Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

Ang Bibliya Makabag-o sa Kinabuhi

SA UNSANG paagi ang usa ka tawong makapasubog kaagi nahimong malipayon, malamposong bana ug amahan? Unsay nagtukmod sa usa ka babayeng daghag bisyo sa paghinlo sa iyang kinabuhi? Basaha ang ilang asoy.

‘Mibati Kong way Pulos.’—VÍCTOR HUGO HERRERA

  • NATAWO: 1974

  • NASOD: CHILE

  • KANIADTO: ALKOHOLIKO

KAAGI:

Natawo ko sa siyudad sa Angol, sa maanindot nga habagatang Chile. Wala gyod ko makakita sa akong amahan. Sa dihang tres anyos pa ko, kami ni Mama ug sa akong igsoong lalaki namalhin sa kaulohan, sa Santiago. Nagpuyo mi sa usa ka gamayng lawak diha sa minaomaong kampo alang sa mga way puy-anan. Komon ang among kasilyas, ug magsalod mig tubig gikan sa fire hydrant.

Human sa mga duha ka tuig, gihatagan mi sa gobyerno ug gamayng balay. Ikasubo nga sa among bag-ong kasilinganan kaylap ang pag-abuso sa droga ug alkohol, krimen, ug prostitusyon.

Usa ka adlaw niana, may nahimamat si Mama nga lalaki nga sa ngadtongadto iyang naminyoan. Ang akong amaama palahubog. Kulatahon niya si Mama ug ako. Kanunay kong maghilak sa tago, nga mangandoyng duna unta koy amahan nga manalipod nako.

Bisag naghago si Mama aron matagan-an ang among panginahanglan, kami nag-ilaid gihapon sa kakabos. Usahay kon gutmon mi, ang amo rang makaon mao ang pinulbos nga gatas ug asukar. Aron malingaw mi sa akong igsoon, molili mi sa bentana sa among silingan aron makatan-awg TV. Apan usa ka adlaw niana nasakpan mi sa among silingan, ug wala na mi makatan-aw!

Kon ang akong amaama dili hubog—nga panagsa rang mahitabo—iya ming palitag makaon. Dihay higayon nga gipalitan mi niyag gamayng TV. Usa kadto sa pipila lang ka higayon nga akong nahinumdomang nalipay ko.

Pag-edad nakog 12, nakakat-on kog basa. Paglabayg usa ka tuig, miundang kog eskuyla ug nanarbaho na lang. Inigkahumag trabaho, mokuyog ko sa hamtong nga mga trabahador aron moadtog mga parti diin kami maghuboghubog ug magdroga. Wala madugay, naadik ko.

Pag-edad nakog 20, akong nakaila si Cati, ug ngadtongadto naminyo mi. Sa sinugdan, nagtinarong ko, apan unya mibalik ko sa akong naandang kinabuhi. Misamot pa gani ko kabadlongon. Sa kataposan, akong naamgohan nga kon dili ko mapriso, mamatay gyod ko. Mas grabe pa, giantos usab sa akong anak nga si Víctor ang akong naagoman sa bata pa ko. Nasubo ko, nasuko sa akong kaugalingon, ug mibating way pulos.

Sa 2001, duha ka Saksi ni Jehova ang miduaw sa among balay, ug si Cati misugod pagtuon sa Bibliya uban nila. Gipaambit niya nako ang iyang nakat-onan. Naikag ko, busa nagtuon sab kog Bibliya. Sa 2003, si Cati nabawtismohan ingong Saksi.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Usa ka adlaw niana, nabasa nako ang Ruth 2:12, nga nag-ingong si Jehova nagaganti niadtong milihok nga may pagtuo, nga midangop kaniya. Naamgohan nako nga kon magbag-o ko, mapahimut-an nako ang Diyos ug gantihan ko niya. Akong nakita nga gikondenar sa Bibliya ang paghuboghubog. Ang 2 Corinto 7:1 dakog epekto nako. Kini nag-awhag nga “hinloan nato ang atong kaugalingon sa tanang kahugawan.” Busa hinayhinay kong mibiya sa akong mga bisyo. Sa sinugdan, misamot ko kamasuk-anon, apan si Cati wala gyod mohunong sa pagtabang nako.

Sa kataposan, miundang kog trabaho kay kusog kaayo ang impluwensiya didto nga manigarilyo ug moinom. Bisag nagdaginot mi kay wala pa koy trabaho, mas dako na kog higayon nga magtuon sa Bibliya. Nianang panahona, miuswag ko sa espirituwal. Si Cati wala gyod mangayog labaw pa sa akong ikatagana sa materyal, ni gisukmatan ko niya tungod sa among simpleng kinabuhi. Mapasalamaton kaayo ko sa iyang mahigugmaong pagpaluyo.

Inanay kong nasuod sa mga Saksi. Gitabangan ko nilang masabtan nga bisan pag wala ko kahumag eskuyla, gipabilhan ni Jehova ang akong sinserong tinguha nga moalagad niya. Ang gugma ug panaghiusa sa Kristohanong kongregasyon dakog epekto sa among pamilya. Wala kini nga pakigdait sa bisan asang dapit. Sa Disyembre 2004, ako usab nabawtismohan.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Akong nasinati ang kamatuoran sa giingon ni Jehova sa Isaias 48:17: “Ako, si Jehova, mao ang imong Diyos, ang Usa nga nagtudlo kanimo aron ikaw makabaton ug kaayohan.” Si Mama ug ang akong igsoon sa inahan nakadayeg kaayo sa akong pagbag-o nga sila nagtuon karon sa Bibliya. Bisan ang among mga silingan nalipayng makita ang akong kausaban ug ang kalipay sa among pamilya.

May asawa kong nahigugma sa Diyos ug nag-isip nako ingong iyang kasaligang kauban ug higala. Bisag wala gyod ko makaila sa akong amahan, ang Bibliya nagtudlo nako kon unsaon pagmatuto sa akong tulo ka anak nga lalaki. Sila nagtahod nako. Labawng hinungdanon, ilang giisip si Jehova ingong tinuod nga Persona, ug sila nakakat-on sa paghigugma kaniya.

“Bisag wala gyod ko makaila sa akong amahan, ang Bibliya nagtudlo nako kon unsaon pagmatuto sa akong tulo ka anak nga lalaki”

Mapasalamaton kaayo ko nga bisag dili ko malipayon sa bata pa ko, si Jehova naghatag nakog kahigayonan nga magmalipayon karon.

“Nahimo Kong Masuk-anon ug Palaaway.”—NABIHA LAZAROVA 

  • NATAWO: 1974

  • NASOD: BULGARIA

  • KANIADTO: TIGBALIGYAG DROGA

KAAGI:

Natawo ko sa Sofia, Bulgaria, sa usa ka arangang pamilya. Gibiyaan mi ni Papa sa sayis anyos pa ko. Nakalitan gyod mi niadto, ug nasakitan kaayo ko. Mibati kong sinalikway ug dili-takos higugmaon. Tungod niini, nagdako ko nga rebelyosa. Nahimo kong masuk-anon ug palaaway nga batan-on.

Pag-edad nakog 14, milayas ko. Pirme kong mangawat ug kuwarta kang Mama ug sa akong mga apohan. Sa eskuylahan pirme kong makakitag away tungod sa akong pagkamasuk-anon, ug tungod niana, nagbalhinbalhin kog lima ka eskuylahan sulod lang sa pipila ka tuig. Tulo ka tuig una ko mograduwar, miundang kog eskuyla. Imoral kaayo kog kinabuhi. Naadik ko sa sigarilyo ug marijuana. Ako palainom, pirmeng tua sa parti, ug namaligyag droga. Makapaguol mabuhi sa way-paglaom nga kalibotan diin ang mga tawo mag-antos ug mamatay. Busa nagkinabuhi ko nga daw wala nay ugma.

Sa 1998, sa dihang 24 anyos ko, nadakpan ko sa erport sa São Paulo, Brazil, samtang nagpayuhot ug droga. Gisentensiyahan kog upat ka tuig nga pagkabilanggo.

GIBAG-O SA BIBLIYA ANG AKONG KINABUHI:

Sa 2000, ang mga Saksi ni Jehova misugod pagduaw sa among prisohan kas-a sa usa ka semana. Usa sa mga Saksi, si Marines, maayo kaayo nako. Iyang gipukaw ang akong interes nga mokat-og dugang bahin sa Bibliya. Kay wala pa gyod ko makadungog bahin sa mga Saksi, nangutana ko sa akong mga isigkapiniriso kon unsay ilang ikasulti bahin nila. Sa akong katingala, kadaghanan sa akong gipangutana dili ganahan nila. Giingnan ko sa usa ka piniriso nga puwede kong moanib sa bisan unsang relihiyon basta dili lang sa mga Saksi ni Jehova. Misamot na hinuon ang akong kaikag; buot kong masayod kon nganong gidumtan pag-ayo kining mga tawhana. Nagtuo ko nga tungod kana kay nagsubay sila sa matuod nga relihiyon. Kon buot hunahunaon, ang Bibliya nag-ingong ang tanan nga sinserong naningkamot sa pagsunod kang Jesus pagalutoson.—2 Timoteo 3:12.

Nianang panahona, naasayn ko nga magtrabaho sa administration building sa prisohan. Usa ka adlaw niana, nakakita ko sa bodega ug pipila ka karton nga may daang mga magasin * nga Bantayanang Torre ug Pagmata! Gidala nako ni sa akong selda ug gibasa. Sa sige nakog basa, mibati kong samag anaa sa desyerto nga nakakitag atabay sa mainom nga tubig. Kay daghan kog panahon, akong gitun-an ang Bibliya kada adlaw sulod sa daghang oras.

Usa ka adlaw niana, gipatawag ko sa opisina sa prisohan. Abi nakog buhian na ko, busa nanghipos ko sa akong mga butang, nanamilit sa mga isigka-piniriso, ug nagdalig adto sa opisina. Apan, pag-abot nako didto, akong nasayran nga gipasakaan diay kog laing kaso tungod sa paghupot ug palsipikadong mga dokumento. Busa, gidugangag duha ka tuig ang akong sentensiya.

Sa sinugdan, nahugno ko. Apan duha ka adlaw sa ulahi, akong naamgohan nga kini panalangin diay. Bisag daghan na kog nakat-onan sa Bibliya, gusto gihapon nakong ipadayon ang akong kanhing pagkinabuhi kon makagawas na sa prisohan. Nagkinahanglan pa kog dugang panahon aron magbag-o.

Usahay akong bation nga imposibleng dawaton ko sa Diyos ingong iyang magsisimba. Apan akong gipalandong ang mga teksto sama sa 1 Corinto 6:9-11. Gipakita sa maong mga bersikulo nga sa unang siglo C.E., ang pipila ka Kristohanon maoy mga kawatan, palahubog, ug mangingilkil sa wala pa mag-alagad kang Jehova. Apan, sa tabang ni Jehova, sila nagbag-o. Nakadasig gyod nako ang ilang panig-ingnan.

Ang pipila nako ka bisyo dali rang hunongon. Pananglitan, wala kaayo ko malisdi pagbiya sa droga. Apan, mas lisod ang pagbiya sa panigarilyo. Nakigbisog ko niini sulod sa kapig usa ka tuig. Ang usa ka butang nga nakatabang nako mao ang pag-edukar sa akong kaugalingon bahin sa daotang mga epekto sa pagpanigarilyo diha sa panglawas. Labaw sa tanan, ang makanunayong pag-ampo kang Jehova nakatabang nako nga moundang niini.

“Nakaplagan na nako ang kinamaayohang Amahan—usa nga dili gayod mobiya nako!”

Samtang nagkasuod ko kang Jehova, inanay nakong nabuntog ang pagbating sinalikway nga akong gipakigbisogan human mi talikdi ni Papa. Ang giingon sa Salmo 27:10 nakatandog kaayo nako. Kana nag-ingon: “Kon ugaling biyaan ako sa akong amahan ug sa akong inahan, si Jehova mismo magsagop kanako.” Akong naamgohan nga nakaplagan na nako ang kinamaayohang Amahan—usa nga dili gayod mobiya nako! Karon, may katuyoan na ang akong kinabuhi. Sa Abril 2004, unom ka bulan human ko buhii sa prisohan, ako nabawtismohan ingong Saksi ni Jehova.

MGA KAAYOHAN NGA AKONG NABATONAN:

Ako malipayon. Kay wala nay bisyo, mas maayo ang akong pisikal ug emosyonal nga panglawas karon kay sa bata pa ko. Malipayon ang akong kaminyoon, ug duna koy suod nga relasyon sa akong langitnong Amahan, si Jehova. Taliwala sa iyang mga magsisimba, nakakaplag kog daghang amahan, inahan, ug mga igsoon. (Marcos 10:29, 30) Mapasalamaton ko nga ilang nakita nga may purohan kong magbag-o—bisan sa wala pa nako kana makita.

Usahay, madaog ko sa akong pagbati nga sad-an tungod sa akong kagahapon. Apan mahupayan ko sa pagkahibalo nga sa gisaad sa Diyos nga bag-ong kalibotan, ang dili-maayong mga kasinatian “dili na pagahinumdoman.” (Isaias 65:17) Sa kasamtangan, ang akong mga kasinatian nakatabang nako nga mobatig empatiya niadtong nag-atubang ug susamang mga hagit. Niana nga diwa, mapuslanon ang akong kagahapon. Pananglitan, sa dihang makig-ambit ko sa Kristohanong ministeryo dali ra kong makapakigsulti sa mga adik, alkoholiko, o mga kriminal—nga walay pagpihigpihig. Masaligon ko nga kon makahimo ko sa pagbag-o aron pahimut-an si Jehova, mahimo kana ni bisan kinsa!

^ par. 29 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.