Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 2:1-46

2  Ug nagakaduol na ang mga adlaw ni David nga siya mamatay;+ ug iyang gisugo si Solomon nga iyang anak, nga nag-ingon:  “Ako mopanaw na sa dalan sa tanan nga yutan-on,+ ug kinahanglang magmakusganon ka+ ug pamatud-i ang imong kaugalingon nga usa ka lalaki.+  Ug tumanon mo ang obligasyon ngadto kang Jehova nga imong Diyos pinaagi sa paglakaw sa iyang mga dalan,+ pinaagi sa pagtuman sa iyang mga lagda, sa iyang mga sugo ug sa iyang hudisyal nga mga hukom+ ug sa iyang mga pagpamatuod, sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises,+ aron ikaw molihok nga manggialamon sa tanang butang nga imong buhaton ug sa bisan diin ikaw moadto;  aron nga tumanon ni Jehova ang iyang pulong nga gisulti labot kanako,+ nga nag-ingon, ‘Kon ang imong mga anak+ mag-amping sa ilang dalan pinaagi sa paglakaw+ sa akong atubangan diha sa kamatuoran+ sa bug-os nilang kasingkasing+ ug sa bug-os nilang kalag, walay putlon nga usa ka tawo nimo gikan sa paglingkod diha sa trono sa Israel.’+  “Ug ikaw usab nahibalo pag-ayo kon unsay gibuhat kanako ni Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia+ labot sa iyang gibuhat sa duha ka pangulo sa kasundalohan sa Israel, kang Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner ug kang Amasa+ nga anak nga lalaki ni Jeter,+ dihang iyang gipatay sila ug gibutang ang dugo+ sa gubat panahon sa kalinaw ug gibutang ang dugo sa gubat nganha sa iyang bakos nga diha sa iyang balat-ang ug sa iyang mga sandalyas nga diha sa iyang mga tiil.  Ug kinahanglan nga ikaw molihok sumala sa imong kaalam,+ ug dili tugotan nga ang iyang mga uban mahiadtong malinawon+ sa Sheol.+  “Ug ngadto sa mga anak nga lalaki ni Barzilai+ nga Gileadnon magpakita ka ug mahigugmaong-kalulot, ug sila mahiuban niadtong managpangaon diha sa imong lamesa;+ tungod kay mao kana ang paagi nga sila miduol+ kanako dihang ako milayas gikan sa atubangan ni Absalom nga imong igsoon.+  “Ug ania dinhi uban kanimo si Simei+ nga anak nga lalaki ni Gera nga Benjaminhon gikan sa Bahurim,+ ug siya kadtong nanghimaraot kanako sa masakit nga maldisyon+ sa adlaw nga ako miadto sa Mahanaim;+ ug siya kadtong milugsong aron sa pagsugat kanako didto sa Jordan,+ busa ako nanumpa kaniya sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Dili ko ikaw patyon pinaagi sa espada.’+  Ug karon ayaw siya pasagding dili masilotan,+ kay ikaw usa ka tawong maalamon+ ug ikaw nahibalo pag-ayo kon unsa ang imong angayng buhaton kaniya, ug dad-on mo ang iyang mga uban+ ngadto sa Sheol uban ang dugo.”+ 10  Unya si David natulog uban sa iyang mga katigulangan+ ug gilubong sa Siyudad ni David.+ 11  Ug ang mga adlaw nga si David naghari sa Israel maoy kap-atan ka tuig.+ Sa Hebron+ siya naghari sa pito ka tuig,+ ug sa Jerusalem siya naghari sa katloag-tulo ka tuig.+ 12  Mahitungod kang Solomon, siya milingkod sa trono ni David nga iyang amahan;+ ug sa ngadtongadto ang iyang pagkahari natukod nga lig-on kaayo.+ 13  Sa ulahi si Adonias nga anak nga lalaki ni Hagit miadto kang Bat-seba,+ ang inahan ni Solomon. Niini siya miingon: “Ang imo bang pag-anhi madaiton?”+ nga niini siya miingon: “Madaiton.” 14  Ug siya nagkanayon: “Aduna akoy tuyo kanimo.” Busa siya miingon: “Sulti.”+ 15  Ug siya mipadayon: “Ikaw nahibalo pag-ayo nga ang pagkahari naakoa unta, ug ngari kanako ang tibuok Israel nagpatumong sa ilang mga nawong aron ako mahimong hari;+ apan ang pagkahari naliso ug naiya sa akong igsoong lalaki, kay gikan kang Jehova nga naiyaha kini.+ 16  Ug karon ako adunay ihangyo kanimo. Ayaw talikdi ang akong nawong.”+ Busa siya miingon kaniya: “Sulti.” 17  Ug siya nagkanayon: “Palihog, ingna si Solomon nga hari (tungod kay dili niya talikdan ang imong nawong) nga iyang ihatag kanako si Abisag+ nga Sunaminhon+ ingong asawa.” 18  Niini si Bat-seba miingon: “Maayo! Ako mismo mosulti alang kanimo sa hari.” 19  Busa si Bat-seba miadto kang Haring Solomon aron mosulti kaniya alang kang Adonias.+ Dihadiha ang hari mitindog+ sa pagsugat kaniya ug miyukbo kaniya.+ Unya siya milingkod sa iyang trono ug nagpapahimutang ug usa ka trono alang sa inahan sa hari, aron siya molingkod sa iyang tuo.+ 20  Ug siya miingon: “Ako adunay gamayng ihangyo kanimo. Ayaw talikdi ang akong nawong.” Busa ang hari miingon kaniya: “Himoa kana, inahan ko; kay dili ko talikdan ang imong nawong.” 21  Ug siya nagkanayon: “Tugoting ihatag si Abisag nga Sunaminhon kang Adonias nga imong igsoong lalaki ingong asawa.” 22  Niini si Haring Solomon mitubag ug miingon sa iyang inahan: “Ug nganong ikaw nagahangyo kang Abisag nga Sunaminhon alang kang Adonias? Hangyoa usab alang kaniya ang pagkahari+ (tungod kay siya akong igsoong lalaki nga magulang kay kanako),+ alang gayod kaniya ug alang kang Abiatar+ nga saserdote ug alang kang Joab+ nga anak ni Zeruia.”+ 23  Niana si Haring Solomon nanumpa sa ngalan ni Jehova, nga nag-ingon: “Ang Diyos magabuhat unta sa ingon nganhi kanako, ug sa ingon siya unta magadugang niini,+ kon dili batok sa iyang kaugalingong kalag nga si Adonias nagsulti niining butanga.+ 24  Ug karon, ingon nga si Jehova buhi+ nga lig-ong nagpahiluna kanako+ ug nagpadayon pagpalingkod kanako sa trono ni David nga akong amahan+ ug nga naghimo ug usa ka balay+ alang kanako ingon sa iyang gisulti,+ karong adlawa si Adonias pagapatyon.”+ 25  Dihadiha si Haring Solomon nagsugo pinaagi kang Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada; ug siya midasmag kaniya, mao nga siya namatay.+ 26  Ug ngadto kang Abiatar+ nga saserdote ang hari miingon: “Lakaw ngadto sa Anatot+ sa imong kayutaan! Kay ikaw takos sa kamatayon;+ apan karong adlawa dili ko ikaw patyon, tungod kay ikaw nagdala sa arka sa Soberanong Ginoong Jehova+ atubangan kang David nga akong amahan,+ ug tungod kay ikaw nakaagom ug kasakitan sa tanang panahon nga ang akong amahan nakaagom ug kasakitan.”+ 27  Busa gipapahawa ni Solomon si Abiatar gikan sa pag-alagad ingong saserdote ni Jehova, aron matuman ang pulong ni Jehova nga iyang gisulti batok sa balay ni Eli+ sa Shilo.+ 28  Ug ang taho midangat kang Joab+​—⁠kay si Joab nakiling man sa pagsunod kang Adonias,+ bisan tuod siya wala makiling sa pagsunod kang Absalom+​—⁠ug si Joab mikalagiw ngadto sa tolda+ ni Jehova ug mihawid sa mga sungay sa halaran.+ 29  Unya si Haring Solomon gisultihan: “Si Joab mikalagiw ngadto sa tolda ni Jehova, ug atua siya tupad sa halaran.” Busa gipadala ni Solomon si Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada, nga nag-ingon: “Lakaw, dasmagi siya!”+ 30  Busa miadto si Benaias sa tolda ni Jehova ug miingon kaniya: “Mao kini ang giingon sa hari, ‘Gumula ka!’” Apan siya miingon: “Dili! Kay dinhi+ ako magpakamatay.” Niana si Benaias mitaho balik sa hari, nga nag-ingon: “Mao kini ang gisulti ni Joab, ug mao kini ang iyang gitubag kanako.” 31  Unya ang hari miingon kaniya: “Buhata ang ingon sa iyang gisulti ug dasmagi siya; ug igalubong mo siya ug kuhaon mo gikan kanako ug gikan sa balay sa akong amahan ang dugo+ nga sa kadili-takos giula ni Joab.+ 32  Ug ibalik gayod ni Jehova ang iyang dugo nganha sa iyang kaugalingong ulo,+ tungod kay siya nagdasmag sa duha ka tawo nga labaw pang matarong ug mas maayo kay kaniya,+ ug iyang gipatay sila pinaagi sa espada, dihang ang akong amahan nga si David wala mahibalo niini,+ nga mao, si Abner+ nga anak nga lalaki ni Ner nga pangulo sa kasundalohan sa Israel+ ug si Amasa+ nga anak nga lalaki ni Jeter nga pangulo sa kasundalohan sa Juda.+ 33  Ug ang ilang dugo mobalik nganha sa ulo ni Joab ug nganha sa ulo sa iyang kaliwat hangtod sa panahong walay tino;+ apan kang David+ ug sa iyang kaliwat ug sa iyang balay ug sa iyang trono adunay kalinaw hangtod sa panahong walay tino gikan kang Jehova.”+ 34  Unya si Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada mitungas+ ug midasmag kaniya ug mipatay kaniya;+ ug gilubong siya sa iyang kaugalingong balay didto sa kamingawan. 35  Tungod niana gibutang sa hari si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada puli kaniya ibabaw sa kasundalohan;+ ug gibutang sa hari si Zadok nga saserdote sa dapit ni Abiatar.+ 36  Sa kataposan ang hari nagpasugo ug nagpatawag kang Simei+ ug miingon kaniya: “Magtukod ka ug usa ka balay sa Jerusalem, magpuyo ka didto ug dili ka mogawas gikan didto sa bisan diin nga dapit. 37  Ug mahitabo nga sa adlaw sa imong paggawas ug sa dihang ikaw molabang sa bul-oganang walog sa Kidron,+ hibaloi gayod nga ikaw tinong mamatay.+ Ang imong pagkasad-an sa dugo mahianha sa imong kaugalingong ulo.”+ 38  Niini si Simei miingon sa hari: “Ang maong pulong maayo. Ingon sa gisulti sa akong ginoo nga hari mao ang buhaton sa imong alagad.” Ug si Simei nagpadayon pagpuyo didto sa Jerusalem sa daghang adlaw. 39  Ug nahitabo sa pagkatapos sa tulo ka tuig nga duha ka ulipon+ ni Simei nanglayas ngadto kang Akis+ nga anak nga lalaki ni Maaca nga hari sa Gat;+ ug ang mga tawo misulti kang Simei, nga nag-ingon: “Tan-awa! Ang imong mga ulipon atua sa Gat.” 40  Dihadiha si Simei mitindog ug nagmontura sa iyang asno ug miadto sa Gat kang Akis aron pangitaon ang iyang mga ulipon; human niana si Simei milakaw ug nagdala sa iyang mga ulipon gikan sa Gat. 41  Unya gisultihan si Solomon: “Si Simei migawas sa Jerusalem paingon sa Gat ug nakabalik na.” 42  Niana ang hari nagpasugo ug nagpatawag+ kang Simei ug miingon kaniya: “Dili ba gipailalom ko ikaw sa panumpa kang Jehova aron kapasidan-an ko ikaw,+ nga nag-ingon, ‘Sa adlaw nga ikaw mogawas ug sa dihang ikaw molakaw sa bisan diin ikaw mahibalo gayod nga ikaw tinong mamatay,’ ug busa dili ba ikaw nag-ingon kanako, ‘Maayo ang pulong nga akong nadungog’?+ 43  Nan, nganong wala man nimo tumana ang panumpa ni Jehova+ ug ang sugo nga sa kaugdang gihatag ko kanimo?”+ 44  Ug ang hari nagkanayon kang Simei: “Ikaw tinong nahibalo sa tanang kadaot nga nahibaloan pag-ayo sa imong kasingkasing nga imong gibuhat kang David nga akong amahan;+ ug tinong ibalik ni Jehova ang kadaot pinaagi kanimo diha sa imong kaugalingong ulo.+ 45  Apan si Haring Solomon mapanalanginan,+ ug ang trono ni David lig-ong matukod sa atubangan ni Jehova hangtod sa kahangtoran.”+ 46  Niana gimandoan sa hari si Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada, nga human niana migawas ug midasmag kaniya, mao nga siya namatay.+ Ug ang gingharian lig-ong natukod diha sa kamot ni Solomon.+

Mga Footnote