Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 6:1-38

6  Ug nahitabo sa ikaupat ka gatos ug kawaloan ka tuig human sa paggula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto,+ sa ikaupat ka tuig,+ sa bulan nga Ziv,+ nga mao, ang ikaduha nga bulan,+ human si Solomon mahimong hari sa Israel, nga siya nagtukod sa balay alang kang Jehova.+  Ug ang balay nga gitukod ni Haring Solomon+ alang kang Jehova kan-uman ka maniko+ ang gitas-on niini, ug kawhaan ang gilapdon niini, ug katloan ka maniko ang gihabogon niini.+  Ug ang portiko+ sa atubangan sa templo sa balay maoy kawhaan ka maniko ang gitas-on niini, sa atubangan sa gilapdon sa balay. Napulo ka maniko ang gibag-on niini, sa atubangan sa balay.  Ug alang sa balay siya naghimog mga bentana nga pahiktin ug bayanan.+  Dugang pa, simpig sa bungbong sa balay palibot siya nagtukod ug usa ka gambalay sa kilid, simpig sa mga bungbong sa balay palibot sa templo ug sa kinasulorang lawak,+ ug naghimog mga lawak-sa-kilid+ palibot.  Ang kinaubsan nga lawak-sa-kilid lima ka maniko ang gilapdon, ug ang tunga unom ka maniko ang gilapdon, ug ang ikatulo pito ka maniko ang gilapdon; tungod kay adunay mga pagpagamay+ nga iyang gihimo sa balay palibot sa gawas niini, aron kini dili maghawid sa mga bungbong sa balay.+  Kon bahin sa balay, samtang kini gitukod, kini gitukod sa kinubkob nga bato+ nga kompleto na; ug kon bahin sa mga martilyo ug mga atsa o bisan unsang mga himan nga puthaw, sila wala madungog diha sa balay+ samtang kini gitukod.  Ang pultahan+ sa kinaubsang lawak-sa-kilid diha sa tuong bahin sa balay, ug pinaagi sa paliyo nga hagdanan sila mosaka ngadto sa tunga-tunga, ug gikan sa tungatunga ngadto sa ikatulo.  Dugang pa, siya nagpadayon sa pagtukod sa balay aron iyang mahuman kini,+ ug gitaklap diha sa balay ang mga sagbayan ug mga laray nga kahoyng sedro.+ 10  Labot pa, iyang gitukod ang mga lawak-sa-kilid+ simpig sa tibuok balay nga lima ka maniko ang ilang gihabogon, ug kini sila naghawid sa balay pinaagig mga kahoy+ nga sedro. 11  Sa kasamtangan, ang pulong ni Jehova midangat kang Solomon,+ nga nag-ingon:+ 12  “Mahitungod niining balaya nga imong gitukod, kon ikaw molakaw sa akong mga lagda+ ug motuman sa akong hudisyal nga mga hukom+ ug sa tinuod magatuman sa tanan kong mga sugo pinaagi sa paglakaw diha kanila,+ akong tumanon gayod usab ang akong pulong nganha kanimo nga akong gisulti kang David nga imong amahan;+ 13  ug sa pagkatinuod ako mopuyo sa taliwala sa mga anak sa Israel,+ ug dili ko biyaan ang akong katawhang Israel.”+ 14  Ug si Solomon nagpadayon pagtukod sa balay aron iyang mahuman kini.+ 15  Ug iyang gibungbongan ang sulod sa balay ug mga tabla nga sedro. Gikan sa salog sa balay hangtod sa mga salagunting sa kisame iyang gihaklapan kini sa sulod ug mga kahoy; ug ang mga salog sa balay iyang gihaklapan ug mga tabla nga junipero.+ 16  Dugang pa, siya nagtukod ug kawhaan ka maniko sa luyo nga mga bahin sa balay ginamit ang mga tabla nga sedro, gikan sa salog hangtod sa mga salagunting, ug sa sulod gitukod alang niini ang kinasulorang+ lawak, ang Labing Balaan.+ 17  Ug ang balay kap-atan ka maniko, nga mao, ang templo+ sa atubangan niini.+ 18  Ug ang kahoyng sedro nga diha sa sulod sa balay kinulitan ug pormag-tabayag+ nga mga dayandayan ug mga girnalda nga bulak.+ Ang tanan niini maoy kahoyng sedro; walay bato nga makita. 19  Ug ang kinasulorang+ lawak sa sulod sa balay iyang giandam, aron ibutang didto ang arka+ sa pakigsaad+ ni Jehova. 20  Ug ang kinasulorang lawak kawhaan ka maniko ang gitas-on, ug kawhaan ka maniko ang gilapdon,+ ug kawhaan ka maniko ang gihabogon; ug iyang gihaklapan kini ug lunsay nga bulawan,+ ug gihaklapan ang halaran+ ug kahoyng sedro. 21  Ug gihaklapan+ ni Solomon ang sulod sa balay ug lunsay nga bulawan,+ ug gipatadlas ang kinadenang+ bulawan sa atubangan sa kinasulorang lawak,+ ug gihaklapan kini ug bulawan. 22  Ug ang tibuok balay iyang gihaklapan ug bulawan,+ hangtod nga natapos ang tibuok balay; ug ang tibuok halaran+ nga nag-atubang sa kinasulorang lawak iyang gihaklapan ug bulawan.+ 23  Dugang pa, siya naghimo diha sa kinasulorang lawak ug duha ka kerubin+ sa kahoyng oleifero, napulo ka maniko ang gihabogon sa matag usa.+ 24  Ug lima ka maniko ang usa ka pako sa kerubin, ug lima ka maniko ang laing pako sa kerubin. Napulo ka maniko gikan sa tumoy sa iyang pako ngadto sa tumoy sa iyang pako.+ 25  Ug ang ikaduhang kerubin maoy napulo ka maniko. Ang duha ka kerubin samag sukod ug samag porma. 26  Ang gihabogon sa usa ka kerubin napulo ka maniko, ug ingon usab niana ang sa laing kerubin. 27  Unya iyang gibutang ang mga kerubin didto sa sulod nga balay, sa ingon ilang gipabuklad ang mga pako sa mga kerubin.+ Busa ang pako sa usa miabot sa bungbong ug ang pako sa laing kerubin miabot sa pikas bungbong; ug ang ilang mga pako patumong sa kinataliwad-an sa balay, nga nag-abot ang pako sa pako.+ 28  Dugang pa, iyang gihaklapan ang mga kerubin ug bulawan.+ 29  Ug ang tanang bungbong palibot sa balay iyang gililokan ug kinulit nga mga kerubin+ ug mga hulagway sa kahoyng palma+ ug mga kinulit nga mga bulak,+ sa sulod ug sa gawas; 30  ug ang salog+ sa balay iyang gihaklapan ug bulawan, sa sulod ug sa gawas. 31  Ug ang ganghaan sa kinasulorang lawak iyang gihimoan ug mga pultahan+ nga kahoyng oleifero:+ mga haligi sa kilid, mga poste sa pultahan ug ang ikalimang bahin. 32  Ug ang duha ka pultahan maoy sa kahoyng oleifero, ug siya naglilok diha kanila ug mga linilok nga kerubin ug mga hulagway sa kahoyng palma ug mga kinulit nga mga bulak, ug iyang gihaklapan sila ug bulawan; ug iyang gisalsal ang bulawan diha sa mga kerubin ug sa mga hulagway sa kahoyng palma. 33  Ug ingon niana ang iyang gihimo alang sa ganghaan sa templo, sa mga poste sa pultahan nga kahoyng oleifero, kuwadrado. 34  Ug ang duha ka pultahan maoy sa kahoyng junipero.+ Ang duha ka palid sa usa ka pultahan malisoliso diha sa mga tuyokan niini, ug ang duha ka palid sa pikas pultahan malisoliso diha sa mga tuyokan niini.+ 35  Ug siya naglilok ug mga kerubin ug mga hulagway sa kahoyng palma ug mga kinulit nga mga bulak, ug naghaklap ug bulawan nga haklap diha sa maong mga larawan.+ 36  Ug iyang gitukod ang sulod+ nga sawang uban sa tulo ka laray+ sa sinapsapan nga bato ug usa ka laray sa mga sagbayan nga kahoyng sedro. 37  Sa ikaupat ka tuig napahimutang na ang patukoranan+ sa balay ni Jehova, sa lunar nga bulan sa Ziv;+ 38  ug sa ikanapulog-usa ka tuig, sa lunar nga bulan sa Bul, nga mao, ang ikawalo nga bulan, nahuman ang balay+ maylabot sa tanang detalye niini ug sa tibuok plano niini;+ sa ingon siya nagtukod niini sa pito ka tuig.

Mga Footnote