Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUDLOI ANG INYONG MGA ANAK

Jesu-Kristo—Unsay Angay Natong Pag-isip Kaniya?

Jesu-Kristo—Unsay Angay Natong Pag-isip Kaniya?

Matag Disyembre, sagad makita ang mga hulagway ni Jesus ingong masuso. Siya anaa sa pasungan, usa ka dakong kahon nga lawganan sa mga mananap. Apan angay ba natong isipon si Jesus ingong usa lamang ka masuso? * Atong hisgotan kon unsay angay natong pag-isip kaniya. Masayran nato kana gikan sa nahitabo sa usa ka grupo sa mga magbalantay sa karnero sa kapatagan duol sa Betlehem.

Usa niana ka gabii, dihay anghel nga kalit nga nagpakita sa mga magbalantay. Siya miingon kanila: “Natawo kaninyo karong adlawa ang usa ka Manluluwas, nga mao ang Kristo nga Ginoo.” Miingon usab ang anghel nga ilang makaplagan si Jesus “nga giputos sa mga bakbak ug nagahigda sa usa ka pasungan.” Dihadiha, mitungha ang daghan pang anghel nga misugod ‘pagdayeg sa Diyos.’

Unsa kahay imong bation kon imong madunggan ang mga anghel nga nagdayeg sa Diyos?— Nalipay ang mga magbalantay! Sila miingon: “Mangadto gayod kita sa Betlehem mismo ug tan-awon kining butanga nga nahitabo.” Didto ilang nakita “si Maria maingon man si Jose, ug ang masuso nga naghigda sa pasungan.”

Wala madugay ang uban nangadto sa Betlehem diin nahimutang si Maria ug Jose. Dihang gisultian sila sa mga anghel sa nahitabo, sila nahibulong. Nalipay ka ba nga mahibaloan kining maanindot nga mga butang?— Kitang tanan nga nahigugma sa Diyos malipay gayod. Karon atong tan-awon kon nganong ang pagkatawo ni Jesus nakahatag ug dakong kalipay. Aron mahimo kana, kinahanglan tang mobalik sa panahong minyoonon pa si Maria.

Usa ka adlaw niana ang anghel nga si Gabriel miduaw kang Maria. Siya nagsaad nga si Maria magsamkon ug usa ka bata nga “mahimong bantogan ug pagatawgong Anak sa Labing Hataas.” “Magamando siya ingon nga hari,” matod ni Gabriel, “ug walay pagkatapos ang iyang gingharian.”

Buot masayran ni Maria kon unsaon pagkahitabo niini, nga wala pa man gyod siya makigdulog sa usa ka lalaki.  Busa si Gabriel nagpatin-aw: “Pagalandongan ikaw sa gahom sa Labing Hataas,” ug “ang matawo pagatawgong balaan, Anak sa Diyos.” Ang pagbalhin sa kinabuhi sa Anak sa Diyos gikan sa langit ngadto sa tagoangkan ni Maria, aron ipakatawo, maoy usa ka dakong milagro!

Nakakita ka na bag mga hulagway o displey diin may “tulo ka hari” nga miduaw sa batang si Jesus uban sa mga magbalantay?— Panahon sa Pasko, komon ang maong mga esena. Apan sayop kana. Ang maong mga “hari” sa pagkatinuod maoy mga astrologo, nanagbuhat sa kon unsay gihukman sa Diyos. Atong tan-awon kon unsay nahitabo pag-abot nila. Ang Bibliya nag-ingon: “Sa misulod sila sa balay nakita nila ang bata uban kang Maria nga inahan niini.” Busa nianang tungora si Jesus dili na usa ka masuso diha sa pasungan; siya usa na ka bata nga nagpuyo sa balay kauban ni Jose ug Maria!

Sa unsang paagi nakaplagan sa mga astrologo si Jesus?— Sila gitultolan sa usa ka “bituon,” dili ngadto sa Betlehem, kondili ngadto una kang Haring Herodes sa Jerusalem. Ang Bibliya nag-ingon nga si Herodes nangita kang Jesus aron patyon kini. Karon hunahunaa kini. Kinsa kahay nagpahinabo niadtong samag bituon nga mogiya sa mga astrologo ngadto kang Herodes?— Dili ang matuod nga Diyos, si Jehova, kondili ang iyang kaaway, si Satanas nga Yawa!

Karon, naningkamot si Satanas sa pagpatuo nga si Jesus maoy usa ka walay-mahimong masuso. Apan ang anghel nga si Gabriel miingon kang Maria: “Magamando siya ingon nga hari . . . , ug walay pagkatapos ang iyang gingharian.” Karon si Jesus nagmando na ingong Hari sa langit, ug sa dili madugay laglagon na niya ang tanang kaaway sa Diyos. Mao nay angay natong pag-isip kang Jesus, ug kinahanglan nato kanang isulti sa uban.

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.