Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 20:1-43

20  Kon bahin kang Ben-hadad+ nga hari sa Sirya, siya nagtapok sa tanan niyang kasundalohan ug usab ang katloag-duha ka hari uban kaniya+ ug mga kabayo+ ug mga karo,+ ug siya mitungas ug milikos+ sa Samaria+ ug nakig-away batok niini.  Unya siya nagpadalag mga mensahero+ ngadto kang Ahab nga hari sa Israel didto sa siyudad. Ug siya nagkanayon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Ben-hadad,  ‘Ang imong plata ug ang imong bulawan akoa, ug ang imong mga asawa ug ang imong mga anak, ang mga labing matahom, akoa.’”+  Niini ang hari sa Israel mitubag ug miingon: “Sumala sa imong pulong, akong ginoo nga hari, imoha ako uban ang tanan nga akoa.”+  Unya ang mga mensahero mibalik ug miingon: “Mao kini ang giingon ni Ben-hadad, ‘Ako nagpasugo nganha kanimo, nga nag-ingon: “Ang imong plata ug ang imong bulawan ug ang imong mga asawa ug ang imong mga anak ihatag mo kanako.  Apan mga ingon niining taknaa ugma akong ipadala ang akong mga alagad kanimo, ug ilang maampingong pagasusihon ang imong balay ug ang mga balay sa imong mga alagad; ug mahitabo gayod nga ang matag butang nga tilinguhaon+ sa imong mga mata ilang ibutang sa ilang kamot, ug ila kining pagakuhaon.”’”  Niana ang hari sa Israel nagtawag sa tanang ansiyano sa yuta+ ug miingon: “Matikdi, palihog, ug tan-awa nga kadaot ang gipangita niini niya;+ kay siya nagpasugo nganhi kanako alang sa akong mga asawa ug sa akong mga anak ug sa akong plata ug sa akong bulawan, ug wala ako maghawid kanila gikan kaniya.”  Unya ang tanang ansiyano ug ang tanang katawhan miingon kaniya: “Ayaw pagsugot, ug ayaw pag-uyon.”  Busa siya miingon sa mga mensahero ni Ben-hadad: “Ingna ang akong ginoo nga hari, ‘Ang tanan nga imong gipasugo sa imong alagad sa sinugdan akong buhaton; apan kining butanga dili nako arang mabuhat.’” Niana ang mga mensahero milakaw ug mitaho balik kaniya. 10  Si Ben-hadad karon nagpasugo ngadto kaniya ug miingon: “Ang mga diyos+ magabuhat unta sa ingon nganhi kanako, ug sa ingon sila magdugang unta niini,+ kon ang abog sa Samaria makaigo sa mga hakop sa tanang katawhan nga nagasunod kanako!”+ 11  Sa baylo ang hari sa Israel mitubag ug miingon: “Sultihi ninyo siya, ‘Ayaw papagarboha sa iyang kaugalingon siya nga nagabakos+ nga sama sa usa nga nagatangtang niini.’”+ 12  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod niya niining pulonga, samtang siya ug ang mga hari nag-inom+ didto sa mga balongbalong, siya gilayon miingon ngadto sa iyang mga alagad: “Pangandam kamo!” Ug sila nangandam batok sa siyudad. 13  Ug, tan-awa! usa ka manalagna miduol kang Ahab nga hari sa Israel+ ug unya miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova,+ ‘Nakita mo ba kining tibuok dakong panon? Ania, akong ihatag kini sa imong kamot karong adlawa, ug ikaw mahibalo gayod nga ako mao si Jehova.’”+ 14  Unya si Ahab miingon: “Pinaagi kang kinsa?” nga niana siya miingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Pinaagi sa batan-ong mga lalaki sa mga prinsipe sa sakop nga mga distrito.’” Sa kataposan siya miingon: “Kinsa ang mosugod sa pakiggubat?” nga niana siya miingon: “Ikaw!” 15  Ug iyang giihap ang batan-ong mga lalaki sa mga prinsipe sa sakop nga mga distrito, ug sila duha ka gatos ug katloag-duha;+ ug human kanila iyang giihap ang tanang katawhan, ang tanang anak sa Israel, pito ka libo. 16  Ug sila migula sa kaudtohon samtang si Ben-hadad naghubog+ didto sa mga balongbalong, siya uban sa mga hari, ang katloag-duha ka hari nga mitabang kaniya. 17  Sa dihang ang batan-ong mga lalaki+ sa mga prinsipe sa sakop nga mga distrito miuna paggula, si Ben-hadad dihadiha nagpasugo; ug ilang gisultihan siya, nga nag-ingon: “May mga tawo nga migula sa Samaria.” 18  Niana siya miingon: “Kon alang sa pakigdait nga sila migula, dakpon ninyo sila nga buhi; o kon alang sa gubat nga sila migula, buhi nga dakpon ninyo sila.”+ 19  Ug mao kini sila ang migula sa siyudad, ang batan-ong mga lalaki sa mga prinsipe sa sakop nga mga distrito ug ang mga kasundalohan nga diha sa luyo nila. 20  Ug ang matag usa kanila mihampak sa iyang tawo; ug ang mga Siryanhon+ mikalagiw,+ ug ang Israel migukod kanila, apan si Ben-hadad nga hari sa Sirya nakaikyas sakay sa usa ka kabayo uban sa mga mangangabayo. 21  Apan ang hari sa Israel migula ug gihampak ang mga kabayo ug ang mga karo,+ ug iyang gihampak ang mga Siryanhon uban sa dakong pagpamatay. 22  Sa ulahi ang manalagna+ miduol sa hari sa Israel ug miingon kaniya: “Lakaw, palig-ona ang imong kaugalingon+ ug bantayi ug tan-awa kon unsay imong buhaton;+ kay sa pagsugod pag-usab sa tuig ang hari sa Sirya moabot batok kanimo.”+ 23  Kon bahin sa mga alagad sa hari sa Sirya, sila miingon kaniya: “Ang ilang Diyos maoy usa ka Diyos sa mga bukid.+ Mao kana nga sila mas kusgan kay kanato. Busa, sa laing bahin, makig-away kita batok kanila sa patag nga yuta ug atong tan-awon kon dili ba kita mas kusgan kay kanila. 24  Ug buhata kining butanga: Tangtanga ang tagsatagsa ka hari+ gikan sa iyang dapit ug pagbutang ug mga gobernador puli kanila.+ 25  Kon bahin kanimo, mag-ihap ka ug kasundalohan alang sa imong kaugalingon nga tumbas sa kasundalohan nga napukan sa imong kiliran, nga kabayo alang sa kabayo ug karo alang sa karo; ug makig-away kita batok kanila sa patag nga yuta ug atong tan-awon kon dili ba kita mas kusgan kay kanila.”+ Busa siya namati sa ilang tingog ug nagbuhat sa ingon gayod. 26  Ug nahitabo sa pagsugod pag-usab sa tuig nga si Ben-hadad nagtigom sa mga Siryanhon+ ug mitungas ngadto sa Apek+ aron makiggubat sa Israel. 27  Kon bahin sa mga anak sa Israel, sila gitigom ug gisangkapan+ ug migula aron sa pagsugat kanila; ug ang mga anak sa Israel nagkampo atbang kanila ingon sa duha ka gagmayng panon sa mga kanding, samtang ang mga Siryanhon nakapuno sa yuta.+ 28  Unya ang tawo sa matuod nga Diyos+ miduol ug miingon sa hari sa Israel, oo, siya nagkanayon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tungod kay ang mga Siryanhon miingon: “Si Jehova maoy usa ka Diyos sa mga bukid, ug siya dili usa ka Diyos sa ubos nga kapatagan,” akong ihatag kining tibuok dakong panon sa katawhan nganha sa imong kamot,+ ug kamo mahibalo gayod nga ako mao si Jehova.’”+ 29  Ug sila nagpadayon pagkampo sulod sa pito ka adlaw, kini sila atbang kanila.+ Ug nahitabo sa ikapito ka adlaw nga misugod ang pakiggubat; ug gipamatay sa mga anak sa Israel ang mga Siryanhon, sulod sa usa ka adlaw usa ka gatos ka libong mga sundalong nagbaktas. 30  Ug kadtong nahibilin nangalagiw ngadto sa Apek,+ ngadto sa siyudad; ug ang paril nangatumpag ibabaw sa kawhaag-pito ka libo ka tawo nga nahibilin.+ Kon bahin kang Ben-hadad, siya mikalagiw+ ug sa kataposan miadto sa siyudad ngadto sa kinasulorang+ lawak. 31  Busa ang iyang mga alagad miingon kaniya: “Ania karon, among nadunggan nga ang mga hari sa balay sa Israel maoy mga hari sa mahigugmaong-kalulot.+ Palihog, magdala kita ug sakong panapton+ diha sa atong mga balat-ang+ ug mga pisi diha sa atong mga ulo, ug manggula kita ngadto sa hari sa Israel. Tingali iyang tipigang buhi ang imong kalag.”+ 32  Busa sila nagbakos ug sakong panapton sa ilang mga balat-ang, uban ang mga pisi sa ilang mga ulo, ug nangadto sa hari sa Israel ug miingon: “Ang imong alagad nga si Ben-hadad nag-ingon, ‘Palihog, tugoting mabuhi ang akong kalag.’” Niini siya miingon: “Buhi pa ba siya? Siya akong igsoon.” 33  Busa ang mga tawo+ nag-isip niini ingong usa ka tilimad-on ug nag-isip gilayon niini ingong kinabubut-on niyang desisyon, ug sila nagkanayon: “Si Ben-hadad imong igsoon.” Niana siya miingon: “Lakaw, kuhaa siya.” Unya si Ben-hadad migula ngadto kaniya; ug siya dihadiha nagpasakay kaniya sa karo.+ 34  Si Ben-hadad karon miingon kaniya: “Ang mga siyudad+ nga gikuha sa akong amahan gikan sa imong amahan akong iuli; ug ikaw magtudlo ug mga dalan sa Damasco alang sa imong kaugalingon sama sa pagtudlo sa akong amahan didto sa Samaria.” “Ug kon bahin kanako, sa usa ka pakigsaad+ ako magpalakaw kanimo.” Niana siya naghimo ug usa ka pakigsaad uban kaniya ug nagpalakaw kaniya. 35  Ug usa ka tawo sa mga anak sa mga manalagna+ miingon sa iyang higala pinaagi sa pulong+ ni Jehova: “Hampaka ako, palihog.” Apan ang tawo midumili sa paghampak kaniya. 36  Busa siya miingon kaniya: “Tungod kay ikaw wala mamati sa tingog ni Jehova, ania, ikaw mobiya gikan kanako, ug usa ka leyon mopatay gayod kanimo.” Human niana siya mibiya gikan sa iyang kiliran, ug ang leyon+ nakakaplag kaniya ug mipatay kaniya.+ 37  Ug siya nakakita ug laing tawo ug miingon: “Hampaka ako, palihog.” Busa ang tawo naghampak kaniya, nga nagdapat ug nagsamad kaniya. 38  Unya ang manalagna milakaw ug mibarog daplin sa dalan nga naghulat sa hari, ug siya nagtakoban+ sa iyang kaugalingon pinaagi sa pagtaptap ug bendahe sa iyang mga mata. 39  Ug nahitabo nga sa dihang ang hari milabay, siya misinggit ug miingon:+ “Ang imong alagad miadto sa kinabag-an sa gubat; ug, tan-awa! usa ka tawo mibiya sa laray, ug siya nagdala ug usa ka tawo nganhi kanako ug unya miingon, ‘Bantayi kining tawhana. Kon sa bisan unsang paagi siya mawala, ang imong kalag+ ibugti usab sa iyang kalag,+ o kaha ikaw magatimbang ug usa ka talanton nga plata.’+ 40  Ug nahitabo nga sa dihang ang imong alagad napuliki dinhi ug didto, aw, siya nahanaw.” Niini ang hari sa Israel miingon kaniya: “Ingon niana ang imong kaugalingong paghukom. Ikaw ang nagdesisyon.”+ 41  Niana iyang gidali pagkuha ang bendahe gikan sa iyang mga mata, ug ang hari sa Israel nakaila kaniya, nga siya naggikan sa mga manalagna.+ 42  Karon siya miingon kaniya: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tungod kay imong gibuhian gikan sa imong kamot ang tawo nga gitugyan kanako alang sa kalaglagan,+ ang imong kalag igabugti sa iyang kalag,+ ug ang imong katawhan bugti sa iyang katawhan.’”+ 43  Niana ang hari sa Israel mipauli sa iyang balay nga nagmugtok ug nagminghoy,+ ug miabot sa Samaria.+

Mga Footnote