Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

ANG BIBLIYA MAKABAG-O SA KINABUHI

Dili Ko Gustong Mamatay!

Dili Ko Gustong Mamatay!
  • NATAWO: 1964

  • NASOD: ENGLAND

  • KANIADTO: BADLONGONG TIN-EDYER NGA INAHAN

AKONG KAAGI

Natawo ko sa Paddington, usa ka lugar sa London, England nga daghag populasyon. Nagpuyo ko uban sa akong inahan ug tulo ka magulang nga babaye. Ang akong amahan panagsa rang mouli sa balay tungod sa iyang paghuboghubog.

Sa bata pa ko, gitudloan ko ni Mama sa pag-ampo matag gabii. Duna koy gamayng Bibliya nga naundan rag Salmo, ug ako kining himoag tono aron akong makanta. Nahinumdom ko sa akong nabasa sa usa ka libro nga dili gyod nako malimtan: “Moabot ang panahon nga wala na unyay ugma.” Wala ko makatulog sa akong nabasa ug nagsige kog hunahuna bahin sa umaabot. ‘Seguradong duna gyoy katuyoan ang kinabuhi,’ nakaingon ko. ‘Unsa may katuyoan nga nabuhi ko?’ Dili ko gustong mamatay!

Nainteres kaayo ko sa okulto. Misulay ko pagpakig-estorya sa mga patay, miadto ug mga sementeryo uban sa akong mga klasmet, ug mitan-awg makahadlok nga mga salida. Nalingaw kaayo mi pero nanglimbawot pod ang among balhibo.

Pag-edad nakog 10, nagsugod ko pagpabadlong. Nagsugod kog panigarilyo, ug naadik ko niini. Kadugayan, dili na ko makontento ug sigarilyo, ug mohithit na kog marijuana. Pag-edad nakog 11, misulay ko pag-inom ug makahubog nga ilimnon. Bisag lainan ko sa lami niini, ganahan ko nga mahubog. Ganahan sab kog musika ug sayaw-sayaw. Moadto kog mga parti ug mga naytklab kon makalugar. Mosibat ko magabii ug kadlawon nang mobalik. Pagkabuntag, kay kapoy na, kanunay kong dili mosulod sa klase. Kon moeskuyla man gani ko, pirme kong moinom ug makahubog nga ilimnon matag human sa leksiyon.

Mugbo kaayo kog grado sa kataposan nakong tuig sa pag-eskuyla. Kay walay kalibotan nga grabe na diay ko ka badlongon, si Mama naguol ug nasuko pag-ayo. Nag-away mi ug milayas ko. Taudtaod kong miipon ug puyo sa akong trato, si Tony, nga Rastafari ug relihiyon. Nalangkit siya sa ginagmayng krimen ug namaligyag droga ug gidungog nga bayolente kaayo. Namabdos ko, ug 16 anyos lang ko dihang nanganak sa among anak nga lalaki.

NABAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI

Una nakong nahibalag ang mga Saksi ni Jehova samtang nagpuyo ko sa sak-anan sa dili minyong mga inahan uban sa ilang mga anak. Gipapuyo ko didto sa gobyerno. Duha ka babayeng Saksi tigduawan sa ubang batan-ong mga inahan. Usa ka adlaw, miapil ko sa ilang panag-estorya. Gusto nakong ipakita nga sayop ang mga Saksi. Pero kalmado ug klaro nilang gitubag gikan sa Bibliya ang tanan nakong pangutana. Buotan kaayo sila ug nakadayeg kaayo ko. Busa misugot ko sa pagtuon ug Bibliya uban nila.

Duna koy nakat-onan sa Bibliya nga nakapabag-o sa akong kinabuhi. Sukad sa bata pa ko, mahadlok kong mamatay. Pero karon nahibalo na ko sa gitudlo ni Jesus bahin sa pagkabanhaw! (Juan 5:28, 29) Nakat-onan sab nako nga ang Diyos nahigugma nako. (1 Pedro 5:7) Natandog kaayo ko sa mga pulong sa Jeremias 29:11 nga nag-ingon: “‘Ako nahibalo pag-ayo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko nganha kaninyo,’ mao ang giingon ni Jehova, ‘mga hunahuna sa kalinaw, ug dili sa katalagman, sa paghatag kaninyog kaugmaon ug paglaom.’” Busa mituo ko sa paglaom nga mabuhi sa walay kataposan sa Paraiso dinhi sa yuta.​—Salmo 37:29.

Gipakitaan ko sa mga Saksi ni Jehova ug tinuod nga gugma. Sa una nakong pagtambong sa ilang mga tigom, mainiton ko nila nga giabiabi ug mahigalaon sab kaayo! (Juan 13:34, 35) Lahi kaayo kana sa tinagdan nga gipakita kanako sa usa ka lokal nga simbahan. Gidawat ko sa mga Saksi bisan pa sa akong kahimtang. Ila kong gihatagag panahon, pagtagad, atensiyon, ug tabang. Daw sakop ko sa usa ka dako ug mahigugmaong pamilya.

Sa akong pagtuon ug Bibliya, akong naamgohan nga kinahanglan kong magbag-o aron masunod ang taas nga mga prinsipyo sa Diyos. Naglisod ko paghunong sa pagpanigarilyo. Nakita sab nako nga may mga musika nga makaaghat nako sa paghithit ug marijuana, busa wala na ko maminaw nianang matanga sa musika. Aron makalikay sa paghuboghubog, mihunong ko sa pag-adtog mga parti ug naytklab kay didto matental ko sa pag-inom. Ug nangita kog bag-ong mga higala nga makahatag ug maayong impluwensiya nga makatabang nako sa pagbag-o sa akong kinabuhi.​—Proverbio 13:20.

Si Tony nagtuon sab ug Bibliya uban sa mga Saksi ni Jehova. Kay natubag sa mga Saksi gikan sa Bibliya ang iyang mga pangutana, siya usab nakombinsir nga ang iyang nakat-onan mao ang kamatuoran. Mihimo siyag dagkong kausaban sa iyang kinabuhi: wala na siya makig-uban sa iyang bayolenteng mga higala, mihunong sa paghimog ginagmayng krimen, ug miundang paghithit ug marijuana. Aron malipay si Jehova, kami kinahanglang magbag-o sa among kinabuhi aron among mahatagan ang among anak ug lig-on, malipayong pamilya. Kami nagpakasal pagka-1982.

“Makatulog na kog tarong magabii kay wala na ko mabalaka bahin sa umaabot o sa kamatayon”

Nahinumdom ko nga nangitag mga artikulo sa magasing Bantayanang Torre ug Pagmata! * nga nag-asoy ug mga kasinatian sa mga tawo nga milampos sa paghimog kausaban nga gusto pod nakong himoon. Nadasig kaayo ko sa ilang panig-ingnan! Napalig-on ko sa pagpadayon sa pagpaningkamot ug sa dili pagsurender. Kanunay kong mag-ampo kang Jehova nga dili ko niya biyaan. Ako ug si Tony gibawtismohan ingong Saksi ni Jehova niadtong Hulyo 1982.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN

Ang pagpakighigala kang Jehova nga Diyos nakaluwas sa akong kinabuhi. Nasinati usab namo ni Tony ang tabang ni Jehova sa panahon nga duna miy problema. Kami nakakat-on sa pagsalig sa Diyos dihang makaatubang ug mga problema, ug nagtuo mi nga siya kanunayng nagtabang ug naglig-on sa among pamilya.​—Salmo 55:22.

Nalipay ko nga nakatabang sa among anak nga lalaki ug babaye sa pagbatog kahibalo bahin kang Jehova. Malipayon usab ako karon samtang magtan-aw sa ilang mga anak nga mauswagon sab sa ilang kahibalo bahin sa Diyos.

Makatulog na kog tarong magabii kay wala na ko mabalaka bahin sa umaabot o sa kamatayon. Kami ni Tony okupado sa pagduaw sa lainlaing kongregasyon sa mga Saksi ni Jehova kada semana sa pagdasig kanila. Kami mouban nila sa pagtudlo sa uban nga kon sila motuo kang Jesus, sila makabaton usab ug kinabuhing walay kataposan.

^ par. 17 Gipatik usab sa mga Saksi ni Jehova.