Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Si Pedro ba ang Unang Papa?

Si Pedro ba ang Unang Papa?

“Si Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.J., gitudlo ingong Supremong Papa, ang ika-265 nga manununod ni Pedro.”—VATICAN INFORMATION SERVICE, VATICAN CITY, MARSO 13, 2013.

“Makataronganon lamang nga ang obispo sa Roma hatagag kinatas-ang posisyon sa Simbahan, sanglit siya man ang manununod ni San Pedro, nga nakadawat niana nga katungod gikan kang Jesu-Kristo.”—THE PRIMACY OF THE BISHOP OF ROME DURING THE FIRST THREE CENTURIES, 1903, NI VINCENT ERMONI.

“Nan, kon dunay moingon . . . nga ang Papa sa Roma dili manununod sa posisyon sa Bulahan nga si Pedro; tinunglo siya [nga mao, tawgong erehes].”—THE FIRST VATICAN COUNCIL, HULYO 18, 1870.

ALANG sa minilyong Katoliko sa tibuok kalibotan, ang balaod sa unang Vatican Council niadtong 1870 maoy usa ka doktrina sa simbahan, usa ka pagtulon-an nga dili puwedeng supakon. Apan, kini ba nga pagtulon-an Kasulatanhon? Dugang pa, manununod ba gyod si Pope Francis kang apostol Pedro? Ug si Pedro ba ang unang papa?

“NIINING BATOHA TUKORON KO ANG AKONG SIMBAHAN”

Ang balaod sa Vatican Council niadtong 1870 gibase sa pagsabot niini sa Mateo 16:16-19 ug sa Juan 21:15-17. Gipakita sa panaghisgot ni Jesus ug ni Pedro, nga atong mabasa niining mga tekstoha ug sa uban pang asoy sa Bibliya, nga dakog papel si apostol Pedro sa kasaysayan sa Kristiyanidad kaniadto. Gani, sa una pa nilang panagkita, gitagna ni Jesus nga si Pedro magpakita ug samag bato nga mga hiyas sa iyang kinabuhi. (Juan 1:42) Pero gihatagan ba ni Kristo si Pedro ug kinatas-ang posisyon?

Mabasa nato ang mga pamulong ni Jesus kang Pedro diha sa Mateo 16:17, 18: “Ug karon nag-ingon ko: Ikaw si Pedro . . . [kansang ngalan nagkahulogang “Usa ka Bato”] ug niining batoha tukoron ko ang akong Simbahan.” * Gipasabot ba ni Jesus nga ang iyang “Simbahan,” o kongregasyon, tukoron diha kang Pedro, nga usa ka tawo? Himoon bang pangulo si Pedro alang sa tanang sumusunod ni Jesus? Giunsa pagsabot sa ubang apostoles nga presente niana nga panaghisgot ang mga pamulong ni Jesus? Gipakita sa mga Ebanghelyo nga pipila ka higayon human niana, sila naglalis kon kinsa kanila ang labaw. (Mateo 20:20-27; Marcos 9:33-35; Lucas 22:24-26) Kon nahatagan na ni Jesus ug kinatas-ang posisyon si Pedro, maglalis pa kaha sila kon kinsa ang kinalabwan sa mga apostoles?

Giunsa pagsabot ni Pedro mismo ang mga pulong ni Jesus? Kay nagdako nga Israelinhon, pamilyar  gyod si Pedro sa lainlaing tagna sa Hebreohanon bahin sa “bato.” (Isaias 8:13, 14; 28:16; Zacarias 3:9) Dihang gikutlo niya ang usa niini sa iyang sulat sa mga isigkamagtutuo, gisaysay ni Pedro nga ang gitagnang “bato” mao si Ginoong Jesu-Kristo, ang Mesiyas. Gigamit ni Pedro ang Gregong termino nga pe’tra (ang parehong pulong nga makita sa gisulti ni Jesus diha sa Mateo 16:18) nga nagtumong kang Kristo lamang.—1 Pedro 2:4-8.

Ang lain pang matinumanong sumusunod ni Jesus mao si apostol Pablo. Gituohan ba ni Pablo nga gitudlo ni Jesus si Pedro ingong labaw nilang tanan? Ingong pag-ila sa posisyon ni Pedro sa Kristohanong kongregasyon kaniadto, misulat si Pablo nga si Pedro maoy usa sa “giisip nga mga haligi.” Alang kang Pablo, dili kay usa ra ang “haligi.” (Galacia 2:9, Bag-ong Kalibotang Hubad) Dugang pa, kon gitudlo pa unta ni Jesus si Pedro ingong ulo sa kongregasyon, nganong igo ra man siyang giisip, o gituohan sa iyang mga isigkamagtutuo, ingong usa ka haligi?

Dihang nagsulat bahin sa dili patas nga pagtagad ni Pedro sa mga tawo, si Pablo matinahoron apan prangkang miingon: “Gisupak ko siya sa atubangan sa mga tawo tungod kay klaro kaayo nga nasayop siya.” (Galacia 2:11-14, Maayong Balita Biblia) Alang kang Pablo, wala tukora ni Kristo ang iyang simbahan, o kongregasyon, diha kang Pedro o kang bisan kinsang tawo nga dili hingpit. Sa kasukwahi, siya nagtuo nga ang kongregasyon gitukod diha kang Jesu-Kristo nga maoy pundasyon. Alang kang Pablo, “kadtong batoha mao si Cristo.”—1 Corinto 3:9-11; 10:4, MBB.

“IKAW SI PEDRO . . .”

Nan unsaon man nato pagsabot ang mga pulong nga, “Ikaw si Pedro . . . ug niining batoha tukoron ko ang akong Simbahan”? Aron husto ang pagsabot sa usa ka teksto, kinahanglan natong basahon ang palibot nga teksto niini. Unsay gihisgotan ni Jesus ug ni Pedro? Bag-o lang gipangutana ni Jesus ang iyang  mga tinun-an: “Alang ninyo, kinsa ko?” Walay pagduhaduha nga mitubag si Pedro: “Si Cristo ka, ang Anak sa Diyos nga buhi.” Tungod niana, gidayeg ni Jesus si Pedro ug miingon nga iyang tukoron ang iyang “Simbahan,” o kongregasyon, diha sa mas lig-ong ‘bato,’ si Jesus mismo, ang usa kinsa si Pedro may pagtuo.—Mateo 16:15-18.

Unsaon nato pagsabot ang mga pulong ni Jesus nga, “Ikaw si Pedro ug niining batoha tukoron ko ang akong Simbahan”?

Uyon niini, daghang “Amahan sa Simbahan” ang misulat nga si Kristo ang bato diha sa Mateo 16:18. Pananglitan, misulat si Augustine sa ikalimang siglo: “Ang Ginoo nag-ingon: ‘Niining batoha tukoron ko ang akong Simbahan,’ kay giingnan siya ni Pedro: ‘Si Cristo ka, ang Anak sa Diyos nga buhi.’ Busa niining batoha, nga imong gisulti, tukoron ko ang akong Simbahan.” Balikbalik nga giingon ni Augustine nga “ang Bato (Petra) mao si Cristo.”

Kon lantawon sumala sa doktrina sa Katoliko karon, si Augustine ug ang uban pa mahukman gyod nga mga erehes. Gani, sumala sa usa ka teologo nga Swiss, si Ulrich Luz, mahukman gyod ingong erehes ang opinyon sa kadaghanang eskolar sa Bibliya karon kon ang basehan mao ang balaod sa Vatican Council niadtong 1870.

ANG PAPA—MANUNUNOD BA NI PEDRO?

Si apostol Pedro dili pamilyar sa titulo nga “papa.” Gani, sa wala pa ang ikasiyam nga siglo, gigamit sa daghang obispo nga dili Romano ang maong titulo alang sa ilang kaugalingon. Bisan pa niana, talagsa ra kining gigamit ingong opisyal nga titulo sa wala pa ang ika-11 nga siglo. Dugang pa, walay Kristohanon kaniadto ang naghunahuna nga ang kinatas-ang posisyon nga giingong gihatag kang Pedro napanunod ni bisan kinsa. Busa, nakaingon si Martin Hengel, usa ka eskolar nga German, nga “ang pagkahimong ‘labaw’ sa papa wala pamatud-i sa kasaysayan ug sa Bibliya.”

Ingong konklusyon: Si Pedro ba ang unang papa? Dili. Duna ba siyay mga manununod? Wala. Kasulatanhon ba ang doktrina sa Katoliko bahin sa kinatas-ang posisyon sa papa? Dili. Apan, wala gayoy duhaduha nga gitukod ni Jesus ang iyang simbahan, ang iyang tinuod nga kongregasyon, kaniya mismo. (Efeso 2:20) Nan, importante kini nga pangutana alang sa matag usa kanato, Nakaplagan na ba nako ang tinuod nga kongregasyon?

^ par. 8 Kasagarang teksto sa Bibliya niining artikuloha gikutlo sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, Edisyong Katoliko Pastoral.