Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 13:1-34

13  Ug ania, dihay usa ka tawo+ sa Diyos gikan sa Juda nga miadto sa Bethel pinaagi sa pulong+ ni Jehova, samtang si Jeroboam nagbarog sa may halaran+ aron sa paghimog gipaaso nga halad.+  Unya siya misinggit batok sa halaran pinaagi sa pulong ni Jehova ug miingon: “Oh halaran, halaran, mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tan-awa! Usa ka anak nga lalaki matawo sa balay ni David, kansang ngalan maoy Josias!+ Ug tino nga iyang ihalad ibabaw kanimo ang mga saserdote sa hatag-as nga mga dapit nga naghimog gipaaso nga halad ibabaw kanimo, ug ang mga bukog sa mga tawo iyang sunogon ibabaw kanimo.’”+  Ug siya naghatag ug tilimad-on+ niadtong adlawa, nga nag-ingon: “Mao kini ang tilimad-on nga gisulti ni Jehova: Tan-awa! Ang halaran mapikas, ug ang mantikaong mga abo nga diha niana mayabo gayod.”  Ug nahitabo nga, sa pagkadungog gayod sa hari sa pulong nga gisinggit sa tawo sa matuod nga Diyos batok sa halaran sa Bethel, gipapunting gilayon ni Jeroboam ang iyang kamot gikan sa halaran, nga nag-ingon: “Dakpa ninyo siya!”+ Dihadiha ang iyang kamot nga iyang gipapunting batok kaniya mikuyos, ug wala na niya makungkong kini balik kaniya.+  Ug ang halaran napikas mao nga ang mantikaong mga abo nayabo gikan sa halaran, sumala sa tilimad-on nga gihatag sa tawo sa matuod nga Diyos pinaagi sa pulong ni Jehova.+  Ang hari karon mitubag ug miingon sa tawo sa matuod nga Diyos: “Lukmaya, palihog, ang nawong ni Jehova nga imong Diyos ug pag-ampo alang kanako aron mapasig-uli ang akong kamot kanako.”+ Niini nalukmay sa tawo sa matuod nga Diyos+ ang nawong ni Jehova, mao nga ang kamot sa hari napasig-uli kaniya, ug kini nahimong ingon sa una.+  Ug ang hari nagkanayon sa tawo sa matuod nga Diyos: “Uban kanako ngadto sa balay ug kaon,+ ug hatagan ko ikaw ug gasa.”+  Apan ang tawo sa matuod nga Diyos miingon sa hari: “Kon imong ihatag kanako ang katunga sa imong balay+ ako dili mouban kanimo+ ug mokaon ug tinapay o moinom ug tubig niining dapita.  Kay ingon niana ang iyang gisugo kanako pinaagi sa pulong ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Dili ka mokaon ug tinapay+ o moinom ug tubig, ug dili ka mobalik sa dalan nga imong giagian.’” 10  Ug siya miagi sa lain nga dalan, ug wala siya mobalik sa dalan nga iyang giagian ngadto sa Bethel. 11  Ug usa ka tigulang nga manalagna+ nagpuyo didto sa Bethel, ug ang iyang mga anak nga lalaki miadto ug miasoy kaniya sa tanang buhat nga gihimo sa tawo sa matuod nga Diyos nianang adlawa didto sa Bethel ug ang mga pulong nga iyang gisulti sa hari, ug ilang giasoy kini ngadto sa ilang amahan. 12  Unya ang ilang amahan misulti kanila: “Nan, hain nga dalan siya miagi?” Busa gipakita sa iyang mga anak nga lalaki ang dalan nga giagian sa tawo sa matuod nga Diyos nga miabot gikan sa Juda. 13  Siya karon miingon sa iyang mga anak nga lalaki: “Monturahi ang asno alang kanako.” Busa ilang gimonturahan ang asno+ alang kaniya, ug siya misakay niini. 14  Ug siya misunod sa tawo sa matuod nga Diyos ug nakaplagan siya nga naglingkod ilalom sa dakong kahoy.+ Dayon siya miingon kaniya: “Ikaw ba ang tawo sa matuod nga Diyos nga miabot gikan sa Juda?”+ nga niana siya miingon: “Ako.” 15  Ug siya nagkanayon kaniya: “Uban kanako sa balay ug kaon ug tinapay.” 16  Apan siya miingon: “Dili ako makahimo sa pagbalik uban kanimo o makakuyog kanimo, ug ako dili makakaon ug tinapay o makainom ug tubig uban kanimo niining dapita.+ 17  Kay gisulti kanako pinaagi sa pulong ni Jehova,+ ‘Dili ka mokaon ug tinapay o moinom ug tubig didto. Dili ka mobalik sa dalan nga imong giagian.’”+ 18  Niini siya miingon kaniya: “Ako usab usa ka manalagna sama kanimo, ug usa ka manulonda+ nagsulti kanako pinaagi sa pulong ni Jehova, nga nag-ingon, ‘Pabalika siya uban kanimo ngadto sa imong balay aron siya makakaon ug tinapay ug makainom ug tubig.’” (Siya naglimbong kaniya.)+ 19  Busa siya mibalik uban kaniya aron siya makakaon ug tinapay sa iyang balay ug makainom ug tubig.+ 20  Ug nahitabo, samtang sila naglingkod sa may lamesa, nga ang pulong+ ni Jehova midangat sa manalagna nga nagdala kaniya pagbalik; 21  ug siya misinggit ngadto sa tawo sa matuod nga Diyos nga miabot gikan sa Juda, nga nag-ingon: “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Tungod kay ikaw misukol+ sa mando ni Jehova ug wala motuman sa sugo nga gisugo ni Jehova nga Diyos kanimo,+ 22  apan ikaw mibalik aron ikaw makakaon ug tinapay ug makainom ug tubig sa dapit nga labot niini siya miingon kanimo: “Ayaw pagkaon ug tinapay o pag-inom ug tubig,” ang imong patayng lawas dili makadangat ngadto sa lubnganan sa imong mga katigulangan.’”+ 23  Ug nahitabo tapos sa iyang pagkaon ug tinapay ug tapos sa iyang pag-inom ug tubig nga siya nagmontura dayon sa asno alang kaniya, nga mao, alang sa manalagna nga iyang gidala pagbalik. 24  Ug siya milakaw. Unya usa ka leyon+ nakakaplag kaniya sa dalan ug nagpatay kaniya,+ ug ang iyang patayng lawas nahisalibay sa dalan. Ug ang asno nagbarog tupad niini, ug ang leyon nagbarog tupad sa patayng lawas. 25  Ug ania, dihay mga tawo nga nanglabay, maong ilang nakita ang patayng lawas nga nahisalibay sa dalan ug ang leyon nga nagbarog tupad sa patayng lawas. Unya sila nangadto ug nagsugilon bahin niini didto sa siyudad diin ang tigulang nga manalagna nagpuyo. 26  Dihang ang manalagna nga nagdala kaniya pagbalik gikan sa dalan nakadungog bahin niini, siya gilayon miingon: “Mao kadto ang tawo sa matuod nga Diyos nga misukol sa mando ni Jehova;+ ug busa si Jehova naghatag kaniya ngadto sa leyon, aron siya magdugmok kaniya ug magpatay kaniya, sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisulti kaniya.”+ 27  Ug siya misulti sa iyang mga anak nga lalaki, nga nag-ingon: “Monturahi ang asno alang kanako.” Busa ilang gimonturahan kini.+ 28  Unya siya milakaw ug nakakaplag sa patay niyang lawas nga nahisalibay sa dalan uban sa asno ug sa leyon nga nagbarog tupad sa patayng lawas. Wala kan-a sa leyon ang patayng lawas, ni magwataswatas sa asno.+ 29  Ug gialsa sa manalagna ang patayng lawas sa tawo sa matuod nga Diyos ug gipahimutang siya sa ibabaw sa asno ug gidala siya ug balik. Busa ang tigulang nga manalagna miadto sa kaugalingon niyang siyudad aron sa pagminatay ug sa paglubong kaniya. 30  Busa iyang gibutang ang iyang patayng lawas sa iyang kaugalingong lubnganan; ug sila nagminatay kaniya:+ “Pagkaalaot, akong igsoon!” 31  Ug nahitabo human sa iyang paglubong kaniya nga siya nagkanayon ngadto sa iyang mga anak nga lalaki: “Dihang mamatay ako ilubong ako ninyo sa lubnganan diin ang tawo sa matuod nga Diyos gilubong. Tupad sa iyang mga bukog ibutang ang akong mga bukog.+ 32  Kay sa walay pakyas ang pulong nga iyang gisinggit pinaagi sa pulong ni Jehova batok sa halaran+ nga anaa sa Bethel ug batok sa tanang balay sa hatag-as nga mga dapit+ nga anaa sa mga siyudad sa Samaria+ mahitabo.”+ 33  Human niining butanga si Jeroboam wala motalikod gikan sa iyang daotan nga dalan, apan siya naghimo pag-usab ug mga saserdote sa hatag-as nga mga dapit gikan sa kasagarang katawhan.+ Kon bahin kang bisan kinsa nga may kahimuot niini, hatagan niya ug gahom ang iyang kamot,+ nga magaingon: “Ug mahimo siyang usa sa mga saserdote sa hatag-as nga mga dapit.” 34  Ug kining butanga nahimong hinungdan sa pagkasala sa panimalay ni Jeroboam+ ug higayon sa pagpanas kanila ug sa pagpuo kanila gikan sa nawong sa yuta.+

Mga Footnote