Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

1 Corinto 10:1-33

10  Karon dili ko buot nga kamo mahimong walay alamag, mga igsoon, nga ang tanan natong mga katigulangan nailalom sa panganod+ ug ang tanan milatas sa dagat+  ug ang tanan nabawtismohan ngadto kang Moises+ pinaagi sa panganod ug sa dagat;  ug ang tanan nangaon sa samang espirituwal nga pagkaon+  ug ang tanan nanginom sa samang espirituwal nga ilimnon.+ Kay sila tig-imnanan gikan sa espirituwal nga dakong-bato+ nga nagsunod kanila, ug kanang dakong-bato+ mao si Kristo.+  Bisan pa niana, ang Diyos wala magpahayag ug pag-uyon sa kadaghanan kanila,+ kay sila gipamukan+ man sa kamingawan.  Karon kining mga butanga nahimong atong mga panig-ingnan, aron kita dili mahimong mga tawo nga nagtinguha sa makadaot nga mga butang,+ ingon sa ilang pagtinguha niini.  Ni mahimong mga tigsimbag mga idolo, ingon sa gihimo sa pipila kanila;+ ingon sa nahisulat: “Ang katawhan nanglingkod aron sa pagkaon ug sa pag-inom, ug sila nanindog aron maglipaylipay.”+  Ni makighilawas kita, ingon sa pipila kanila nga nakighilawas,+ aron lamang mangapukan, kawhaag-tulo ka libo kanila sa usa ka adlaw.+  Ni ibutang nato si Jehova+ sa pagsulay, ingon sa pipila kanilang nagbutang kaniya sa pagsulay,+ aron lamang mangalaglag pinaagi sa mga halas.+ 10  Ni mahimong mga bagulbolan, ingon sa pipila kanilang nagbagulbol,+ aron lamang mangalaglag pinaagi sa tiglaglag.+ 11  Karon kining mga butanga nahitabo kanila ingong mga panig-ingnan, ug kini gisulat ingong pasidaan+ kanato nga naabtan sa mga kataposan sa mga sistema sa mga butang.+ 12  Tungod niana siya nga naghunahuna nga siya nagabarog magbantay nga siya dili mapukan.+ 13  Walay tentasyon nga midangat kaninyo gawas nianang sagad sa mga tawo.+ Apan ang Diyos kasaligan,+ ug dili niya itugot nga tentalon kamo nga labaw sa inyong maantos,+ apan uban sa tentasyon siya usab magtaganag kalingkawasan+ aron kamo makahimo sa pag-antos niini. 14  Busa, akong mga hinigugma, kalagiw+ gikan sa idolatriya.+ 15  Ako nagasulti ingong ngadto sa mga tawong may katakos sa pag-ila;+ hukmi ninyo ang akong ginaingon. 16  Ang kopa+ sa panalangin nga atong gipanalanginan, dili ba kini usa ka pagpakig-ambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga atong gipikaspikas,+ dili ba kini pagpakig-ambit sa lawas ni Kristo?+ 17  Tungod kay adunay usa ka tinapay, kita, bisan tuod daghan,+ usa ka lawas,+ kay kitang tanan nagapakig-ambit nianang usa ka tinapay.+ 18  Tan-awa ninyo kanang Israel nga unodnon:+ Dili ba silang nagakaon sa mga halad nagapakig-ambit man uban sa halaran?+ 19  Nan, unsa man ang akong isulti? Nga ang gihalad ngadto sa idolo hinungdanon, o nga ang idolo hinungdanon?+ 20  Dili; kondili moingon ako nga ang mga butang nga ginahalad sa mga nasod ilang ginahalad ngadto sa mga demonyo,+ ug dili ngadto sa Diyos; ug dili ko buot nga kamo mahimong mga mag-aambit sa mga demonyo.+ 21  Dili kamo mahimong moinom sa kopa ni Jehova+ ug sa kopa sa mga demonyo; dili kamo mahimong moambit sa “lamesa ni Jehova”+ ug sa lamesa sa mga demonyo. 22  O “ato bang giaghat si Jehova sa pagpangabugho”?+ Dili kita mas kusganon+ kay kaniya, dili ba? 23  Ang tanang butang subay sa balaod; apan dili ang tanang butang may kaayohan.+ Ang tanang butang subay sa balaod;+ apan dili ang tanang butang makapalig-on.+ 24  Magpadayon pagpangita ang matag usa, dili sa iyang kaugalingong kaayohan,+ kondili nianang sa laing tawo.+ 25  Ang tanan nga gibaligya sa tiyanggihan sa karne padayong kaona,+ nga walay pagpakisayod tungod sa inyong tanlag;+ 26  kay “iya ni Jehova+ ang yuta ug ang tanan nga anaa niini.”+ 27  Kon may usa sa mga dili-magtutuo nga magdapit kaninyo ug buot ninyong moadto, kan-a ang tanan nga idulot kaninyo,+ nga walay pagpakisayod tungod sa inyong tanlag.+ 28  Apan kon may moingon kaninyo: “Butang kini nga gikahalad,” ayaw pagkaon tungod sa usa nga nagbutyag niini ug tungod sa tanlag.+ 29  “Tanlag,” ako magaingon, dili ang imoha, kondili kanang iya sa laing tawo. Kay nganong ang akong kagawasan hukman man pinaagi sa tanlag sa laing tawo?+ 30  Kon ako nagaambit uban ang pagpasalamat, nganong ako pasipalahan ug sulti mahitungod nianang akong gipasalamatan?+ 31  Busa, kon kamo magakaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, himoa ang tanang butang alang sa kahimayaan sa Diyos.+ 32  Likayi nga mahimong hinungdan sa pagkapandol+ sa mga Hudiyo ingon man sa mga Grego ug sa kongregasyon sa Diyos, 33  ingon nga ako nagapahimuot sa tanang tawo sa tanang butang,+ nga wala magapangita sa akong kaugalingong kaayohan+ kondili nianang sa daghan, aron nga sila mangaluwas.+

Mga Footnote