Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Pagpakigsulti sa Silingan

Sakiton ba sa Diyos ang mga Tawo sa Impiyerno?

Sakiton ba sa Diyos ang mga Tawo sa Impiyerno?

ANG mga Saksi ni Jehova malipayng magpaambit sa mensahe sa Bibliya sa ilang mga silingan. May gikalibgan ka ba sa Bibliya? Gusto ka bang mahibalo bahin sa pagtulon-an sa mga Saksi ni Jehova? Kon mao, ayaw pagpanuko sa pagpangutana nila sa sunod higayon nga sila makig-estorya nimo. Malipay silang motubag sa imong mga pangutana.

Aniay pananglitan sa pagpakigsulti sa usa ka Saksi ni Jehova ngadto sa iyang silingan. Ibutang ta nga Mauricio ang ngalan sa Saksi ug nagsangyaw siya kang Alejandro.

Silotan ba sa Diyos ang mga Daotan?

Mauricio: Nalipay ko nga makita ka pag-usab, Alejandro.

Alejandro: Nalipay sab ko.

Mauricio: Nagsige kog hunahuna bahin sa imong gisulti niadtong dinhi ko.

Alejandro: Unsa gani to?

Mauricio: Miingon ka nga natingala kang ang mga Saksi ni Jehova dili motuog impiyerno.

Alejandro: Bitaw natingala gyod ko. Ug sa tinuoray lang, nalisdan ko sa pagdawat kon nganong dili mo motuo ana.

Mauricio: Salamat nga imo nang gisulti. Gusto gyod nakong mahibal-an ang opinyon sa uban. Kay lainlain mag ideya ang mga tawo bahin sa impiyerno, puwede ba ko nimong sultian kon unsay imong pagtuo niana?

Alejandro: Aw, nagtuo ko nga ang mga daotan kaayo maimpiyerno inigkamatay ug sakiton didto sa walay kataposan.

Mauricio: Daghan ang nagtuo niana. Mangutana ko nimo, Alejandro, nakasinati ka na bag daotang mga butang sa imong kinabuhi?

Alejandro: Oo. Ang akong igsoong babaye gipatay lima ka tuig na ang milabay.

Mauricio: Gikasubo nako kana. Seguradong gimingaw ka niya.

Alejandro: Oo. Kada adlaw kong maghandom niya.

Mauricio: Akong nakita nga gusto gyod sa uban nga dunay impiyerno tungod sa ilang naagoman sa kamot sa daotang mga tawo. Natural, gusto gyod sa inosenteng mga biktima nga magbayad ang daotang mga tawo sa ilang gihimo.

Alejandro: Siyempre! Gusto nakong ang nagpatay sa akong igsoon magbayad sa iyang gibuhat sa among pamilya.

Mauricio: Normal lang kana. Ang Bibliya nagtudlo nga ang Diyos usab masuko sa dihang ang mga inosente mabiktima—ug siya nagsaad nga iyang silotan ang mga daotan. Matikdi ang giingon dinhi sa Isaias 3:11: “Alaot ang daotan!—Katalagman; kay ang pagtratar nga gibuhat sa iyang kaugalingong mga kamot pagabuhaton kaniya!” Busa, makasalig ta nga silotan sa Diyos ang daotang mga tawo.

Alejandro: Apan sa unsang paagi sila masilotan nga wala man kahay impiyerno?

Mauricio: Maayo nà nga pangutana. Sa laktod, silotan sa Diyos ang mga daotan pinaagig walay kataposang kalaglagan. Tagda kon unsay giingon sa Bibliya sa 2 Tesalonica 1:9. Puwede ba nimong basahon?

Alejandro: Sige. “Kini sila makaagom sa hudisyal nga silot sa walay kataposang kalaglagan gikan sa atubangan sa Ginoo.”

Mauricio: Busa nakita nimo, Alejandro, nga ang mga daotan walay paglaom kay ang Diyos magsilot kanilag walay kataposang kamatayon. Wala silay paglaom nga mabanhaw.

Alejandro: Nakasabot ko sa teksto, pero morag dili man nà makataronganon. Ang tanan mamatay. Dili ba angay lamang nga mas bug-at pa niana ang ilang silot?

Unsay Gikinahanglan sa Hustisya?

Mauricio: Nakita nako nga mahunahunaon ka sa hustisya.

Alejandro: Aw, tinuod nà.

Mauricio: Maayo. Ang tinuod, gilalang sa Diyos ang tawo nga may kahibalo sa kon unsay husto ug sayop. Ang Diyos usab mahunahunaon gayod sa hustisya. Apan kon ang mga lider sa relihiyon magtudlo nga silotan sa Diyos ang mga tawo sa impiyerno, sa pagkatinuod ilang gihulagway ang Diyos ingong dili gayod makataronganon.

Alejandro: Unsay buot nimong ipasabot?

Mauricio: Buweno, niay pananglitan. Sinati ka ba sa asoy sa Bibliya bahin kang Adan ug Eva?

Alejandro: Oo. Gidid-an sila sa Diyos sa pagkaon sa bunga sa usa ka kahoy, apan sila misupak.

Mauricio: Husto. Atong tan-awon kining asoya sa Genesis 2:16, 17. Kini nag-ingon: “Si Jehova nga Diyos nagsugo usab niini sa tawo: ‘Gikan sa tanang kahoy sa tanaman makakaon ka hangtod sa pagkatagbaw. Apan kon bahin sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa daotan dili ka gayod mokaon gikan niini, kay sa adlaw nga mokaon ka gikan niini mamatay ka gayod.’” Busa, unsay gisulti sa Diyos nga mahitabo kon si Adan mokaon sa gidiling bunga?

Alejandro: Matod niya, mamatay si Adan.

Mauricio: Husto. Hunahunaa kini: Tungod sa iyang sala, gipahinabo ni Adan nga matawong makasasala ang tanang tawo. * Apan bisan pa sa maong kahimtang, may gisulti ba ang Diyos bahin sa pagsilot diha sa nagkalayong impiyerno?

Alejandro: Wala.

Mauricio: Apan kon si Adan ug Eva nameligro pang sakiton sa walay kataposan, dili ba angayng pasidan-an unta sila sa Diyos? Dili ba mao man kana ang makataronganon ug mahigugmaong butang nga himoon?

Alejandro: Aw, oo.

Mauricio: Tagda usab kon unsay gisulti sa Diyos kang Adan ug Eva human sila makasala. Puwede ba nimong basahon ang Genesis 3:19?

Alejandro: OK. “Sa singot sa imong nawong ikaw magakaon sa tinapay hangtod nga ikaw mobalik sa yuta, kay gikan niini ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug sa abog ikaw mopauli.”

Mauricio: Salamat. Sumala sa gipamulong sa Diyos, asa paingon si Adan inigkamatay?

Alejandro: Siya mobalik sa abog.

Mauricio: Husto. Nan karon, dili ka ba mouyon nga aron ang usa makabalik sa usa ka dapit, kinahanglang siya naggikan na didto?

Alejandro: Natural.

Mauricio: Ug diin man si Adan sa wala pa siya lalanga sa Diyos?

Alejandro: Wala siya maglungtad.

Mauricio: Sakto. Ug imong mamatikdan nga walay gihisgotang impiyerno niana nga paghukom sa Diyos. Makataronganon kahang sultian sa Diyos si Adan nga mobalik kini sa yuta diin siya gikuha kon sa pagkatinuod moadto diay kini sa nagkalayong impiyerno?

Alejandro: Dili gayod.

Nagtuman ba ang Yawa sa Kabubut-on sa Diyos?

Mauricio: Duna pay lain natong tagdon bahin sa pagtulon-an sa impiyerno.

Alejandro: Unsa man kana?

Mauricio: Kinsa may sagad isulti sa mga tawo nga maoy “nagdumala” sa impiyerno? Kinsa may giingon nilang magsilot sa mga tawo nga naa sa impiyerno?

Alejandro: Ang Yawa.

Mauricio: Apan, ang Yawa mao ang pangunang kaaway sa Diyos. Kon ipadala sa Diyos ang mga tawo sa nagkalayong impiyerno aron sakiton sa Yawa, dili ba kana magpasabot nga nagtambayayongay ang Diyos ug ang Yawa?

Alejandro: Hmm. Wala baya ko makahunahuna anà.

Mauricio: Sa pag-ilustrar niini—amahan ka, dili ba?

Alejandro: Oo, duna koy anak nga lalaki. Bag-o lang siyang nag-15 anyos.

Mauricio: Handurawa nga ang imong anak nahimong rebelyoso kaayo. Daghan siyag gihimong daotang butang nga nakapaguol nimo. Unsa may imong buhaton?

Alejandro: Ako siyang badlongon.

Mauricio: Seguradong balikbalik nimo siyang tabangan aron magbag-o.

Alejandro: Siyempre.

Mauricio: Ibutang ta nga bisan pa sa tanan nimong paningkamot, wala gyod siya maminaw nimo. Sa ngadtongadto, imong bation nga wala na kay laing mahimo kondili ang pagsilot niya.

Alejandro: Mao gyod.

Mauricio: Apan unsay bation nimo kon imong masayran nga duna diay daotang tawo nga nag-impluwensiya sa imong anak, nga nagtudlo niya sa pagbuhat niadtong tanan niyang gihimong daotan?

Alejandro: Masuko gyod ko anang tawhana.

Mauricio: Karon, gusto nakong mahibal-an kon unsay imong ikasulti niini. Sa pagkasayod nga may usa ka daotan ug imoral nga tawo nga naghulhog sa imong anak nga mosukol nimo, magpatabang ka ba nianang tawhana ug hangyoon siya nga siya na lay mosilot sa imong anak?

Alejandro: Aw, dili gyod! Dili nà makataronganon.

Mauricio: Nan, makataronganon bang hangyoon sa Diyos si Satanas nga Yawa—ang usa nga nag-impluwensiya sa daotang mga tawo—nga mosilot nianang mga tawhana?

Alejandro: Paminaw nako, dili.

Mauricio: Nianang puntoha, kon buot sa Diyos nga silotan ang mga daotan sa impiyerno, ngano man nga ang Yawa—ang pangunang kaaway sa Diyos—motuman sa kabubut-on sa Diyos ug sakiton sila?

Alejandro: Wala gyod ko sukad makahunahuna niana!

Taposon ni Jehova ang Tanang Pagkadaotan

Mauricio: Apan makasalig ka nga ang Diyos molihok batok sa mga daotan. Tingali usa na lang ka teksto ang akong basahon sa pagpatin-aw niining puntoha. Palihog kuno kog basa sa Salmo 37:9.

Alejandro: Sige. “Ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon, apan ang mga nagalaom kang Jehova mao ang magapanag-iya sa yuta.”

Mauricio: Salamat. Imo bang namatikdan kon unsay buhaton ni Jehova sa mga daotan?

Alejandro: Giingon dinhi nga sila pagaputlon sa Diyos.

Mauricio: Husto. Sa ato pa, laglagon niya sila sa dayon. Apan ang mga maayo—“ang mga nagalaom kang Jehova”—mabuhi sa yuta sa walay kataposan. Siyempre, makapangutana ka tingali niini. Pananglitan, nganong dili man pugngan sa Diyos ang mga tawo sa paghimog daotan? Ug kon buot gayod niyang silotan ang mga daotan, nganong wala pa man niya kana himoa?

Alejandro: Nindot nà nga mga pangutana.

Mauricio: Tingali akong ikapakita nimo ang tubag sa Bibliya sa sunod natong panaghisgot. *

Alejandro: O sige, sa sunod na lang.

^ par. 35 Tan-awa ang Roma 5:12.

^ par. 79 Alang sa dugang impormasyon, tan-awa ang kapitulo 11 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.