Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 TUDLOI ANG INYONG MGA ANAK

Si Pedro ug Ananias Namakak​—Unsay Atong Makat-onan?

Si Pedro ug Ananias Namakak​—Unsay Atong Makat-onan?

Sumala sa imong nasayran, ang pagpamakak maoy pagsultig dili tinuod. Nakapamakak na ba ka?​ * Bisan ang pipila ka hamtong nga nahigugma sa Diyos nakapamakak. Tingali may nailhan kang karakter sa Bibliya nga nakahimo niana. Ang iyang ngalan mao si Pedro, usa sa 12 ka apostoles ni Jesus. Atong tan-awon kon nganong nakapamakak siya.

Human dakpa si Jesus, gidala siya ngadto sa balay sa hataas nga saserdote. Lapas na kadto sa tungang gabii. Si Pedro misulod sa sawang sa balay sa saserdote nga wala mailhi. Kay nahayagan siya sa kalayo, ang sulugoong babaye sa hataas nga saserdote nakaila niya. “Ikaw, usab, kauban ni Jesus” siya miingon. Tungod sa kahadlok, si Pedro milimod.

Ang Bibliya nag-ingon nga sa ulahi “ang laing babaye nakamatikod kaniya.” Kini miingon: “Kining tawhana kauban ni Jesus.” Sa makausa pa, si Pedro milimod. Pagkataudtaod ang uban miduol kaniya ug miingon: “Tinong ikaw usab usa kanila.”

Nahadlok si Pedro. Busa sa ikatulong higayon, siya namakak, nga miingon: “Wala ako makaila nianang tawhana!” Mituktugaok ang usa ka sunoy. Si Jesus mitan-aw kang Pedro, ug si Pedro nahinumdom nga pipila ka oras una pa niana, giingnan siya ni Jesus: “Sa dili pa motuktugaok ang usa ka sunoy, ilimod mo ako sa tulo ka higayon.” Si Pedro naguol pag-ayo ug mihilak. Siya nagbasol gayod!

Posible bang mahitabo kanimo ang sama niana?​— Tingali anaa ka sa eskuylahan ug nadunggan nimo ang mga estudyante nga naghisgot bahin sa mga Saksi ni Jehova. “Dili sila mosaludar sa bandera,” ang usa moingon. “Dili sila makig-away alang sa atong nasod,” ang lain modugang. Ang lain pa gyod moingon, “Dili sila tinuod nga mga Kristohanon, kay dili man sila mosaulog ug Pasko.” Dayon may mangutana kanimo, “Dili ba Saksi ni Jehova man ka?” Unsay imong isulti?​

 Sa dili pa kana mahitabo, kinahanglang andam ka sa paghatag ug maayong tubag. Si Pedro dili andam. Sa dihang napresyur siya, siya namakak! Apan, siya nagbasol gayod sa nahitabo, mao nga gipasaylo siya sa Diyos.

Si Ananias, laing tinun-an ni Jesus, namakak usab. Apan siya ug ang iyang asawa, si Sapira, wala pasayloa sa Diyos. Gisuportahan ni Sapira ang iyang bana sa pagpamakak. Atong tan-awon kon nganong wala pasayloa sa Diyos si Ananias ug Sapira.

Napulo ka adlaw human mibiya si Jesus sa mga apostoles ug mibalik sa langit, mga 3,000 ka tawo ang nabawtismohan sa Jerusalem. Daghan ang gikan sa lagyong dapit aron magsaulog sa Pista sa Pentekostes, ug dihang nahimo silang tinun-an ni Jesus, gusto nilang magpabilin ug mas dugay aron makakat-og dugang bahin sa ilang bag-ong pagtuo. Busa ang pipila ka tinun-an ni Jesus naggamit sa ilang kaugalingong kuwarta aron maatiman sila.

Si Ananias ug ang iyang asawa nagbaligyag propidad aron makatabang sa mga bag-ong nabawtismohan. Dihang gidala ni Ananias ang kuwarta ngadto sa mga apostoles, siya miingon nga mao kini ang katibuk-ang halin sa propidad. Apan dili na tinuod! Iyang gitagoan ang ubang halin! Gipahibalo kini sa Diyos kang Pedro, busa giingnan ni Pedro si Ananias: “Ikaw namakak, dili sa tawo, kondili sa Diyos.” Nianang tungora, si Ananias namatay! Mga tulo ka oras sa ulahi, miabot ang iyang asawa. Kay wala mahibalo sa nahitabo sa iyang bana, siya usab namakak ug namatay.

Pagkamaayong leksiyon niini: Hinungdanon ang pagsultig tinuod! Oo, kinahanglang makakat-on ta niini! Apan, kitang tanan masayop, ilabina dihang bata pa kita. Wala ka ba malipay nga si Jehova nahigugma kanimo ug magapasaylo kanimo sama sa iyang gihimo kang Pedro?​— Apan hinumdomi, kinahanglang isulti nato ang tinuod. Ug kon makapamakak ta, kinahanglang mangayo tag pasaylo sa Diyos. Mao nay gihimo ni Pedro, busa siya gipasaylo. Kon maningkamot tang dili na mamakak, pasayloon sab ta sa Diyos!

^ par. 3 Kon imo kining basahon uban sa mga bata, hunong diha sa badlis ug patubaga sila.