Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 3:1-28

3  Ug si Solomon nakig-alyansa sa kaminyoon+ uban kang Paraon nga hari sa Ehipto ug nagkuha sa anak nga babaye ni Paraon+ ug nagdala kaniya ngadto sa Siyudad ni David,+ hangtod nga iyang nahuman pagtukod ang iyang kaugalingong balay+ ug ang balay ni Jehova+ ug ang palibot nga paril sa Jerusalem.+  Ugaling lang ang katawhan naghalad didto sa hatag-as nga mga dapit,+ kay wala pa may gitukod nga balay alang sa ngalan ni Jehova hangtod niadtong mga adlawa.+  Ug si Solomon nagpadayon sa paghigugma+ kang Jehova pinaagi sa paglakaw diha sa mga lagda ni David nga iyang amahan.+ Ugaling lang didto sa hatag-as nga mga dapit+ nga siya naghalad ug naghimog gipaaso nga mga halad.  Busa ang hari miadto sa Gabaon+ aron maghalad didto, tungod kay kadto ang dakong hataas nga dapit.+ Si Solomon mitanyag ug usa ka libong halad-nga-sinunog niadto nga halaran.+  Sa Gabaon nagpakita si Jehova+ kang Solomon sa kagabhion diha sa usa ka damgo;+ ug ang Diyos miingon: “Hangyo kon unsay akong ihatag kanimo.”+  Niini si Solomon miingon: “Ikaw nagpakita ug dakong mahigugmaong-kalulot+ ngadto sa imong alagad nga si David nga akong amahan sumala sa paglakaw niya sa imong atubangan diha sa kamatuoran ug sa pagkamatarong+ ug sa katul-id sa kasingkasing uban kanimo; ug ngadto kaniya ikaw nagpadayon paghupot sa maong dakong mahigugmaong-kalulot, busa ikaw naghatag kaniya ug usa ka anak nga lalaki aron molingkod diha sa iyang trono ingon niining adlawa.+  Ug karon, Jehova nga akong Diyos, ikaw ang naghimo sa imong alagad nga hari puli ni David nga akong amahan, ug ako usa lamang ka gamayng bata.+ Ako dili mahibalo kon unsaon paggawas ug unsaon pagsulod.+  Ug ang imong alagad anaa sa taliwala sa imong katawhan nga imong gipili,+ usa ka dakong panon sa katawhan nga dili maihap o maisip tungod sa gidaghanon.+  Ug hatagi ang imong alagad ug usa ka kasingkasing nga masinugtanon aron sa paghukom+ sa imong katawhan, sa pag-ila tali sa maayo ug sa daotan;+ kay kinsay arang makahukom+ niining imong katawhan nga malisod dad-on?”+ 10  Ug kadto nakapahimuot sa mga mata ni Jehova, tungod kay gihangyo ni Solomon ang maong butang.+ 11  Ug ang Diyos nag-ingon kaniya: “Tungod kay naghangyo ka niining butanga ug wala maghangyo alang sa imong kaugalingon ug daghang adlaw ni maghangyo alang sa imong kaugalingon ug mga bahandi+ ni maghangyo sa kalag sa imong mga kaaway, ug ikaw naghangyo alang sa imong kaugalingon ug panabot aron maghusay ug hudisyal nga mga kaso,+ 12  tan-awa! buhaton ko gayod ang sumala sa imong mga pulong.+ Tan-awa! Ihatag ko gayod kanimo ang usa ka maalamon ug masinaboton nga kasingkasing,+ mao nga walay usa nga sama kanimo sa wala pa ikaw, ug sunod kanimo walay usa nga motindog sama kanimo.+ 13  Ug usab ang wala nimo hangyoa akong igahatag kanimo,+ mga bahandi+ ug himaya, maong walay si bisan kinsa taliwala sa mga hari ang mahisama kanimo, sa tanan mong mga adlaw.+ 14  Ug kon ikaw molakaw diha sa akong mga dalan pinaagi sa pagtuman sa akong mga regulasyon+ ug sa akong mga sugo, ingon sa paglakaw ni David nga imong amahan,+ pagalugwayan ko usab ang imong mga adlaw.”+ 15  Dihang nahigmata+ si Solomon, aw, kadto usa diay ka damgo. Unya siya miadto sa Jerusalem ug mibarog atubangan sa arka+ sa pakigsaad ni Jehova ug nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ug naghalad ug mga halad-sa-panag-ambit+ ug naghikay ug usa ka kombira+ alang sa tanan niyang alagad.+ 16  Niadtong panahona duha ka babaye, mga pampam,+ miadto sa hari ug mitindog sa iyang atubangan.+ 17  Unya ang usa sa mga babaye miingon: “Tabi, akong ginoo,+ ako ug kining babayhana nagapuyo sa usa ka balay, maong ako nanganak nga duol kaniya sulod sa balay. 18  Ug nahitabo nga sa ikatulo ka adlaw human ako manganak, kining babayhana usab nanganak. Ug kami magkauban. Walay laing tawo nga uban kanamo sulod sa balay, walay usa gawas kanamong duha diha sa balay. 19  Sa ulahi ang anak nga lalaki niining babayhana namatay sa pagkagabii, tungod kay kini iyang nadat-ogan. 20  Busa siya mibangon sa tungang gabii ug gikuha ang akong anak nga lalaki gikan sa akong kiliran samtang natulog ang imong ulipong babaye ug nagpahiluna kaniya sa iyang sabakan mismo, ug ang iyang patay nga anak iyang gipahiluna sa akong sabakan. 21  Dihang mibangon ako sa pagkabuntag aron sa pagpasuso+ sa akong anak, ania karon, siya patay na. Busa akong giusisa siya pag-ayo sa pagkabuntag, ug, tan-awa! siya dili mao ang akong anak nga akong gipanganak.” 22  Apan ang laing babaye miingon: “Dili, kondili akong anak ang buhi ug imong anak ang patay!” Nianang higayona kini nga babaye nagsigeg ingon: “Dili, kondili imong anak ang patay ug akong anak ang buhi.” Ug sila nagpadayon pagsulti atubangan sa hari.+ 23  Sa kataposan ang hari miingon: “Kining usa nagaingon, ‘Kini mao ang akong anak, ang buhi, ug ang imong anak mao ang patay!’ ug kanang usa nagaingon, ‘Dili, kondili imong anak ang patay ug akong anak ang buhi!’” 24  Ug ang hari nagkanayon:+ “Pagkuha kamo ug usa ka espada.” Busa ilang gidala ang espada atubangan sa hari. 25  Ug ang hari miingon: “Pikasa ninyo ang buhing bata ug ihatag ang katunga ngadto sa usa ka babaye ug ang katunga ngadto sa usa.” 26  Dihadiha ang babaye kansang anak mao ang buhi miingon sa hari (tungod kay ang iyang sulod nga mga emosyon+ natandog labot sa iyang anak,+ maong siya miingon): “Tabi,+ akong ginoo! Ihatag ninyo ang buhing bata kaniya. Ayaw ninyo siya patya sa bisan unsang paagi.” Nianang higayona kining laing babaye nag-ingon: “Dili siya maako ni siya maimo. Pikasa ninyo!”+ 27  Niana ang hari mitubag ug miingon: “Ihatag ninyo kaniya ang buhing bata, ug ayaw gayod ninyo siya patya sa bisan unsang paagi. Siya mao ang iyang inahan.” 28  Ug ang tibuok Israel nakadungog sa hudisyal nga hukom+ nga gipakanaog sa hari; ug sila nagmahadlokon tungod sa hari,+ kay ilang nakita nga ang kaalam+ sa Diyos diha kaniya sa pagpahamtang ug hudisyal nga hukom.

Mga Footnote