Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Cronicas 12:1-40

12  Ug mao kini sila ang miadto kang David sa Ziklag+ samtang siya ilalom pa sa mga pagpig-ot tungod kang Saul+ nga anak nga lalaki ni Kis; ug sila lakip sa mga tawong gamhanan,+ ang mga magtatabang sa gubat,  nga sinangkapan sa pana, nga nagagamit sa tuong kamot ug nagagamit sa walang+ kamot sa mga bato+ o sa mga pana+ sa busogan.+ Sila maoy sa kaigsoonan ni Saul, sa kang Benjamin.  Diha ang pangulo nga si Ahiezer ug si Joas nga mga anak nga lalaki ni Semaa nga Gibeahanon,+ ug si Jeziel ug si Pelet nga mga anak nga lalaki ni Azmavet,+ ug si Beraca ug si Jehu nga taga-Anatot,+  ug si Ismaias nga Gabaonhon,+ usa ka tawong gamhanan taliwala sa katloan+ ug nagdumala sa katloan; ug si Jeremias ug si Jahaziel ug si Johanan ug si Jozabad nga Gederahanon,+  si Eluzai ug si Jerimot ug si Bealias ug si Semarias ug si Sepatias nga Hariphanon,  si Elkana ug si Isia ug si Azarel ug si Joezer ug si Jasobeam, ang mga Korehanon,+  ug si Joela ug si Zebadias nga mga anak nga lalaki ni Jeroham sa Gedor.  Ug dihay pipila sa mga Gadhanon nga mibulag dapig kang David sa dapit nga lisod duolon didto sa kamingawan,+ maisog, mga tawong gamhanan, mga sundalo alang sa gubat, nga kanunayng nag-andam sa dakong taming ug sa bangkaw,+ kansang mga nawong maoy mga nawong sa leyon,+ ug sila sama sa mga gasela sa katulin ibabaw sa kabukiran.+  Si Ezer mao ang pangulo, si Abdias ang ikaduha, si Eliab ang ikatulo, 10  si Mismana ang ikaupat, si Jeremias ang ikalima, 11  si Atai ang ikaunom, si Eliel ang ikapito, 12  si Johanan ang ikawalo, si Elzabad ang ikasiyam, 13  si Jeremias ang ikanapulo, si Makbanai ang ikanapulog-usa. 14  Kini sila gikan sa mga anak ni Gad,+ mga pangulo sa kasundalohan. Ang labing ubos maoy katumbas sa usa ka gatos, ug ang labing dako maoy katumbas sa usa ka libo.+ 15  Mao kini sila ang mitabok sa Jordan+ sa unang bulan sa dihang kini miawas sa tanang tampi niini,+ ug dayon ilang gigukod ang tanan sa ubos nga kapatagan, ngadto sa sidlakan ug ngadto sa kasadpan. 16  Ug ang pipila sa mga anak nga lalaki ni Benjamin ug Juda nangadto hangtod gayod sa dapit nga lisod duolon,+ ngadto kang David. 17  Unya si David migula sa atubangan nila ug mitubag ug miingon kanila: “Kon maoy alang sa pakigdait+ nga kamo mianhi kanako aron sa pagtabang kanako, ang akong kasingkasing makighiusa kaninyo.+ Apan kon kini maoy aron sa pagbudhi kanako ngadto sa akong mga kaaway sa dihang walay nahimong kasaypanan sa akong mga kamot,+ ang Diyos+ sa atong katigulangan magtan-aw unta niini ug maghusay niini.”+ 18  Ug ang espiritu+ milimin kang Amasai, ang pangulo sa katloan:“Imo kami, Oh David, ug uban kami kanimo,+ Oh anak nga lalaki ni Jese.Ang pakigdait, ang pakigdait maimo, ug ang pakigdait alang sa nagatabang kanimo,Kay ang imong Diyos nagtabang kanimo.”+Busa si David midawat kanila ug nagbutang kanila taliwala sa mga pangulo sa kasundalohan.+ 19  Ug dihay pipila sa mga iya ni Manases nga mitalikod dapig kang David sa dihang siya miabot uban sa mga Filistehanon+ aron sa pagpakiggubat kang Saul; apan wala siya motabang kanila, kay gumikan sa tambag gipalakaw siya sa manag-abin+ nga mga ginoo sa mga Filistehanon, nga nag-ingon: “Sa kapeligrohan sa atong kaugalingong mga ulo siya motalikod dapig sa iyang ginoong si Saul.”+ 20  Sa pag-abot niya sa Ziklag,+ mitalikod dapig kaniya gikan kang Manases si Adna ug si Jozabad ug si Jediael ug si Miguel ug si Jozabad ug si Elihu ug si Ziletai, ang mga pangulo+ sa linibo nga iya ni Manases. 21  Ug sila, sa ilang bahin, nakatabang kang David batok sa pundok sa mga bandido,+ tungod kay silang tanan mga gamhanang tawo+ nga maisog, ug sila nahimong mga pangulo sa kasundalohan; 22  kay sa adlaw-adlaw ang mga tawo nangadto+ kang David aron sa pagtabang kaniya, hangtod nahimo kadto nga usa ka dakong+ kampo, sama sa kampo sa Diyos.+ 23  Ug mao kini ang gidaghanon sa mga pangulo niadtong sinangkapan sa pagkasundalo nga miadto kang David sa Hebron+ aron itugyan ang pagkahari+ ni Saul ngadto kaniya sumala sa mando ni Jehova.+ 24  Ang mga anak nga lalaki ni Juda nga nagdala sa dakong taming ug sa bangkaw maoy unom ka libo walo ka gatos, nga sinangkapan sa pagkasundalo. 25  Sa mga anak nga lalaki ni Simeon ang gamhanang mga tawo nga maisog nga diha sa kasundalohan maoy pito ka libo usa ka gatos. 26  Sa mga anak nga lalaki sa mga Levihanon upat ka libo unom ka gatos. 27  Ug si Jehoiada mao ang pangulo+ sa mga anak nga lalaki ni Aaron,+ ug uban kaniya dihay tulo ka libo pito ka gatos. 28  Si Zadok+ usab nga usa ka batan-ong lalaki, gamhanan sa kaisog, ug ang balay sa iyang mga katigulangan, kawhaag-duha ka pangulo. 29  Ug sa mga anak nga lalaki ni Benjamin,+ ang mga igsoon ni Saul,+ dihay tulo ka libo, ug hangtod niadtong tungora ang kadaghanan kanila nagbantay pag-ayo sa balay ni Saul. 30  Ug sa mga anak nga lalaki ni Epraim dihay kawhaan ka libo walo ka gatos, gamhanang mga tawo+ nga maisog, mga tawong bantogan, sumala sa balay sa ilang mga katigulangan. 31  Ug sa katunga sa tribo ni Manases+ dihay napulog-walo ka libo nga gipaila sa ngalan nga moadto aron himoon nga hari si David. 32  Ug sa mga anak nga lalaki ni Isacar+ nga may kahibalo kon unsaon sa pag-ila sa mga panahon+ aron mahibaloan kon unsay angay buhaton sa Israel,+ dihay duha ka gatos ka pangulo nila, ug ang tanan nilang igsoon nailalom sa ilang mga pagmando. 33  Kadtong iya ni Zabulon+ nga misulod sa pagkasundalo, nga mihan-ay sa pagpakiggubat uban ang tanang hinagiban sa gubat, dihay kalim-an ka libo, ug sa paghugop ngadto kang David sila dili doble ug kasingkasing. 34  Ug sa iya ni Neptali+ dihay usa ka libo nga pangulo, ug uban kanila nga nagdala sa dakong taming ug sa bangkaw dihay katloag-pito ka libo. 35  Ug sa mga Danhanon, ang mihan-ay alang sa gubat maoy kawhaag-walo ka libo unom ka gatos. 36  Ug sa iya ni Aser+ kadtong misulod sa pagkasundalo aron mohan-ay sa pagpakiggubat maoy kap-atan ka libo. 37  Ug gikan sa tabok sa Jordan+ sa mga Rubenhon ug sa Gadhanon ug sa katunga sa tribo ni Manases uban ang tanang hinagiban sa kasundalohang militar dihay usa ka gatos ug kawhaan ka libo. 38  Kini silang tanan maoy tawong manggugubat nga naghugop ngadto sa panggubatan; uban ang bug-os nga kasingkasing+ sila nangadto sa Hebron aron himoon si David nga hari ibabaw sa tibuok Israel; ug usab ang tanang nahibilin sa Israel nagkahiusa sa kasingkasing sa paghimo kang David nga hari.+ 39  Ug sila nagpabilin didto ug tulo ka adlaw uban kang David, nga nangaon ug nanginom,+ kay ang ilang mga igsoon nag-andam alang kanila. 40  Ug usab kadtong mga duol kanila, hangtod sa Isacar+ ug Zabulon+ ug Neptali,+ nagdalag pagkaon diha sa mga asno+ ug diha sa mga kamelyo ug diha sa mga mula ug diha sa mga baka, mga kan-onon nga ginama sa harina,+ mga tinapay sa pinisa nga mga igos+ ug mga tinapay sa mga pasas+ ug bino+ ug lana+ ug mga baka+ ug mga karnero+ nga daghan kaayo, tungod kay dihay pagmaya+ sa Israel.

Mga Footnote