Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 22:1-53

22  Ug sulod sa tulo ka tuig sila nagpadayon pagpuyo nga walay gubat tali sa Sirya ug sa Israel.  Ug nahitabo sa ikatulo ka tuig nga si Jehosapat+ nga hari sa Juda milugsong ngadto sa hari sa Israel.  Unya ang hari sa Israel miingon sa iyang mga alagad: “Nahibalo ba gayod kamo nga ang Ramot-gilead+ ato? Apan kita nagpanuko sa pagkuha niini gikan sa kamot sa hari sa Sirya.”  Ug siya nagkanayon kang Jehosapat: “Ikaw ba mouban kanako sa pakig-away sa Ramot-gilead?”+ Niini si Jehosapat miingon sa hari sa Israel: “Ako ingon kanimo. Ang akong katawhan ingon sa imong katawhan.+ Ang akong mga kabayo ingon sa imong mga kabayo.”  Apan, si Jehosapat nagkanayon sa hari sa Israel: “Palihog, pagpakisayod+ una sa tanan sa pulong ni Jehova.”  Busa ang hari sa Israel nagtapok sa mga manalagna,+ mga upat ka gatos ka tawo, ug miingon kanila: “Ako ba moadto batok sa Ramot-gilead sa gubat, o ako ba magdumili?” Ug sila miingon: “Tungas,+ ug si Jehova maghatag niini nganha sa kamot sa hari.”  Apan si Jehosapat miingon: “Wala na bay manalagna ni Jehova dinhi? Nan kita magpakisayod pinaagi kaniya.”+  Niana ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Aduna pay usa ka tawo nga pinaagi kaniya magpakisayod kang Jehova;+ apan ako nagadumot gayod kaniya,+ tungod kay siya wala managna ug maayong mga butang mahitungod kanako kondili daotan+—si Micaias nga anak nga lalaki ni Imla.” Hinunoa, si Jehosapat miingon: “Ayaw pasultiha ang hari ug usa ka butang nga sama niana.”+  Busa ang hari sa Israel mitawag ug usa ka opisyal sa palasyo+ ug miingon: “Dad-a pagdali si Micaias nga anak nga lalaki ni Imla.”+ 10  Karon ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda naglingkod ang matag usa sa iyang trono, nga nagsul-ob sa ilang mga besti,+ sa giokanan didto sa pagsulod sa ganghaan sa Samaria; ug ang tanang manalagna nag-alagad ingong mga manalagna sa atubangan nila.+ 11  Unya si Zedekias nga anak nga lalaki ni Kenaana naghimo alang sa iyang kaugalingon ug mga sungay nga puthaw ug miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova,+ ‘Pinaagi niini inyong iduso ang mga Siryanhon hangtod nga inyong mapuo sila.’”+ 12  Ug ang tanang ubang mga manalagna nanagna sa sama niana, nga nag-ingon: “Tungas sa Ramot-gilead ug magmalamposon; ug si Jehova maghatag gayod niini ngadto sa kamot sa hari.”+ 13  Ug ang mensahero nga miadto sa pagtawag kang Micaias misulti kaniya, nga nag-ingon: “Tan-awa karon! Ang mga pulong sa mga manalagna bug-os nagkauyon nga maayo ngadto sa hari. Palihog, himoa ang imong pulong nga sama sa pulong sa usa kanila, ug magsulti ka gayod ug maayo.”+ 14  Apan si Micaias miingon: “Ingon nga si Jehova buhi,+ kon unsa ang isulti ni Jehova kanako, mao kana ang akong igasulti.”+ 15  Unya siya miadto sa hari, ug ang hari miingon kaniya: “Micaias, moadto ba kami sa Ramot-gilead sa gubat, o kami ba magdumili?” Dihadiha siya miingon kaniya: “Tungas ug magmalamposon; ug si Jehova maghatag gayod niini nganha sa kamot sa hari.”+ 16  Niana ang hari miingon kaniya: “Kapila ba ako magpailalom kanimo sa panumpa nga dili ka magsulti kanako ug bisan unsa gawas sa kamatuoran sa ngalan ni Jehova?”+ 17  Busa siya miingon: “Nakita ko gayod ang tanang Israelinhon nga nagkatibulaag+ sa kabukiran, sama sa mga karnero nga walay magbalantay.+ Ug si Jehova nagkanayon: ‘Kini sila walay mga agalon. Papaulia ang matag usa kanila ngadto sa iyang balay diha sa pakigdait.’”+ 18  Unya ang hari sa Israel miingon kang Jehosapat: “Wala ba ako mag-ingon kanimo, ‘Siya managna mahitungod kanako, dili sa maayong mga butang, apan sa daotan’?”+ 19  Ug siya nagkanayon: “Busa paminawa ang pulong ni Jehova:+ Nakita ko gayod si Jehova nga naglingkod sa iyang trono+ ug ang tanang panon sa mga langit nagbarog tupad niya, sa iyang tuo ug sa iyang wala.+ 20  Ug si Jehova miingon, ‘Kinsa ang motonto kang Ahab, aron siya moadto ug mapukan sa Ramot-gilead?’ Ug kining usa misulti ug ingon niini, samtang ang usa nagsulti ug ingon niana.+ 21  Sa kataposan usa ka espiritu+ migula ug mibarog sa atubangan ni Jehova ug miingon, ‘Ako ang motonto kaniya.’ Niana si Jehova miingon kaniya, ‘Pinaagi sa unsa?’+ 22  Niini siya miingon, ‘Moadto ako, ug ako mahimo gayod nga usa ka malimbongong espiritu diha sa baba sa tanan niyang mga manalagna.’+ Busa siya miingon, ‘Ikaw motonto kaniya, ug, dugang pa, ikaw mogawas nga mananaog.+ Lakaw ug buhata ang ingon niana.’+ 23  Ug karon ania, si Jehova nagbutang ug usa ka malimbongong espiritu sa baba niining tanan nimong mga manalagna;+ apan si Jehova misulti ug kadaotan mahitungod kanimo.”+ 24  Karon si Zedekias nga anak nga lalaki ni Kenaana miduol ug mitamparos kang Micaias sa aping+ ug miingon: “Diin ba miagi ang espiritu ni Jehova gikan kanako aron sa pagpakigsulti kanimo?”+ 25  Niana si Micaias miingon: “Tan-awa! Imong makita kon diing dalana nianang adlawa sa dihang ikaw mosulod sa kinasulorang+ lawak aron sa pagtago.”+ 26  Unya ang hari sa Israel miingon: “Kuhaa si Micaias ug ibalik siya ngadto kang Amon nga pangulo sa siyudad ug ngadto kang Joas nga anak nga lalaki sa hari.+ 27  Ug ikaw magaingon, ‘Mao kini ang giingon sa hari:+ “Ibutang ninyo kining tawhana sa bilanggoan+ ug pakan-a siya ug kinunhorang rasyon sa tinapay+ ug kinunhorang rasyon sa tubig hangtod nga moabot ako diha sa pakigdait.”’”+ 28  Niana si Micaias miingon: “Kon mahibalik ka man gayod diha sa pakigdait, si Jehova wala mosulti kanako.”+ Ug siya midugang: “Paminaw kamong tanan.”+ 29  Ug ang hari sa Israel ug si Jehosapat nga hari sa Juda mitungas ngadto sa Ramot-gilead.+ 30  Ang hari sa Israel karon miingon kang Jehosapat: “Alang kanako, ako magtakoban ug moadto sa pagpakiggubat,+ apan ikaw, sa imong bahin, pagsul-ob sa imong mga besti.”+ Busa, ang hari sa Israel nagtakoban+ sa iyang kaugalingon ug miadto sa pagpakiggubat.+ 31  Kon bahin sa hari sa Sirya, siya mimando sa iyang katloag-duha ka pangulo+ sa mga karo, nga nag-ingon: “Kamo gayod makig-away, dili batok sa gamay ni sa dako, apan batok sa hari sa Israel lamang.”+ 32  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod sa mga pangulo sa mga karo kang Jehosapat, sila, sa ilang bahin, miingon sa ilang kaugalingon: “Tino nga mao kana ang hari sa Israel.”+ Busa sila miliso aron sa pagpakig-away batok kaniya; ug si Jehosapat mituaw alang sa tabang.+ 33  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod sa mga pangulo sa mga karo nga dili diay kadto ang hari sa Israel, sila gilayon mitalikod sa pagsunod kaniya.+ 34  Ug dihay usa ka tawo nga nagbawog sa iyang busogan sa kainosente, apan iyang naigo ang hari sa Israel sa kinataliwad-an sa mga dugtong ug sa kotamaya, maong siya miingon sa iyang magkakaro:+ “Iliso ang imong kamot, ug dad-a ako sa gawas sa kampo, tungod kay ako nasamdan pag-ayo.” 35  Ug ang gubat nagpadayon sa pag-init nianang adlawa, ug ang hari kinahanglang padayong pabarogon diha sa karo nga nag-atubang sa mga Siryanhon, ug sa kataposan siya namatay+ sa pagkagabii; ug ang dugo sa samad nagsigeg agas sa sulod sa karo nga iggugubat.+ 36  Ug ang lanog nga pagsinggit milatas sa kampo sa mga nagakasalop na ang adlaw, nga nag-ingon: “Ang matag usa ngadto sa iyang siyudad, ug ang matag usa ngadto sa iyang yuta!”+ 37  Busa ang hari namatay. Dihang siya gidala sa Samaria, niana ilang gilubong ang hari didto sa Samaria.+ 38  Ug ilang gihugasan ang karo nga iggugubat didto sa may linaw sa Samaria, ug ang mga iro nagtila sa iyang dugo+ (ug ang mga pampam nangaligo didto), sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti.+ 39  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Ahab ug sa tanan nga iyang nabuhat ug sa balay nga garing+ nga iyang gitukod ug sa tanang siyudad nga iyang gitukod, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 40  Sa kataposan si Ahab natulog uban sa iyang mga katigulangan;+ ug si Ahazias+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 41  Kon bahin kang Jehosapat+ nga anak nga lalaki ni Asa, siya nahimong hari ibabaw sa Juda sa ikaupat ka tuig ni Ahab nga hari sa Israel. 42  Si Jehosapat katloag-lima ka tuig ang panuigon dihang siya misugod sa paghari, ug sulod sa kawhaag-lima ka tuig siya naghari sa Jerusalem; ug ang ngalan sa iyang inahan mao si Azuba nga anak nga babaye ni Silhi. 43  Ug siya nagpadayon paglakaw diha sa tanang dalan ni Asa nga iyang amahan. Siya wala motipas gikan niini, pinaagi sa pagbuhat kon unsay matarong sa mga mata ni Jehova.+ Ang hatag-as nga mga dapit lamang ang wala mahanaw. Ang katawhan sa gihapon naghalad ug naghimog gipaaso nga halad sa hatag-as nga mga dapit.+ 44  Ug si Jehosapat padayong nakigdait uban sa hari sa Israel.+ 45  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Jehosapat ug sa pagkagamhanan nga iyang gibuhat ug kon giunsa niya pagpakiggubat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Juda? 46  Ug ang ubang mga lalaking pampam+ sa templo nga nahibilin sa mga adlaw ni Asa nga iyang amahan iyang giwagtang gikan sa yuta.+ 47  Kon mahitungod sa usa ka hari, walay usa sa Edom;+ ang usa ka luyoluyo maoy hari.+ 48  Si Jehosapat, sa iyang bahin, naghimog mga barkong Tarsis+ aron sa pag-adto sa Opir alang sa bulawan; apan sila wala moadto, tungod kay ang mga barko nangaguba didto sa Ezion-geber.+ 49  Maoy niadtong panahona nga si Ahazias nga anak nga lalaki ni Ahab miingon kang Jehosapat: “Paubana ang akong mga alagad sa imong mga alagad didto sa mga barko,” apan si Jehosapat wala mosugot.+ 50  Sa kataposan si Jehosapat natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan sa Siyudad ni David+ nga iyang katigulangan; ug si Jehoram+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya. 51  Kon bahin kang Ahazias+ nga anak nga lalaki ni Ahab, siya nahimong hari sa Israel didto sa Samaria sa ikanapulog-pito ka tuig ni Jehosapat nga hari sa Juda, ug siya naghari sa Israel sulod sa duha ka tuig. 52  Ug siya nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan+ sa mga mata ni Jehova ug naglakaw diha sa dalan sa iyang amahan+ ug diha sa dalan sa iyang inahan+ ug diha sa dalan ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, nga nagpahinabo sa Israel nga makasala.+ 53  Ug siya nagpadayon sa pag-alagad kang Baal+ ug sa pagyukbo kaniya ug nagpadayon sa pagpasuko+ kang Jehova nga Diyos sa Israel sumala sa tanan nga gibuhat sa iyang amahan.

Mga Footnote