Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

1 Corinto 11:1-34

11  Mahimong mga tigsundog kanako, ingon nga ako nagsundog kang Kristo.+  Karon ako nagadayeg kaninyo tungod kay sa tanang butang ako anaa sa inyong hunahuna ug kamo nangupot pag-ayo sa mga tradisyon+ ingon sa akong pagpasa niini kaninyo.  Apan buot ko nga mahibalo kamo nga ang ulo sa matag lalaki mao si Kristo;+ sa baylo ang ulo sa usa ka babaye mao ang lalaki;+ sa baylo ang ulo ni Kristo mao ang Diyos.+  Ang matag lalaki nga nagaampo o nagapanagna nga nagapandong sa iyang ulo nagapakaulaw sa iyang ulo;+  apan ang matag babaye nga nagaampo o nagapanagna+ nga walay pandong sa iyang ulo nagapakaulaw sa iyang ulo,+ kay kini sama ra nga siya usa ka babaye nga kiniskisan ang ulo.+  Kay kon ang usa ka babaye dili magpandong sa iyang kaugalingon, siya usab magpatupi; apan kon makauulaw alang sa usa ka babaye nga tupihan o kiskisan,+ papandonga siya.+  Kay ang usa ka lalaki dili angay magpandong sa iyang ulo, sanglit siya larawan+ ug himaya man sa Diyos;+ apan ang babaye himaya sa lalaki.+  Kay ang lalaki dili gikan sa babaye, kondili ang babaye gikan sa lalaki;+  ug, ilabina, ang lalaki wala lalanga alang sa babaye, kondili ang babaye alang sa lalaki.+ 10  Mao nga ang babaye angay magbaton ug timaan sa awtoridad diha sa iyang ulo+ tungod sa mga manulonda.+ 11  Gawas pa, maylabot sa Ginoo walay babaye kon walay lalaki ni may lalaki kon walay babaye.+ 12  Kay ingon nga ang babaye gikan sa lalaki,+ sa ingon usab ang lalaki maoy pinaagi sa babaye;+ apan ang tanang butang gikan sa Diyos.+ 13  Hukmi alang sa inyong kaugalingon: Angay ba sa usa ka babaye nga mag-ampo ngadto sa Diyos nga walay pandong? 14  Dili ba ang kinaiyahan nagtudlo kaninyo nga kon ang usa ka lalaki taas ug buhok, kini kaulawan kaniya; 15  apan kon ang usa ka babaye taas ug buhok, kini himaya+ kaniya? Tungod kay ang iyang buhok gihatag kaniya inay sa usa ka pandong.+ 16  Hinunoa, kon may tawo nga makiglalis+ alang sa lain pa nga kostumbre,+ kami wala nay lain pa, ni ang mga kongregasyon sa Diyos. 17  Apan, samtang nagahatag niining maong mga instruksiyon, ako dili magdayeg kaninyo tungod kay, dili man alang sa kaayohan, kondili alang sa kadaotan nga kamo nanagtigom.+ 18  Kay una sa tanan, sa dihang kamo managtigom sa kongregasyon, ako nakadungog nga may pagkabahinbahin sa inyong taliwala;+ ug sa usa ka bahin ako mituo niini. 19  Kay gikinahanglan usab nga adunay mga sekta+ sa inyong taliwala, aron ang mga tawong inuyonan madayag usab sa inyong taliwala.+ 20  Busa, sa dihang kamo managtigom sa usa ka dapit, dili mahimo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo.+ 21  Kay, sa dihang kamo mokaon niini, ang matag usa mikaon nang daan sa iyang kaugalingong panihapon, mao nga ang usa gigutom apan ang lain hubog. 22  Tino nga kamo may mga balay nga didto mokaon ug moinom, dili ba?+ O tamayon ba ninyo ang kongregasyon sa Diyos ug pakaulawan kadtong walay bisan unsa?+ Unsay akong ikasulti kaninyo? Dayegon ko ba kamo? Niini dili ko kamo dayegon. 23  Kay gikan sa Ginoo akong nadawat kanang akong gihatag usab kaninyo, nga ang Ginoong Jesus sa gabii+ nga siya igatugyan nagkuhag tinapay 24  ug, human makapasalamat, siya nagpikaspikas niini+ ug miingon: “Kini nagkahulogan sa akong lawas+ nga maoy alang kaninyo. Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom+ kanako.” 25  Iyang gibuhat ang sama niana maylabot sa kopa+ usab, human siya manihapon, nga nag-ingon: “Kini nga kopa nagkahulogan sa bag-ong pakigsaad+ tungod sa akong dugo.+ Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini, ingon kamakanunayon sa inyong pag-inom niini, sa paghandom+ kanako.” 26  Kay ingon kamakanunayon+ sa inyong pagkaon niini nga tinapay ug pag-inom niini nga kopa, padayon ninyong gimantala ang kamatayon+ sa Ginoo, hangtod nga siya moabot.+ 27  Tungod niana si bisan kinsa nga mokaon sa tinapay o moinom sa kopa sa Ginoo sa paagi nga dili-takos mahimong sad-an+ maylabot sa lawas ug sa dugo+ sa Ginoo. 28  Uyonan una sa usa ka tawo ang iyang kaugalingon human sa pagsusi,+ ug sa ingon niana pakan-a siya sa tinapay ug paimna sa kopa. 29  Kay siya nga mokaon ug moinom mokaon ug moinom sa paghukom+ batok sa iyang kaugalingon kon wala niya maila ang lawas. 30  Mao nga daghan taliwala ninyo ang maluya ug masakiton, ug ubay-ubay ang nangatulog+ sa kamatayon. 31  Apan kon atong maila kon unsa kita sa atong kaugalingon, kita dili pagahukman.+ 32  Hinuon, sa dihang kita gihukman,+ kita gidisiplina ni Jehova,+ aron kita dili mahinukman+ uban sa kalibotan.+ 33  Tungod niana, akong mga igsoon, sa dihang kamo managtigom aron mokaon niini,+ maghinulatay kamo sa usag usa. 34  Kon adunay gigutom, pakan-a siya sa balay,+ aron kamo dili managtigom alang sa paghukom.+ Apan ang nahibiling mga butang ako rang husayon inig-abot nako dinha.

Mga Footnote