Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 14:1-31

14  Sa maong panahon si Abias nga anak nga lalaki ni Jeroboam nasakit.+  Busa si Jeroboam miingon sa iyang asawa: “Tindog, palihog, ug magtakoban+ ka sa imong kaugalingon aron sila dili makaila nga ikaw mao ang asawa ni Jeroboam, ug ikaw moadto gayod sa Shilo. Tan-awa! Atua didto si Ahias+ nga manalagna. Siya mao ang nagsulti may kalabotan kanako sa pagkahimong hari ibabaw niining katawhan.+  Ug magadala ka diha sa imong kamot ug napulo ka buok nga tinapay+ ug sinaborang mga tinapay ug usa ka tibod+ nga dugos, ug mosulod ka ngadto kaniya.+ Siya mao ang mosulti kanimo kon unsa ang mahitabo sa bata.”+  Ug ang asawa ni Jeroboam nagbuhat sa ingon. Busa siya mitindog ug miadto sa Shilo+ ug miabot sa balay ni Ahias. Karon si Ahias dili makakita, kay ang iyang mga mata wala na maglihok tungod sa iyang kagulangon.+  Ug si Jehova nag-ingon na kang Ahias: “Ania, ang asawa ni Jeroboam moabot aron magpakisayod kanimo labot sa iyang anak nga lalaki; tungod kay siya nasakit. Ingon niini ug ingon niana nga ikaw mosulti kaniya. Ug mahitabo nga sa pag-abot gayod niya, siya magahimo sa iyang kaugalingon nga dili mailhan.”+  Ug nahitabo nga sa pagkadungog gayod ni Ahias sa tunob sa iyang mga tiil sa pagpaingon niya sa ganghaan, siya miingon: “Sumulod ka, asawa ni Jeroboam.+ Nganong imong ginahimo ang imong kaugalingon nga dili mailhan samtang ako gipadala kanimo uban ang mabug-at nga mensahe?  Lakaw, ingna si Jeroboam, ‘Mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel: “Tungod kay ako nagpatindog kanimo gikan sa taliwala sa imong katawhan, aron himoon ko ikaw nga pangulo ibabaw sa akong katawhang Israel,+  ug ako naglangkat+ sa gingharian gikan sa balay ni David ug naghatag niini kanimo, ug ikaw wala mahimong sama sa akong alagad nga si David, nga mituman sa akong mga sugo ug nga milakaw sunod kanako uban ang bug-os niyang kasingkasing pinaagi sa pagbuhat lamang kon unsay matarong sa akong mga mata,+  apan ikaw mibuhat sa mas daotan pa kay sa tanang nanghiuna kanimo, ug ikaw miadto ug naghimo alang sa imong kaugalingon ug lain nga diyos+ ug inumol nga mga larawan+ aron sa pagpasuko+ kanako, ug ako mao ang imong gisalikway sa imong luyo;+ 10  tungod niana, ania, ako magadala ug katalagman sa balay ni Jeroboam, ug putlon ko gayod gikan kang Jeroboam ang bisan kinsa nga nagapangihi sa paril,+ usa nga walay mahimo ug walay pulos sa Israel;+ ug sa pagkatinuod ako bug-os magasilhig sa luyo sa balay ni Jeroboam,+ ingon sa usa nga magahinlo sa kinalibang hangtod nga kini mangawala.+ 11  Ang iya ni Jeroboam nga mamatay sa siyudad, kan-on sa mga iro;+ ug ang mamatay sa uma, kan-on sa mga langgam sa kalangitan,+ tungod kay si Jehova mismo ang nagsulti niini.”’ 12  “Ug ikaw, tindog, adto sa imong balay. Inigtaak nimo sa siyudad ang bata tinong mamatay. 13  Ug ang tibuok Israel sa pagkatinuod magminatay kaniya+ ug maglubong kaniya, tungod kay kini siya lamang sa mga iya ni Jeroboam ang makasulod sa lubnganan; tungod kay may butang nga maayo kang Jehova nga Diyos sa Israel ang nakaplagan diha kaniya sa balay ni Jeroboam.+ 14  Ug si Jehova magpatindog gayod alang sa iyang kaugalingon ug usa ka hari+ ibabaw sa Israel nga maglaglag sa balay ni Jeroboam sa maong adlaw, ug unsa man kon karon mismo?+ 15  Ug si Jehova sa pagkatinuod maghampak sa Israel, ingon sa tangbo nga nagpalingpaling diha sa tubig;+ ug iya gayong lukahon+ ang Israel gikan niining maayong yuta+ nga iyang gihatag sa ilang mga katigulangan, ug iya gayong patibulaagon+ sila saylo sa Suba,+ tungod kay sila naghimo sa ilang sagradong mga poste,+ nga nakapasuko+ kaayo kang Jehova. 16  Ug iyang itugyan ang Israel+ tungod sa mga sala ni Jeroboam nga iyang gihimo ug nga pinaagi niana iyang gipahinabong makasala ang Israel.”+ 17  Niana ang asawa ni Jeroboam mitindog ug milakaw ug miadto sa Tirza.+ Sa dihang siya nagsingabot sa pultahan sa balay, ang batang lalaki namatay. 18  Busa ilang gilubong siya, ug ang tibuok Israel nagminatay kaniya, sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti pinaagi sa iyang alagad nga si Ahias nga manalagna. 19  Ug ang ubang mga kalihokan ni Jeroboam, kon giunsa niya pagpakiggubat+ ug kon giunsa niya paghari, anaa kini sila nahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga adlaw sa mga hari sa Israel. 20  Ug ang mga adlaw nga si Jeroboam naghari maoy kawhaag-duha ka tuig, human niana siya natulog uban sa iyang mga katigulangan;+ ug si Nadab+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya. 21  Mahitungod kang Rehoboam+ nga anak nga lalaki ni Solomon, siya nahimong hari sa Juda. Kap-atag-usa ka tuig ang panuigon ni Rehoboam sa dihang siya misugod sa paghari, ug napulog-pito ka tuig siya naghari sa Jerusalem, ang siyudad+ nga gipili ni Jehova gikan sa tanang tribo+ sa Israel aron ibutang ang iyang ngalan didto.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Naama nga Ammonhanon.+ 22  Ug ang Juda nagpadayon pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova,+ sa ingon sila nag-aghat+ kaniya sa pagpangabugho labaw pa sa tanan nga nabuhat sa ilang mga katigulangan pinaagi sa ilang mga sala nga ilang gihimo.+ 23  Ug sila usab nagpadayon pagtukod alang sa ilang kaugalingon ug hatag-as nga mga dapit+ ug sagradong mga haligi+ ug sagradong mga poste+ diha sa matag hataas nga bungtod+ ug ilalom sa matag malamboon nga kahoy.+ 24  Ug bisan gani ang mga lalaking pampam sa templo diha sa yuta.+ Sila milihok sumala sa tanang dulumtanang butang sa kanasoran nga giabog ni Jehova gikan sa atubangan sa mga anak sa Israel.+ 25  Ug nahitabo sa ikalima ka tuig ni Haring Rehoboam nga si Sisak+ nga hari sa Ehipto mitungas batok sa Jerusalem. 26  Ug iyang nakuha ang mga bahandi sa balay ni Jehova ug ang mga bahandi sa balay sa hari;+ ug ang tanang butang iyang gikuha.+ Ug iyang gikuha ang tanang taming nga bulawan nga gihimo ni Solomon.+ 27  Busa si Haring Rehoboam naghimo ug mga taming nga tumbaga puli kanila, ug siya nagtugyan kanila ilalom sa pagbuot sa mga pangulo sa mga magdadagan,+ ang mga bantay sa ganghaan sa balay sa hari.+ 28  Ug nahitabo nga kon unsa ka subsob nga ang hari moadto sa balay ni Jehova, ang mga magdadagan magdala usab niini, ug ilang ipamalik kini ngadto sa lawak bantayanan sa mga magdadagan.+ 29  Ug ang ubang mga kalihokan ni Rehoboam ug ang tanan nga iyang nabuhat, wala ba sila mahisulat sa basahon+ sa mga kalihokan sa mga panahon sa mga hari sa Juda? 30  Ug ang pakiggubat kanunayng nahitabo tali kang Rehoboam ug Jeroboam.+ 31  Sa kataposan si Rehoboam natulog uban sa iyang mga katigulangan ug gilubong uban sa iyang mga katigulangan didto sa Siyudad ni David.+ Ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Naama nga Ammonhanon.+ Ug si Abiam+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli niya.

Mga Footnote