Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 7:1-40

7  Karon ang mga anak nga lalaki ni Isacar mao si Tola+ ug si Pua,+ si Jasub ug si Simron,+ upat.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Tola mao si Uzi ug si Repaias ug si Jeriel ug si Jamai ug si Ibsam ug si Semuel, mga pangulo sa balay sa ilang mga katigulangan. Kang Tola dihay mga maisog, gamhanang mga tawo, sumala sa ilang mga kaliwat. Ang gidaghanon nila sa mga adlaw ni David+ kawhaag-duha ka libo unom ka gatos.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Uzi mao si Izrahias; ug ang mga anak nga lalaki ni Izrahias mao si Miguel ug si Abdias ug si Joel, si Isias, , lima, ang tanan kanila mga pangulo.  Ug uban kanila sumala sa ilang mga kaliwat, sumala sa balay sa ilang mga katigulangan, didtoy mga tropa sa kasundalohan alang sa gubat, katloag-unom ka libo, kay sila daghag asawa ug mga anak nga lalaki.+  Ug ang ilang mga igsoong lalaki sa tanang kabanayan ni Isacar maoy maisog, gamhanang mga tawo,+ silang tanan kawaloag-pito ka libo sumala sa talaan sa kagikan.+  Ang mga anak nga lalaki ni Benjamin+ mao si Bela+ ug si Beker+ ug si Jediael,+ tulo.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Bela+ mao si Ezbon ug si Uzi ug si Uziel ug si Jerimot ug si Iri, lima, mga pangulo sa balay sa ilang katigulangan, maisog, gamhanang mga tawo; ug ang ilang talaan sumala sa kagikan+ maoy kawhaag-duha ka libo ug katloag-upat.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Beker mao si Zemira ug si Joas ug si Eliezer ug si Elioenai ug si Omri ug si Jeremot ug si Abias ug si Anatot ug si Alemet, kini silang tanan mga anak nga lalaki ni Beker.  Ug ang ilang talaan sumala sa kagikan+ pinasikad sa ilang mga kaliwat kon mahitungod sa mga pangulo sa balay sa ilang katigulangan, maisog, gamhanang mga tawo, maoy kawhaan ka libo duha ka gatos. 10  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jediael+ mao si Bilhan; ug ang mga anak nga lalaki ni Bilhan mao si Jeus ug si Benjamin ug si Ehud ug si Kenaana ug si Zetan ug si Tarsis ug si Ahisahar. 11  Kini silang tanan mga anak nga lalaki ni Jediael, sumala sa mga pangulo sa ilang katigulangan, maisog, gamhanang mga tawo,+ napulog-pito ka libo duha ka gatos nga misulod sa pagkasundalo aron makiggubat. 12  Ug ang mga Supim+ ug ang mga Hupim+ mao ang mga anak ni Ir;+ ang mga Husim mao ang mga anak ni Aher. 13  Ang mga anak nga lalaki ni Neptali+ mao si Jaziel+ ug si Guni+ ug si Jezer ug si Salum,+ mga anak nga lalaki ni Bilha.+ 14  Ang mga anak nga lalaki ni Manases+ mao si Asriel, nga gipanganak sa iyang puyopuyo nga Siryanhon. (Siya nanganak kang Makir+ nga amahan ni Gilead. 15  Ug si Makir mikuha ug asawa alang kang Hupim ug Supim, ug ang ngalan sa iyang igsoong babaye mao si Maaca.) Ug ang ngalan sa ikaduha mao si Zelopehad,+ apan si Zelopehad nakabaton ug mga anak nga babaye.+ 16  Sa ulahi si Maaca, asawa ni Makir, nanganak ug usa ka anak nga lalaki ug nagngalan kaniya nga Peres; ug ang ngalan sa iyang igsoong lalaki mao si Seres; ug ang iyang mga anak nga lalaki mao si Ulam ug si Rekem. 17  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ulam mao si Bedan. Kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Gilead nga anak nga lalaki ni Makir nga anak nga lalaki ni Manases. 18  Ug ang iyang igsoong babaye mao si Hamoleket. Siya nanganak kang Ishod ug kang Abi-ezer+ ug kang Mala. 19  Ug ang mga anak nga lalaki ni Semida mao si Ahian ug si Sekem ug si Likhi ug si Aniam. 20  Ug ang mga anak nga lalaki ni Epraim+ mao si Sutela+ ug si Bered iyang anak nga lalaki ug si Tahat iyang anak nga lalaki ug si Eleada iyang anak nga lalaki ug si Tahat iyang anak nga lalaki, 21  ug si Zabad iyang anak nga lalaki ug si Sutela iyang anak nga lalaki ug si Ezer ug si Elead. Ug ang mga tawo sa Gat+ nga natawo sa maong yuta nagpatay kanila tungod kay sila milugsong aron kuhaon ang ilang kahayopan. 22  Ug si Epraim nga ilang amahan nagbangotan sulod sa daghang adlaw,+ ug ang iyang mga igsoon nangadto aron sa paghupay kaniya. 23  Human niadto siya nakigdulog sa iyang asawa, mao nga siya namabdos+ ug nanganak ug usa ka anak nga lalaki. Apan iyang gitawag ang iyang ngalan nga Beria, tungod kay uban ang katalagman+ nga siya didto sa iyang balay. 24  Ug ang iyang anak nga babaye mao si Seera, ug iyang natukod ang Bet-horon,+ ang ubos+ ug ang ibabaw,+ ug ang Uzen-seera. 25  Ug diha si Repa nga iyang anak nga lalaki, ug si Resep, ug si Tela nga iyang anak nga lalaki, ug si Tahan nga iyang anak nga lalaki, 26  si Ladan nga iyang anak nga lalaki, si Amihud nga iyang anak nga lalaki, si Elisama nga iyang anak nga lalaki, 27  si Nun+ nga iyang anak nga lalaki, si Jehosue+ nga iyang anak nga lalaki. 28  Ug ang ilang gipanag-iya ug ang ilang puloy-anang mga dapit mao ang Bethel+ ug ang mga lungsod nga sakop niini ug, sa sidlakan, ang Naaran+ ug, sa kasadpan, ang Gezer+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, ug ang Sekem+ ug ang mga lungsod nga sakop niini hangtod sa Gaza ug ang mga lungsod nga sakop niini; 29  ug tupad sa mga anak ni Manases mao ang Bet-sean+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, ang Taanak+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, ang Megido+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, ang Dor+ ug ang mga lungsod nga sakop niini. Dinhi niini namuyo ang mga anak ni Jose+ nga anak ni Israel. 30  Ang mga anak nga lalaki ni Aser+ mao si Imnah+ ug si Isva ug si Isvi+ ug si Beria;+ ug si Sera mao ang ilang igsoong babaye. 31  Ug ang mga anak nga lalaki ni Beria mao si Heber ug si Malkiel, nga amahan ni Birzait. 32  Kon bahin kang Heber, siya nanganak kang Japlet ug Somer ug Hotam, ug kang Shua nga ilang igsoong babaye. 33  Ug ang mga anak nga lalaki ni Japlet mao si Pasak ug si Bimhal ug si Asvat. Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Japlet. 34  Ug ang mga anak nga lalaki ni Semer mao si Ahi ug si Roga, si Jehuba ug si Aram. 35  Ug ang mga anak nga lalaki ni Helem nga iyang igsoong lalaki mao si Zopa ug si Imna ug si Seles ug si Amal. 36  Ang mga anak nga lalaki ni Zopa mao si Sua ug si Harneper ug si Sual ug si Beri ug si Imra, 37  si Bezer ug si Hod ug si Samma ug si Silsa ug si Itran ug si Beera. 38  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jeter mao si Jepune ug si Pispa ug si Ara. 39  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ula mao si Arah ug si Haniel ug si Rizia. 40  Kini silang tanan mga anak nga lalaki ni Aser, mga pangulo+ sa balay sa mga katigulangan, pinili, maisog,+ gamhanang mga tawo, mga pangulo sa mga hepe; ug ang ilang talaan sumala sa kagikan+ maoy sa kasundalohan sa gubat. Ang ilang gidaghanon maoy kawhaag-unom ka libo ka tawo.+

Mga Footnote