Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Hari 11:1-43

11  Ug gihigugma ni Haring Solomon ang daghang langyawng asawa+ lakip ang anak nga babaye ni Paraon,+ mga babayeng Moabihanon,+ Ammonhanon,+ Edomhanon,+ taga-Sidon+ ug Hitihanon,+  gikan sa mga nasod nga bahin kanila giingnan ni Jehova ang mga anak sa Israel: “Dili gayod kamo makig-uban taliwala kanila,+ ug sila dili makig-uban taliwala kaninyo; sa pagkamatuod ilang ikiling ang inyong kasingkasing sa pagsunod sa ilang mga diyos.”+ Ngadto kanila nga si Solomon miunong+ sa paghigugma kanila.  Ug siya nakabaton ug pito ka gatos ka asawa, mga prinsesa, ug tulo ka gatos ka puyopuyo; ug ang iyang mga asawa inanayng+ nagpakiling sa iyang kasingkasing.  Ug nahitabo sa natigulang na si Solomon+ nga ang iyang mga asawa nagpakiling+ sa iyang kasingkasing sa pagsunod sa ubang mga diyos;+ ug ang iyang kasingkasing wala mabug-os+ uban kang Jehova nga iyang Diyos sama sa kasingkasing ni David nga iyang amahan.  Ug si Solomon misunod kang Astoret+ nga diyosa sa mga taga-Sidon ug kang Milcom+ nga dulumtanang butang sa mga Ammonhanon.  Ug si Solomon misugod sa pagbuhat kon unsay daotan+ sa mga mata ni Jehova, ug wala siya mosunod kang Jehova sa bug-os sama kang David nga iyang amahan.+  Maoy niadtong panahona nga si Solomon nagtukod ug usa ka hataas nga dapit+ alang kang Kemos+ nga dulumtanang+ butang sa Moab didto sa bukid+ nga atbang+ sa Jerusalem, ug alang kang Molek nga dulumtanang butang sa mga anak ni Ammon.  Ug ingon niadto ang iyang gibuhat alang sa tanan niyang langyawng asawa+ nga naghimog gipaaso nga halad ug naghalad ngadto sa ilang mga diyos.+  Ug si Jehova nasuko+ kang Solomon, tungod kay ang iyang kasingkasing misimang gikan kang Jehova nga Diyos sa Israel,+ ang usang nagpakita kaniya sa makaduha.+ 10  Ug labot niining butanga siya nagsugo kaniya nga dili mosunod sa ubang mga diyos;+ apan wala niya tumana ang gisugo ni Jehova. 11  Si Jehova karon miingon kang Solomon: “Tungod kay nahitabo kini kanimo ug ikaw wala magtuman sa akong pakigsaad ug sa akong mga lagda nga akong gihatag ingong sugo kanimo, ako sa walay pakyas maglangkat sa gingharian gikan kanimo, ug ihatag ko gayod kini sa imong alagad.+ 12  Hinunoa, sa imong mga adlaw dili ko kini buhaton,+ tungod kang David nga imong amahan.+ Gikan sa kamot sa imong anak akong langkaton kini.+ 13  Ugaling dili ang tibuok gingharian ang akong langkaton.+ Ang usa ka tribo akong ihatag sa imong anak nga lalaki, tungod kang David nga akong alagad+ ug tungod sa Jerusalem nga akong gipili.”+ 14  Ug gipatindog ni Jehova ang usa ka magsusukol+ kang Solomon,+ nga mao, si Hadad nga Edomhanon nga maoy sa kaliwat sa hari. Siya didto sa Edom.+ 15  Ug nahitabo sa dihang gihampak ni David ang Edom,+ dihang si Joab nga pangulo sa kasundalohan miadto aron ilubong kadtong mga gipamatay, nga siya misulay sa pagpatay sa tanang lalaki sa Edom.+ 16  (Kay unom ka bulan nga si Joab ug ang tibuok Israel mipuyo didto hangtod nga iyang napatay ang tanang lalaki sa Edom.) 17  Ug si Hadad milayas, siya ug ang pipila ka lalaking Edomhanon sa mga alagad sa iyang amahan uban kaniya, aron moadto sa Ehipto, samtang si Hadad bata pa. 18  Busa sila mitindog gikan sa Midian+ ug nangadto sa Paran ug nagdala ug mga tawo uban kanila gikan sa Paran+ ug nangadto sa Ehipto kang Paraon nga hari sa Ehipto, nga niadtong higayona mihatag kaniya ug balay. Dugang pa, siya naghatag kaniya ug tinapay, ug siya naghatag kaniya ug yuta. 19  Ug si Hadad padayon nga nakakaplag ug pabor+ sa mga mata ni Paraon, mao nga iyang gihatagan siya ug asawa,+ ang igsoong babaye sa iyang kaugalingong asawa, ang igsoong babaye ni Tapenes nga mahal nga ginang. 20  Sa paglabay sa panahon ang igsoong babaye ni Tapenes nanganak kaniya kang Genubat nga iyang anak nga lalaki, ug si Tapenes naglutas+ kaniya sa sulod mismo sa balay ni Paraon; ug si Genubat nagpabilin sa balay ni Paraon taliwala mismo sa mga anak nga lalaki ni Paraon. 21  Ug si Hadad nakadungog didto sa Ehipto nga si David natulog na uban sa iyang mga katigulangan+ ug nga si Joab nga pangulo sa kasundalohan namatay na.+ Busa si Hadad miingon kang Paraon: “Palakta ako,+ aron ako makaadto sa akong kaugalingong yuta.” 22  Apan si Paraon miingon kaniya: “Unsay imong gikinahanglan samtang uban kanako nga ania, ikaw nagatinguha man sa pag-adto sa imong kaugalingong yuta?” Niini siya miingon: “Wala; apan angay mo akong palakton sa walay pakyas.” 23  Ug ang Diyos nagpatindog ug laing magsusukol kaniya,+ nga mao, si Rezon nga anak nga lalaki ni Eliada, nga milayas gikan kang Hadadezer+ nga hari sa Zoba+ nga iyang ginoo. 24  Ug siya nagpadayon pagtigom ug mga tawo sa iyang kiliran ug nahimong pangulo sa pundok sa mga bandido, sa dihang sila gipatay ni David.+ Busa sila nangadto sa Damasco+ ug namuyo didto ug naghari sa Damasco. 25  Ug siya nahimong magsusukol sa Israel sa tanang adlaw ni Solomon,+ ug kadto uban sa kadaot nga gibuhat ni Hadad; ug siya adunay pagkasilag+ sa Israel samtang siya nagpadayon paghari ibabaw sa Sirya. 26  Ug diha si Jeroboam+ nga anak nga lalaki ni Nebat nga Epraimnon gikan sa Zereda, usa ka alagad ni Solomon,+ ug ang ngalan sa iyang inahan maoy Zerua, usa ka babayeng balo. Siya usab nag-isa sa iyang kamot batok sa hari.+ 27  Ug mao kini ang hinungdan kon nganong iyang giisa ang iyang kamot batok sa hari: Gitukod ni Solomon ang Bungdo.+ Iyang gitakpan ang giwang sa Siyudad ni David nga iyang amahan.+ 28  Karon ang tawo nga si Jeroboam maoy maisog, gamhanan nga tawo.+ Dihang nakita ni Solomon nga ang batan-ong lalaki kugihan,+ iyang gihimo siyang magtatan-aw+ ibabaw sa tanang pinugos nga pag-alagad+ sa balay ni Jose.+ 29  Ug nahitabo sa maong panahon nga si Jeroboam migula sa Jerusalem, ug si Ahias+ nga Shilonhon+ nga manalagna nakakaplag kaniya sa dalan, ug si Ahias nagsul-ob ug usa ka bag-ong besti; ug sila rang duha didto sa kapatagan. 30  Karon gigunitan ni Ahias ang bag-ong besti nga iyang gisul-ob ug gigisi+ kini sa napulog-duha+ ka piraso. 31  Ug siya nagkanayon kang Jeroboam: “Magkuha ka ug napulo ka piraso; kay mao kini ang giingon ni Jehova nga Diyos sa Israel, ‘Ania, akong gigisi ang gingharian gikan sa kamot ni Solomon, ug ako maghatag gayod kanimo ug napulo ka tribo.+ 32  Ug ang usa ka tribo+ magpabiling iya tungod sa akong alagad nga si David+ ug tungod sa Jerusalem,+ ang siyudad nga akong gipili gikan sa tanang tribo sa Israel. 33  Ang hinungdan kon ngano mao nga sila mibiya kanako+ ug miyukbo kang Astoret+ nga diyosa sa mga taga-Sidon, kang Kemos+ nga diyos sa Moab ug kang Milcom+ nga diyos sa mga anak ni Ammon; ug sila wala maglakaw diha sa akong mga dalan pinaagi sa pagbuhat kon unsay matarong sa akong mga mata ug sa akong mga lagda ug sa akong hudisyal nga mga hukom sama ni David nga iyang amahan. 34  Apan dili ko kuhaon ang tibuok gingharian gikan sa iyang kamot, tungod kay ipahimutang ko siya ingong pangulo sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi, tungod kang David nga akong alagad nga akong gipili,+ tungod kay siya nagtuman sa akong mga sugo ug sa akong mga lagda. 35  Ug kuhaon ko gayod ang pagkahari gikan sa kamot sa iyang anak nga lalaki ug ihatag kini kanimo, bisan ang napulo ka tribo.+ 36  Ug sa iyang anak nga lalaki akong ihatag ang usa ka tribo, aron nga si David nga akong alagad magpadayong may lampara kanunay sa akong atubangan diha sa Jerusalem,+ ang siyudad nga akong gipili alang sa akong kaugalingon aron ang akong ngalan ibutang diha.+ 37  Ug ikaw ang usa nga akong kuhaon, ug ikaw gayod maghari ibabaw sa tanan nga gipangandoy sa imong kalag,+ ug ikaw mahimo gayong hari ibabaw sa Israel. 38  Ug mahitabo nga, kon imong sundon ang tanan nga akong isugo kanimo, ug ikaw molakaw diha sa akong mga dalan ug sa pagkatinuod mobuhat kon unsay matarong sa akong mga mata pinaagi sa pagtuman sa akong mga lagda ug sa akong mga sugo, ingon sa gibuhat ni David nga akong alagad,+ ako magauban usab kanimo,+ ug tukoran ko ikaw ug usa ka malungtaron nga balay, ingon sa akong gitukod alang kang David,+ ug akong ihatag kanimo ang Israel. 39  Ug pakaulawan ko ang kaliwat ni David tungod niini,+ apan dili kanunay.’”+ 40  Ug si Solomon nagtinguha sa pagpatay kang Jeroboam.+ Busa mitindog si Jeroboam ug mikalagiw+ ngadto sa Ehipto kang Sisak+ nga hari sa Ehipto, ug siya nagpabilin didto sa Ehipto hangtod sa kamatayon ni Solomon. 41  Kon bahin sa ubang mga kalihokan ni Solomon ug sa tanan nga iyang nabuhat ug sa iyang kaalam, wala ba sila mahisulat sa basahon sa mga kalihokan ni Solomon? 42  Ug ang mga adlaw nga si Solomon naghari sa Jerusalem sa tibuok Israel maoy kap-atan ka tuig.+ 43  Unya si Solomon natulog uban sa iyang mga katigulangan,+ ug gilubong sa Siyudad ni David+ nga iyang amahan; ug si Rehoboam+ nga iyang anak nga lalaki misugod sa paghari puli kaniya.

Mga Footnote