Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 4:1-34

4  Ug si Haring Solomon nagpadayon nga hari sa tibuok Israel.+  Ug kini sila mao ang iyang mga prinsipe:+ Si Azarias nga anak nga lalaki ni Zadok,+ ang saserdote;  si Elihorep ug si Ahias, ang mga anak nga lalaki ni Sisa, mga sekretaryo;+ si Jehosapat+ nga anak nga lalaki ni Ahilud, ang tigtala;  ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada maoy pangulo sa kasundalohan,+ ug si Zadok ug si Abiatar+ maoy mga saserdote;  ug si Azarias nga anak nga lalaki ni Natan+ maoy pangulo sa mga luyoluyo, ug si Zabud nga anak nga lalaki ni Natan maoy usa ka saserdote, ang higala+ sa hari;  ug si Ahisar maoy pangulo sa panimalay, ug si Adoniram+ nga anak nga lalaki ni Abda, pangulo niadtong mga gipaapil sa pinugos nga trabaho.+  Ug si Solomon adunay napulog-duha ka luyoluyo sa tibuok Israel, ug ilang gitagan-an ug pagkaon ang hari ug ang iyang panimalay. Gitugyanan ang matag usa sa pagtagana ug pagkaon usa ka bulan sulod sa usa ka tuig.+  Ug kini mao ang ilang mga ngalan: Ang anak nga lalaki ni Hur, sa bukirong rehiyon sa Epraim;+  ang anak nga lalaki ni Deker, sa Makaz ug sa Saalbim+ ug Bet-semes+ ug Elon-bet-hanan; 10  ang anak nga lalaki ni Hesed, sa Arubot (iyaha ang Socoh ug ang tibuok yuta sa Heper);+ 11  ang anak nga lalaki ni Abinadab, tanang tagaytay sa Dor+ (si Tapat, ang anak nga babaye ni Solomon, nahimong iyang asawa); 12  si Baana nga anak nga lalaki ni Ahilud, sa Taanak+ ug Megido+ ug tibuok Bet-sean,+ nga tupad sa Zaretan+ ubos sa Jezreel,+ gikan sa Bet-sean ngadto sa Abel-mehola+ hangtod sa rehiyon sa Jokmeam;+ 13  ang anak nga lalaki ni Geber, sa Ramot-gilead+ (iyaha ang kabalangayan sa mga tolda ni Jair+ nga anak nga lalaki ni Manases, nga anaa sa Gilead;+ iyaha ang rehiyon sa Argob,+ nga anaa sa Basan:+ kan-uman ka dagkong siyudad nga may paril ug balabag nga tumbaga); 14  si Ahinadab nga anak nga lalaki ni Ido, sa Mahanaim;+ 15  si Ahimaaz, sa Neptali+ (siya, usab, nagkuha kang Basemat, nga anak nga babaye ni Solomon, ingong asawa);+ 16  si Baana nga anak nga lalaki ni Husai, sa Aser+ ug Bealot; 17  si Jehosapat nga anak nga lalaki ni Parua, sa Isacar;+ 18  si Simei+ nga anak nga lalaki ni Ela, sa Benjamin;+ 19  si Geber nga anak nga lalaki ni Uri, sa yuta sa Gilead,+ ang yuta ni Sihon+ nga hari sa mga Amorihanon,+ ug ni Og+ nga hari sa Basan,+ ug dihay usa ka luyoluyo nga nangulo sa tanang uban pang mga luyoluyo nga diha sa yuta. 20  Ang Juda ug Israel daghan, sama sa mga balas nga anaa sa daplin sa dagat ang gidaghanon,+ nga nangaon ug nanginom ug nagmaya.+ 21  Bahin kang Solomon, siya nahimong magmamando sa tanang gingharian gikan sa Suba+ hangtod sa yuta sa mga Filistehanon ug hangtod sa utlanan sa Ehipto. Sila nagdalag mga gasa ug nag-alagad kang Solomon sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi.+ 22  Ug ang pagkaon ni Solomon alang sa matag adlaw maoy kanunayng katloan ka cor+ nga sukod sa pino nga harina ug kan-uman ka cor nga sukod sa harina, 23  napulo ka tambok nga baka ug kawhaan ka pinasibsib nga baka ug usa ka gatos ka karnero, gawas pa sa mga laking osa+ ug mga gasela+ ug mga binaw ug pinatambok nga mga kakok. 24  Tungod kay sakop niya ang tanan niining dapita sa Suba,+ gikan sa Tipsa ngadto sa Gaza,+ bisan ang tanang hari niining dapita sa Suba;+ ug ang kalinaw+ iyang naangkon sa matag rehiyon nga iyaha, sa tibuok palibot. 25  Ug ang Juda+ ug Israel nagpadayon sa pagpuyo sa kasegurohan,+ ang matag usa ilalom sa iyang kaugalingong paras ug ilalom sa iyang kaugalingong kahoyng igos,+ gikan sa Dan ngadto sa Beer-seba,+ sa tanang adlaw ni Solomon. 26  Ug si Solomon nakabaton ug kap-atan ka libo ka kuwadra sa mga kabayo+ alang sa iyang mga karo+ ug napulog-duha ka libo ka mangangabayo. 27  Ug kining maong mga luyoluyo+ nagtagana ug pagkaon kang Haring Solomon ug sa tanang nagaduol sa lamesa ni Haring Solomon, ang matag usa diha sa iyang bulan. Walay ilang gipasagdang makulang. 28  Ug ang sebada ug ang uhot alang sa mga kabayo ug alang sa mga panon sa kabayo+ ilang gipangdala ngadto sa bisan diin nga dapit, ang matag usa sumala sa buluhatong gihatag kaniya.+ 29  Ug ang Diyos nagpadayon paghatag kang Solomon sa kaalam+ ug pagsabot+ sa dako kaayong sukod ug kalapad sa kasingkasing,+ sama sa balas nga anaa sa baybayon.+ 30  Ug ang kaalam ni Solomon mas dako pa gayod+ kay sa kaalam sa tanang taga-Sidlakan+ ug sa tanang kaalam sa Ehipto.+ 31  Ug siya mas maalamon kay kang bisan kinsa pang tawo, kay kang Etan+ nga Ezrahanon ug kang Heman+ ug kang Calcol+ ug kang Darda nga mga anak nga lalaki ni Mahol; ug ang iyang kabantog miabot sa tanang kanasoran sa tibuok palibot.+ 32  Ug siya makasulti ug tulo ka libo ka panultihon,+ ug ang iyang mga awit+ miabot ug usa ka libo ug lima. 33  Ug mosulti siya bahin sa mga kahoy, gikan sa sedro nga anaa sa Lebanon+ ngadto sa hisopo+ nga moturok sa paril; ug mosulti siya bahin sa mga mananap+ ug bahin sa naglupad nga mga linalang+ ug bahin sa nagalihok nga mga linalang+ ug bahin sa mga isda.+ 34  Ug sila padayong nangadto gikan sa tanang mga katawhan aron sa pagpaminaw sa kaalam ni Solomon,+ bisan gikan sa tanang hari sa yuta nga nakadungog sa iyang kaalam.+

Mga Footnote