Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 27:1-34

27  Kon bahin sa mga anak sa Israel sumala sa ilang gidaghanon, ang mga pangulo sa mga balay sa mga amahan+ ug ang mga pangulo+ sa linibo ug sa ginatos+ ug ang ilang mga opisyal nga nag-alagad+ sa hari sa tanang butang labot sa mga dibisyon niadtong mga misulod ug migawas matag bulan sa tanang bulan sa tuig, ang matag dibisyon maoy kawhaag-upat ka libo.  Ibabaw sa unang dibisyon sa unang bulan diha si Jasobeam+ nga anak nga lalaki ni Zabdiel, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo.  Ang pipila sa mga anak nga lalaki ni Perez+ nga pangulo sa tanang pangulo sa mga pundok nga tig-alagad maoy alang sa unang bulan.  Ug ang nagdumala sa dibisyon sa ikaduhang bulan mao si Dodai+ nga Ahohihanon+ uban sa iyang dibisyon, ug si Miklot mao ang pangulo, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo.  Ang pangulo sa ikatulong pundok nga tig-alagad alang sa ikatulong bulan mao si Benaias+ nga anak nga lalaki ni Jehoiada+ nga pangulong saserdote, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo.  Kini si Benaias+ maoy usa ka tawong gamhanan sa katloan+ ug nagdumala sa katloan; ug ang nagdumala sa iyang dibisyon mao si Amizabad nga iyang anak nga lalaki.  Ang ikaupat alang sa ikaupat nga bulan mao si Asahel,+ ang igsoong lalaki ni Joab,+ ug si Zebadias nga iyang anak nga lalaki sunod niya, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo.  Ang ikalimang pangulo alang sa ikalimang bulan mao si Samhut+ nga Izrahanon, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo.  Ang ikaunom alang sa ikaunom nga bulan mao si Ira+ nga anak nga lalaki ni Ikes+ nga Tekoahanon,+ ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 10  Ang ikapito alang sa ikapitong bulan mao si Helez+ nga Pelonhon+ sa mga anak nga lalaki ni Epraim, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 11  Ang ikawalo alang sa ikawalong bulan mao si Sibecai+ nga Husahanon sa mga Zerahanon,+ ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 12  Ang ikasiyam alang sa ikasiyam nga bulan mao si Abi-ezer+ nga taga-Anatot+ sa mga Benjaminhon, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 13  Ang ikanapulo alang sa ikanapulo nga bulan mao si Maharai+ nga Netopahanon sa mga Zerahanon,+ ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 14  Ang ikanapulog-usa alang sa ikanapulog-usa nga bulan mao si Benaias+ nga Piratonhon sa mga anak nga lalaki ni Epraim,+ ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 15  Ang ikanapulog-duha alang sa ikanapulog-duha nga bulan mao si Heldai+ nga Netopahanon, kang Otniel, ug sa iyang dibisyon dihay kawhaag-upat ka libo. 16  Ug ibabaw sa mga tribo sa Israel,+ sa mga Rubenhon, si Eliezer nga anak nga lalaki ni Zikri maoy pangulo; sa mga Simeonhon, si Sepatias nga anak nga lalaki ni Maaca; 17  sa kang Levi, si Hasabias nga anak nga lalaki ni Kemuel; sa kang Aaron, si Zadok;+ 18  sa kang Juda, si Elihu,+ usa sa mga igsoong lalaki ni David;+ sa kang Isacar, si Omri nga anak nga lalaki ni Miguel; 19  sa kang Zabulon, si Ismaias nga anak nga lalaki ni Abdias; sa kang Neptali, si Jerimot nga anak nga lalaki ni Azriel; 20  sa mga anak nga lalaki ni Epraim, si Oseas nga anak nga lalaki ni Azazias; sa katunga sa tribo ni Manases, si Joel nga anak nga lalaki ni Pedaia; 21  sa katunga sa tribo ni Manases sa Gilead, si Ido nga anak nga lalaki ni Zacarias; sa kang Benjamin, si Jaasiel nga anak nga lalaki ni Abner;+ 22  sa kang Dan, si Azarel nga anak nga lalaki ni Jeroham. Mao kini ang mga prinsipe+ sa mga tribo sa Israel. 23  Ug wala kuhaa ni David ang gidaghanon niadtong nag-edad ug kawhaan ka tuig paubos, tungod kay gisaad ni Jehova nga himoon ang Israel nga ingon kadaghan sa mga bituon sa kalangitan.+ 24  Gisugdan ni Joab+ nga anak nga lalaki ni Zeruia ang pag-ihap, apan wala siya makahuman;+ ug tungod niini dihay kasuko+ batok sa Israel, ug ang gidaghanon wala molutaw diha sa talaan sa kalihokan sa mga adlaw ni Haring David. 25  Ug ang nagdumala sa mga bahandi sa hari+ mao si Azmavet nga anak nga lalaki ni Adiel. Ug ang nagdumala sa mga bahandi sa kayutaan,+ sa mga siyudad+ ug sa mga balangay ug sa mga torre mao si Jonatan nga anak nga lalaki ni Uzzias. 26  Ug ang nagdumala sa mga nagabuhat sa buluhaton sa umahan,+ sa pagtikad sa yuta, mao si Ezri nga anak nga lalaki ni Kelub. 27  Ug ang nagdumala sa mga parasan+ mao si Simei nga Ramatnon; ug ang nagdumala nianang diha sa mga parasan para sa mga abiyo sa bino mao si Zabdi nga Sipminhon. 28  Ug ang nagdumala sa mga kaolibohan ug sa mga kahoyng sikomoro+ nga didto sa Sepela+ mao si Baal-hanan nga Gederhanon; ug ang nagdumala sa mga abiyo sa lana+ mao si Joas. 29  Ug ang nagdumala sa mga panon sa baka nga nanibsib sa Saron+ mao si Sitrai nga Saronhon; ug ang nagdumala sa mga panon sa baka sa ubos nga kapatagan mao si Sapat nga anak nga lalaki ni Adlai. 30  Ug ang nagdumala sa mga kamelyo+ mao si Obil nga Ismaelinhon;+ ug ang nagdumala sa mga asna mao si Jedeias nga Meronotnon. 31  Ug ang nagdumala sa mga panon sa karnero mao si Jaziz nga Hagrihanon. Kini silang tanan mao ang mga pangulo sa mga manggad nga iya ni Haring David. 32  Ug si Jonatan,+ pag-umangkon ni David, maoy usa ka magtatambag, usa ka tawo sa pagsabot,+ siya usab usa ka sekretaryo; ug si Jehiel nga anak nga lalaki ni Hakmoni+ maoy uban sa mga anak nga lalaki sa hari.+ 33  Ug si Ahitopel+ maoy usa ka magtatambag+ sa hari; ug si Husai+ nga Arkihanon+ mao ang higala sa hari.+ 34  Ug sunod kang Ahitopel diha sila si Jehoiada nga anak nga lalaki ni Benaias+ ug si Abiatar;+ ug si Joab+ maoy pangulo sa kasundalohan sa hari.

Mga Footnote