Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

“Tudloi Ako sa Pagbuhat sa Imong Kabubut-on”

“Tudloi Ako sa Pagbuhat sa Imong Kabubut-on”

“Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on, kay ikaw mao ang akong Diyos.”—SAL. 143:10.

1, 2. Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa pagkonsiderar sa kabubut-on sa Diyos, ug unsay atong makat-onan kang Haring David bahin niini?

DIHANG nagbiyahe ka, nakagamit ka na bag mapa o computerized mapping system, diin makita nimo gikan sa itaas ang lugar nga imong adtoan? Tingali natabangan ka niini nga mahibaloan ang kinamaayohang ruta nga agian. Susama usab kini dihang mohimog importanteng desisyon. Ang pagtan-aw sa mga situwasyon sumala sa taas nga panglantaw ni Jehova motabang kanato sa paglakaw sa dalan nga iyang giuyonan.—Isa. 30:21.

2 Sa halos tibuok kinabuhi ni Haring David, siya nagpakitag maayong panig-ingnan sa pagkonsiderar sa kabubut-on sa Diyos. Ang iyang kasingkasing maoy bug-os kang Jehova. Hisgotan nato ang pipila ka hitabo sa kinabuhi ni David aron atong masayran ang iyang gihimo sa lisod nga mga situwasyon ug makakat-on gikan niana.—1 Hari 11:4.

SI DAVID NAGTAHOD SA NGALAN NI JEHOVA

3, 4. (a) Unsay nag-aghat kang David sa pagpakig-away kang Goliat? (b) Unsay pag-isip ni David sa ngalan sa Diyos?

3 Tagda ang panghitabo dihang giatubang ni David ang bantogang manggugubat sa mga Filistehanon nga si Goliat. Unsay nag-aghat sa batan-ong si David sa pagpakig-away niining kompletog hinagiban nga higante, nga mga 9.5 piye (2.9 metros) ang gitas-on? (1 Sam. 17:4) Ang kaisog ba ni David? O ang iyang pagtuo sa Diyos? Kining duha ka hiyas parehong hinungdanon. Apan ang iyang pagtahod kang Jehova ug sa Iyang dakong ngalan mao ang pangunang nag-aghat kang David sa pagpakig-away sa maong higante. Si David suko nga nangutana: “Kinsa ba kining dili-tinuli nga Filistehanon nga siya naghagit man sa nagtalay nga kasundalohan sa buhi nga Diyos?”—1 Sam. 17:26.

4 Ang batan-ong si David miingon kang Goliat:  “Mianhi ka kanako nga nagdalag espada ug bangkaw ug salapang, apan ako mianhi kanimo uban sa ngalan ni Jehova sa mga panon, ang Diyos sa mga talay sa kasundalohan sa Israel, nga imong gihagit.” (1 Sam. 17:45) Tungod sa iyang pagsalig sa matuod nga Diyos, iyang napatay si Goliat pinaagi lang sa usa ka bato sa iyang lambuyog. Dili lang niining higayona, apan sa tibuok kinabuhi ni David nga siya misalig kang Jehova ug nagtahod pag-ayo sa Iyang ngalan. Gani, gidasig niya ang iyang mga isigka-Israelinhon nga ‘ipasigarbo ang balaang ngalan ni Jehova.’—Basaha ang 1 Cronicas 16:8-10.

5. Unsang situwasyon ang posible nimong maatubang nga susama sa pagbiaybiay ni Goliat?

5 Gipasigarbo mo ba nga si Jehova ang imong Diyos? (Jer. 9:24) Unsay imong reaksiyon kon ang imong mga silingan, katrabaho, klasmet, o mga paryente magpasipala kang Jehova ug magbiaybiay sa iyang mga Saksi? Depensahan ba nimo ang ngalan ni Jehova kon kini tamayon, ug mosalig ka ba sa iyang tabang? Tinuod nga may “panahon sa paghilom,” apan dili nato angayng ikaulaw nga kita mga Saksi ni Jehova ug mga sumusunod ni Jesus. (Eccl. 3:1, 7; Mar. 8:38) Bisag angay kitang magmataktikanhon ug magmatinahoron sa pagpakig-estorya sa mga tawong dili madinawaton sa mensahe, dili nato sundogon ang mga Israelinhon kinsa “nangalisang ug nangahadlok pag-ayo” dihang ilang nadungog ang mga pagtamay ni Goliat. (1 Sam. 17:11) Hinunoa, modepensa dayon kita aron mabalaan ang ngalan ni Jehova. Buot natong tabangan ang mga tawo nga mailhan kon unsang matanga sa Diyos si Jehova. Mao nga gigamit nato ang Bibliya sa pagtabang sa uban nga makita kon unsa ka hinungdanon ang pagpakigsuod sa Diyos.—Sant. 4:8.

6. Unsay tumong ni David sa pagpakig-away kang Goliat, ug unsay angay natong unahon sa atong kinabuhi?

6 Duna pa kitay makat-onan bahin sa pagpakig-away ni David kang Goliat. Sa dihang nagdagan si David paingon sa panggubatan, siya nangutana: “Unsay buhaton sa tawo nga makapatay niana nga Filistehanon ug makakuha sa kaulawan gikan sa Israel?” Ingong tubag, gisubli sa mga tawo ang una nilang gisulti: “Ang tawo nga makapatay [kang Goliat], ang hari magpadato kaniya uban sa dakong bahandi, ug ang kaugalingon niyang anak nga babaye iyang ihatag kaniya.” (1 Sam. 17:25-27) Apan dili materyal nga ganti ang giapas ni David. Ang iyang tumong mao ang paghimaya sa matuod nga Diyos. (Basaha ang 1 Samuel 17:46, 47.) Komosta kita? Panguna ba sa atong kinabuhi ang pagtigom ug bahandi ug ang pagkahimong inila sa kalibotan? Seguradong buot natong sundogon si David, kinsa miawit: “Oh padakoa ninyo si Jehova uban kanako, ug usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan.” (Sal. 34:3) Busa hinaot nga mosalig kita sa Diyos, ug unahon ang pagbalaan sa iyang ngalan.—Mat. 6:9.

7. Sa unsang paagi maugmad nato ang lig-ong pagtuo nga gikinahanglan sa pag-atubang ug mga tawo nga dili gustong maminaw sa atong mensahe?

7 Aron makabatog kaisog sa pagpakig-away kang Goliat, si David kinahanglang bug-os mosalig kang Jehova. Bisag batan-on pa, siya dunay lig-ong pagtuo. Naugmad niya kini pinaagi sa pagsalig sa Diyos samtang nagbantay sa mga karnero. (1 Sam. 17:34-37) Kita usab nagkinahanglag lig-ong pagtuo aron makapadayon sa pagsangyaw, ilabina kon makaatubang kitag mga tawo nga dili gustong maminaw sa atong mensahe. Atong maugmad ang maong pagtuo pinaagi sa pagsalig sa Diyos diha sa atong adlaw-adlawng kalihokan. Pananglitan, kon anaa kita sa publikong transportasyon, mahimo natong sangyawan ang atong katapad. Ug samtang mamalaybalay, dili kita angayng magpanuko sa pagsangyaw sa mga tawo diha sa kadalanan.—Buh. 20:20, 21.

 SI DAVID NAGHULAT KANG JEHOVA

Unsay nakapugong kang David sa pagpatay kang Saul dihang may kahigayonan siya sa pagbuhat niana?

8, 9. Dihang gusto siyang patyon ni Haring Saul, giunsa pagpakita ni David nga kanunay niyang gihunahuna ang kabubut-on ni Jehova?

8 Makita usab ang pagkaandam ni David nga mosalig kang Jehova diha sa iyang panglantaw kang Saul, ang unang hari sa Israel. Tungod sa kasina, tulo ka beses si Saul misulay sa pagpaod kang David sa bungbong pinaagig bangkaw. Apan siya nakalikay sa matag higayon ug wala mobalos. Sa kataposan, siya mikalagiw kang Saul. (1 Sam. 18:7-11; 19:10) Dayon si Saul mipilig 3,000 ka lalaki sa tibuok Israel aron mouban kaniya sa pagpangita kang David sa kamingawan. (1 Sam. 24:2) Sa ulahi, si Saul misulod sa usa ka langob. Pero wala siya mahibalo nga atua didto si David ug ang iyang mga tawo. Higayon na kadto ni David nga patyon ang hari nga gustong mopatay niya. Total, kabubut-on man sa Diyos nga siya ang mopuli kang Saul ingong hari sa Israel. (1 Sam. 16:1, 13) Kon naminaw pa si David sa iyang mga tawo, patay na unta ang hari. Apan siya miingon: “Halayo ra alang kanako, gikan sa panglantaw ni Jehova, nga buhaton ko kining butanga sa akong ginoo, ang dinihogan ni Jehova.” (Basaha ang 1 Samuel 24:4-7.) Si Saul gihapon ang dinihogang hari. Wala pa kuhaa ni Jehova ang pagkahari ni Saul maong dili gusto ni David nga ilogon kini. Pinaagi sa pagputol lang sa sidsid sa kupo ni Saul, gipakita ni David nga wala siyay tuyo nga mohimog daotan sa hari.—1 Sam. 24:11.

9 Sa kataposan nilang panagkita ni Saul, gipakita pag-usab ni David nga may pagtahod siya sa dinihogan sa Diyos. Si David ug Abisai miabot sa kampo ni Saul ug naabtan kining natulog. Nagtuo si Abisai nga gitugyan na sa Diyos si Saul sa kamot ni David ug mipresentar nga siyay mopaod kang Saul sa yuta pinaagig bangkaw, apan wala mosugot si David. (1 Sam. 26:8-11) Kay si David padayong naghulat kang Jehova o sa Iyang paggiya, wala mohuyang ang iyang determinasyon nga molihok uyon sa kabubut-on ni Jehova bisan pa sa pagsulsol ni Abisai.

10. Unsang lisod nga situwasyon ang lagmit natong maatubang, ug unsay makatabang aron kita lig-ong makabarog?

10 Kita usab lagmit pit-oson sa uban nga sundon ang ilang panghunahuna imbes nga dasigon kita sa pagbuhat sa kabubut-on ni Jehova. Sama ni Abisai, ang uban basin mosulsol pa gani kanato sa pagbuhat sa usa ka butang nga dili una konsiderahon ang kabubut-on sa Diyos. Aron lig-ong makabarog, kinahanglang tin-aw sa atong hunahuna ang panglantaw ni Jehova bahin sa usa  ka butang ug determinadong molihok uyon sa iyang mga paagi.

11. Unsay imong nakat-onan kang David bahin sa paghunahuna kanunay sa kabubut-on sa Diyos?

11 Si David miampo kang Jehova: “Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on.” (Basaha ang Salmo 143:5, 8, 10.) Imbes mosalig sa iyang kaugalingong mga ideya o magpadala sa pagsulsol sa uban, buot ni David nga magpatudlo sa Diyos. Siya ‘namalandong sa tanang kalihokan ni Jehova ug kinabubut-ong naghunahuna kanunay sa mga buhat sa kamot sa Diyos.’ Sama kang David, atong masabtan ang kabubut-on sa Diyos pinaagi sa pagsusi sa Bibliya ug sa pagpamalandong sa daghang asoy bahin sa pagpakiglabot ni Jehova sa mga tawo.

GIPABILHAN NI DAVID ANG MGA PRINSIPYO SA BALAOD

12, 13. Nganong gibubo ni David ang tubig nga dala sa iyang tulo ka tawo?

12 Angay usab natong sundogon ang pagpabili ni David sa mga prinsipyo sa Balaod ug ang iyang tinguha sa pagpadapat niini. Tagda ang nahitabo dihang si David miingon nga siya giuhaw sa “tubig gikan sa atabay sa Betlehem.” Tulo sa iyang mga tawo mipugos sa pagsulod sa maong siyudad—nga kaniadto sakop sa mga Filistehanon—ug nagkuhag tubig gikan didto. Apan ‘si David midumili sa pag-inom niini, ug nagbubo niini ngadto kang Jehova.’ Ngano? Siya miingon: “Maylabot sa akong Diyos, halayo ra alang kanako ang pagbuhat niini! Imnon ko ba ang dugo niining mga tawhana nga nagpameligro sa ilang mga kalag? Tungod kay sila nagdala niini nga nagpameligro sa ilang mga kalag.”—1 Cron. 11:15-19.

Unsay atong makat-onan sa pagdumili ni David nga imnon ang tubig nga dala sa iyang mga tawo?

13 Nahibalo si David nga sa Balaod, ang dugo angayng ibubo ngadto kang Jehova ug dili kaonon. Nasabtan usab niya kon nganong ang Balaod nagsugo niini. Nasayod siya nga “ang kalag sa unod anaa sa dugo.” Apan nganong midumili man siya sa pag-inom nga unta tubig man kadto ug dili dugo? Iyang gipabilhan ang prinsipyo sa balaod bahin sa dugo. Alang kang David, ang tubig maoy sama ka bililhon sa dugo sa iyang tulo ka tawo. Busa dili gayod siya makaako sa pag-inom sa tubig, ug nakadesisyon sa pagbubo niini sa yuta.—Lev. 17:11; Deut. 12:23, 24.

14. Unsay nakatabang kang David nga mabatonan ang panglantaw ni Jehova?

 14 Naningkamot si David nga bug-os masunod ang balaod sa Diyos. Siya miawit: “Sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko, ako nagakalipay, ug ang imong balaod ania sa akong kahiladman nga mga bahin.” (Sal. 40:8) Gitun-an ni David ang balaod sa Diyos ug gipamalandong kana pag-ayo. Dako ang iyang pagsalig nga makabenepisyo siya kon iyang sundon ang mga sugo ni Jehova. Ingong resulta, gitinguha ni David nga tumanon dili lang ang nasulat sa Balaod ni Moises kondili ang mga prinsipyo usab niini. Dihang magtuon sa Bibliya, angay natong palandongon ang atong gibasa ug itisok kana sa kasingkasing aron mahibalo kita kon unsay makapahimuot kang Jehova.

15. Sa unsang paagi si Solomon wala na magtahod sa Balaod sa Diyos?

15 Ang anak ni David nga si Solomon dagayang gipanalanginan ni Jehova. Apan sa ulahi, wala na gitahod ni Solomon ang Balaod sa Diyos. Wala niya sunda ang sugo ni Jehova nga ang hari sa Israel ‘dili magpadaghan ug asawa.’ (Deut. 17:17) Gani, siya nagminyo ug daghang langyaw nga mga babaye. Sa natigulang na siya, “ang iyang mga asawa nagpakiling sa iyang kasingkasing sa pagsunod sa ubang mga diyos.” Bisag unsa pay iyang rason, “si Solomon misugod sa pagbuhat kon unsay daotan sa mga mata ni Jehova, ug wala siya mosunod kang Jehova sa bug-os sama kang David nga iyang amahan.” (1 Hari 11:1-6) Pagkahinungdanon gayod nga atong sundon ang mga balaod ug prinsipyo sa Pulong sa Diyos! Pananglitan, importante kini kon ang usa nagplanong magminyo.

16. Unsay atong makat-onan sa sugo ni Jehova nga magminyo “lamang diha sa Ginoo”?

16 Kon dunay dili magtutuo nga magpakitag romantikong interes kanato, ang ato bang panglantaw sama kang David o kang Solomon? Ang matuod nga mga magsisimba gisugo nga magminyo “lamang diha sa Ginoo.” (1 Cor. 7:39) Kon ang usa ka Kristohanon modesisyong magminyo, kinahanglang isigkamagtutuo ang iyang minyoan. Ug kon atong nasabtan ang prinsipyo sa maong sugo, dili lang nato likayan ang pagminyog dili magtutuo. Hinunoa, dili usab nato tugotang magpadayon ang romantikong interes nga gipakita sa maong tawo.

17. Unsay makatabang kanato nga dili malit-agan sa pornograpiya?

17 Tagda usab kon sa unsang paagi ang panig-ingnan ni David sa pagpagiya kanunay sa Diyos makatabang kanato sa pagsukol sa tentasyon sa pagtan-awg pornograpiya. Basaha ang mosunod nga mga teksto, palandonga ang mga prinsipyo niini, ug paningkamoting masabtan ang panglantaw ni Jehova sa pornograpiya. (Basaha ang Salmo 119:37; Mateo 5:28, 29; Colosas 3:5.) Ang pagpamalandong sa iyang hataas nga mga sukdanan makatabang kanato nga dili malit-agan sa pornograpiya.

BATONI KANUNAY ANG PANGLANTAW SA DIYOS

18, 19. (a) Bisag dili hingpit, unsay nakatabang kang David nga padayong uyonan sa Diyos? (b) Unsay determinado nimong buhaton?

18 Bisag sulondan si David sa daghang paagi, siya nakahimog grabeng mga sala. (2 Sam. 11:2-4, 14, 15, 22-27; 1 Cron. 21:1, 7) Apan si David mahinulsolon. Siya nag-alagad sa Diyos “uban ang integridad sa kasingkasing.” (1 Hari 9:4) Nganong makaingon kita niana? Tungod kay si David naningkamot sa paglihok uyon sa kabubut-on ni Jehova.

19 Bisag dili hingpit, kita makapadayon sa pagbaton sa pag-uyon ni Jehova. Busa makugihon kitang magtuon sa Pulong sa Diyos, mamalandong sa atong nakat-onan, ug ipadapat dayon kana. Sa ingon, mahisama kita sa salmista nga mapainubsanong miampo kang Jehova: “Tudloi ako sa pagbuhat sa imong kabubut-on.”