Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Usa ka Tawo nga Gikahimut-an ni Jehova

Usa ka Tawo nga Gikahimut-an ni Jehova

Usa ka Tawo nga Gikahimut-an ni Jehova

UNSAY imong mahinumdoman bahin sa karakter sa Bibliya nga si David? Ang iya bang kadaogan batok sa higanteng Filistehanon nga si Goliat? Ang iya bang pagkalagiw sa kamingawan kay gikayugtan siya ni Haring Saul? Ang iya bang pagpanapaw kang Bat-seba ug ang kasakit nga iyang giantos human niadto? O ang iya bang inspiradong balak nga gipreserbar diha sa mga Salmo?

Si David nakabatog mga pribilehiyo ug kadaogan, apan nakasinati sab siyag mga kagul-anan. Apan, mas mainteres ta niya tungod sa giingon ni Samuel bahin kaniya—siya maoy ‘usa ka tawo nga gikahimut-an sa kasingkasing ni Jehova.’—1 Samuel 13:14.

Natuman ang tagna ni Samuel sa batan-on pa si David. Gusto ba sab nimong tawgong usa nga gikahimut-an ni Jehova? Nan, unsay anaa sa kinabuhi ni David, ilabina sa iyang pagkabatan-on, nga mahimo nimong sundogon? Atong tan-awon.

Pamilya ug Trabaho

Si Jese, ang amahan ni David ug apo ni Ruth ug Boaz, lagmit usa ka tawong diyosnon. Sa bata pa si David ug ang iyang pito ka igsoong lalaki ug duha ka igsoong babaye, gitudloan sila ni Jese sa Balaod ni Moises. Sa usa sa iyang mga salmo, gitawag ni David ang iyang kaugalingon nga anak sa “ulipong babaye” ni Jehova. (Salmo 86:16) Busa, nakaingon ang uban nga ang inahan ni David, nga wala nganli sa Bibliya, nakatabang usab sa iyang espirituwalidad. “Sa mga ngabil mismo sa iyang inahan,” matod sa usa ka eskolar, “nga nadungog ni David ang kahibulongang asoy sa kanhing pakiglabot sa Diyos sa Iyang katawhan,” lakip na ang kasaysayan ni Ruth ug Boaz.

Unang gihisgotan si David ingong batang magbalantay nga nag-atiman sa mga karnero sa iyang amahan. Niini nga trabaho, lagmit migugol siyag taas nga panahon sa kapatagan, nga nag-inusara sa adlaw ug gabii. Handurawa kini nga kahimtang.

Ang pamilya ni David nagpuyo sa Betlehem, usa ka gamayng lungsod nga nahimutang sa ibabaw sa tagaytay sa kabungtoran sa Juda. Ang batoong kapatagan palibot sa Betlehem nagpatunghag dagayang lugas. Ang kabakiliran ug walog nalukop sa mga bungahoy, kaolibohan, ug kaparasan. Sa adlaw ni David, ang wala matikad nga dapit sa ibabaw sa bukid lagmit gihimong sibsibanan. Sa unahan niini, makita ang kamingawan sa Juda.

Peligroso ang trabaho ni David. Dinhi niini nga kabungtoran nga siya nakabagat ug leyon ug oso nga midagit ug karnero gikan sa panon. * Gigukod niya kini ug gipatay aron luwason ang iyang karnero. (1 Samuel 17:34-36) Tingali niining higayona nga naugmad ni David ang kahanas sa lambuyog. Dili layo gikan sa iyang yutang natawhan mao ang teritoryo ni Benjamin. Ang mga tiglambuyog sa maong tribo makalambuyog ug mga bato “hangtod sa kanipson sa usa ka lugas nga buhok ug dili mosipyat.” Ingon sab niana si David.—Maghuhukom 20:14-16; 1 Samuel 17:49.

Mabungahong Panahon

Sagad, mamingawon ug mag-inusara ang magbalantay. Apan wala tugoti ni David nga siya mobatig kalaay. Hinunoa, gipahimuslan niya ang malinawong mga panahon aron mamalandong. Tingali lakip sa mga ideya ni David nga nahisulat sa iyang mga salmo maoy mga butang nga iyang gihunahuna niadtong batan-on pa siya. Mao ba kaha kadtong mga yugtoa nga iyang gipamalandong kon unsa ang papel sa tawo diha sa uniberso ug sa katingalahang linalang sa kalangitan, sama sa adlaw, bulan, ug mga bituon, ‘ang mga buhat sa mga tudlo ni Jehova’? Didto ba kaha sa kapatagan palibot sa Betlehem nga iyang gipamalandong ang mabungahong yuta, ang mga karnero ug kanding, ang baka, ang kalanggaman, ug “ang mga mananap usab sa kapatagan”?—Salmo 8:3-9; 19:1-6.

Dayag nga tungod sa nasinatian mismo ni David ingong magbalantay, mas dulot niyang gibati ang kahingawa ni Jehova sa mga matinumanon Kaniya. Busa siya miawit: “Si Jehova mao ang akong Magbalantay. Walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw; siya nagatultol kanako sa daplin sa mga dapit-pahulayan nga maayong pagkatubig. Bisan kon magalakaw ako sa walog sa mabagang kangiob, ako walay kahadlokan nga daotan, kay ikaw magauban kanako; ang imong olisi ug ang imong sungkod maoy magapahupay kanako.”—Salmo 23:1, 2, 4.

Tingali imong gihunahuna kon unsa kahay kahulogan niining tanan alang kanimo. Ang usa ka rason kon nganong si David nahimong suod kang Jehova ug matawag nga “usa ka tawo nga gikahimut-an sa iyang kasingkasing” mao nga siya dulot ug tim-os nga namalandong sa mga buhat ni Jehova ug sa iyang relasyon sa Diyos. Ingon ka ba usab niana?

Naaghat ka ba usab sa pagdayeg ug paghimaya sa Maglalalang human mamalandong sa uban niyang kalalangan? Natugob ba ang imong kasingkasing sa gugma kang Jehova sa dihang imong nakita ang iyang mga hiyas nga nadayag sa iyang pagpakiglabot sa katawhan? Siyempre, aron bation mo kini, kinahanglang mogugol kag panahon sa pag-ampo ug pagpamalandong sa Pulong sa Diyos ug sa iyang kalalangan. Makatabang kini kanimo nga masuod kang Jehova—ug sa ingon mahigugma kaniya. Mahimo kini sa mga batan-on ug tigulang. Tataw gayod nga si David suod kang Jehova sukad pa sa pagkabatan-on. Giunsa nato pagkasayod niini?

Si David Gidihogan

Sa dihang si Haring Saul dili na takos manguna sa katawhan sa Diyos, si Jehova miingon kang manalagnang Samuel: “Hangtod kanus-a nga ikaw magbangotan tungod kang Saul, samtang ako, sa laing bahin, nagsalikway kaniya sa pagmando ingong hari ibabaw sa Israel? Sudli ug lana ang imong sungay ug lakaw. Paadtoon ko ikaw kang Jese nga taga-Betlehem, tungod kay nagtagana ako taliwala sa iyang mga anak ug usa ka hari alang sa akong kaugalingon.”—1 Samuel 16:1.

Pag-abot ni Samuel sa Betlehem, iyang gipatawag ang mga anak nga lalaki ni Jese. Kinsa kanila ang dihogan ni Samuel aron mahimong hari? Sa dihang iyang nakita ang ambongang si Eliab, ang panganay, nakaingon si Samuel: ‘Mao na ni siya.’ Apan si Jehova miingon kang Samuel: “Ayaw pagtan-aw sa iyang panagway ug sa gitas-on sa iyang barog, kay gisalikway ko siya. Kay ang pagtan-aw sa tawo dili sama sa pagtan-aw sa Diyos, tungod kay ang tawo nagatan-aw sa makita sa iyang mga mata; apan alang kang Jehova, siya nagatan-aw sa kasingkasing.” Wala usab pilia ni Jehova si Abinadab, si Sammah, ug ang upat pa nilang mga igsoon. “Sa kataposan,” ang asoy nagpadayon, “si Samuel miingon kang Jese: ‘Kini lang ba ang tanan mong mga anak nga lalaki?’ Niini siya miingon: ‘Ang kamanghoran na lang ang nahibilin, ug, tan-awa! atua siya nagpasibsib sa mga karnero.’”—1 Samuel 16:7, 11.

Daw mao kini ang gipasabot sa tubag ni Jese: ‘Dili gayod si David ang imong gipangita.’ Ingong kamanghoran ug labing ubos sa pamilya, si David maoy gipaatiman sa mga karnero. Apan siya mao ang gipili sa Diyos. Nakita ni Jehova kon unsay anaa sa kasingkasing, ug dayag nga may nakita siyang bililhon kaayo diha kang David. Busa sa dihang gipatawag ni Jese si David, si Jehova miingon kang Samuel: “‘Barog, dihogi siya, kay mao kini siya!’ Busa gikuha ni Samuel ang sungay nga may lana ug gidihogan siya atubangan sa iyang mga igsoon. Ug ang espiritu ni Jehova milihok diha kang David sukad niadtong adlawa.”—1 Samuel 16:12, 13.

Wala hisgoti kon pilay edad ni David sa dihang siya gidihogan. Apan, sa ulahi, ang tulo niya ka magulang, si Eliab, Abinadab, ug Sammah, nag-alagad ingong mga sundalo ni Saul. Tingali ang lima batan-on pa kaayo aron magsundalo. Lagmit nga sila wala pa mag-20 anyos, ang edad nga puwede nang magsundalo. (Numeros 1:3; 1 Samuel 17:13) Ikaingon nato nga si David batan-on pa kaayo sa dihang gipili siya ni Jehova. Apan, mopatim-aw nga si David hamtong na sa espirituwal. Dayag nga naugmad niya ang suod nga relasyon kang Jehova pinaagi sa pagpamalandong sa iyang nakat-onan bahin Kaniya.

Ang mga batan-on karon angayng dasigon usab sa pagbuhat sa ingon. Busa, mga ginikanan, gidasig ba ninyo ang inyong mga anak nga mamalandong sa espirituwal nga mga butang, magpabili sa kalalangan sa Diyos, ug magtuon sa giingon sa Bibliya bahin sa Maglalalang? (Deuteronomio 6:4-9) Mga batan-on, kinabubut-on ba kamong naghimo niini? Ang binase-sa-Bibliya nga mga publikasyon sama sa magasing Bantayanang Torre ug Pagmata! * gidisenyo aron sa pagtabang kaninyo.

Batid Motugtog sa Alpa

Ang mabasa nato sa kadaghanan sa salmo ni David nagtug-an kanato bahin sa iyang pagkamagbalantay ug bahin sa musika. Siyempre, wala na maglungtad karon ang orihinal nga musika nga maoy giduyog niining sagradong mga awit. Apan mahibaloan nato nga ang tigkomposo niini maoy usa ka batid nga musikero. Ngani, kay batid si David sa pagtugtog sa alpa, gipasugoan siya gikan sa sibsibanan aron sa paglingaw kang Haring Saul.—1 Samuel 16:18-23. *

Diin ug kanus-a naugmad ni David kini nga katakos? Lagmit nga sa panahong siya nagbantay sa mga karnero didto sa kapatagan. Sa walay duhaduha, bisag batan-on pa, si David nag-awit na ug kinasingkasing nga pagdayeg sa iyang Diyos. Dili ba nga tungod sa iyang debosyon ug espirituwalidad nga siya gipili ni Jehova?

Mao kini ang atong nasayran niadtong batan-on pa si David. Apan gipakita sa salmo nga ang iyang kasinatian didto sa kapatagan sa Betlehem maoy nag-umol sa iyang tinamdan sa tibuok niyang kinabuhi. Handurawa nga si David nag-awit kang Jehova: “Ako nahinumdom sa kanhing mga adlaw; ako nagpalandong sa tanan mong kalihokan; kinabubut-on kong gihunahuna kanunay ang mga buhat sa imong mga kamot.” (Salmo 143:5) Kini ug ang uban pang salmo ni David makapadasig gayod niadtong tanan nga buot mahimong kahimut-anan sa kasingkasing ni Jehova.

[Mga footnote]

^ par. 9 Ang brawon nga oso sa Sirya, nga kanhi makita sa Palestina, may aberids nga gibug-atong 140 kilos ug makapatay pinaagi sa iyang dagkong kuyamas. Kaniadto daghag leyon nianang dapita. Ang Isaias 31:4 nag-ingon nga bisan ang “katibuk-an sa mga magbalantay sa karnero” dili makagukod sa “may-lambungay nga nating leyon” aron luwason ang gidagit niini.

^ par. 20 Gipatik sa mga Saksi ni Jehova.

^ par. 22 Ang magtatambag sa hari nga nagrekomendar kang David miingon usab nga siya “makinaadmanong manulti ug usa ka tawong maanindot ug panglawas, ug si Jehova nagauban kaniya.”—1 Samuel 16:18.