Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 16:1-34

16  Karon ang pulong ni Jehova midangat kang Jehu+ nga anak nga lalaki ni Hanani+ batok kang Baasa, nga nag-ingon:  “Ingon nga ako nagpatindog kanimo gikan sa abog+ aron ako maghimo kanimo nga pangulo ibabaw sa akong katawhang Israel,+ apan ikaw naglakaw sa dalan ni Jeroboam+ ug sa ingon nagpahinabo sa akong katawhang Israel nga makasala pinaagi sa pagpasuko kanako tungod sa ilang mga sala,+  ania, ako bug-os magasilhig kang Baasa ug sa iyang balay, ug himoon ko gayod ang iyang balay sama sa balay ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat.+  Si bisan kinsang iya ni Baasa nga mamatay diha sa siyudad kan-on sa mga iro; ug si bisan kinsang iyaha nga mamatay sa uma kan-on sa mga langgam sa kalangitan.”+  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Baasa ug kon unsay iyang nabuhat ug sa iyang pagkagamhanan, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel?  Sa kataposan si Baasa natulog uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong sa Tirza;+ ug si Elah nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya.  Ug labot pa pinaagi ni Jehu nga anak nga lalaki ni Hanani nga manalagna, ang pulong ni Jehova midangat batok kang Baasa ug sa iyang balay,+ tungod sa tanang pagkadaotan nga iyang gihimo sa mga mata ni Jehova sa pagpasuko+ kaniya tungod sa mga buhat sa iyang mga kamot,+ aron kini mahimong sama sa balay ni Jeroboam, ug tungod kay siya nagpatay kaniya.+  Sa ikakawhaag-unom ka tuig ni Asa nga hari sa Juda, si Elah nga anak nga lalaki ni Baasa nahimong hari ibabaw sa Israel sa Tirza sulod sa duha ka tuig.  Ug ang iyang alagad nga si Zimri+ nga pangulo sa katunga sa mga karo nakigkunsabo batok kaniya, samtang siya didto sa Tirza nga naghubog+ didto sa balay ni Arza, nga maoy nagdumala sa panimalay+ sa Tirza. 10  Ug si Zimri misulod ug mihampak kaniya+ ug nagpatay kaniya sa ikakawhaag-pito ka tuig ni Asa nga hari sa Juda, ug siya misugod sa paghari puli kaniya. 11  Ug nahitabo nga sa dihang siya misugod sa paghari, sa paglingkod gayod niya sa iyang trono, iyang gihampak ang tibuok balay ni Baasa. Siya walay gibilin nga bisan kinsang iyaha nga nagapangihi sa paril+ o iyang mga tigpanimalos sa dugo+ o iyang mga higala. 12  Busa gipuo ni Zimri ang tibuok balay ni Baasa,+ sumala sa pulong ni Jehova+ nga iyang gisulti batok kang Baasa pinaagi kang Jehu nga manalagna,+ 13  tungod sa tanang sala ni Baasa ug sa mga sala ni Elah+ nga iyang anak nga lalaki nga ilang gihimo ug nga pinaagi niana ilang gipahinabong makasala ang Israel sa pagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel pinaagi sa ilang kawang nga mga idolo.+ 14  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Elah ug sa tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 15  Sa ikakawhaag-pito ka tuig ni Asa nga hari sa Juda, si Zimri nahimong hari sulod sa pito ka adlaw+ sa Tirza, samtang ang katawhan nagkampo batok sa Gibeton,+ nga ila sa mga Filistehanon. 16  Sa ulahi ang katawhan nga nagkampo nakadungog nga giingon: “Si Zimri nakigkunsabo ug usab naghampak sa hari.” Busa ang tibuok Israel naghimo kang Omri,+ ang pangulo sa kasundalohan, nga hari ibabaw sa Israel nianang adlawa didto sa kampo. 17  Si Omri ug ang tibuok Israel uban kaniya karon nanungas gikan sa Gibeton ug naglikos+ sa Tirza. 18  Ug nahitabo nga sa pagkakita gayod ni Zimri nga ang siyudad nabihag, siya miadto sa puloy-anang torre sa balay sa hari ug gisunog sa kalayo ang balay sa hari ibabaw kaniya, mao nga siya namatay,+ 19  tungod sa iyang mga sala nga iyang gihimo pinaagi sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova+ sa paglakaw diha sa dalan ni Jeroboam ug diha sa iyang mga sala nga iyang gibuhat pinaagi sa pagpahinabo sa Israel nga makasala.+ 20  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Zimri ug sa pagpakigkunsabo nga iyang gihimo, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 21  Maoy niadtong panahona nga ang katawhan sa Israel nabahin sa duha.+ May usa ka bahin sa katawhan nga nahimong mga sumusunod ni Tibni nga anak nga lalaki ni Ginat, aron sa paghimo kaniya nga hari, ug ang laing bahin mga sumusunod ni Omri. 22  Sa kataposan ang katawhan nga misunod kang Omri nagbuntog sa katawhan nga misunod kang Tibni nga anak nga lalaki ni Ginat; mao nga si Tibni nakaagom sa kamatayon, ug si Omri misugod sa paghari. 23  Sa ikakatloag-usa ka tuig ni Asa nga hari sa Juda, si Omri nahimong hari ibabaw sa Israel sulod sa napulog-duha ka tuig. Sa Tirza siya naghari ug unom ka tuig. 24  Ug iyang gipalit ang bukid sa Samaria gikan kang Semer sa duha ka talanton nga plata, ug nagtukod ibabaw sa bukid ug gitawag ang ngalan sa siyudad nga iyang gitukod sumala sa ngalan ni Semer nga agalon sa bukid, nga Samaria.+ 25  Ug si Omri nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova ug nagbuhat sa mas daotan pa kay sa tanang nanghiuna kaniya.+ 26  Ug siya nagpadayon paglakaw sa tanan nga dalan ni Jeroboam nga anak nga lalaki ni Nebat+ ug sa iyang sala nga pinaagi niana iyang gipahinabong makasala ang Israel sa pagpasuko kang Jehova nga Diyos sa Israel pinaagi sa ilang kawang nga mga idolo.+ 27  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Omri, kon unsay iyang nabuhat ug sa iyang pagkagamhanan nga iyang gihimo, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel? 28  Sa kataposan si Omri natulog uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong didto sa Samaria; ug si Ahab+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya. 29  Ug kon bahin kang Ahab nga anak nga lalaki ni Omri, siya nahimong hari ibabaw sa Israel sa ikakatloag-walo ka tuig ni Asa nga hari sa Juda; ug si Ahab nga anak nga lalaki ni Omri nagpadayon paghari ibabaw sa Israel sa Samaria+ ug kawhaag-duha ka tuig. 30  Ug si Ahab nga anak nga lalaki ni Omri nagbuhat ug mas daotan pa sa mga mata ni Jehova kay sa tanang nanghiuna kaniya.+ 31  Ug nahitabo nga, ingon ug labing gamay+ nga butang lamang alang kaniya ang paglakaw diha sa mga sala ni Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat, siya karon nangasawa+ kang Jezebel+ nga anak nga babaye ni Etbaal nga hari sa mga taga-Sidon+ ug miadto ug mialagad kang Baal+ ug miyukbo kaniya. 32  Dugang pa, siya nagpatindog ug usa ka halaran alang kang Baal didto sa balay+ ni Baal nga iyang gitukod sa Samaria. 33  Ug gihimo ni Ahab ang sagradong poste;+ ug si Ahab nagbuhat ug labaw pa sa pagpasuko+ kang Jehova nga Diyos sa Israel kay sa tanang hari sa Israel nga nahiuna kaniya. 34  Sa iyang mga adlaw gitukod ni Hiel nga taga-Bethel ang Jerico. Nawad-an siya sa iyang panganay nga si Abiram sa iyang pagpahimutang sa patukoranan niini, ug nawad-an siya sa iyang kamanghoran nga si Segub sa iyang pagpatindog sa mga pultahan niini, sumala sa mga pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi ni Josue nga anak nga lalaki ni Nun.+

Mga Footnote