Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Ikaduha: Ang mga Daotan Mag-antos sa Impiyerno

Ikaduha: Ang mga Daotan Mag-antos sa Impiyerno

Unsay sinugdanan niining tinumotumong pagtulon-an?

“Sa tanang karaang Gregong mga pilosopo, si Plato ang nakaimpluwensiyag dako sa pagtulon-an bahin sa Impiyerno.”—Histoire des enfers (Ang Kasaysayan sa Impiyerno), sinulat ni Georges Minois, panid 50.

“Sukad sa tungatunga sa ika-2 nga siglo AD ang mga Kristohanon nga nakakat-on ug Gregong pilosopiya mibati nga kinahanglan nilang ipahayag ang ilang pagtuo subay sa panghunahuna sa mga pilosopo . . . Ang pilosopiya nga labaw nilang naangayan mao ang mga pagtulon-an ni Plato.”—The New Encyclopædia Britannica (1988), Tomo 25, panid 890.

“Ang pagtulon-an sa Simbahan nagpaluyo sa pagtulon-an bahin sa paglungtad sa impiyerno ug sa pagkawalay-kataposan niini. Sa pagkamatay, ang mga kalag sa mga nangamatay nga may mortal nga sala moadto dayon sa impiyerno, diin didto mag-antos sila sa mga silot sa impiyerno, ang ‘kalayo nga walay pagkapalong.’ Ang pangunang silot sa impiyerno mao ang walay-kataposang pagkanahimulag gikan sa Diyos.”—Catechism of the Catholic Church, 1994 nga edisyon, panid 270.

Unsay giingon sa Bibliya?

“Kay ang mga buhi nahibalo nga sila mamatay, apan ang mga patay walay nahibaloan, . . . kay walay buluhaton o hunahuna o kahibalo o kaalam sa Sheol, nga imong pagaadtoan.”—Ecclesiastes 9:5, 10, Revised Standard Version.

Ang Hebreohanong pulong nga Sheol, nga nagtumong sa “nahimutangan sa mga patay,” gihubad ug “impiyerno” diha sa pipila ka bersiyon sa Bibliya. Unsay gipadayag sa maong teksto bahin sa kahimtang sa patay? Nag-antos ba sila sa Sheol aron makabayad sa ilang mga sala? Wala, kay sila “walay nahibaloan.” Kanay hinungdan nga sa nag-antos sa labihan ang patriarkang si Job tungod sa usa ka grabeng sakit, siya nangaliyupo sa Diyos: “Panalipdi ako sa impiyerno [Hebreohanon, Sheol].” (Job 14:13; Douay-Rheims Version) May kapuslanan kaha ang iyang hangyo kon ang Sheol usa pa ka dapit sa walay-kataposang pagsakit? Sumala sa Bibliya, ang impiyerno mao ang komong lubnganan sa katawhan, diin wala nay bisan unsang buluhaton.

Dili ba ang maong kahulogan sa impiyerno mas makataronganon ug nahiuyon sa Kasulatan? Duna bay sala nga tungod niana ang Diyos sa gugma magpaantos sa usa ka tawo sa walay kataposan? (1 Juan 4:8) Kon ang impiyerno maoy tinumotumong pagtulon-an, nagpasabot ba kini nga tinumotumo usab ang pagtulon-an nga ang tanang maayong tawo moadto sa langit?

Itandi ang mosunod nga mga teksto sa Bibliya: Salmo 146:3, 4; Buhat 2:25-27; Roma 6:7, 23

KAMATUORAN:

Dili silotan sa Diyos ang mga tawo sa impiyerno