Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 9:1-44

9  Kon bahin sa tanang Israelinhon, sila natala sumala sa kagikan;+ ug sila nahisulat sa Basahon sa mga Hari sa Israel. Ug ang Juda gidestiyero+ ngadto sa Babilonya tungod sa ilang pagkadili-matinumanon.  Ug ang unang mga molupyo nga didto sa ilang mga gipanag-iya sa ilang mga siyudad mao ang mga Israelinhon,+ ang mga saserdote,+ ang mga Levihanon+ ug ang mga Netinim.+  Ug sa Jerusalem+ didtoy nagpuyo nga pipila sa mga anak nga lalaki ni Juda+ ug pipila sa mga anak nga lalaki ni Benjamin+ ug pipila sa mga anak nga lalaki ni Epraim ug Manases:  si Utai nga anak nga lalaki ni Amihud nga anak nga lalaki ni Omri nga anak nga lalaki ni Imri nga anak nga lalaki ni Bani, sa mga anak nga lalaki ni Perez+ nga anak nga lalaki ni Juda.+  Ug sa mga Shilonhon,+ si Asaias nga panganay ug ang iyang mga anak nga lalaki.  Ug sa mga anak nga lalaki ni Zera,+ si Jeuel, ug ang unom ka gatos ug kasiyaman ka igsoon nila.  Ug sa mga anak nga lalaki ni Benjamin, si Sallu nga anak nga lalaki ni Mesulam nga anak nga lalaki ni Hodavia nga anak nga lalaki ni Hasenua,  ug si Ibneias nga anak nga lalaki ni Jeroham, ug si Elah nga anak nga lalaki ni Uzi nga anak nga lalaki ni Mikri, ug si Mesulam nga anak nga lalaki ni Sepatias nga anak nga lalaki ni Reuel nga anak nga lalaki ni Ibnias.  Ug ang ilang mga igsoong lalaki sumala sa ilang mga kaliwat siyam ka gatos ug kalim-ag-unom. Kini silang tanan mga lalaki nga pangulo sa mga amahan sumala sa balay sa ilang mga katigulangan. 10  Ug sa mga saserdote diha si Jedaia ug si Jehoiarib ug si Jakin,+ 11  ug si Azarias+ nga anak nga lalaki ni Hilkias nga anak nga lalaki ni Mesulam nga anak nga lalaki ni Zadok nga anak nga lalaki ni Meraiot nga anak nga lalaki ni Ahitub, usa ka pangulo sa balay sa matuod nga Diyos, 12  ug si Adaia nga anak nga lalaki ni Jeroham nga anak nga lalaki ni Pasur nga anak nga lalaki ni Malkias, ug si Maasai nga anak nga lalaki ni Adiel nga anak nga lalaki ni Jazera nga anak nga lalaki ni Mesulam nga anak nga lalaki ni Mesilemit+ nga anak nga lalaki ni Imer, 13  ug ang ilang mga igsoong lalaki, mga pangulo sa balay sa ilang mga katigulangan, usa ka libo pito ka gatos ug kan-uman, mga tawong gamhanan nga may katakos+ alang sa buluhaton sa pag-alagad sa balay sa matuod nga Diyos. 14  Ug sa mga Levihanon diha si Semaias nga anak nga lalaki ni Hasub nga anak nga lalaki ni Azrikam nga anak nga lalaki ni Hasabias+ gikan sa mga anak nga lalaki ni Merari; 15  ug si Bakbakar, si Heres ug si Galal, ug si Matanias+ nga anak nga lalaki ni Mica+ nga anak nga lalaki ni Zikri+ nga anak nga lalaki ni Asap,+ 16  ug si Abdias nga anak nga lalaki ni Semaias+ nga anak nga lalaki ni Galal nga anak nga lalaki ni Jedutun,+ ug si Berekias nga anak nga lalaki ni Asa nga anak nga lalaki ni Elkana, nga nagpuyo sa kabalangayan sa mga Netopahanon.+ 17  Ug ang mga magbalantay-sa-ganghaan+ mao si Salum+ ug si Akub ug si Talmon ug si Ahiman ug ang pangulo mao si Salum nga ilang igsoong lalaki, 18  ug hangtod niadtong tungora siya didto sa ganghaan sa hari,+ sa sidlakan. Mao kini sila ang mga magbalantay-sa-ganghaan sa mga kampo sa mga anak nga lalaki ni Levi.+ 19  Ug si Salum nga anak nga lalaki ni Kore nga anak nga lalaki ni Ebiasap+ nga anak nga lalaki+ ni Kore+ ug ang iyang mga igsoong lalaki sa balay sa iyang amahan nga mga Korehanon,+ nagdumala sa buluhaton sa pag-alagad, ang mga magbalantay sa pultahan+ sa tolda, ug ang ilang mga amahan maoy nagdumala sa kampo ni Jehova, ang mga magbalantay sa agianan-pasulod. 20  Ug si Pinehas+ nga anak nga lalaki ni Eleasar+ mao ang pangulo ibabaw nila sa miaging panahon. Si Jehova nag-uban kaniya.+ 21  Si Zacarias+ nga anak nga lalaki ni Meselemias mao ang magbalantay-sa-ganghaan nga pasulod sa tolda nga tagboanan. 22  Silang tanan nga gipili ingong mga magbalantay-sa-ganghaan diha sa mga bakanan maoy duha ka gatos ug napulog-duha. Didto sila sa ilang kabalangayan+ sumala sa ilang talaan sa kagikan.+ Si David+ ug si Samuel nga tigpatin-aw sa panan-awon+ maoy nagtudlo kanila sa ilang sinalig nga katungdanan.+ 23  Ug sila ug ang ilang mga anak nga lalaki maoy nagdumala sa mga ganghaan sa balay ni Jehova, bisan sa balay sa tolda, aron sa pag-alagad ingong bantay.+ 24  Didto sa upat ka direksiyon ang mga magbalantay-sa-ganghaan, sa sidlakan,+ sa kasadpan,+ sa amihanan+ ug sa habagatan.+ 25  Ug ang ilang mga igsoong lalaki sa ilang kabalangayan kinahanglang moanha sulod sa pito+ ka adlaw, sa panapanahon, uban nila. 26  Alang sa sinalig nga katungdanan dihay upat ka tawong gamhanan sa mga magbalantay-sa-ganghaan. Sila mga Levihanon, ug sila maoy mga tinugyanan sa mga lawak-kan-anan+ ug sa mga bahandi+ sa balay sa matuod nga Diyos. 27  Ug sila magpalabay sa kagabhion libot sa balay sa matuod nga Diyos; kay sila gitugyanan sa pag-alagad ingong bantay,+ ug sila tinugyanan sa yawi, bisan sa pagbukas matag buntag.+ 28  Ug ang pipila kanila maoy tinugyanan sa mga galamiton+ sa pag-alagad, kay inihap nila kini nga ipanulod ug inihap nila kini nga ipagawas. 29  Ug ang pipila kanila maoy mga tinudlo nga magdumala sa mga galamiton ug sa tanang balaan+ nga galamiton ug sa pino nga harina+ ug sa bino+ ug sa lana+ ug sa kamangyan+ ug sa lana sa balsamo.+ 30  Ug ang pipila sa mga anak nga lalaki sa mga saserdote maoy mga tighimog sambog nga pahumot+ sa lana sa balsamo. 31  Ug si Matitias sa mga Levihanon, nga panganay ni Salum+ nga Korehanon, maoy sinaligan sa mga butang nga giluto diha sa mga kalaha.+ 32  Ug ang pipila sa mga anak nga lalaki sa mga Kohatnon, ang ilang mga igsoon, maoy mga tinugyanan sa tinapayng linut-od,+ sa pag-andam niini matag igpapahulay.+ 33  Ug mao kini sila ang mga mag-aawit,+ ang mga pangulo sa mga amahan sa mga Levihanon diha sa mga lawak-kan-anan,+ silang gipahigawas sa katungdanan;+ kay sa maadlaw ug sa magabii ila mang kaakohan nga maanaa sa buluhaton.+ 34  Mao kini ang mga pangulo sa mga amahan sa mga Levihanon sumala sa ilang mga kaliwat, mga pangulo. Mao kini sila ang namuyo sa Jerusalem.+ 35  Ug didto sa Gabaon+ mipuyo ang amahan ni Gabaon, si Jeiel. Ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Maaca. 36  Ug ang iyang anak nga lalaki, ang panganay, mao si Abdon, ug si Zur ug si Kis ug si Baal ug si Ner ug si Nadab, 37  ug si Gedor ug si Ahio ug si Zacarias+ ug si Miklot. 38  Kon bahin kang Miklot, siya nanganak kang Simeam. Ug sila mao ang namuyo atubangan sa ilang mga igsoon sa Jerusalem uban sa ilang mga igsoon. 39  Kon bahin kang Ner,+ siya nanganak kang Kis;+ si Kis, sa baylo, nanganak kang Saul;+ si Saul, sa baylo, nanganak kang Jonatan+ ug Malki-sua+ ug Abinadab+ ug Esbaal.+ 40  Ug ang anak nga lalaki ni Jonatan mao si Merib-baal.+ Kon bahin kang Merib-baal, siya nanganak kang Miqueas.+ 41  Ug ang mga anak nga lalaki ni Miqueas mao si Piton ug Melek ug Tahrea ug Ahaz.+ 42  Kon bahin kang Ahaz, siya nanganak kang Jara; si Jara, sa baylo, nanganak kang Alemet ug Azmavet ug Zimri. Si Zimri, sa baylo, nanganak kang Moza. 43  Kon bahin kang Moza, siya nanganak kang Binea ug Repaias+ nga iyang anak nga lalaki, kang Eleasa nga iyang anak nga lalaki, kang Azel nga iyang anak nga lalaki. 44  Ug si Azel adunay unom ka anak nga lalaki, ug mao kini ang ilang mga ngalan: Azrikam, Bokeru ug Ismael ug Searias ug Abdias ug Hanan. Mao kini sila ang mga anak nga lalaki ni Azel.+

Mga Footnote