Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 16:1-43

16  Busa ilang gidala sa sulod ang arka sa matuod nga Diyos+ ug gibutang kini sa sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini;+ ug sila nagtanyag ug mga halad-nga-sinunog ug mga halad-sa-panag-ambit sa atubangan sa matuod nga Diyos.+  Sa dihang nahuman na si David sa pagtanyag sa halad-nga-sinunog+ ug sa mga halad-sa-panag-ambit,+ iyang gipanalanginan+ ang katawhan sa ngalan ni Jehova.+  Dugang pa, siya nag-apod-apod+ sa tanang Israelinhon, lalaki ug babaye, sa tagsatagsa ug usa ka lingin nga tinapay ug usa ka tinapay nga datiles ug usa ka tinapay nga pasas.  Dayon iyang gibutang atubangan sa arka ni Jehova ang pipila sa mga Levihanon+ ingong mga alagad,+ aron sa paghinumdom+ ug sa pagpasalamat+ ug pagdayeg+ kang Jehova nga Diyos sa Israel,  si Asap+ ang pangulo, ug ang ikaduha kaniya si Zacarias, ug si Jeiel ug si Semiramot ug si Jehiel ug si Matitias ug si Eliab ug si Benaias ug si Obed-edom ug si Jeiel,+ uban sa kinuldasan nga mga tulonggon ug sa mga alpa,+ ug si Asap+ uban sa mga piyangpiyang nga gipatingog sa makusog,+  ug si Benaias ug si Jahaziel nga mga saserdote uban sa mga trompeta+ nga anaa kanunay atubangan sa arka sa pakigsaad sa matuod nga Diyos.  Niadtong adlawa si David mitampo+ sa unang higayon sa pagpasalamat+ kang Jehova pinaagi ni Asap+ ug sa iyang mga igsoong lalaki:   “Magpasalamat kamo kang Jehova;+ sangpita ang iyang ngalan,+Ipahibalo ang iyang mga buhat taliwala sa mga katawhan!+   Pag-awit+ kamo kaniya, pag-awit ug mga pagdayeg kaniya,+Magmahunahunaon kamo sa tanan niyang katingalahang mga buhat.+ 10  Magpasigarbo kamo sa iyang balaan+ nga ngalan,+Magmaya unta ang kasingkasing niadtong nagapangita kang Jehova.+ 11  Pangitaa si Jehova ug ang iyang kusog,+Pangitaa ang iyang nawong sa kanunay.+ 12  Hinumdomi ang iyang katingalahang mga buhat nga iyang gihimo,+Ang iyang mga milagro ug ang hudisyal nga mga hukom sa iyang baba,+ 13  Oh kaliwat ni Israel nga iyang alagad,+Kamo nga mga anak ni Jacob, nga iyang mga pinili.+ 14  Siya mao si Jehova nga atong Diyos;+ anaa sa tibuok nga yuta ang iyang hudisyal nga mga hukom.+ 15  Hinumdomi ang iyang pakigsaad hangtod sa panahong walay tino,+Ang pulong nga iyang gisugo, hangtod sa usa ka libo ka kaliwatan,+ 16  Nga ang maong pakigsaad gihimo niya uban kang Abraham,+Ug ang iyang gipanumpaang pahayag ngadto kang Isaac.+ 17  Ug ang maong pahayag gipabilin niya ingon nga usa ka regulasyon alang kang Jacob,+Ingon nga usa ka pakigsaad nga mohangtod sa panahong walay tino alang sa Israel,+ 18  Nga nag-ingon, ‘Ihatag ko kanimo ang yuta sa Canaan,+Ingon nga bahin sa inyong panulondon.’+ 19  Kadto maoy samtang kamo diyutay pa,+Oo, diyutay kaayo, ug mga langyaw nga pumoluyo didto.+ 20  Ug sila nagbalhinbalhin gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod,+Ug gikan sa usa ka gingharian ngadto sa laing katawhan.+ 21  Wala siya motugot nga may bisan kinsa nga manikas kanila,+Apan tungod kanila iyang gibadlong ang mga hari,+ 22  Nga nag-ingon, ‘Ayaw ninyo hilabti ang akong mga dinihogan,Ug ayaw buhatig daotan ang akong mga manalagna.’+ 23  Pag-awit kang Jehova, kamong tanan sa yuta!+Isibya sa matag adlaw ang kaluwasan nga iyang gihatag!+ 24  Iasoy sa taliwala sa kanasoran ang iyang himaya,Ang iyang katingalahang mga buhat sa taliwala sa tanang mga katawhan. 25  Kay si Jehova dako ug dalayegon uyamot,+Ug siya kahadlokan labaw kay sa tanang ubang mga diyos.+ 26  Kay ang tanang diyos sa mga katawhan maoy walay-bili nga mga diyos.+Apan si Jehova, siya nagbuhat sa mga langit.+ 27  Ang dignidad ug kahalangdon anaa sa atubangan niya,+Ang kusog ug kalipay anaa sa iyang dapit.+ 28  Ipasidungog kang Jehova, Oh kabanayan sa mga katawhan,Ipasidungog kang Jehova ang himaya ug kusog.+ 29  Ipasidungog kang Jehova ang himaya sa iyang ngalan,+Pagdalag gasa ug sulod sa atubangan niya.+Yukbo kang Jehova uban ang balaang dayandayan.+ 30  Batia ang grabeng kasakit gumikan kaniya, kamong tibuok nga katawhan sa yuta!Ingon man ang mabungahong yuta lig-on nga natukod:Dili gayod kini matarog.+ 31  Magmaya ang mga langit, ug maglipay ang yuta,+Ug pasultiha sila taliwala sa kanasoran, ‘Si Jehova nahimong hari!’+ 32  Padaguoka ang dagat ug ang mga anaa usab niana,+Pasadyaa ang patag ug ang tanan nga anaa niana.+ 33  Sa samang higayon pasinggita sa kalipay ang mga kahoy sa lasang tungod kang Jehova,+Kay siya miabot na aron pagahukman ang yuta.+ 34  Magpasalamat kamo kang Jehova, kay siya maayo,+Kay ang iyang mahigugmaong-kalulot hangtod man sa panahong walay tino.+ 35  Ug pag-ingon, ‘Oh Diyos sa among kaluwasan, luwasa kami,+Ug tigoma kami ug luwasa kami gikan sa mga nasod,+Aron sa pagpasalamat sa imong balaan nga ngalan,+ aron sa pagsulti nga masadyaon sa imong pagdayeg.+ 36  Dalayegon si Jehova nga Diyos sa Israel sukad sa panahong walay tino hangtod sa panahong walay tino.’”+Ug ang tanang katawhan miingon, “Amen!” ug nagdayeg kang Jehova.+ 37  Unya iyang gibilin didto atubangan sa arka sa pakigsaad ni Jehova si Asap+ ug ang iyang mga igsoong lalaki aron sa pag-alagad+ atubangan sa Arka sa kanunay, sumala sa gikinahanglan sa matag adlaw;+ 38  ug si Obed-edom ug ang iyang mga igsoong lalaki, kan-umag-walo, ug si Obed-edom nga anak nga lalaki ni Jedutun ug si Hosa ingong mga magbalantay-sa-ganghaan; 39  ug si Zadok+ nga saserdote ug ang iyang mga igsoong lalaki nga mga saserdote atubangan sa tabernakulo ni Jehova sa hataas nga dapit nga didto sa Gabaon,+ 40  aron sa paghalad ug mga halad-nga-sinunog kang Jehova ibabaw sa halaran sa halad-nga-sinunog sa kanunay buntag ug gabii ug sa tanan nga nahisulat sa balaod ni Jehova nga iyang gisugo sa Israel;+ 41  ug uban kanila si Heman+ ug si Jedutun ug ang uban pa sa piniling mga tawo nga gipaila+ pinaagi sa ngalan aron sa pagpasalamat kang Jehova,+ tungod kay “ang iyang mahigugmaong-kalulot maoy hangtod sa panahong walay tino”;+ 42  ug uban kanila si Heman+ ug si Jedutun,+ sa pagpatingog sa mga trompeta+ ug mga piyangpiyang ug mga tulonggon sa awit sa matuod nga Diyos; ug ang mga anak nga lalaki+ ni Jedutun diha sa ganghaan. 43  Ug ang tanang katawhan nanglakat ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong balay.+ Niana si David mipauli sa pagpanalangin sa iyang kaugalingong balay.

Mga Footnote