Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 2:1-55

2  Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Israel:+ si Ruben,+ si Simeon,+ si Levi+ ug si Juda,+ si Isacar+ ug si Zabulon,+  si Dan,+ si Jose+ ug si Benjamin,+ si Neptali,+ si Gad+ ug si Aser.+  Ang mga anak nga lalaki ni Juda mao si Er+ ug si Onan+ ug si Sela.+ Ang tulo gipanganak kaniya sa anak nga babaye ni Shua, ang Canaanhon. Ug si Er nga panganay ni Juda nahimong daotan sa mga mata ni Jehova, mao nga iyang gipatay siya.+  Ug gipanganak kaniya ni Tamar+ nga iyang umagad nga babaye si Perez+ ug si Zera. Ang tanang anak nga lalaki ni Juda lima.  Ang mga anak nga lalaki ni Perez mao si Hesron ug si Hamul.+  Ang mga anak nga lalaki ni Zera+ mao si Zimri ug si Etan ug si Heman ug si Calcol ug si Dara.+ Lima silang tanan.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Carmi+ mao si Akar, ang nagdala ug pagkasinalikway sa Israel,+ nga mihimog usa ka buhat sa pagkadili-matinumanon labot sa butang nga gitugyan ngadto sa kalaglagan.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Etan+ mao si Azarias.  Ug ang mga anak nga lalaki ni Hesron+ nga natawo kaniya mao si Jerameel+ ug Ram+ ug Kelubai. 10  Kon bahin kang Ram, siya nanganak kang Aminadab.+ Si Aminadab, sa baylo, nanganak kang Nason+ nga pangulo sa mga anak nga lalaki ni Juda. 11  Si Nason, sa baylo, nanganak kang Salma.+ Si Salma, sa baylo, nanganak kang Boaz.+ 12  Si Boaz, sa baylo, nanganak kang Obed.+ Si Obed, sa baylo, nanganak kang Jese.+ 13  Si Jese, sa baylo, nanganak sa iyang panganay nga si Eliab,+ ug si Abinadab+ ang ikaduha, ug si Simea+ ang ikatulo, 14  si Netanel ang ikaupat, si Radai ang ikalima, 15  si Ozem ang ikaunom, si David+ ang ikapito. 16  Ug ang ilang mga igsoong babaye mao si Zeruia ug si Abigail;+ ug ang mga anak nga lalaki ni Zeruia mao si Abisai+ ug si Joab+ ug si Asahel,+ tulo. 17  Kon bahin kang Abigail, siya nanganak kang Amasa;+ ug ang amahan ni Amasa mao si Jeter+ nga Ismaelinhon. 18  Kon bahin kang Caleb nga anak nga lalaki ni Hesron,+ siya nanganak ug mga anak nga lalaki pinaagi kang Azuba nga iyang asawa ug pinaagi kang Jeriot; ug mao kini ang iyang mga anak nga lalaki: si Jeser ug si Sobab ug si Ardon. 19  Unya si Azuba namatay. Busa si Caleb nagkuha kang Eprat,+ nga sa ulahi nanganak kaniya kang Hur.+ 20  Si Hur, sa baylo, nanganak kang Uri.+ Si Uri, sa baylo, nanganak kang Bezalel.+ 21  Ug human niana si Hesron nakigdulog sa anak nga babaye ni Makir+ nga amahan ni Gilead.+ Ug siya nagkuha kaniya sa dihang siya kan-uman ka tuig ang panuigon, apan kaniya siya nanganak kang Segub. 22  Si Segub, sa baylo, nanganak kang Jair,+ nga nakabaton ug kawhaag-tulo ka siyudad+ sa yuta sa Gilead. 23  Sa ulahi gikuha sa Gesur+ ug Sirya+ ang Havot-jair+ gikan kanila, lakip ang Kenat+ ug ang mga lungsod nga sakop niini, kan-uman ka siyudad. Kini silang tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Makir nga amahan ni Gilead. 24  Ug human sa kamatayon ni Hesron+ sa Caleb-eprata, si Abias nga asawa ni Hesron nanganak alang kaniya kang Ashur nga amahan ni Tekoa.+ 25  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jerameel+ nga panganay ni Hesron mao si Ram+ nga panganay ug Buna ug Oren ug Ozem, si Ahias. 26  Ug si Jerameel nakabaton ug laing asawa, kansang ngalan mao si Atara. Siya mao ang inahan ni Onam. 27  Ug ang mga anak nga lalaki ni Ram+ nga panganay ni Jerameel mao si Maaz ug Jamin ug Eker. 28  Ug ang mga anak nga lalaki ni Onam+ mao si Samai ug Jada. Ug ang mga anak nga lalaki ni Samai mao si Nadab ug si Abisur. 29  Ug ang ngalan sa asawa ni Abisur mao si Abihail, nga kaniya sa ulahi nanganak kang Aban ug Molid. 30  Ug ang mga anak nga lalaki ni Nadab+ mao si Seled ug si Apaim. Apan si Seled namatay nga walay mga anak. 31  Ug ang mga anak nga lalaki ni Apaim mao si Isi. Ug ang mga anak nga lalaki ni Isi mao si Sesan;+ ug ang mga anak ni Sesan, si Alai. 32  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jada nga igsoong lalaki ni Samai mao si Jeter ug si Jonatan. Apan si Jeter namatay nga walay mga anak. 33  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jonatan mao si Pelet ug si Zaza. Kini sila ang mga anak ni Jerameel. 34  Ug si Sesan+ wala makabaton ug mga anak nga lalaki, apan mga anak nga babaye. Karon si Sesan may usa ka alagad nga Ehiptohanon+ kansang ngalan maoy Jarha. 35  Busa gihatag ni Sesan ang iyang anak nga babaye kang Jarha nga iyang alagad ingong asawa, nga kaniya sa ulahi nanganak kang Atai. 36  Si Atai, sa baylo, nanganak kang Natan. Si Natan, sa baylo, nanganak kang Zabad.+ 37  Si Zabad, sa baylo, nanganak kang Eplal. Si Eplal, sa baylo, nanganak kang Obed. 38  Si Obed, sa baylo, nanganak kang Jehu. Si Jehu, sa baylo, nanganak kang Azarias. 39  Si Azarias, sa baylo, nanganak kang Helez. Si Helez, sa baylo, nanganak kang Eleasa. 40  Si Eleasa, sa baylo, nanganak kang Sismai. Si Sismai, sa baylo, nanganak kang Salum. 41  Si Salum, sa baylo, nanganak kang Jekamias. Si Jekamias, sa baylo, nanganak kang Elisama. 42  Ug ang mga anak nga lalaki ni Caleb+ nga igsoong lalaki ni Jerameel mao si Mesa nga iyang panganay, nga amahan ni Zip, ug ang mga anak nga lalaki ni Maresah nga amahan ni Hebron. 43  Ug ang mga anak nga lalaki ni Hebron mao si Kore ug si Tapua ug si Rekem ug si Sema. 44  Si Sema, sa baylo, nanganak kang Raham nga amahan ni Jorkeam. Si Rekem, sa baylo, nanganak kang Samai. 45  Ug ang anak nga lalaki ni Samai mao si Maon; ug si Maon mao ang amahan ni Bet-zur.+ 46  Kon bahin kang Epa nga puyopuyo ni Caleb, siya nanganak kang Haran ug Moza ug Gazez. Kon bahin kang Haran, siya nanganak kang Gazez. 47  Ug ang mga anak nga lalaki ni Jadai mao si Regem ug si Jotam ug si Gesan ug si Pelet ug si Epa ug si Saap. 48  Kon bahin sa puyopuyo ni Caleb nga si Maaca, siya nanganak kang Seber ug Tirhana. 49  Sa ulahi siya nanganak kang Saap nga amahan ni Madmana,+ kang Seva nga amahan ni Makbena ug amahan ni Gibea.+ Ug ang anak nga babaye ni Caleb+ mao si Aksa.+ 50  Kini sila ang mga anak nga lalaki ni Caleb. Ang mga anak nga lalaki ni Hur+ nga panganay ni Eprata:+ si Sobal+ nga amahan ni Kiriat-jearim,+ 51  si Salma nga amahan ni Betlehem,+ si Harep nga amahan ni Bet-gader. 52  Ug si Sobal+ nga amahan ni Kiriat-jearim nakabaton ug mga anak nga lalaki: si Haroe, katunga sa mga Menuhot. 53  Ug ang mga banay ni Kiriat-jearim mao ang mga Itrihanon+ ug ang mga Putihanon ug ang mga Sumahanon ug ang mga Misrahanon. Gikan niini nila nga ang mga Zorahanon+ ug ang mga Estaolinhon+ migula. 54  Ang mga anak nga lalaki ni Salma mao si Betlehem+ ug ang mga Netopahanon,+ ang Atrot-bet-joab ug ang katunga sa mga Manahatnon, ang mga Zorihanon. 55  Ug ang mga banay sa mga eskriba nga nagpuyo sa Jabez+ mao ang mga Tiratnon, ang mga Simeatanhon, ang mga Sucatihanon. Mao kini ang mga Kenihanon+ nga naggikan kang Hammat nga amahan sa balay ni Rekab.+

Mga Footnote