Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 4:1-43

4  Ug ang mga anak nga lalaki ni Juda mao si Perez,+ si Hesron+ ug si Carmi+ ug si Hur+ ug si Sobal.+  Kon bahin kang Reaias+ nga anak nga lalaki ni Sobal, siya nanganak kang Jahat; si Jahat, sa baylo, nanganak kang Ahumai ug kang Lahad. Mao kini sila ang kabanayan sa mga Zorahanon.+  Ug mao kini sila ang mga anak nga lalaki sa amahan ni Etam:+ si Jezreel+ ug Isma ug Idbas, (ug ang ngalan sa ilang igsoong babaye mao si Hazelelponi,)  ug si Penuel nga amahan ni Gedor+ ug si Ezer nga amahan ni Husa. Mao kini sila ang mga anak nga lalaki sa amahan ni Betlehem nga si Hur+ nga panganay ni Eprata.+  Ug si Ashur+ nga amahan ni Tekoa+ nakabaton ug duha ka asawa, si Hela ug si Naara.  Sa paglabay sa panahon si Naara nanganak kaniya kang Ahuzam ug Heper ug Temeni ug Haahastari. Mao kini sila ang mga anak nga lalaki ni Naara.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Hela mao si Zeret, si Izar ug Etnan.  Kon bahin kang Koz, siya nanganak kang Anub ug Zobeba ug sa kabanayan ni Aharhel nga anak nga lalaki ni Harum.  Ug si Jabez+ nahimong mas dungganon+ kay sa iyang mga igsoong lalaki; ug ang iyang inahan maoy nagtawag sa iyang ngalan nga Jabez, nga nag-ingon: “Gipanganak ko siya sa kasakit.”+ 10  Ug si Jabez mitawag sa Diyos+ sa Israel, nga nag-ingon: “Kon sa walay pakyas ikaw magapanalangin+ kanako ug magapadako sa akong teritoryo+ ug ang imong kamot+ magauban kanako, ug magatipig gayod kanako gikan sa kadaotan,+ aron kini dili makadaot kanako,+​—⁠” Busa gihatag sa Diyos ang iyang gipangayo.+ 11  Kon bahin kang Kelub nga igsoong lalaki ni Suha, siya nanganak kang Mehir, nga amahan ni Eston. 12  Si Eston, sa baylo, nanganak kang Bet-rapa ug Pasea ug Tehina nga amahan ni Ir-nahas. Mao kini sila ang kalalakin-an sa Reca. 13  Ug ang mga anak nga lalaki ni Kenaz+ mao si Otniel+ ug si Seraias, ug ang mga anak nga lalaki ni Otniel, si Hatat. 14  Kon bahin kang Meonotai, siya nanganak kang Opra. Kon bahin kang Seraias, siya nanganak kang Joab nga amahan ni Ge-harasim; tungod kay sila nahimong mga artesano.+ 15  Ug ang mga anak nga lalaki ni Caleb+ nga anak nga lalaki ni Jepune+ mao si Iru, si Elah ug Naam; ug ang mga anak nga lalaki ni Elah, si Kenaz. 16  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jehalelel mao si Zip ug si Zipa, si Tiria ug si Asarel. 17  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ezra mao si Jeter ug si Mered ug si Eper ug si Jalon; ug siya nanamkon kang Miriam ug Samai ug Isba nga amahan ni Estemoa.+ 18  Kon bahin sa iyang asawa nga Hudiyo, siya nanganak kang Jered nga amahan ni Gedor ug kang Heber nga amahan ni Soco ug kang Jekutiel nga amahan ni Zanoa. Ug kini sila mao ang mga anak nga lalaki ni Bitias nga anak nga babaye ni Paraon, nga gikuha ni Mered. 19  Ug ang mga anak nga lalaki sa asawa ni Hodias, ang igsoong babaye ni Naham, mao ang amahan ni Keila+ nga Garmihanon ug si Estemoa nga Maacatnon. 20  Ug ang mga anak nga lalaki ni Shimon mao si Amnon ug si Rina, si Ben-hanan ug si Tilon. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isi mao si Zohet ug si Ben-zohet. 21  Ang mga anak nga lalaki ni Sela+ nga anak nga lalaki ni Juda mao si Er nga amahan ni Leca ug si Laada nga amahan ni Maresah ug ang kabanayan sa balay sa mga mamumuhat sa pinong panapton+ sa balay ni Asbea; 22  ug si Jokim ug ang kalalakin-an sa Cozeba ug si Joas ug si Sarap, nga nahimong mga tag-iya sa mga asawang Moabihanon,+ ug si Jasubi-lehem. Ug ang mga panultihon maoy gikan sa karaang tradisyon.+ 23  Sila mao ang mga magkukulon+ ug ang mga molupyo sa Netaim ug sa Gedera. Ug sila namuyo didto tungod sa buluhaton sa hari.+ 24  Ang mga anak nga lalaki ni Simeon mao si Nemuel+ ug si Jamin,+ si Jarib, si Zera, si Shaul,+ 25  si Salum nga iyang anak nga lalaki, si Mibsam nga iyang anak nga lalaki, si Misma nga iyang anak nga lalaki. 26  Ug ang mga anak ni Misma mao si Hamuel nga iyang anak nga lalaki, si Zacur nga iyang anak nga lalaki, si Simei nga iyang anak nga lalaki. 27  Ug si Simei may napulog-unom ka anak nga lalaki ug unom ka anak nga babaye; apan ang iyang mga igsoong lalaki walay daghang anak, ug walay usa sa ilang mga banay ang nakabaton ug ingon ka daghan sa mga anak ni Juda.+ 28  Ug sila nagpadayon sa pagpuyo sa Beer-seba+ ug Molada+ ug Hazar-sual+ 29  ug sa Bilha+ ug sa Ezem+ ug sa Tolad+ 30  ug sa Betuel+ ug sa Horma+ ug sa Ziklag+ 31  ug sa Bet-marcabot ug sa Hazar-susim+ ug sa Bet-biri ug sa Saaraim.+ Mao kini ang ilang mga siyudad hangtod sa paghari ni David. 32  Ug ang ilang kabalangayan mao ang Etam ug Ain, Rimon ug Token ug Asan,+ lima ka siyudad. 33  Ug ang tanan nilang kabalangayan nga diha palibot niining mga siyudara maoy hangtod sa Baal.+ Mao kini ang ilang puloy-anang mga dapit ug talaan sumala sa ilang mga kagikan alang kanila. 34  Ug si Mesobab ug si Jamlek ug si Josa nga anak nga lalaki ni Amazias, 35  ug si Joel ug si Jehu nga anak nga lalaki ni Josibias nga anak nga lalaki ni Seraias nga anak nga lalaki ni Asiel, 36  ug si Elioenai ug si Jaakoba ug si Jesohaia ug si Asaias ug si Adiel ug si Jesimiel ug si Benaias, 37  ug si Ziza nga anak nga lalaki ni Sipi nga anak nga lalaki ni Alon nga anak nga lalaki ni Jedaia nga anak nga lalaki ni Simri nga anak nga lalaki ni Semaias. 38  Kini silang nasulod pinaagi sa ngalan mao ang mga pangulo taliwala sa ilang mga banay,+ ug ang panimalay sa ilang mga katigulangan miuswag sa gidaghanon. 39  Ug sila nangadto sa agianan-pasulod sa Gedor, hangtod sa sidlakan sa walog, aron mangitag sibsibanan sa ilang mga panon sa kahayopan. 40  Sa kataposan sila nakakaplag ug labong ug maayong sibsibanan,+ ug ang yuta halapad kaayo ug walay kasamok+ apan linaw hinuon; kay ang mga namuyo didto sa kanhing kapanahonan mao ang iya ni Ham.+ 41  Ug kining mga nahisulat pinaagi sa ilang mga ngalan nangabot sa mga adlaw ni Ezequias+ nga hari sa Juda ug miguba+ sa mga tolda sa mga Hamihanon ug sa mga Meunim nga makaplagan didto, sa ingon ilang gitugyan sila sa kalaglagan+ hangtod niining adlawa; ug sila mipuyo diha sa ilang dapit, kay may sibsibanan+ didto alang sa ilang mga panon sa kahayopan. 42  Ug gikan kanila dihay pipila sa mga anak nga lalaki ni Simeon nga nangadto sa Bukid sa Seir,+ lima ka gatos ka lalaki, uban ni Pelatias ug Nearias ug Refaias ug Uziel nga mga anak nga lalaki ni Isi ingong ilang mga pangulo. 43  Ug ilang gipatay ang mga nahibilin nga nakaikyas nga iya ni Amalek,+ ug sila nagpadayon sa pagpuyo didto hangtod niining adlawa.

Mga Footnote