Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 19:1-21

19  Unya gisultihan ni Ahab+ si Jezebel+ sa tanan nga gibuhat ni Elias ug sa tanan mahitungod sa pagpatay niya sa tanang manalagna pinaagi sa espada.+  Niana nagpadala si Jezebel ug usa ka mensahero ngadto kang Elias, nga nag-ingon: “Sa ingon buhaton unta sa mga diyos,+ ug sa ingon sila magdugang niini,+ kon niining panahona ugma dili ko himoon ang imong kalag sama sa kalag sa matag usa kanila!”  Ug siya nahadlok. Busa siya mitindog ug milakaw alang sa iyang kalag+ ug miadto sa Beer-seba,+ nga sakop sa Juda.+ Unya iyang gibilin ang iyang tig-alagad didto.  Ug siya miadto sa kamingawan sa usa ka adlaw nga panaw, ug sa kadugayan nakadangat ug milingkod ilalom sa usa ka kahoyng retama.+ Ug siya mihangyo nga ang iyang kalag mamatay unta ug miingon: “Igo na! Karon, Oh Jehova, kuhaa ang akong kalag,+ kay ako dili mas maayo kay sa akong mga katigulangan.”  Sa kataposan siya mihigda ug nahikatulog ilalom sa kahoyng retama.+ Apan, tan-awa! karon usa ka manulonda+ naghikap+ kaniya. Unya siya miingon kaniya: “Tindog, kaon.”  Sa dihang siya mitan-aw, aw, sa iyang ulohan dihay usa ka lingin nga tinapay+ ibabaw sa gipainit nga mga bato ug usa ka tibod sa tubig. Ug siya mikaon ug miinom, nga human niana siya mihigda pag-usab.  Unya ang manulonda+ ni Jehova mibalik sa ikaduha nga higayon ug mihikap kaniya ug miingon: “Tindog, kaon, kay ang panaw hago kaayo alang kanimo.”+  Busa siya mitindog ug mikaon ug miinom, ug siya nagpadayon paglakaw tungod sa kusog niadtong pagkaona sulod sa kap-atan ka adlaw+ ug kap-atan ka gabii hangtod sa bukid sa matuod nga Diyos, ang Horeb.+  Ug siya sa kataposan misulod sa usa ka langob,+ aron siya makapalabay sa kagabhion didto; ug, tan-awa! didtoy pulong ni Jehova alang kaniya, ug kini nagkanayon kaniya: “Unsay imong gibuhat dinhi, Elias?”+ 10  Niini siya miingon: “Ako bug-os nangabugho+ alang kang Jehova nga Diyos sa mga panon; kay ang mga anak sa Israel nagbiya sa imong pakigsaad,+ ilang gilumpag ang imong mga halaran,+ ug ang imong mga manalagna ilang gipamatay pinaagi sa espada,+ maong ako lamang ang nahibilin;+ ug sila nangita sa akong kalag aron sa pagkuha niini.”+ 11  Apan kini miingon: “Gula, ug barog ibabaw sa bukid atubangan ni Jehova.”+ Ug, tan-awa! si Jehova milabay,+ ug usa ka dako ug kusog nga hangin migilis sa kabukiran ug mibuak sa dagkong bato atubangan ni Jehova.+ (Si Jehova wala diha sa hangin.) Ug human sa hangin dihay linog.+ (Si Jehova wala diha sa linog.) 12  Ug human sa linog dihay kalayo.+ (Si Jehova wala diha sa kalayo.) Ug human sa kalayo dihay kalma, hinay nga tingog.+ 13  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Elias niini, iya dayong giputos ang iyang nawong sa iyang opisyal nga besti+ ug migula ug mibarog sa baba sa langob; ug, tan-awa! dihay usa ka tingog alang kaniya, ug kini miingon kaniya: “Unsay imong gibuhat dinhi, Elias?”+ 14  Niini siya miingon: “Ako bug-os nangabugho alang kang Jehova nga Diyos sa mga panon; kay ang mga anak sa Israel nagbiya sa imong pakigsaad,+ ilang gilumpag ang imong mga halaran, ug ang imong mga manalagna ilang gipamatay pinaagi sa espada, maong ako lamang ang nahibilin; ug sila nangita sa akong kalag aron sa pagkuha niini.”+ 15  Si Jehova karon miingon kaniya: “Lakaw, balik sa imong dalan ngadto sa kamingawan sa Damasco;+ ug ikaw mosulod ug magdihog+ kang Hazael+ ingong hari ibabaw sa Sirya. 16  Ug si Jehu+ nga apo nga lalaki ni Nimsi+ imong dihogan ingong hari ibabaw sa Israel; ug si Eliseo+ nga anak nga lalaki ni Sapat gikan sa Abel-mehola+ imong dihogan ingong manalagna puli kanimo.+ 17  Ug mahitabo nga ang makaikyas sa espada ni Hazael,+ pagapatyon ni Jehu;+ ug ang makaikyas gikan sa espada ni Jehu, pagapatyon ni Eliseo.+ 18  Ug akong gipabilin ang pito ka libo sa Israel,+ ang tanang tuhod nga wala moluhod kang Baal,+ ug ang matag baba nga wala mohalok+ kaniya.” 19  Busa siya milakaw gikan didto ug nakakaplag kang Eliseo nga anak nga lalaki ni Sapat samtang siya nagdaro+ uban sa napulog-duha ka parisan nga nag-una kaniya, ug siya uban sa ikanapulog-duha. Busa si Elias mitabok paingon kaniya ug gisul-ob ang iyang opisyal nga besti+ ngadto kaniya. 20  Niana iyang gibiyaan ang mga torong baka ug midagan nga nunot kang Elias ug miingon: “Palihog, pahaloka ako sa akong amahan ug sa akong inahan.+ Unya ako mosunod kanimo.” Niini siya miingon kaniya: “Lakaw, balik; kay unsa ba ang akong gibuhat kanimo?” 21  Busa siya mibalik gikan sa pagsunod kaniya ug unya nagkuha ug usa ka parisan sa mga torong baka ug gihalad+ kini sila, ug ginamit ang mga galamiton+ sa mga torong baka iyang gilat-an ang ilang unod ug unya gihatag kini ngadto sa mga tawo, ug sila nangaon. Human niana siya mitindog ug misunod kang Elias ug misugod sa pag-alagad+ kaniya.

Mga Footnote