Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Hari 1:1-53

1  Karon si Haring David tigulang na,+ taas nag panuigon; ug ilang tabonan siya sa mga besti, apan siya dili mobatig kainit.  Busa ang iyang mga alagad miingon kaniya: “Papangitaa silag batan-ong babaye, usa ka ulay,+ alang sa akong ginoo nga hari, ug siya mag-atiman+ sa hari, aron siya mahimong iyang tig-alima;+ ug siya mohigda sa imong sabakan,+ ug ang akong ginoo nga hari tinong mobati ug kainit.”+  Ug sila nangitag usa ka matahom nga batan-ong babaye sa tibuok teritoryo sa Israel, ug sa kataposan nakakaplag kang Abisag+ nga Sunaminhon+ ug unya gidala siya ngadto sa hari.  Ug ang batan-ong babaye hilabihan ka tahom;+ ug siya nahimong tig-alima sa hari ug nagsilbi kaniya, ug ang hari wala makigdulog kaniya.  Nianang maong panahon si Adonias+ nga anak nga lalaki ni Hagit+ nagpahitaas sa iyang kaugalingon,+ nga nag-ingon: “Ako magmando ingong hari!”+ Ug siya nagpahimo ug usa ka karo alang sa iyang kaugalingon nga may mga mangangabayo ug kalim-an ka tawo nga magadagan una kaniya.+  Ug ang iyang amahan wala magpasilo kaniya sa bisan unsang panahon pinaagi sa pag-ingon: “Nganong ingon niini ang imong gibuhat?”+ Ug siya usab ambongan kaayo,+ ug gipanganak siya sa iyang inahan sunod kang Absalom.  Ug siya may mga pakiglabot kang Joab nga anak nga lalaki ni Zeruia ug kang Abiatar+ nga saserdote, ug sila mitanyag ug tabang ingong mga sumusunod ni Adonias.+  Mahitungod kang Zadok+ nga saserdote ug kang Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada ug kang Natan+ nga manalagna ug kang Simei+ ug kang Rei ug sa mga tawong gamhanan+ nga iya ni David, sila wala makiglambigit+ kang Adonias.  Unya si Adonias naghimog halad+ nga mga karnero ug mga baka ug pinatambok nga mga hayop duol sa bato sa Zohelet, nga tupad sa En-rogel,+ ug iyang gidapit ang tanan niyang igsoong lalaki nga mga anak sa hari+ ug ang tanang tawo sa Juda nga mga alagad sa hari; 10  ug si Natan nga manalagna ug si Benaias ug ang mga tawong gamhanan ug si Solomon nga iyang igsoong lalaki wala niya dapita. 11  Si Natan+ miingon karon kang Bat-seba,+ ang inahan ni Solomon:+ “Wala ka ba makadungog nga si Adonias nga anak nga lalaki ni Hagit+ nahimong hari, ug ang atong ginoong si David wala gayod mahibalo bahin niini? 12  Busa umari ka karon, palihog, tugoti akong motambag kanimo sa kaugdang.+ Ug itagana ang kaikyasan sa imong kaugalingong kalag ug sa kalag sa imong anak nga lalaking si Solomon.+ 13  Umadto ka ug sulod ngadto kang Haring David, ug ingnon mo siya, ‘Dili ba ikaw, akong ginoo nga hari, ang nanumpa ngadto sa imong ulipong babaye, nga nag-ingon: “Si Solomon nga imong anak mao ang mahimong hari sunod kanako, ug siya mao ang molingkod sa akong trono”?+ Busa nganong si Adonias nahimo mang hari?’ 14  Tan-awa! Samtang magasulti ka pa didto uban sa hari, dayon ako mosulod sunod kanimo, ug panghimatud-an ko gayod ang imong mga pulong.”+ 15  Busa si Bat-seba misulod ngadto sa hari didto sa sulod+ nga lawak, ug ang hari tigulang na kaayo,+ ug si Abisag+ nga Sunaminhon nag-atiman sa hari. 16  Unya si Bat-seba miyukbo ug mihapa+ ngadto sa hari, nga niana ang hari miingon: “Unsay imong pangayoon?”+ 17  Niini siya miingon kaniya: “Akong ginoo,+ ikaw ang nanumpa sa imong ulipong babaye sa ngalan ni Jehova nga imong Diyos, ‘Si Solomon nga imong anak mao ang mahimong hari sunod kanako, ug siya mao ang molingkod sa akong trono.’+ 18  Ug karon, tan-awa! si Adonias+ nahimong hari, ug karon ang akong ginoo nga hari wala gayod mahibalo bahin niini.+ 19  Busa siya naghalad ug mga torong baka ug mga pinatambok nga hayop ug mga karnero nga daghan kaayo ug gidapit ang tanang anak nga lalaki sa hari+ ug si Abiatar+ nga saserdote ug si Joab+ nga pangulo sa kasundalohan; apan si Solomon nga imong alagad wala niya dapita.+ 20  Ug ikaw akong ginoo nga hari—ang mga mata+ sa tibuok Israel anaa kanimo, aron sultihan sila kon kinsa ang molingkod sa trono sa akong ginoo nga hari sunod kaniya.+ 21  Ug mahitabo gayod nga sa dihang matulog na ang akong ginoo nga hari uban sa iyang mga katigulangan,+ ako ug usab ang akong anak nga si Solomon mahimo gayong mga sad-an.” 22  Ug, tan-awa! samtang siya nagsulti pa uban sa hari, si Natan nga manalagna misulod.+ 23  Dihadiha ilang gisultihan ang hari, nga nag-ingon: “Ania si Natan nga manalagna!” Human niana siya misulod sa atubangan sa hari ug siya mihapa sa hari nga ang iyang nawong ngadto sa yuta.+ 24  Unya si Natan miingon: “Akong ginoo nga hari, ikaw ba miingon, ‘Si Adonias mao ang mahimong hari sunod kanako, ug siya mao ang molingkod sa akong trono’?+ 25  Kay siya karon milugsong aron siya maghalad+ ug mga torong baka ug mga pinatambok nga hayop ug mga karnero nga daghan kaayo ug magdapit sa tanang anak nga lalaki sa hari ug sa mga pangulo sa kasundalohan ug kang Abiatar nga saserdote;+ ug didto sila nangaon ug nanginom sa atubangan niya ug sila nag-ingon, ‘Mabuhi si Haring Adonias!’+ 26  Apan kon bahin kanako nga imong alagad, ako ug si Zadok+ nga saserdote ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada ug si Solomon nga imong alagad wala niya dapita.+ 27  Kon ugaling gikan sa akong ginoo nga hari nga kining butanga nahitabo, nan wala nimo pahibaloa ang imong alagad+ kon kinsa ang molingkod sa trono sa akong ginoo nga hari sunod kaniya.” 28  Si Haring David karon mitubag ug miingon: “Tawga ninyo si Bat-seba+ ngari kanako.” Niana siya misulod atubangan sa hari ug mibarog atubangan sa hari. 29  Ug ang hari nanumpa+ ug miingon: “Ingon nga si Jehova buhi+ nga mitubos+ sa akong kalag+ gikan sa tanang kasakit,+ 30  ingon sa akong gipanumpa kanimo sa ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel, nga nag-ingon, ‘Si Solomon nga imong anak mao ang mahimong hari sunod kanako, ug siya mao ang molingkod sa akong trono puli kanako!’ ingon niana ang akong buhaton niining adlawa.”+ 31  Unya si Bat-seba miyukbo nga ang nawong ngadto sa yuta ug mihapa+ atubangan sa hari ug miingon: “Mabuhi ang akong ginoo nga si Haring David hangtod sa panahong walay tino!”+ 32  Dihadiha si Haring David miingon: “Tawga ninyo ngari kanako si Zadok+ nga saserdote ug si Natan nga manalagna ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada.” Busa misulod sila sa atubangan sa hari. 33  Ug ang hari nagkanayon kanila: “Dad-a uban kaninyo ang mga alagad+ sa inyong ginoo, ug inyong pasakyon si Solomon nga akong anak nga lalaki sa usa ka bayeng mula nga akoa+ ug dad-on siya ngadto sa Gihon.+ 34  Ug si Zadok nga saserdote ug si Natan nga manalagna magadihog+ kaniya didto ingong hari ibabaw sa Israel; ug inyong huypon ang budyong+ ug moingon, ‘Mabuhi si Haring Solomon!’+ 35  Ug kamo mosaka sunod kaniya, ug siya mosulod ug molingkod sa akong trono; ug siya mahimong hari puli kanako, ug siya akong itudlo nga mahimong pangulo ibabaw sa Israel ug ibabaw sa Juda.” 36  Dihadiha si Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada mitubag sa hari ug miingon: “Amen!+ Hinaot si Jehova nga Diyos sa akong ginoo nga hari mosulti sa ingon.+ 37  Ingon nga si Jehova nag-uban sa akong ginoo nga hari,+ sa ingon usab magauban unta siya kang Solomon,+ ug hinaot iyang himoon ang iyang trono nga mas dako pa+ kay sa trono sa akong ginoo nga si Haring David.” 38  Ug si Zadok+ nga saserdote ug si Natan+ nga manalagna ug si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada ug ang mga Keretnon+ ug ang mga Peletnon+ milugsong ug nagpasakay kang Solomon sa bayeng mula ni Haring David,+ ug unya nagdala kaniya ngadto sa Gihon.+ 39  Si Zadok nga saserdote mikuha karon sa sungay nga may lana+ gikan sa tolda+ ug nagdihog+ kang Solomon; ug ilang gihuyop ang budyong, ug ang tanang katawhan mipatugbaw sa pag-ingon: “Mabuhi si Haring Solomon!”+ 40  Human niana ang tanang katawhan nanungas nga nagsunod kaniya, ug ang katawhan nagpatokar sa plawta+ ug nagmaya sa dakong kalipay,+ mao nga ang yuta+ nasiak sa ilang kabanha. 41  Ug si Adonias ug ang tanang dinapit uban kaniya nakadungog niini, dihang sila nahuman na sa pagpangaon.+ Dihang nadunggan ni Joab ang tingog sa budyong, siya sa gilayon miingon: “Unsay kahulogan sa kabanha sa lungsod nga anaa sa kaguliyang?”+ 42  Samtang siya nagsulti pa, aw, ania, miabot si Jonatan+ nga anak nga lalaki ni Abiatar nga saserdote. Unya si Adonias miingon: “Sulod, kay ikaw usa ka tawong maisog, ug ikaw nagadala ug maayong balita.”+ 43  Apan si Jonatan mitubag ug miingon kang Adonias: “Dili! Ang atong ginoong si Haring David naghimo kang Solomon nga hari.+ 44  Busa ang hari nagpadala uban kaniya kang Zadok nga saserdote ug kang Natan nga manalagna ug kang Benaias nga anak nga lalaki ni Jehoiada ug sa mga Keretnon ug sa mga Peletnon, ug ilang gipasakay siya sa bayeng mula sa hari.+ 45  Unya si Zadok nga saserdote ug si Natan nga manalagna nagdihog kaniya ingong hari+ didto sa Gihon; pagkahuman niana sila nangabot gikan didto nga nagmaya, ug ang lungsod nagkaguliyang. Mao kana ang kabanha nga inyong nadungog.+ 46  Ug, gawas pa, si Solomon milingkod na sa trono sa pagkahari.+ 47  Ug, lain pa, ang mga alagad sa hari misulod aron manghinaot ug kaayohan sa atong ginoong si Haring David, nga nag-ingon, ‘Hinaot ang imong Diyos magahimo sa ngalan ni Solomon nga labawng halangdon kay sa imong ngalan, ug hinaot siya magahimo sa iyang trono nga mas dako pa kay sa imong trono!’+ Niana ang hari miyukbo diha sa higdaanan.+ 48  Ug usab mao kini ang giingon sa hari, ‘Dalayegon+ si Jehova nga Diyos sa Israel, nga naghatag karong adlawa ug usa nga molingkod sa akong trono, nga ang akong mga mata nakakita niini!’”+ 49  Ug ang tanan nga dinapit nga uban ni Adonias nangurog ug nanindog ug nanglakaw ang matag usa sa iyang kaugalingong dalan.+ 50  Ug si Adonias nahadlok tungod kang Solomon. Busa siya mitindog ug mipahawa ug mihawid sa mga sungay sa halaran.+ 51  Sa ulahi gitaho ngadto kang Solomon, nga nagaingon: “Ania, si Adonias nahadlok kang Haring Solomon; ug ania, siya migunit sa mga sungay sa halaran, nga nag-ingon, ‘Una sa tanan papanumpaa si Haring Solomon kanako nga dili niya patyon ang iyang alagad pinaagi sa espada.’” 52  Niini si Solomon miingon: “Kon siya mahimong tawo nga maisog, walay usa ka lugas nga buhok+ nga mahulog sa yuta gikan kaniya; apan kon daotan ang makaplagan diha kaniya,+ siya usab mamatay.”+ 53  Busa nagpasugo si Haring Solomon ug ilang gikanaog siya gikan sa halaran. Unya siya miadto ug miyukbo kang Haring Solomon; pagkahuman niini si Solomon miingon kaniya: “Pauli sa imong kaugalingong balay.”+

Mga Footnote