Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

 Tudloi ang Inyong mga Anak

Si Rebeca Andam sa Pagpahimuot Kang Jehova

Si Rebeca Andam sa Pagpahimuot Kang Jehova

SA DAGHANG dapit komon kaayo ang ngalang Rebeca. May kaila ka ba nga ingon nianag ngalan?— * Si Rebeca maoy usa ka iladong karakter sa labing inilang basahon sa kalibotan, ang Bibliya. Unsay imong nahibaloan bahin kaniya?— Angay kitang makakat-on bahin kang Rebeca tungod kay ang iyang ehemplo makatabang kanato sa pag-alagad sa matuod nga Diyos, si Jehova.

Si Rebeca mao ang ikaduhang babaye nga gihisgotan sa Bibliya nga nahimong matuod nga magsisimba ni Jehova. Nahibalo ka ba kon kinsa ang nauna kaniya?— Siya si Sara, ang asawa ni Abraham. Sa dihang tigulang na si Sara, siya nanganak sa iyang bugtong nga anak—si Isaac. Ato karong susihon kon sa unsang paagi si Rebeca andam sa pagbuhat kon unsay makapahimuot kang Jehova ug kon sa unsang paagi nagkita sila ni Isaac.

Kapin nag 60 ka tuig sukad nga gipabiya sa Diyos si Abraham ug Sara gikan sa Haran aron moadto sa yuta sa Canaan. Sa tigulang na kaayo si Abraham ug Sara, ang Diyos misaad nga sila makabaton ug anak nga nganlag Isaac. Busa masabtan nato nga pinangga kaayo si Isaac sa iyang ginikanan. Sa dihang namatay si Sara sa edad nga 127, si Isaac dako na ug siya naguol pag-ayo sa pagkamatay sa iyang inahan. Dili gusto si Abraham nga si Isaac maminyo ug babaye nga taga-Canaan tungod kay ang mga tawo didto wala magsimba kang Jehova. Busa gipadala ni Abraham ang iyang alagad, lagmit si Eliezer, aron mangitag asawa alang kang Isaac gikan sa mga paryente ni Abraham didto sa Haran, nga kapin sa 800 kilometros ang gilay-on!—Genesis 12:4, 5; 15:2; 17:17, 19; 23:1.

Sa kataposan, si Eliezer nakaabot sa Haran uban sa lain pang mga alagad ni Abraham nga may dalang  napulo ka kamelyo nga gikargahag mga suplay ug mga gasa alang sa pangasaw-onon. Sila mihunong sa atabay kay nasayod si Eliezer nga sa mahapon ang mga tawo magkalos ug tubig alang sa ilang kahayopan ug sa ilang pamilya. Niadtong higayona miampo si Eliezer nga ang iyang mapili nga maasawa ni Isaac mao kadtong mosugot sa iyang hangyo nga siya paimnon ug moingon: “Uminom ka, ug paimnon ko usab ang imong mga kamelyo.”

Kini mao gayod ang nahitabo! Miabot didto sa atabay ang guwapa kaayong batan-on nga si Rebeca. Sa paghangyo ni Eliezer nga siya paimnon, si Rebeca miingon: “Alang sa imong mga kamelyo ako usab magkalos ug tubig.” Samtang nagdagan siya nga “pabalikbalik ngadto sa atabay sa pagkalos ug tubig,” si Eliezer nagtan-aw kaniya uban ang “katingala.” Hunahunaa kini! Aron paimnon ang napulo ka giuhaw nga kamelyo, si Rebeca kinahanglang mokalos ug mga 250 ka galong tubig!

Gihatagan ni Eliezer si Rebeca ug nindot nga mga gasa, ug iyang nahibaloan nga siya anak diay ni Betuel nga paryente ni Abraham. Gidapit ni Rebeca si Eliezer ug ang iyang mga kauban ngadto sa ilang balay aron didto ‘magpalabay sa kagabhion.’ Dayon siya midagan aron suginlan ang iyang pamilya bahin sa mga bisita nga gipadala ni Abraham gikan sa Canaan aron makigkita kanila.

Sa dihang ang igsoong lalaki ni Rebeca nga si Laban nakakita sa mahalong mga gasa nga gihatag ngadto sa iyang igsoong babaye ug sa dihang iyang nahibaloan kon kinsa si Eliezer, iyang gipadayon siya. Apan si Eliezer miingon: “Dili ako mokaon hangtod nga makasulti ako bahin sa akong tuyo.” Busa iyang giasoy kon nganong gipadala siya ni Abraham. Si Betuel ug ang iyang asawa ingon man si Laban nalipay ug misugot nga magminyo si Rebeca.

Human sa panihapon, si Eliezer ug ang iyang mga kauban didto na natulog. Pagkaugma, si Eliezer miingon: “Papaulia ninyo ako ngadto sa akong agalon.” Apan ang inahan ni Rebeca ug ang iyang igsoong lalaki gustong magpabilin pa sila ug “labing menos napulo ka adlaw.” Sa dihang gipangutana si Rebeca kon gusto ba siya nga sila molakaw na dayon, siya mitubag, “Andam ako nga mouban.” Dihadiha siya mikuyog kang Eliezer. Sa ilang pag-abot, siya nahimong asawa ni Isaac.—Genesis 24:1-58, 67.

Sa imong hunahuna, sayon ba alang kang Rebeca ang pagbiya sa iyang pamilya ug mga higala ug moadto sa layo nga dapit, nga nahibalong dili na sila magkita pag-usab?— Dili gayod. Apan si Rebeca gipanalanginan tungod kay andam siya sa pagbuhat kon unsay makapahimuot kang Jehova. Siya nahimong katigulangan sa atong Manluluwas nga si Jesu-Kristo. Kita usab makadawat ug panalangin kon kita andam—sama kang Rebeca—sa pagbuhat kon unsay makapahimuot kang Jehova.—Roma 9:7-10.

^ par. 3 Kon bata ang imong basahan niini, ang badlis nagpasabot nga angay kang mohunong ug dayon patubaga siya.