Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pagkasalingkapaw! Matapos pa Kaha?

Pagkasalingkapaw! Matapos pa Kaha?

SI Panayiota nagdako sa usa ka isla sa Mediteranyo. Sa batan-on pa, nainteres siya sa politika. Sa ulahi nahimo siyang sekretarya sa usa ka partido sa politika sa ilang lugar. Siya mamalaybalay pa gani aron makapondog kuwarta alang sa ilang partido. Pero kadugayan, nawad-ag gana si Panayiota. Kay bisag gitawag nilang kaalyado ang mga membro sa ilang partido, naglungtad gihapon ang ambisyon, panag-away, kasina, ug ang paboritismo sa mga paryente.

Si Daniel nga taga-Ireland nagdako sa pamilya nga debotado kaayo sa ilang relihiyon. Pero ikasubo nga buhi kaayo sa iyang panumdoman ang pagpakaaron-ingnon sa mga pari nga palainom, sugarol, ug kawatan sa ilang koleksiyon samtang nagwali kaniya nga mag-antos siya sa impiyerno kon siya magpakasala.

Gigugol ni Jeffery ang halos tanan niyang panahon sa pagpamaligyag mga barko nga gikan sa mga kompaniya nga naa sa United Kingdom ug sa United States. Matod niya, ang mga kliyente ug mga kakompetensiya sagad manikas dihang makigsabot sa mga opisyales sa gobyerno. Mamakak sila ug manaad ug bisan unsa aron lang maseguro ang kontrata.

Ikasubo nga komon na kaayo karon ang pagkasalingkapaw, sa politika man, relihiyon, o komersiyo. Ang Gregong pulong nga gihubad ug “salingkapaw” nagtumong sa usa ka mamumulong o artista, nga sagad magmaskara. Sa ngadtongadto, kini nga pulong nagtumong na kang bisan kinsa nga magpakaaron-ingnon aron ilaron ang uban o aron mabatonan ang hakog nga mga tinguha.

Kadtong mga biktima sa pagpakaaron-ingnon mobatig kayugot, kalagot, ug kasilag. Tungod sa kasuko, sila tingali moingon: “Pagkasalingkapaw! Matapos pa kaha?” Oo, ang Pulong sa Diyos naghatag kanatog rason kon nganong makasalig ta nga matapos kana.

PAGKASALINGKAPAW—KON UNSAY PANGLANTAW SA DIYOS UG SA IYANG ANAK

Sumala sa Bibliya, nagsugod ang pagkasalingkapaw sa usa ka espirituhanong linalang, dili sa mga tawo. Sa sinugdanan sa kasaysayan sa tawo, gigamit ni Satanas nga Yawa ang usa ka bitin ingong maskara ug nagpakaaron-ingnon nga matinabangon aron ilaron ang unang babaye, si Eva. (Genesis 3:1-5) Sukad niadto, daghang tawo ang nagpakaaron-ingnon usab aron malimbongan ang uban ug makuha ang ilang hakog nga mga tinguha.

Dihang ang nasod sa Israel nalit-agan sa bakak nga pagsimba ug sa espirituwal nga pagkasalingkapaw, balikbalik silang gipasidan-an sa Diyos sa mga resulta niini. Pinaagi ni propetang Isaias, si Jehova nga Diyos miingon: “Kining katawhan miduol pinaagi sa ilang baba, ug sila naghimaya kanako pinaagi lamang  sa ilang mga ngabil, ug ang ilang kasingkasing ilang gipalayo gikan kanako.” (Isaias 29:13) Kay wala magbag-o, gitugotan sa Diyos nga gun-obon sa ubang nasod ang sentro sa pagsimba sa Israel—ang Jerusalem ug ang templo niini—una pinaagi sa mga Babilonyanhon niadtong 607 B.C.E. ug dayon sa Romanong kasundalohan niadtong 70 C.E. Klaro nga dili gusto sa Diyos nga magpadayon ang pagkasalingkapaw.

Sa laing bahin, ang mga matinud-anon ug dili salingkapaw gipabilhan gyod sa Diyos ug sa Iyang Anak, si Jesus. Pananglitan, sa sinugdanan sa ministeryo ni Jesus, giduol siya ni Natanael. Sa pagkakita kaniya, si Jesus miingon: “Tan-awa, tino nga usa ka Israelinhon, nga kaniya walay limbong.” (Juan 1:47) Si Natanael, nga nailhan usab nga Bartolome, nahimong usa sa 12 ka apostoles ni Jesus.—Lucas 6:13-16.

Si Jesus nakig-uban sa iyang mga sumusunod, ug gitudloan niya sila bahin sa panglantaw sa Diyos. Kinahanglan nga walay salingkapaw kanila. Ingong pasidaan, gisaway pag-ayo ni Jesus ang salingkapaw nga binuhatan sa mga lider sa relihiyon niadtong panahona. Tagda ang pipila nila ka binuhatan.

Ilang gipakita sa mga tawo nga sila matarong kunohay. Giingnan ni Jesus ang iyang mga mamiminaw: “Pag-amping nga dili buhaton ang inyong pagkamatarong atubangan sa mga tawo aron makita nila . . . ingon sa ginabuhat sa mga salingkapaw.” Giingnan sab niya sila nga mohimog mga gasa sa kaluoy sa ‘tago,’ o dili magpahibalo. Kinahanglan silang mag-ampo sa tago, dili aron makit-an lang sa uban. Sa ingon niana, ang ilang pagsimba mahimong sinsero ug dalawaton sa iyang Amahan.—Mateo 6:1-6.

Sila dali rang makapanaway. Si Jesus miingon: “Salingkapaw! Kuhaa una ang salagunting gikan sa imong kaugalingong mata, ug unya makakita ka nga tin-aw kon unsaon sa pagkuha sa uhot gikan sa mata sa imong igsoon.” (Mateo 7:5) Kon ang usa magsigeg panaway sa uban tungod sa ilang mga sayop bisag siya mas daghan pa ganig sayop, siya nagpakaaron-ingnong way kasaypanan. Kay sa pagkatinuod, “ang tanan nakasala ug wala makaabot sa himaya sa Diyos.”—Roma 3:23.

Sila daotan ug mga motibo. Sa usa ka higayon, ang mga tinun-an sa mga Pariseo ug ang mga sumusunod sa partido ni Herodes nangutana kang Jesus bahin sa buhis. Gidayeg kunohay nila si Jesus sa pag-ingon: “Magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw matinud-anon ug nagtudlo sa dalan sa Diyos subay sa kamatuoran.” Dayon gibitik nila siya niini nga pangutana: “Subay ba sa balaod nga mobayad ug buhis por ulo ngadto kang Cesar o dili?” Si Jesus mitubag: “Nganong ibutang ninyo ako sa pagsulay, mga salingkapaw?” Husto lamang nga gitawag sila ni Jesus ug salingkapaw kay dili gyod sila interesado sa tubag kondili gusto lang nila nga mabitik siya sa iyang ipanulti.—Mateo 22:15-22.

Ang matuod nga mga Kristohanon ‘maghigugma gikan sa hinlong kasingkasing ug gikan sa maayong tanlag ug gikan sa pagtuo nga walay pagkasalingkapaw.’—1 TIMOTEO 1:5

Pagkatukod sa Kristohanong kongregasyon niadtong Pentekostes 33 C.E., milambo ang kamatuoran ug pagkamatinud-anon. Naningkamot ang matuod nga mga Kristohanon nga mawala kanila ang pagkasalingkapaw. Pananglitan, giawhag ni Pedro, usa sa 12 ka apostoles, ang iyang mga isigka-Kristohanon nga ‘magmasinugtanon sa kamatuoran uban sa dili-salingkapaw nga inigsoong pagbati.’ (1 Pedro 1:22) Gidasig sab ni apostol Pablo ang iyang mga isigkamagbubuhat nga ‘maghigugma gikan sa hinlong kasingkasing ug gikan sa maayong tanlag ug gikan sa pagtuo nga walay pagkasalingkapaw.’—1 Timoteo 1:5.

ANG GAHOM SA PULONG SA DIYOS

Ang pagtulon-an ni Jesus ug sa iyang mga apostoles, nga naa sa Bibliya, puwersado gihapon hangtod karon sama sa unang siglo. Bahin niini, si apostol Pablo misulat: “Ang pulong sa Diyos buhi ug gamhanan ug mahait pa kay sa espada nga duhay-sulab ug modulot bisan hangtod sa pagbahin sa kalag ug sa espiritu, ug sa mga lutahan ug sa ilang uyok, ug makatugkad sa mga hunahuna ug mga tuyo sa kasingkasing.” (Hebreohanon 4:12) Daghang tawo ang dili na salingkapaw ug nahimo nang sinsero ug matinud-anon tungod sa pagkahibalo sa mga pagtulon-an sa Bibliya ug sa pagpaningkamot nga magkinabuhi uyon  niana. Tagda ang kasinatian sa tulo ka tawo nga gihisgotan sa sinugdanan niini nga artikulo.

“Nakita nako nga tinuod ang ilang gugma ug interes sa ilang isigkatawo.”—PANAYIOTA

Nausab ang kinabuhi ni Panayiota dihang mitambong siya sa mga tigom sa Kingdom Hall sa mga Saksi ni Jehova. Wala siyay nakitang may nagpakaaron-ingnong matarong aron lang magpabilib. Matod niya: “Didto nakita nako nga tinuod ang ilang gugma ug interes sa ilang isigkatawo, usa ka butang nga wala gayod nako makita sa tibuok panahon nga aktibo ko sa politika.”

Mga 30 ka tuig kanhi, si Panayiota nagtuon ug Bibliya ug nabawtismohan. Karon, matod niya: “Nakaplagan nako ang tinuod nga kahulogan sa kinabuhi, dili sa pagpunayg adto sa mga balay aron iendorso ang partido sa politika, kondili pinaagi sa pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos—ang bugtong paagi para mabatonan ang matarong nga kalibotan.”

“Dili ko gustong magpakaaron-ingnon atubangan sa akong mga isigka-Kristohanon.”—DANIEL

Si Daniel miuswag pag-ayo diha sa Kristohanong kongregasyon ug nahatagag mga responsabilidad. Paglabayg pipila ka tuig, nakahimo siyag sayop ug gihasol sa iyang konsensiya. Matod niya: “Dihang nahinumdoman nako ang mga pagpakaaron-ingnon nga akong nasaksihan kanhi sa simbahan, gibati nako nga kinahanglan nakong buhian ang akong mga pribilehiyo sa pag-alagad. Dili ko gustong magpakaaron-ingnon atubangan sa akong mga isigka-Kristohanon.”

Ikalipay nga sa paglabay sa panahon, gibati ni Daniel nga puwede na niyang ipadayon ang iyang mga pribilehiyo sa kongregasyon uban ang hinlong konsensiya, busa malipayon niya kining gidawat pag-usab. Kini nga pagkamatinud-anon komon sa mga nag-alagad sa Diyos nga walay pagkasalingkapaw. Ila unang ‘gikuha ang salagunting’ diha sa ilang mata ayha nila ‘gikuha ang uhot’ diha sa mata sa ilang igsoon.

“Dili puwedeng magpabilin kong negosyante nga maayo lang manaad ug bisan unsa . . . Natandog gyod ang akong konsensiya.”—JEFFERY

Si Jeffery nga negosyante sa tibuok niyang kinabuhi, miingon: “Dihang miuswag ang akong kahibalo sa Bibliya, naamgohan nako nga dili puwedeng magpabilin kong negosyante nga maayo lang manaad ug bisan unsa aron makakuhag kontrata. Natandog gyod ang akong konsensiya sa mga teksto sa Bibliya sama sa Proverbio 11:1, nga nag-ingon nga ang ‘timbangan nga limbongan maoy dulumtanan kang Jehova.’” Oo, dili sama niadtong nangutana kang Jesus bahin sa buhis, nakat-onan ni Jeffery nga trataron nga walay daotang motibo ang iyang mga isigka-Kristohanon ug ang dili magtutuo.

Ang minilyong Saksi ni Jehova sa tibuok kalibotan naningkamot sa pagpadapat sa ilang mga nakat-onan sa Bibliya. Gipaningkamotan gayod nilang ‘isul-ob ang bag-ong pagkatawo nga gilalang sumala sa kabubut-on sa Diyos sa matuod nga pagkamatarong ug pagkamaunongon.’ (Efeso 4:24) Gidasig ka namo nga susihon kon kinsa ang mga Saksi ni Jehova, kon unsay ilang gituohan, ug kon sa unsang paagi ka nila matabangan nga makakat-on sa saad sa Diyos nga bag-ong kalibotan. Didto “magpuyo ang pagkamatarong” ug wala nay pagkasalingkapaw.—2 Pedro 3:13.