Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Gahom sa Pulong sa Diyos sa Usa ka Hindu nga Pamilya

Ang Gahom sa Pulong sa Diyos sa Usa ka Hindu nga Pamilya

DILI gyod ko malimot sa usa ka higayon nga namahaw ming pamilya sa Lunes sa buntag, Agosto 22, 2005. Nameligro ang akong kinabuhi kay diha koy dakong tumor sa utok. Ang akong bana nga si Krishna nag-ampo ug dayon nakigsulti ko sa pamilya.

“Magpaadmit na ko sa ospital alang sa usa ka delikadong operasyon,” matod ko, “busa kinahanglang andam mong tanan sa kon unsa may mahitabo. Ako nang gihikay ang akong lubong, kon gikinahanglan. Kaninyong magsisimba ni Jehova, palihog ayaw paghunong. Sa uban kaninyo, palihog dawata na ang tanyag nga pagtuon sa Bibliya ug tambong mo sa among Kristohanong mga tigom. Nianang paagiha mahuptan sab ninyo ang akong pagtuo sa umaabot nga bag-ong kalibotan diin ang matuod nga mga magsisimba sa Diyos mabuhi sa way kataposan sa hingpit nga panglawas sa paraisong yuta.”

Sa dili pa nako isaysay ang resulta sa akong operasyon, tugoti ko ninyo sa pag-asoy sa akong kaagi ug kon sa unsang paagi akong nailhan ang matuod nga Diyos.

Pagmatuto Kanako Ingong Hindu

Gikugos ni Mama

Ang among pamilya nagpuyo sa usa ka dakong balay nga gama sa kahoy ug puthaw. Kini nahimutang sa tumoy sa bungtod sa Durban, South Africa, usa ka siyudad nga daplig baybayon. Aron makaabot sa gate sa among balay, kinahanglan ming mosakag 125 ka ang-ang gikan sa pangunang karsada nga nahimutang sa walog. Dayon dunay mubong agianan nga may mga tanom sa daplin ayha pa makaabot sa puthawng gate. Sa usa ka bahin sa gate nahimutang ang halaran ni Lola, nga punog mga hulagway ug imahen sa Hindung mga diyos. Giingnan ko ni Lola nga usa ko ka “anak sa templo” (mandir kī baccā, sa Hindi) kay ang mga diyos nga among gisimba mao konoy hinungdan sa akong pagkatawo. Atbang niini nga halaran ang sinaw, pula nga hagdan, nga nagpadulong sa pultahan sa among balay. Ang balay dako, nga dunay taas nga koridor, dakong kosina nga may pugon, pito ka lawak, ug sumpayng tinukod nga may usa ka lawak. Kadto ang puy-anan namong 27 ka buok, lakip na sa akong mga apohan, amahan, iyang tulo ka manghod nga lalaki, iyang kinamanghorang igsoong babaye, ug ilang mga pamilya.

Balay sa among pamilya

Dili sayon ang pagtagana sa panginahanglan sa ingon ka dako nga pamilya. Apan, ang pag-ipog puyo nakapahiusa kanamo ug naghatag namog daghang makapalipayng kasinatian. Ang upat ka umagad nga babaye, lakip na sa akong inahan, si Gargee Devi, magtinabangay sa mga buluhaton sa balay. Magpulipuli sila sa pagluto ug pagpanghinlo. Si Lolo ang ulo sa pamilya ug ang magtaganag pagkaon namong tanan. Kada Miyerkoles ang akong mga apohan mangomprag karne, prutas, ug utanon para sa tibuok semana. Naandan namong maghulat nila ilalom sa kahoyng pino diha sa tampi sa bungdo nga nag-umbaw sa walog. Inigkakita namo nila nga manganaog sa bus nga magbitbit sa ilang dagkong basket, magdali mig kanaog sa 125 ka ang-ang aron tabangan silag bitbit sa mga kinompra.

Duol sa 125 ka ang-ang

Sa among hardin, dihay taas nga kahoyng palma, diin nagsalag ang mga langgam nga kiyaw. Makita namo silang maglupadlupad ug madungog namo ang ilang pagtuwittuwit. Si Lola molingkod sa hagdanan sa atubangang pultahan sa among balay ug asoyan mig mga sugilanon, nga daw giinterpretar niya ang tingog sa mga kiyaw. Daghan kaayo kog halandomong kasinatian sa among kinabuhi niadtong balaya! Kami mangatawa, manghilak, magdula, mopahiyom, maghinatagay—nalipay mi nga nag-ipog puyo ingong dakong pamilya. Labaw sa tanan, didto mi nakakat-on bahin sa Maglalalang, si Jehova, ug sa iyang Anak, si Jesu-Kristo.

Sa wala pa mi makakat-on bahin kang Jehova, ang among Hindu nga pagsimba naglakip ug daghang adlaw-adlaw nga rituwal. Diha sab miy dagkong selebrasyon matag karon ug unya, diin magdapit mig mga bisita aron pasidunggan ang lainlaing diyos ug diyosa. Sa pipila niana ka okasyon, si Lola mapunawan ug makigsulti sa mga espiritu, ug inigka-tungang gabii, may mga hayop nga ihalad aron pahimut-an ang mga diyos. Si Lolo ilado sab sa komunidad tungod sa iyang mga hinabang sa pagtukod ug pagpadagan sa publikong mga tunghaan ug Hindung mga templo.

Kon Giunsa Namo Pagkahibalo sa Kamatuoran Bahin Kang Jehova

Sa 1972, si Lolo nasakit ug namatay. Pipila ka bulan sa ulahi, usa sa akong mga iyaan nga ginganlag Indervathey, ug gianggaag Jane, midawat sa mga magasing Bantayanang Torre ug Pagmata! gikan sa duha ka Saksi ni Jehova. Nakonsensiya siya nga wala niya sila padayona sa balay alang sa panaghisgot. Naandan na namo ang dili pagdawat sa mga Saksi. Apan sa sunod nilang duaw, gipadayon sila ni Tiya ug nakigsulti siya nila bahin sa pagkapalainom ni Tiyo. Ang mga silingan ug paryente nag-awhag kang Tiya sa pagpakigdiborsiyo. Gisaysay sa mga Saksi ang panglantaw sa Diyos sa kaminyoon. (Mateo 19:6) Natandog kaayo si Tiya sa tambag sa Bibliya ug sa saad niini bahin sa mas maayong kinabuhi sa umaabot dinhi sa yuta. * Siya nakadesisyon nga dili na lang bulagan si Tiyo, ug siya nagsugod pagtuon sa Bibliya uban sa mga Saksi. Samtang siya magtuon diha sa sala, ang ubang mga umagad nga babaye maminaw sa panaghisgot bisag tua ra sila sa ilang lawak.

Sa ngadtongadto, ang tanang umagad nga babaye miduyog sa pagtuon sa Bibliya. Gipaambit ni Tiya Jane ang iyang nakat-onan ug sagad siya magbasa ug magpatin-aw namo sa mga sugilanon gikan sa librong Pagpatalinghog sa Dakong Magtutudlo. * Sa dihang nasayran sa akong mga uyoan nga ang ilang mga asawa nagtuon sa Bibliya, sila misupak. Gikuha sa usa sa akong mga uyoan ang tanan namong basahon, lakip na ang Bibliya, ug gisunog kini. Ila ming pasakitag sulti ug dagmalan tungod sa pagtambong namog mga tigom. Si Papa lang ang wala mosupak sa among pagtuon bahin kang Jehova. Ang tanang umagad nga babaye nagpadayon pagtambong sa mga tigom ug mas milalom ang ilang gugma kang Jehova nga Diyos.

Sa 1974, si Tiya Jane nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova, ug si Mama ug ang ubang iyaan misunod sa wala madugay. Sa ngadtongadto, gitalikdan ni Lola ang iyang Hindu nga pagsimba. Sulod sa daghang katuigan mouban ko nila sa pagtambong sa tanang Kristohanong panagkatigom. Dayon, sa usa ka dakong kombensiyon sa mga Saksi ni Jehova, dihay Saksi nga ginganlag Shameela Rampersad nga nangutana, “Kanus-a man ka magpabawtismo?” Ako mitubag, “Dili pa ko puwede kay wala may nagtuon nakog Bibliya.” Mitanyag siya nga tun-an ko. Sa sunod nga kombensiyon, sa Disyembre 16, 1977, ako nabawtismohan. Sa ngadtongadto, sa 27 ka membro sa among pamilya nga nag-ipog puyo, 18 ang nabawtismohan. Apan panahon sa akong operasyon, ang akong amahan, si Sonny Deva, Hindu pa gihapon.

“Ayaw Kabalaka sa Bisan Unsang Butang”

Ang giingon sa Filipos 4:6, 7 nakatabang gyod nako, ilabina human ko madayagnos nga dunay dakong tumor sa utok. Kana nag-ingon: “Ayaw kabalaka sa bisan unsang butang, apan sa tanang butang pinaagi sa pag-ampo ug pangamuyo uban ang pagpasalamat ipahibalo ang inyong mga pangaliya sa Diyos; ug ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna magbantay sa inyong mga kasingkasing ug sa inyong mga gahom sa pangisip pinaagi kang Kristo Jesus.” Lisod nga dili ka ‘mabalaka sa bisan unsang butang,’ ilabina kon sultian ka nga puwede kang mamatay. Sa sinugdan, ako mihilak, dayon miampo kang Jehova. Sukad niadto, akong nasinati “ang kalinaw sa Diyos nga labaw sa tanang panghunahuna.”

Samag gihawiran ni Jehova ang akong tuong kamot, ug gibati gyod nako nga gigiyahan ko niya. (Isaias 41:13) Gitabangan ko niya nga maisogong mapatin-aw ngadto sa mga doktor ang akong determinasyon nga sundon ang sugo sa Bibliya nga ayran ang dugo. (Buhat 15:28, 29) Tungod niini, ang siruhano ug tig-anestesya miuyon nga himoon ang operasyon nga dili moabonog dugo. Human niana, ang siruhano miingon nga malamposon ang operasyon ug nakuha ang enterong tumor. Miingon sab siya nga wala pa siya makakita sukad ug pasyente nga dali rang naulian sa operasyon sa utok.

Tulo ka semana sa ulahi nagdumala na kog pagtuon sa Bibliya bisag naghigda ra ko sa among balay. Sa kataposan sa ikapitong semana, ako mibalik nag drayb, nagsangyaw, ug nagtambongan na usab sa tigom sa mga Saksi. Gipabilhan nako ang tabang sa mga igsoon sa pagtuo nga nakauban nako sa pagsangyaw. Ilang giseguro nga dili gyod ko mag-inusara ug makauli kong luwas. Ako nagtuo nga ang pagpaminaw sa mga audio recording sa Bibliya ug ang pag-una sa espirituwal nga mga butang nakatabang sa akong daling pagkaayo.

Nalipay sab kaayo ko sa pagkasayod nga human sa akong operasyon, si Papa misugot nga magtuon ug Bibliya uban sa mga Saksi. Sa edad nga 73, siya nabawtismohan, ug madasigon nang nag-alagad kang Jehova. Karon, kapig 40 na sa akong mga paryente ang kauban namo sa pagsimba kang Jehova. Bisag ang akong wala nga mata dili na makakita ug ang akong bagolbagol gitapot lang pinaagig metal, nagpaabot ko sa panahon nga si Jehova ‘magbag-o sa tanang butang’ sa umaabot nga yutan-ong paraiso.—Pinadayag 21:3-5.

Uban sa akong bana (wala), anak, ug sa akong ginikanan

Gipanalanginan kog usa ka mahigugmaong bana, nga nag-alagad ingong Kristohanong magtatan-aw, ug usa ka matahom nga anak, si Clerista, nga maoy tabang nako samtang nagpadayon ko sa pag-alagad ingong bug-os-panahong magsasangyaw. Si Jehova nga Diyos dagayang nagpanalangin sa akong ministeryo. Sa pagkakaron, daghan na kog natabangang mga estudyante sa Bibliya nga makasinati sa gahom sa Pulong sa Diyos diha sa ilang kinabuhi. Kapig 30 kanila ang nagpahinungod na sa Diyos ug nagpabawtismo.

Nagpaabot gyod ko sa panahon nga si Jehova magluwas kanato gikan niining malisod nga sistema sa mga butang ug magtultol nato ngadto sa yutan-ong paraiso.

^ par. 12 Alang sa dugang impormasyon bahin sa katuyoan sa Diyos sa yuta, tan-awa ang kapitulo 3 sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 13 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova apan karon wala na imprentaha.