Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Cronicas 1:1-54

1  Si Adan,+ Set,+ Enos,+   Kenan,+ Mahalalel,+ Jared,+   Enoc,+ Matusalem,+ Lamek,+   Noe,+ Sem,+ Ham+ ug Japet.+  Ang mga anak nga lalaki ni Japet mao si Gomer ug si Magog+ ug si Madai+ ug si Javan+ ug si Tubal ug si Mesek+ ug si Tiras.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Gomer mao si Askenaz+ ug si Ripat+ ug si Togarma.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Javan mao si Elisa+ ug si Tarsis,+ si Kitim+ ug si Rodanim.+  Ang mga anak nga lalaki ni Ham mao si Cus+ ug si Mizraim,+ si Put+ ug si Canaan.+  Ug ang mga anak nga lalaki ni Cus mao si Seba+ ug si Havila ug si Sabta+ ug si Raama+ ug si Sabteca.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Raama mao si Sheba ug si Dedan.+ 10  Ug si Cus nanganak kang Nimrod.+ Siya ang nagsugod sa pagkahimong gamhanan diha sa yuta.+ 11  Kon bahin kang Mizraim, siya nanganak kang Ludim+ ug Anamim ug Lehabim ug Naptuhim+ 12  ug Patrusim+ ug Casluhim+ (nga kanila nagagikan ang mga Filistehanon)+ ug Captorim.+ 13  Kon bahin kang Canaan, siya nanganak kang Sidon+ nga iyang panganay ug kang Het+ 14  ug sa Jebusihanon+ ug sa Amorihanon+ ug sa Girgasihanon+ 15  ug sa Hivihanon+ ug sa Arkihanon ug sa Sinihanon+ 16  ug sa Arvadnon+ ug sa Zemarihanon+ ug sa Hamatihanon.+ 17  Ang mga anak nga lalaki ni Sem+ mao si Elam+ ug si Asur+ ug si Arpaksad+ ug si Lud+ ug si Aram, Ug si Uz ug si Hul ug si Geter ug si Mas.+ 18  Kon bahin kang Arpaksad, siya nanganak kang Sela,+ ug si Sela nanganak kang Eber.+ 19  Ug natawo kang Eber ang duha ka anak nga lalaki. Ang ngalan sa usa mao si Peleg,+ tungod kay sa iyang mga adlaw ang yuta nabahin; ug ang ngalan sa iyang igsoong lalaki mao si Joktan. 20  Kon bahin kang Joktan, siya nanganak kang Almodad ug Selep ug Hazarmavet ug Jera+ 21  ug Hadoram ug Uzal ug Dikla+ 22  ug Obal ug Abimael ug Sheba+ 23  ug Opir+ ug Havila+ ug Jobab;+ kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Joktan. 24  Si Sem,+ Arpaksad,+ Sela,+ 25  Eber,+ Peleg,+ Reu,+ 26  Serug,+ Nahor,+ Tera,+ 27  Abram,+ buot ingnon, si Abraham.+ 28  Ang mga anak nga lalaki ni Abraham mao si Isaac+ ug si Ismael.+ 29  Mao kini ang ilang kagikan sa kabanayan: ang panganay ni Ismael mao si Nebaiot+ ug si Kedar+ ug si Adbeel ug si Mibsam,+ 30  si Misma ug si Duma,+ si Masa, si Hadad+ ug si Tema, 31  si Jetur, si Napis ug si Kedema.+ Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Ismael. 32  Kon bahin sa mga anak nga lalaki ni Ketura,+ puyopuyo ni Abraham,+ iyang gipanganak si Zimran ug si Joksan ug si Medan+ ug si Midian+ ug si Isbak+ ug si Shuah.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Joksan mao si Sheba ug si Dedan.+ 33  Ug ang mga anak nga lalaki ni Midian mao si Epa+ ug si Eper ug si Hanok ug si Abida ug si Eldaa.+ Kining tanan mao ang mga anak nga lalaki ni Ketura. 34  Ug si Abraham nanganak kang Isaac.+ Ang mga anak nga lalaki ni Isaac mao si Esau+ ug si Israel.+ 35  Ang mga anak nga lalaki ni Esau mao si Elipaz, si Reuel+ ug si Jeus ug si Jalam ug si Kore.+ 36  Ang mga anak nga lalaki ni Elipaz mao si Teman+ ug si Omar, si Zepo ug si Gatam, si Kenaz+ ug si Timna+ ug si Amalek.+ 37  Ang mga anak nga lalaki ni Reuel mao si Nahat, si Zera, si Sammah ug si Miza.+ 38  Ug ang mga anak nga lalaki ni Seir+ mao si Lotan ug si Sobal ug si Zibeon ug si Anah+ ug si Dison ug si Ezer ug si Disan.+ 39  Ug ang mga anak nga lalaki ni Lotan mao si Hori ug si Homam. Ug ang igsoong babaye ni Lotan mao si Timna.+ 40  Ang mga anak nga lalaki ni Sobal mao si Alvan ug si Manahat ug si Ebal, si Sepo ug si Onam.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Zibeon mao si Aia ug si Anah.+ 41  Ang mga anak nga lalaki ni Anah mao si Dison.+ Ug ang mga anak nga lalaki ni Dison mao si Hemdan ug si Esban ug si Itran ug si Keran.+ 42  Ang mga anak nga lalaki ni Ezer+ mao si Bilhan ug si Zaavan ug si Akan.+ Ang mga anak nga lalaki ni Disan mao si Uz ug si Aran.+ 43  Ug mao kini ang mga hari nga naghari sa yuta sa Edom+ sa wala pay hari+ nga naghari sa mga anak sa Israel: si Bela nga anak nga lalaki ni Beor, kansang siyudad ginganlan ug Dinhaba.+ 44  Unya si Bela namatay, ug si Jobab nga anak nga lalaki ni Zera+ nga taga-Bozra+ misugod sa paghari puli niya. 45  Unya si Jobab namatay, ug si Husam+ nga gikan sa yuta sa mga Temanhon+ misugod sa paghari puli niya. 46  Unya si Husam namatay, ug si Hadad+ nga anak nga lalaki ni Bedad, nga nagpildi sa Midian+ sa kapatagan sa Moab, misugod sa paghari puli niya. Ug ang ngalan sa iyang siyudad mao ang Avit.+ 47  Unya si Hadad namatay, ug si Samla nga taga-Masreka+ misugod sa paghari puli niya. 48  Unya si Samla namatay, ug si Shaul nga taga-Rehobot+ nga duol sa Suba misugod sa paghari puli niya. 49  Unya si Shaul namatay, ug si Baal-hanan nga anak nga lalaki ni Akbor+ misugod sa paghari puli niya. 50  Unya si Baal-hanan namatay, ug si Hadad misugod sa paghari puli niya; ug ang ngalan sa iyang siyudad mao ang Pau, ug ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel, ang anak nga babaye ni Matred, ang anak nga babaye ni Mezahab.+ 51  Unya si Hadad namatay. Ug ang mga sultan sa Edom mao si sultan Timna, sultan Alva, sultan Jetet,+ 52  sultan Oholibama, sultan Elah, sultan Pinon,+ 53  sultan Kenaz, sultan Teman, sultan Mibzar,+ 54  sultan Magdiel, sultan Iram.+ Mao kini ang mga sultan+ sa Edom.

Mga Footnote