Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 8:1-40

8  Kon bahin kang Benjamin,+ siya nanganak kang Bela+ nga iyang panganay, si Asbel+ ang ikaduha ug si Ahara+ ang ikatulo,  si Noha+ ang ikaupat ug si Rapa ang ikalima.  Ug si Bela nakabaton ug mga anak nga lalaki, si Addar ug si Gera+ ug si Abihud,  ug si Abisua ug si Naaman ug si Ahoa,  ug si Gera ug si Sepupan+ ug si Huram.+  Ug kini mao ang mga anak nga lalaki ni Ehud. Kini mao ang mga pangulo sa mga balay sa mga katigulangan nga ila sa mga molupyo sa Geba,+ ug sila ilang gidestiyero ngadto sa Manahat.  Ug si Naaman ug si Ahias; ug si Gera​—⁠siya mao ang nagdestiyero kanila, ug siya nanganak kang Uza ug Ahihud.  Kon bahin kang Saharaim, siya nanganak sa mga bata didto sa yuta+ sa Moab human niya sila palakta. Si Husim ug si Baara mao ang iyang mga asawa.  Ug pinaagi kang Hodes nga iyang asawa siya nanganak kang Jobab ug Zibia ug Mesa ug Malcam, 10  ug kang Jeuz ug Sakia ug Mirma. Mao kini ang iyang mga anak nga lalaki, mga pangulo sa mga balay sa mga katigulangan. 11  Ug pinaagi kang Husim siya nanganak kang Abitub ug Elpaal. 12  Ug ang mga anak nga lalaki ni Elpaal mao si Eber ug si Misam ug si Semed, nga nagtukod sa Ono+ ug sa Lod+ ug sa mga lungsod nga sakop niini, 13  ug si Beria ug si Sema. Mao kini sila ang mga pangulo sa mga balay sa mga katigulangan, nga ila sa mga molupyo sa Aijalon.+ Mao kini sila ang nag-abog sa mga molupyo sa Gat. 14  Ug diha si Ahio, si Sasak ug si Jeremot, 15  ug si Zebadias ug si Arad ug si Eder, 16  ug si Miguel ug si Ispa ug si Joha, ang mga anak nga lalaki ni Beria,+ 17  ug si Zebadias ug si Mesulam ug si Hizki ug si Heber, 18  ug si Ismerai ug si Izlia ug si Jobab, ang mga anak nga lalaki ni Elpaal, 19  ug si Jakim ug si Zikri ug si Zabdi, 20  ug si Elienai ug si Ziletai ug si Eliel, 21  ug si Adaia ug si Beraias ug si Simrat, ang mga anak nga lalaki ni Simei,+ 22  ug si Ispan ug si Eber ug si Eliel, 23  ug si Abdon ug si Zikri ug si Hanan, 24  ug si Hananias ug Elam ug Antotias, 25  ug si Ipdeia ug si Penuel, ang mga anak nga lalaki ni Sasak, 26  ug si Samserai ug si Seharias ug si Atalia, 27  ug si Jaaresia ug si Elias ug si Zikri, ang mga anak nga lalaki ni Jeroham. 28  Mao kini sila ang mga pangulo sa mga balay sa mga katigulangan sumala sa ilang mga kaliwat, mga pangulo. Mao kini sila ang namuyo sa Jerusalem.+ 29  Ug didto sa Gabaon+ mipuyo ang amahan ni Gabaon, si Jeiel, ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Maaca.+ 30  Ug ang iyang anak nga lalaki, ang panganay, mao si Abdon, ug si Zur ug si Kis ug si Baal ug si Nadab,+ 31  ug si Gedor ug si Ahio ug si Zeker.+ 32  Kon bahin kang Miklot, siya nanganak kang Simea.+ Ug kini sila mao ang namuyo atubangan sa ilang mga igsoon sa Jerusalem uban sa ilang mga igsoon. 33  Kon bahin kang Ner,+ siya nanganak kang Kis;+ si Kis, sa baylo, nanganak kang Saul;+ si Saul, sa baylo, nanganak kang Jonatan+ ug Malki-sua+ ug Abinadab+ ug Esbaal.+ 34  Ug ang anak nga lalaki ni Jonatan mao si Merib-baal.+ Kon bahin kang Merib-baal, siya nanganak kang Miqueas.+ 35  Ug ang mga anak nga lalaki ni Miqueas mao si Piton ug si Melek ug si Tarea+ ug si Ahaz. 36  Kon bahin kang Ahaz, siya nanganak kang Jehoada; si Jehoada, sa baylo, nanganak kang Alemet ug Azmavet ug Zimri. Si Zimri, sa baylo, nanganak kang Moza; 37  si Moza, sa baylo, nanganak kang Binea, si Rapah+ nga iyang anak nga lalaki, si Eleasa nga iyang anak nga lalaki, si Azel nga iyang anak nga lalaki. 38  Ug si Azel adunay unom ka anak nga lalaki, ug mao kini ang ilang mga ngalan: Azrikam, Bokeru ug Ismael ug Searias ug Abdias ug Hanan. Kini silang tanan ang mga anak nga lalaki ni Azel. 39  Ug ang mga anak nga lalaki ni Esek nga iyang igsoong lalaki mao si Ulam nga iyang panganay, si Jeus ang ikaduha ug si Elipelet ang ikatulo. 40  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ulam maisog,+ gamhanang mga tawo, naggamit sa pana,+ ug may daghang anak nga lalaki+ ug mga apo nga lalaki, usa ka gatos ug kalim-an. Kini silang tanan gikan sa mga anak nga lalaki ni Benjamin.

Mga Footnote