Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 18:1-46

18  Ug nahitabo pagkahuman sa daghang adlaw+ nga ang pulong ni Jehova midangat kang Elias sa ikatulo ka tuig, nga nag-ingon: “Lakaw, magpakita ka kang Ahab, kay ako magahatag gayod ug ulan diha sa nawong sa yuta.”+  Busa si Elias miadto aron magpakita kang Ahab, samtang grabe ang gutom+ sa Samaria.  Sa kasamtangan, gitawag ni Ahab si Abdias, nga maoy nagdumala sa panimalay.+ (Karon si Abdias mahinadlokon+ kaayo kang Jehova.  Busa nahitabo nga sa dihang gilaglag ni Jezebel+ ang mga manalagna ni Jehova,+ si Abdias nagkuha ug usa ka gatos ka manalagna ug nagtago kanila nga tagkalim-an didto sa usa ka langob, ug iyang gihatagan sila ug tinapay ug tubig.)+  Ug si Ahab nagkanayon kang Abdias: “Lakaw sa tibuok yuta ngadto sa tanang tubod sa tubig ug ngadto sa tanang bul-oganang walog. Tingali kita makakaplag ug lunhawng balili,+ aron atong matipigang buhi ang mga kabayo ug mga mula ug wala nay mamatay pa sa mga mananap.”+  Busa ilang gibahin tali kanila ang yuta nga ilang latasan. Si Ahab milakaw nga nag-inusara sa usa ka dalan, ug si Abdias milakaw nga nag-inusara sa laing dalan.+  Samtang si Abdias nagpadayon diha sa dalan, aw, didto si Elias sa pagsugat kaniya.+ Dihadiha siya nakaila kaniya ug siya miyukbo+ ug miingon: “Ikaw ba kini, akong ginoong+ Elias?”  Niini siya miingon kaniya: “Ako kini. Lakaw, ingna ang imong ginoo,+ ‘Ania si Elias.’”  Apan siya miingon: “Unsang salaa+ ang akong nahimo nga ikaw magatugyan sa imong alagad ngadto sa kamot ni Ahab aron ako patyon? 10  Ingon nga si Jehova nga imong Diyos buhi,+ walay nasod o gingharian nga wala paadtoi sa akong ginoo sa pagpangita kanimo. Human sila makaingon, ‘Siya wala dinhi,’ iyang gipapanumpa ang gingharian ug ang nasod nga dili ka nila makaplagan.+ 11  Ug karon ikaw nagaingon, ‘Lakaw, ingna ang imong ginoo: “Ania si Elias.”’ 12  Ug mahitabo gayod nga, sa dihang ako mopahawa gikan kanimo, niana ang espiritu+ ni Jehova magdala kanimo ngadto sa dapit nga dili ko mahibaloan; ug ako moadto aron sa pagsulti kang Ahab, ug siya dili makakaplag kanimo, ug iya gayod akong patyon,+ ingon nga ang imong alagad nahadlok kang Jehova sukad sa iyang pagkabatan-on.+ 13  Wala ba masultihi ang akong ginoo kon unsay akong gibuhat sa dihang gipatay ni Jezebel ang mga manalagna ni Jehova, kon giunsa ko pagtago ang pipila sa mga manalagna ni Jehova, usa ka gatos ka tawo nga tagkalim-an didto sa usa ka langob,+ ug padayong naghatag kanila ug tinapay ug tubig?+ 14  Ug karon ikaw nagaingon, ‘Lakaw, ingna ang imong ginoo: “Ania si Elias.”’ Ug iya gayod akong patyon.”+ 15  Apan, si Elias miingon: “Ingon nga si Jehova sa mga panon+ buhi nga sa iyang atubangan ako nagabarog,+ karong adlawa akong ipakita ang akong kaugalingon kaniya.” 16  Busa si Abdias milakaw aron makigkita kang Ahab ug gisuginlan siya; ug busa si Ahab miadto aron makigkita kang Elias. 17  Ug nahitabo nga, sa pagkakita gayod ni Ahab kang Elias, si Ahab gilayon miingon kaniya: “Ikaw ba kini, ang tigdala ug pagkasinalikway sa Israel?”+ 18  Niini siya miingon: “Wala ako magdala ug pagkasinalikway+ sa Israel, kondili ikaw ug ang balay sa imong amahan,+ tungod kay inyong gibiyaan ang mga sugo ni Jehova,+ ug ikaw nagsunod sa mga Baal.+ 19  Ug karon pagpasugo, tapoka kanako ang tibuok Israel sa Bukid sa Carmelo+ ug usab ang upat ka gatos ug kalim-an ka manalagna ni Baal+ ug ang upat ka gatos ka manalagna sa sagradong poste,+ nga nangaon sa lamesa ni Jezebel.”+ 20  Ug si Ahab nagpasugo taliwala sa tanang anak sa Israel ug nagpatapok sa mga manalagna+ didto sa Bukid sa Carmelo. 21  Unya giduol ni Elias ang tanang katawhan ug miingon: “Hangtod kanus-a ba nga kamo magakiangkiang sa duha ka lainlaing hunahuna?+ Kon si Jehova mao ang matuod nga Diyos, sumunod kamo kaniya;+ apan kon si Baal man, sumunod kamo kaniya.” Ug ang katawhan wala mosulti ug usa ka pulong sa pagtubag kaniya. 22  Ug si Elias nagkanayon sa katawhan: “Ako ang nahibilin ingong manalagna ni Jehova,+ ako lamang, samtang ang mga manalagna ni Baal upat ka gatos ug kalim-an ka tawo. 23  Karon pahataga sila kanamo ug duha ka toreyong baka, ug papilia sila ug usa ka toreyong baka alang sa ilang kaugalingon ug hiwahiwaon kini ug ibutang kini ibabaw sa kahoy, apan dili sila magbutang ug kalayo niini. Ug ako mag-andam sa laing toreyong baka, ug akong ibutang kini ibabaw sa kahoy, apan dili nako kini butangan ug kalayo. 24  Ug magatawag kamo sa ngalan sa inyong diyos,+ ug ako, sa akong bahin, magtawag sa ngalan ni Jehova; ug mahitabo nga ang matuod nga Diyos nga motubag pinaagi sa kalayo+ mao ang matuod nga Diyos.”+ Niini ang tanang katawhan mitubag ug miingon: “Kanang butanga maayo.” 25  Si Elias karon miingon sa mga manalagna ni Baal: “Pagpili kamo ug usa ka toreyong baka ug andamon una kini, tungod kay mas daghan kamo; ug magtawag kamo sa ngalan sa inyong diyos, apan dili kamo magbutang ug kalayo niini.” 26  Busa ilang gikuha ang toreyong baka nga iyang gihatag kanila. Unya ilang giandam kini, ug sila nagtawag sa ngalan ni Baal gikan sa buntag hangtod sa udto, nga nag-ingon: “Oh Baal, tubaga kami!” Apan walay tingog,+ ug walay usang mitubag.+ Ug sila nagkiangkiang palibot sa halaran nga ilang gihimo. 27  Ug nahitabo sa pagkaudto nga si Elias misugod sa pagyagayaga+ kanila ug sa pag-ingon: “Paninggit kamo sa kinatas-an sa inyong tingog, kay siya usa ka diyos;+ kay siya may giatiman, ug siya adunay kinalibang+ ug maong kinahanglang moadto sa kalibangan.+ O tingali siya nahikatulog ug kinahanglang momata!”+ 28  Ug sila naninggit sa kinatas-an sa ilang tingog ug nagsamad+ sa ilang kaugalingon sumala sa ilang kostumbre pinaagi sa mga baraw ug mga bangkaw, hangtod nga ilang napaagas ang dugo diha kanila. 29  Ug nahitabo nga, sa paglabay gayod sa kaudtohon ug sila nagpadayon sa paggawi ingong mga manalagna+ hangtod sa panahon sa pagtanyag sa mga halad-nga-lugas, walay tingog, ug walay usang mitubag, ug walay nagtagad.+ 30  Sa kadugayan si Elias miingon sa tanang katawhan: “Duol kamo kanako.” Busa ang tanang katawhan miduol kaniya. Unya iyang giayo ang halaran ni Jehova nga nalumpag.+ 31  Busa si Elias nagkuha ug napulog-duha ka bato, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa mga anak nga lalaki ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Jehova,+ nga nag-ingon: “Israel ang mahimong imong ngalan.”+ 32  Ug iyang gitukod ang mga bato nga usa ka halaran+ sa ngalan ni Jehova+ ug gihimo ang usa ka kanal, nga may gidak-on nga kapugsan ug duha ka seah nga sukod sa binhi, sa tibuok palibot sa halaran. 33  Human niana iyang gipahimutang ang mga kahoy+ ug gihiwahiwa ang toreyong baka ug gipahiluna kini ibabaw sa mga kahoy. Siya karon miingon: “Pun-ag tubig ang upat ka tadyaw ug ibubo kini sa halad-nga-sinunog ug ibabaw sa mga kahoy.” 34  Unya siya miingon: “Buhata kini pag-usab.” Busa ilang gibuhat kini pag-usab. Apan siya miingon: “Buhata kini sa ikatulong higayon.” Busa ilang gibuhat kini sa ikatulong higayon. 35  Busa ang tubig misanap palibot sa halaran, ug ang kanal usab iyang gipuno sa tubig. 36  Ug nahitabo sa panahon+ sa pagtanyag sa mga halad-nga-lugas nga si Elias nga manalagna miduol ug miingon: “Oh Jehova, ang Diyos ni Abraham,+ Isaac+ ug Israel,+ karong adlawa himoang mahibaloan nga ikaw Diyos sa Israel+ ug ako imong alagad ug maoy pinaagi sa imong pulong+ nga akong gibuhat kining tanang butanga. 37  Tubaga ako, Oh Jehova, tubaga ako, aron nga kining katawhan makaila nga ikaw, Jehova,+ mao ang matuod nga Diyos ug ikaw nagpabalik sa ilang kasingkasing.”+ 38  Niana ang kalayo+ ni Jehova nahulog ug gilamoy ang halad-nga-sinunog+ ug ang mga kahoy ug ang mga bato ug ang abog, ug gitilaan niini ang tubig nga diha sa kanal.+ 39  Sa dihang nakita kini sa tanang katawhan, sila dihadiha miyukbo+ ug miingon: “Si Jehova mao ang matuod nga Diyos! Si Jehova mao ang matuod nga Diyos!” 40  Unya si Elias miingon kanila: “Dakpa ang mga manalagna ni Baal! Ayaw tugoting makaikyas ang usa kanila!” Dihadiha ilang gidakop sila, ug unya gidala sila ni Elias ngadto sa bul-oganang walog sa Kison+ ug gipamatay sila didto.+ 41  Si Elias karon miingon kang Ahab: “Lakaw, kaon ug inom;+ kay adunay dinaguok sa pagbundak sa ulan.”+ 42  Ug si Ahab milakaw aron sa pagkaon ug sa pag-inom. Kon bahin kang Elias, siya mitungas ngadto sa tumoy sa Carmelo ug mitikubo sa yuta+ ug gibutang ang iyang nawong taliwala sa iyang mga tuhod.+ 43  Unya siya miingon sa iyang tig-alagad: “Tungas, palihog. Tan-aw paingon sa dagat.” Busa siya mitungas ug mitan-aw ug unya miingon: “Wala gayoy bisan unsa.” Ug siya miingon, “Balik,” sa makapito.+ 44  Ug nahitabo sa ikapito ka higayon nga siya miingon: “Tan-awa! Adunay usa ka gamayng panganod ingon sa usa ka palad sa tawo nga misaka gikan sa dagat.”+ Siya karon miingon: “Lakaw, ingna si Ahab, ‘Andama ang imong sakyanan!+ Ug lugsong aron dili makahawid kanimo ang pagbundak sa ulan!’” 45  Ug nahitabo sa kasamtangan nga ang kalangitan mikisdom tungod sa mga panganod ug sa hangin+ ug misugod ang usa ka dakong pagbundak sa ulan.+ Ug si Ahab nagpadayon sa pagsakay ug miadto sa Jezreel.+ 46  Ug ang kamot ni Jehova diha kang Elias,+ maong iyang gibaksan ang iyang hawak+ ug midagan nga una kang Ahab hangtod sa Jezreel.+

Mga Footnote