapan kini ug kahoyng sedro gikan sa salog hangtod sa mga salagunting.+  Kon mahitungod sa iyang balay diin siya magpuyo, sa laing sawang,+ kini halayo sa balay nga bahin sa Portiko. Kini maoy sama niini pagkabuhat. Ug dihay balay nga sama niini nga Portiko nga iyang gitukod alang sa anak nga babaye ni Paraon,+ nga gipangasawa ni Solomon.  Ang tanan niini hinimo sa mahalong+ mga bato sumala sa sukod, sinapsapan, ginabas sa mga gabas sa bato, sa sulod ug sa gawas, ug gikan sa patukoranan hangtod sa kinaibabwan sa bungbong, ug sa gawas hangtod sa dakong sawang.+ 10  Ug ang mahalong mga bato nga gipahimutang ingong patukoranan maoy mga dagkong bato, mga bato nga napulo ka maniko, ug mga bato nga walo ka maniko. 11  Ug sa ibabaw didtoy mahalong mga bato sumala sa sukod, sinapsapan, ug usab kahoyng sedro. 12  Kon bahin sa dakong sawang, sa palibot niana mao ang tulo ka laray+ sa sinapsapan nga bato ug usa ka laray sa mga sagbayan nga kahoyng sedro; ug kini mao usab alang sa sulod+ nga sawang sa balay+ ni Jehova, ug alang sa portiko+ sa balay. 13  Ug si Haring Solomon nagpasugo ug nagpakuha kang Hiram+ gikan sa Tiro. 14  Siya maoy anak nga lalaki sa usa ka babayeng balo gikan sa tribo ni Neptali, ug ang iyang amahan usa ka tawong taga-Tiro,+ mamumuhat sa tumbaga;+ ug siya puno sa kaalam ug sa pagsabot+ ug sa kahibalo sa pagbuhat sa tanang buhat sa tumbaga. Busa siya miadto kang Haring Solomon ug gisugdan pagbuhat ang tanan niyang buluhaton. 15  Unya iyang gihulma ang duha ka haligi nga tumbaga,+ napulog-walo ka maniko ang gihabogon sa matag haligi, ug usa ka pisi nga napulog-duha ka maniko ang ikasukod libot sa matag usa sa duha ka haligi.+ 16  Ug duha ka ulo-ulo iyang gihimo aron ipatong sa ibabaw sa mga haligi, nga mga hinulmang tumbaga.+ Lima ka maniko ang gihabogon sa usa ka ulo-ulo, ug lima ka maniko ang gihabogon sa laing ulo-ulo. 17  Didtoy kinutay nga mga ginambat, linubid nga mga kinadenang dayandayan,+ alang sa mga ulo-ulo nga diha ibabaw sa mga haligi;+ pito alang sa usa ka ulo-ulo, ug pito alang sa laing ulo-ulo. 18  Ug iyang gihimo ang mga granada ug kini duha ka laray libot sa usa ka ginambat sa pagtabon sa mga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi; ug mao kana ang iyang gibuhat sa laing ulo-ulo.+ 19  Ug ang mga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi didto sa portiko samag lirio ang pagkagama,+ nga upat ka maniko. 20  Ug ang mga ulo-ulo diha ibabaw sa duha ka haligi, usab duol sa kilid sa tiyantiyan nga sikbit sa ginambat; ug dihay duha ka gatos ka granada+ nga naglaray libot sa matag ulo-ulo. 21  Ug iyang gipatindog ang mga haligi+ nga sakop sa portiko+ sa templo. Busa iyang gipatindog ang tuong haligi ug gitawag ang ngalan niini nga Jakin, ug dayon gipatindog ang walang haligi ug gitawag ang ngalan niini nga Boaz. 22  Ug sa ibabaw sa mga haligi dihay ginama nga samag lirio. Ug ang pagtrabaho sa mga haligi inanayng natapos. 23  Ug iyang gihimo ang inumol nga dagatdagat+ nga napulo ka maniko gikan sa usa ka ngilit ngadto sa laing ngilit, nga lingin; ug ang gihabogon niini lima ka maniko, ug nagkinahanglan ug katloan ka maniko nga pisi nga ikaliyok niini.+ 24  Ug dihay pormag-tabayag+ nga mga dayandayan+ sa ubos sa ngilit niini palibot, nga naglikos niini, napulo sa usa ka maniko, nga naglibot sa dagatdagat,+ nga may duha ka laray sa pormag-tabayag nga mga dayandayan nga gihulma sa hulmahanan niini. 25  Kini nahimutang ibabaw sa napulog-duha ka torong baka,+ tulo nag-atubang sa amihanan, ug tulo nag-atubang sa kasadpan, ug tulo nag-atubang sa habagatan, ug tulo nag-atubang sa sidlakan; ug ang dagatdagat nagtungtong diha kanila, ug ang tanan nilang likod nga mga bahin paingon sa tunga.+ 26  Ug ang gibag-on niini usa ka dapal;+ ug ang ngilit niini sama pagkabuhat sa ngilit sa usa ka kopa, sama sa bulak nga lirio.+ Duha ka libo ka bath+ ang igasulod niini.+ 27  Ug iyang gihimo ang napulo ka kareton+ nga tumbaga, upat ka maniko ang gitas-on sa matag kareton, ug upat ka maniko ang gilapdon niini, ug tulo ka maniko ang gihabogon niini. 28  Ug ingon niini ang pagkabuhat sa mga kareton: kini adunay mga bungbong sa kilid, ug ang mga bungbong sa kilid anaa diha sa taliwala sa mga trabisanyo. 29  Ug diha sa mga bungbong sa kilid nga anaa sa taliwala sa mga trabisanyo may mga leyon,+ mga torong baka+ ug mga kerubin,+ ug ibabaw sa mga trabisanyo maoy sama niana. Sa ibabaw ug sa ubos sa mga leyon ug sa torong mga baka didtoy pabitay nga mga dayandayang lukong.+ 30  Ug dihay upat ka ligid nga tumbaga sa matag kareton, nga may mga ehe nga tumbaga; ug ang diha sa upat ka eskina niini maoy mga tukod alang kanila. Ilalom sa dulang mao ang mga tukod, nga hinulma nga may dayandayang mga lukong nga palatas gikan sa matag usa. 31  Ug ang baba niini gikan sa sulod ngadto sa mga tukod ug pataas maoy [?] ka maniko; ug ang baba niini lingin, ingon pagkabuhat sa usa ka tungtonganan nga usa ka maniko ug tunga, ug usab sa baba niini dihay mga linilok. Ug ang mga bungbong niini nila kuwadrado, dili lingin. 32  Ug ang upat ka ligid dinha sa ubos sa mga bungbong sa kilid, ug ang mga tukod alang sa mga ligid dinha ra mismo sa kareton; ug ang gihabogon sa matag ligid usa ka maniko ug tunga. 33  Ug ang pagkabuhat sa mga ligid maoy sama sa pagkabuhat sa ligid sa karo.+ Ang mga tukod alang niini ug ang mga yantas niini ug ang mga rayos niini ug ang mga pusod niini, kining tanan hinulma. 34  Ug dihay upat ka tukod diha sa upat ka eskina sa matag kareton; ang mga tukod niini unay ra sa kareton. 35  Ug sa ibabaw sa kareton dihay usa ka tungtonganan nga tunga sa maniko ang gihabogon, nga lingin; ug diha sa ibabaw sa kareton ang mga daplin niini ug mga bungbong niini unay ra niini. 36  Dugang pa, diha sa mga palid sa mga kilid niini ug diha sa mga bungbong niini siya nagkulit+ ug mga kerubin, mga leyon ug mga hulagway sa kahoyng palma sumala sa bakante nga luna sa matag usa, ug mga dayandayang lukong palibot.+ 37  Ingon niini ang iyang pagkahimo sa napulo ka kareton;+ silang tanan usa ra ka hulma,+ usa ka sukod, usa ka porma. 38  Ug siya naghimo ug napulo ka dulang+ nga tumbaga. Kap-atan ka bath nga sukod ang masulod sa matag dulang. Ang matag dulang upat ka maniko. Dihay usa ka dulang sa matag kareton alang sa napulo ka kareton. 39  Unya siya nagbutang ug lima ka kareton sa tuong dapit sa balay, ug lima sa walang dapit sa balay;+ ug ang dagatdagat iyang gibutang sa tuong dapit sa balay pasidlakan, dapit sa habagatan.+ 40  Ug anam-anam nga gihimo ni Hiram+ ang mga dulang+ ug ang mga pala+ ug ang mga panaksan.+ Sa kataposan nahuman+ ni Hiram pagbuhat ang tanang buluhaton nga iyang gibuhat alang kang Haring Solomon maylabot sa balay ni Jehova: 41  Ang duha ka haligi+ ug ang pormag-panaksan nga mga ulo-ulo+ nga diha sa ibabaw sa duha ka haligi, ug ang duha ka ginambat+ sa pagtabon sa duha ka lingin nga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa mga haligi, 42  ug ang upat ka gatos ka granada+ alang sa duha ka ginambat, duha ka lumbayng granada alang sa matag ginambat, sa pagtabon sa duha ka pormag-panaksan nga mga ulo-ulo nga diha sa ibabaw sa duha ka haligi; 43  ug ang napulo ka kareton+ ug ang napulo ka dulang+ nga diha sa mga kareton, 44  ug ang usa ka dagatdagat+ ug ang napulog-duha ka torong baka ilalom sa dagatdagat;+ 45  ug ang mga laton ug ang mga pala ug ang mga panaksan ug ang tanan niining galamiton,+ nga gihimo ni Hiram sa pinasinaw nga tumbaga alang kang Haring Solomon alang sa balay ni Jehova. 46  Sa Distrito sa Jordan+ gihulma kini sa hari diha sa hulmahanan nga kulonon, taliwala sa Sucot+ ug sa Zaretan.+ 47  Ug gipasagdan ni Solomon ang tanang galamiton+ nga wala matimbang tungod sa hilabihan nga pagkadaghan.+ Ang gibug-aton sa tumbaga wala matino.+ 48  Ug gianam-anam paghimo ni Solomon ang tanan nga galamiton maylabot sa balay ni Jehova, ang halaran+ nga bulawan ug ang lamesa+ diin diha niana ang pasundayag nga tinapay, maoy sa bulawan, 49  ug ang mga tangkawan,+ lima sa tuo ug lima sa wala atubangan sa kinasulorang lawak, maoy sa lunsay nga bulawan,+ ug ang mga bulak+ ug ang mga lampara+ ug ang mga kimpit,+ maoy bulawan, 50  ug ang mga dulang ug ang mga igpapalong+ ug ang mga panaksan+ ug ang mga kopa+ ug ang mga insensaryo,+ maoy lunsayng bulawan, ug ang mga suksokanan alang sa mga pultahan+ sa sulod nga balay, nga mao, ang Labing Balaan, ug ang mga pultahan+ sa balay sa templo,+ maoy bulawan. 51  Sa kataposan ang tanang buluhaton nga buhatonon ni Haring Solomon mahitungod sa balay ni Jehova natapos;+ ug gipangdala ni Solomon sa sulod ang mga butang nga gibalaan ni David nga iyang amahan;+ ang plata ug ang bulawan ug ang mga gamit iyang gibutang sa mga tipiganan sa bahandi sa balay ni Jehova.+

Mga Footnote