Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 15:1-58

15  Karon ipahibalo ko kaninyo, mga igsoon, ang maayong balita+ nga gipahayag ko kaninyo,+ nga inyong gidawat usab, nga niini kamo usab nagabarog,+  nga pinaagi niini kamo usab ginaluwas,+ uban ang mga pulong nga pinaagi niini akong gipahayag kaninyo ang maayong balita, kon kamo nangupot pag-ayo niini, gawas kon, sa pagkatinuod, kamo nahimong magtutuo sa walay katuyoan.+  Kay akong gipasa kaninyo, apil sa unang mga butang, kanang akong nadawat usab,+ nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa Kasulatan;+  ug nga siya gilubong,+ oo, nga siya gibangon+ sa ikatulo ka adlaw+ sumala sa Kasulatan;+  ug nga siya nagpakita kang Cefas,+ unya ngadto sa napulog-duha.+  Human niana siya nagpakita sa kapin sa lima ka gatos ka igsoon sa usa ka higayon, nga ang kadaghanan kanila nagpabilin pa hangtod sa pagkakaron,+ apan ang pipila nangatulog na sa kamatayon.  Human niana siya nagpakita kang Santiago,+ unya ngadto sa tanang apostoles;+  apan ulahi sa tanan siya nagpakita usab kanako+ nga daw ngadto sa usa nga natawong ahat.  Kay ako ang labing ubos+ sa mga apostoles, ug ako dili angay tawgon nga apostol, tungod kay gilutos+ ko ang kongregasyon sa Diyos. 10  Apan pinaagi sa dili-takos nga kalulot+ sa Diyos ako nahimong mao ako. Ug ang iyang dili-takos nga kalulot nga gipakita kanako wala makawang,+ hinuon ako naghago nga labaw pa kanilang tanan,+ apan dili ako kondili ang dili-takos nga kalulot sa Diyos nga ania uban kanako.+ 11  Hinunoa, ako man o sila, sa ingon niana kami nagawali ug sa ingon kamo nanuo.+ 12  Karon kon si Kristo ginawali nga siya gibangon gikan sa mga patay,+ naunsa man nga ang pipila sa taliwala ninyo nagaingon nga walay pagkabanhaw sa mga patay?+ 13  Kon, sa pagkatinuod, walay pagkabanhaw sa mga patay, wala usab diay bangona si Kristo.+ 14  Apan kon si Kristo wala bangona, ang among pagwali tino nga kawang, ug ang atong pagtuo kawang.+ 15  Dugang pa, kami usab makaplagang bakakon nga mga saksi labot sa Diyos,+ tungod kay kami nagpamatuod+ batok sa Diyos nga iyang gibangon si Kristo,+ apan kinsa wala diay niya bangona kon ang mga patay sa pagkatinuod dili pagabangonon.+ 16  Kay kon ang mga patay dili pagabangonon, wala usab diay bangona si Kristo. 17  Labot pa, kon si Kristo wala bangona, ang inyong pagtuo walay pulos; kamo anaa pa sa inyong mga sala.+ 18  Sa pagkatinuod, usab, kadtong mga nangatulog sa kamatayon nga nahiusa+ kang Kristo nahanaw.+ 19  Kon niining kinabuhia lamang kita naglaom diha kang Kristo,+ sa tanang tawo kita ang labing angayng pagakaluy-an. 20  Hinunoa, karon si Kristo gibangon na gikan sa mga patay,+ ang unang bunga+ kanilang nangatulog sa kamatayon.+ 21  Sanglit ang kamatayon+ pinaagi man sa usa ka tawo, ang pagkabanhaw+ sa mga patay pinaagi usab sa usa ka tawo. 22  Kay ingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay,+ sa ingon usab diha kang Kristo ang tanan pagabuhion.+ 23  Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong han-ay: si Kristo ang unang bunga,+ pagkahuman kadtong mga iya ni Kristo panahon sa iyang presensiya.+ 24  Unya, ang kataposan, sa dihang itugyan na niya ang gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan, sa dihang iya nang mawagtang ang tanang kagamhanan ug tanang awtoridad ug gahom.+ 25  Kay kinahanglan siyang magmando ingong hari hangtod ikabutang na sa Diyos ang tanang kaaway ilalom sa iyang mga tiil.+ 26  Ingong kataposang kaaway, ang kamatayon pagawagtangon.+ 27  Kay “gipasakop sa Diyos ang tanang butang ilalom sa iyang mga tiil.”+ Apan sa pag-ingon niya nga ‘ang tanang butang gipasakop na,’+ tataw nga kini wala maglakip sa usa nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya.+ 28  Apan sa dihang ang tanang butang mapasakop na ngadto kaniya,+ niana ang Anak magpasakop usab ngadto sa Usa+ nga nagpasakop sa tanang butang ngadto kaniya, aron ang Diyos mahimong tanang butang ngadto sa tanan.+ 29  Kay kon dili pa ingon niana, unsay buhaton nila nga gibawtismohan aron mahimong mga patay?+ Kon ang mga patay dili man gayod bangonon,+ ngano man nga sila gibawtismohan+ usab aron mahimong ingon niana? 30  Ngano man nga kami usab anaa sa kapeligrohan matag takna?+ 31  Adlaw-adlaw ako nagaatubang sa kamatayon.+ Kini akong gipamatud-an pinaagi sa kasadya+ tungod kaninyo, mga igsoon, nga akong nabatonan diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. 32  Kon, sama sa mga tawo, ako nakigbugno sa mapintas nga mga mananap sa Efeso,+ unsay kaayohan niini alang kanako? Kon ang mga patay dili pagabangonon, “mangaon kita ug manginom, kay ugma kita mangamatay.”+ 33  Ayaw pagpahisalaag. Ang daotang pakig-uban makadaot sa mapuslanong pamatasan.+ 34  Pagmata kamo ngadto sa matarong nga panimuot+ ug ayaw pagpakasala, kay ang pipila walay kahibalo sa Diyos.+ Ako nagasulti aron kamo mobatig kaulaw.+ 35  Bisan pa niana, adunay moingon: “Sa unsang paagi ang mga patay pagabangonon? Oo, sa unsang matanga sa lawas nga sila mamao unya?”+ 36  Ikaw tawong dili-makataronganon! Ang imong ipugas dili mabuhi gawas kon kini mamatay una;+ 37  ug bahin sa imong ipugas, ipugas nimo, dili ang lawas nga motubo, kondili ang usa lamang ka lugas,+ kaha sa trigo o sa bisan unsang uban pa; 38  apan ang Diyos magahatag niini ug lawas+ sumala sa iyang gikahimut-an,+ ug ang matag usa sa mga binhi pagahatagan ug kaugalingong lawas niini. 39  Dili tanang unod maoy managsama nga unod, apan adunay usa nga iya sa katawhan, ug adunay laing unod nga iya sa mga hayop, ug laing unod nga iya sa mga langgam, ug lain nga iya sa mga isda.+ 40  Ug adunay mga lawas nga langitnon,+ ug mga lawas nga yutan-on;+ apan ang himaya+ sa mga lawas nga langitnon usa ka matang, ug kanang sa mga lawas nga yutan-on lain nga matang. 41  Ang himaya sa adlaw+ usa ka matang, ug ang himaya sa bulan+ lain, ug ang himaya sa mga bituon+ lain; sa pagkatinuod, ang usa ka bituon lahi sa laing bituon sa himaya. 42  Mao man usab ang pagkabanhaw sa mga patay.+ Ipugas kini sa pagkadunot, bangonon kini sa pagkadili-madunoton.+ 43  Ipugas kini sa kaulawan,+ bangonon kini sa himaya.+ Ipugas kini sa kaluya,+ bangonon kini sa gahom.+ 44  Ipugas kini ingong lawas nga pisikal,+ bangonon kini ingong lawas nga espirituhanon.+ Kon adunay lawas nga pisikal, adunay espirituhanon usab. 45  Sa ingon nahisulat kini: “Ang unang tawo nga si Adan nahimong buhing kalag.”+ Ang kataposang Adan nahimong nagahatag-kinabuhi+ nga espiritu.+ 46  Bisan pa niana, ang nahauna, dili kanang espirituhanon, kondili kanang pisikal, human niana kanang espirituhanon.+ 47  Ang unang tawo gikan sa yuta ug hinimo sa abog;+ ang ikaduhang tawo gikan sa langit.+ 48  Sama sa usa nga hinimo sa abog,+ mao man usab kadtong mga hinimo sa abog; ug sama sa usa nga langitnon,+ mao man usab kadtong mga langitnon.+ 49  Ug ingon nga gidala nato ang larawan+ sa usa nga hinimo sa abog, dad-on usab nato ang larawan+ sa usa nga langitnon. 50  Hinunoa, isulti ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Diyos,+ ni ang pagkadunot makapanunod sa pagkadili-madunoton.+ 51  Tan-awa! Sultihan ko kamo sa usa ka sagradong tinago: Dili kitang tanan mangatulog sa kamatayon, kondili kitang tanan mangausab,+ 52  sa daklit, sa pagpamilok sa mata, sa panahon sa kataposan nga trompeta. Kay ang trompeta+ motingog, ug ang mga patay pagabangonon nga dili-madunoton, ug kita mangausab. 53  Kay kini nga madunot angay magsul-ob ug pagkadili-madunoton,+ ug kini nga may-kamatayon+ angay magsul-ob ug pagkawalay-kamatayon. 54  Apan sa dihang kining madunot magsul-ob ug pagkadili-madunoton ug kining may-kamatayon magsul-ob ug pagkawalay-kamatayon, nan matuman na unya ang mga pulong nga nahisulat: “Ang kamatayon+ gilamoy hangtod sa kahangtoran.”+ 55  “Kamatayon, hain na ang imong kadaogan? Kamatayon, hain na ang imong ikot?”+ 56  Ang ikot+ nga nagapatunghag kamatayon mao ang sala, apan ang gahom alang sa sala mao ang Balaod.+ 57  Apan salamat sa Diyos, kay siya nagahatag kanato sa kadaogan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Kristo!+ 58  Tungod niana, akong hinigugmang mga igsoon, magmalig-on,+ dili matarog, nga kanunayng puliki diha sa buluhaton sa Ginoo,+ nga nahibalo nga ang inyong paghago dili makawang+ may kalabotan sa Ginoo.

Mga Footnote