Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 7:1-40

7  Karon mahitungod sa mga butang nga bahin niini kamo misulat, maayo alang sa lalaki nga dili mohikap+ ug babaye;  apan, tungod sa kakaylap sa pakighilawas,+ ang matag lalaki magbaton ug kaugalingong asawa+ ug ang matag babaye magbaton ug kaugalingong bana.  Ihatag sa bana ngadto sa iyang asawa ang nahiangay kaniya;+ apan buhaton usab sa asawa ang sama ngadto sa iyang bana.+  Ang asawa dili mao ang magbuot sa iyang kaugalingong lawas, kondili ang iyang bana;+ sa susama, usab, ang bana dili mao ang magbuot sa iyang kaugalingong lawas, kondili ang iyang asawa.+  Ayaw kamo paghinikaway sa usag usa labot niini,+ gawas kon nagkauyonay ang usag usa sulod sa usa ka tinudlong panahon,+ aron makagahin kamo ug panahon sa pag-ampo ug managduolay pag-usab, aron si Satanas dili magsigeg tental+ kaninyo tungod sa inyong kawalay-pagpugong-sa-kaugalingon.+  Hinunoa, ako nagsulti niini agig pagtugot,+ dili pagsugo.+  Nga buot ko nga ang tanang tawo unta ingon kanako.+ Bisan pa niana, ang matag usa adunay kaugalingong gasa+ gikan sa Diyos, ang usa niining paagiha, ug ang lain nianang paagiha.  Karon ako magaingon ngadto sa mga dili-minyo+ ug sa mga balo, nga maayo alang kanila nga sila magpabilin nga ingon gayod kanako.+  Apan kon sila walay pagpugong-sa-kaugalingon,+ paminyoa na lang sila, kay mas maayong magminyo+ kay sa mag-uros-uros sa pangibog.+ 10  Hatagan ko ug mga instruksiyon ang mga minyo, hinuon dili ako kondili ang Ginoo,+ nga ang asawa dili gayod mobiya sa iyang bana;+ 11  apan kon siya mobiya man gayod, magpabilin siyang dili-minyo o makig-uli ba hinuon sa iyang bana; ug ang bana dili gayod mobiya sa iyang asawa. 12  Apan ngadto sa uban ako magasulti, oo, ako, dili ang Ginoo:+ Kon adunay igsoon nga may asawa nga dili-magtutuo, apan uyon siya nga makigpuyo uban kaniya, ayaw siya pabiyaa kaniya; 13  ug ang usa ka babaye nga may bana nga dili-magtutuo, apan uyon siya nga makigpuyo uban kaniya, ayaw siya pabiyaa sa iyang bana. 14  Kay ang bana nga dili-magtutuo ginabalaan labot sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili-magtutuo ginabalaan labot sa igsoon nga lalaki; kay kon wala pa, ang inyong mga anak sa pagkatinuod mahugaw,+ apan karon sila mga balaan.+ 15  Apan kon ang dili-magtutuo mobiya,+ pabiyaa siya; ang igsoon nga lalaki o babaye wala maulipon ilalom sa maong mga kahimtang, apan gitawag kamo sa Diyos ngadto sa kalinaw.+ 16  Kay, unsaon god nimo pagkahibalo, asawa, nga maluwas mo ang imong bana?+ O, unsaon god nimo pagkahibalo, bana, nga maluwas mo ang imong asawa?+ 17  Lamang, sumala sa gihatag ni Jehova nga bahin sa matag usa,+ sa ingon palakta ang matag usa sumala sa pagtawag sa Diyos kaniya.+ Ug sa ingon ako nagsugo+ sa tanang kongregasyon. 18  Aduna bay tawo nga tinuli nga gitawag?+ Dili siya angayng magpakahimong dili-tinuli. Aduna bay tawo nga dili-tinuli nga gitawag?+ Dili siya angayng magpatuli.+ 19  Ang pagkatinuli+ dili mahinungdanon, ug ang pagkadili-tinuli+ dili mahinungdanon, kondili ang pagsunod sa mga sugo sa Diyos.+ 20  Sa bisan unsa man nga kahimtang nga ang matag usa gitawag,+ angayng magpabilin siya diha niana.+ 21  Gitawag ka ba sa dihang ikaw usa ka ulipon? Ayaw tugoti nga kini magpabalaka kanimo;+ apan kon ikaw mahimong gawasnon usab, mas maayong pahimuslan nimo ang kahigayonan. 22  Kay si bisan kinsa nga diha sa Ginoo nga gitawag sa dihang usa ka ulipon maoy tawong gipagawas sa Ginoo;+ sa susama usab siya nga gitawag sa dihang tawong gawasnon+ maoy usa ka ulipon+ ni Kristo. 23  Kamo gipalit sa usa ka bili;+ hunong na sa pagpaulipon+ sa mga tawo. 24  Sa bisan unsa man nga kahimtang+ nga ang matag usa gitawag, mga igsoon, angay nga magpabilin siya niini nga kauban sa Diyos. 25  Karon mahitungod sa mga ulay ako walay sugo gikan sa Ginoo, apan ako maghatag sa akong hunahuna+ ingong usa nga gipakitaag kaluoy sa Ginoo+ aron mahimong kasaligan.+ 26  Busa akong gihunahuna kini nga maayo tungod sa panginahanglang ania kanato, nga maayo sa usa ka tawo nga magpabiling ingon sa kon unsa siya.+ 27  Nahigot ka ba sa usa ka asawa?+ Hunong na sa pagtinguhang makagawas.+ Nakagawas ka na ba gikan sa usa ka asawa? Hunong na sa pagpangitag asawa. 28  Apan bisan pa kon ikaw magminyo, dili ka makasala.+ Ug kon ang usa ka ulay nga tawo magminyo, siya dili makasala. Hinunoa, sila nga mobuhat niana makaagom ug kasakitan sa ilang unod.+ Apan ako nagapalingkawas kaninyo. 29  Dugang pa, isulti ko kini, mga igsoon, ang panahong nabilin mubo na.+ Sukad karon kadtong mga may asawa manig-ingon sa mga walay asawa,+ 30  ug usab kadtong nanaghilak manig-ingon kanilang wala managhilak, ug kadtong nanagmaya manig-ingon kanilang wala managmaya, ug kadtong nanagpamalit manig-ingon kanilang wala magapanag-iya, 31  ug kadtong nagagamit sa kalibotan+ manig-ingon kanilang wala magagamit niini sa bug-os; kay ang talan-awon niining kalibotana nagakausab.+ 32  Sa pagkatinuod, buot ko nga mahigawas kamo sa kabalaka.+ Ang lalaking dili-minyo mabalak-on sa mga butang sa Ginoo, kon sa unsang paagi mabatonan niya ang pag-uyon sa Ginoo. 33  Apan ang lalaking minyo mabalak-on+ sa mga butang sa kalibotan, kon sa unsang paagi mabatonan niya ang pag-uyon sa iyang asawa,+ 34  ug siya nabahin. Dugang pa, ang babayeng dili-minyo, ug ang ulay, mabalak-on sa mga butang sa Ginoo,+ aron siya mabalaan diha sa iyang lawas ug sa iyang espiritu. Hinunoa, ang babayeng minyo mabalak-on sa mga butang sa kalibotan, kon sa unsang paagi mabatonan niya ang pag-uyon sa iyang bana.+ 35  Apan kini akong ginasulti alang sa inyong kaugalingong kaayohan, dili aron sa paggalong kaninyo, kondili sa pagpalihok kaninyo ngadto nianang nahiangay+ ug nianang nagkahulogan ug makanunayong pag-alagad sa Ginoo nga walay pagkalinga.+ 36  Apan kon adunay naghunahuna nga siya nagagawing dili husto sa iyang pagkaulay,+ kon siya lapas na sa pagbuswak sa pagkabatan-on, ug kini mao ang angayng mahitabo, ipabuhat kaniya kon unsay iyang gusto; siya dili makasala. Paminyoa sila.+ 37  Apan kon adunay nakapiho na diha sa iyang kasingkasing, nga walay pagpanginahanglan, apan may awtoridad sa iyang kaugalingong kabubut-on ug nakahimo na niining desisyona sa iyang kaugalingong kasingkasing, sa paghupot sa iyang kaugalingong pagkaulay, siya magabuhat ug maayo.+ 38  Busa siya usab nga naghatag sa iyang pagkaulay diha sa kaminyoon nagbuhat ug maayo,+ apan siya nga dili magahatag niini diha sa kaminyoon magabuhat ug mas maayo.+ 39  Ang usa ka asawa nagapos sulod sa tanang panahon nga buhi ang iyang bana.+ Apan kon ang iyang bana mahikatulog sa kamatayon, siya gawasnon nga magminyo kang bisan kinsa nga buot niya, lamang diha sa Ginoo.+ 40  Apan siya mas malipayon kon siya magpabiling ingon sa kon unsa siya,+ sumala sa akong hunahuna. Ako nagatuo gayod nga ako nakabaton usab sa espiritu sa Diyos.+

Mga Footnote