Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ang Bibliya Maoy Inspiradong Pulong sa Diyos

Ang Bibliya Maoy Inspiradong Pulong sa Diyos

Ang Bibliya Maoy Inspiradong Pulong sa Diyos

UNSAY gipasabot ni apostol Pablo sa dihang siya miingon nga ang Bibliya “inspirado sa Diyos”? (2 Timoteo 3:16) Si Pablo, nga nagsulat diha sa Gregong pinulongan, migamit ug usa ka pulong nga sa literal nagkahulogang “hinuypan-sa-Diyos.” Busa, gipasabot ni Pablo nga gigamit sa Diyos ang iyang balaang espiritu sa paggiya sa mga magsusulat sa Bibliya sa pagsulat kon unsay buot Niya nga ilang isulat.

Kini nga mga magsusulat sa Bibliya “nagsulti gikan sa Diyos samtang sila giagak sa balaang espiritu,” matod pa ni apostol Pedro. (2 Pedro 1:21) Busa, mahimong hubiton usab ni apostol Pablo ang mga basahon sa Bibliya ingong “balaang mga sinulat, nga makahimo kanimong maalamon alang sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo maylabot kang Kristo Jesus.”—2 Timoteo 3:15.

Daghang tawo ang dili gayod motuo nga ang Bibliya maoy pulong sa Diyos. Ang mga kritiko—nga gihubit sa arkeologong si Sir Charles Marston ingong “grabeng nakatamay sa mga asoy sa Bibliya”—nagdaot pag-ayo sa Bibliya. Gilantaw kini sa uban ingong “usa [lamang] ka karaang koleksiyon sa tinumotumo nga mga estorya.”

Susiha ang mga Ebidensiya

Nan makasalig ka ba gayod sa Bibliya? Kinahanglang husto ang imong desisyon bahin niini. Ngano? Tungod kay kon ang Bibliya mensahe sa Diyos, dili gayod maayo—o makadaot pa gani—ang pagbalewala niini. Kon imong lantawon kini ingong pulong lang sa tawo inay nga Pulong sa Diyos, dili na nimo kini gamiton ingong giya sa imong panggawi ug pasukaranan sa imong tinuohan.—1 Tesalonica 2:13.

Unsay makatabang kanimo sa paghimog hustong desisyon? Buweno, unsaon nimo pagkahibalo nga kasaligan ang tawo nga imong mahibalag? Usa ka butang ang tino. Lisod mosalig sa usa ka tawo nga wala kaayo nimo mailhi. Mahibaloan lang nimo kon siya ba matinud-anon ug kasaligan sa dihang imo na siyang masinati sa paglabay sa panahon. Tinuod usab kana kon bahin sa Bibliya. Ayawg tuohi dayon ang mga opinyon o mapihigong mga teoriya nga nagdaot sa Bibliya. Paggahin ug panahon nga susihon ang ebidensiya nga nagsuportar sa pangangkon sa Bibliya ingong “inspirado sa Diyos.”

Pag-atake sa “mga Higala”

Ayawg kaluya nga bisan ang mga tawong nangangkon nga sila “mga higala” sa Bibliya nag-atake sa pagkatinuod ug pagkakasaligan niini. Ang kadaghanang komentarista sa Bibliya sa atong panahon, bisan tuod nag-angkong Kristohanon, “naghisgot sa Kasulatan ingong sinulat ra sa tawo,” nag-ingon ang New Dictionary of Theology.

Daghang teologo ang nagkuwestiyon kon kinsa gayod ang nagsulat sa mga basahon sa Bibliya. Pananglitan, ang uban nag-ingon nga dili si propetang Isaias ang nagsulat sa basahon ni Isaias. Sila miingon nga kining basahona sa Bibliya gisulat kono katuigan human sa panahon ni Isaias. Ang Concise Bible Commentary ni Lowther Clarke nag-ingon nga kini “gisulat sa lainlaing tawo sulod sa daghang henerasyon.” Apan ang maong ideya mosumpaki sa kamatuoran nga si Jesu-Kristo ug ang iyang mga tinun-an subsob nga nagpaila kang Isaias ingong magsusulat niining basahona.—Mateo 3:3; 15:7; Lucas 4:17; Juan 12:38-41; Roma 9:27, 29.

Mas grabe pa, ang mga kritiko sa Bibliya, sama sa komentarista nga si J. R. Dummelow, nag-ingon nga ang mga tagna nga makaplagan sa basahon ni Daniel maoy dugay nang mga panghitabo nga gipangangkon lang sa magsusulat ingong mga tagna. Sa ingon, ila na usab nga gibalewala ang pamatuod ni Jesu-Kristo. Si Jesus nagpasidaan bahin sa “dulumtanang butang nga magpahinabog kalaglagan, ingon sa gisulti ni Daniel nga manalagna, nga nagabarog diha sa usa ka balaang dapit.” (Mateo 24:15) Makatuo kaha ang usa ka Kristohanon nga si Jesu-Kristo nakigkunsabo sa pagpanglimbong—nga iyang ipaila ang nangaging panghitabo ingong tagna? Dili gayod.

Hinungdanon ba Kini?

“Apan hinungdanon ba kon kinsay nagsulat sa mga basahon sa Bibliya?” tingali mangutana ka. Oo, hinungdanon kaayo. Mosalig ka ba sa usa ka dokumento nga gikaingong mao ang kataposang panugon sa usa ka higala apan sa ulahi imong nahibaloan nga dili diay siya ang nagsulat niini? Pananglit sultihan ka sa mga eksperto nga kini hinimo-himo lang sa iyang maayog-tuyo nga mga kauban segun sa kon unsay ilang gituohan nga panugon sa imong higala. Dili ba kana magpawalay-bili sa maong dokumento? Makasalig ka ba gayod nga kini mao ang panugon sa imong higala?

Ingon usab niana ang Bibliya. Dili ikatingala nga daghang tawo—bisan kadtong nag-angkong mga Kristohanon—dali ra kaayong molapas sa mga prinsipyo sa Bibliya labot sa pagkamatinud-anon, seksuwal nga moralidad, ug uban pa. Tingali kapila ka na makadungog nga ang mga tawo dali ra kaayong moingon, “Ah, sa Daang Tugon ra man na!”—nga daw kini wala gayoy bili. Ilang gibalewala ang kamatuoran nga gihubit ni apostol Pablo ang gitawag nga Daang Tugon ingong “balaang mga sinulat” nga “inspirado sa Diyos.”

“Dili nato puwedeng pakamenoson ang giingon sa mga eksperto ug mga eskolar,” tingali mangatarongan ka. Siyempre dili! Pananglitan, ang maampingong pagtuon sa mga eskolar nakatabang kanato sa pagkahibalo sa orihinal nga mga pulong sa Bibliya. Tinuod, dihay ginagmayng sayop nga nakayuhot sa dihang sublisubli kining gikopya sulod sa daghang siglo. Apan hinumdomi kini: Adunay dakong kalainan tali sa pag-ila sa maong ginagmayng sayop nga nakayuhot sa Bibliya ug sa pagsalikway sa tibuok Bibliya ingong hinimo-himo lang sa tawo.

Hupti ang Pagtuo sa “Balaang mga Sinulat”

Sa wala pa moingon si Pablo nga ang Bibliya inspirado sa Diyos, iyang giingnan si Timoteo kon nganong hinungdanon ang maong inspiradong mga sinulat. “Sa kataposang mga adlaw,” siya miingon, “ang mga tawong daotan ug mga impostor mosamot pa kangil-ad, nga nagapahisalaag ug nahisalaag.” (2 Timoteo 3:1, 13) Sa adlaw ni Pablo, diha nay ‘maalamon ug makinaadmanong mga tawo’ nga migamit ug “makapaagning mga argumento” aron limbongan ang mga tawo ug daoton ang ilang pagtuo kang Jesu-Kristo. (1 Corinto 1:18, 19; Colosas 2:4, 8) Aron mapanalipdan batok sa maong impluwensiya, gidasig ni apostol Pablo si Timoteo nga ‘magpadayon sa mga butang nga iyang nakat-onan sukad pa sa pagkamasuso pinaagi sa balaang mga sinulat’ nga gihatag sa Diyos.—2 Timoteo 3:14, 15.

Hinungdanon nga imo usab kining buhaton niining “kataposang mga adlaw.” Ayaw pakamenosa ang kapeligrohan nga mapahisalaag sa ‘makapaagni kaayong mga argumento’ nga gitudlo sa tusong mga tawo. Hinunoa, sama sa unang-siglong mga Kristohanon, panalipdi ang imong kaugalingon pinaagi sa bug-os nga pagsalig sa imong mga nakat-onan sa Bibliya—ang inspiradong Pulong sa Diyos.

Ang mga Saksi ni Jehova malipay sa pagtabang kanimo nga molig-on ang imong pagtuo sa Bibliya. Pananglitan, ilang ikapakita kanimo nga sa tibuok kasaysayan ang mga prinsipyo sa Bibliya mapuslanon gayod; nga ang Bibliya kaharmonya sa siyensiya kon kini maghisgot ug siyentipikanhong mga butang; nga kini wala gayod magkasumpaki gikan sa una hangtod sa kataposang basahon niini; nga ang mga tagna niini bug-os gayong natuman—ug daghang uban pa. Kon gusto nimo, mahimo kang mosulat sa mga magpapatik niining magasina alang sa impormasyon nga nakatabang sa milyon-milyong sinsero nga mga tawo sa pagkasabot nga ang Bibliya maoy Pulong sa Diyos.

[Blurb sa panid 5]

Unsaon nimo pagkahibalo nga kasaligan ang tawo nga imong mahibalag?

[Blurb sa panid 6]

Ang maampingong pagtuon sa mga eskolar nakatabang kanato sa pagkahibalo sa orihinal nga mga pulong sa Bibliya