Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Si Jesus Nagtaganag Sumbanan sa Pagpaubos

Si Jesus Nagtaganag Sumbanan sa Pagpaubos

“Ako nagtagana ug sumbanan alang kaninyo, nga, ingon sa akong gibuhat kaninyo, pagabuhaton usab ninyo.”—JUAN 13:15.

1, 2. Sa kataposang gabii ni Jesus sa yuta, unsang leksiyon ang gitudlo niya sa iyang mga apostoles?

KATAPOSAN nang gabii ni Jesus sa yuta, ug kauban niya ang iyang mga apostoles sa itaas nga lawak sa usa ka balay sa Jerusalem. Samtang nanihapon, si Jesus mitindog, naghukas sa iyang panggawas nga besti, ug nagbakos ug tualya sa iyang hawak. Dayon nagbutang siyag tubig sa planggana, gihugasan ang tiil sa mga apostoles, ug gitrapohan kinig tualya. Unya gisul-ob niyag balik ang iyang panggawas nga besti. Nganong gihimo ni Jesus kining ubos nga buluhaton?—Juan 13:3-5.

2 Si Jesus mipatin-aw: “Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? . . . Kon ako, bisan tuod Ginoo ug Magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kamo usab angay nga maghinugasay sa mga tiil sa usag usa. Kay ako nagtagana ug sumbanan alang kaninyo, nga, ingon sa akong gibuhat kaninyo, pagabuhaton usab ninyo.” (Juan 13:12-15) Pinaagi sa iyang kaandam nga mobuhat niining ubos nga buluhaton, gitudloan ni Jesus ang iyang mga apostoles ug leksiyon nga dili nila malimtan. Kini usab magdasig kanila nga magmapainubsanon sa umaabot nga mga adlaw.

3. (a) Sa duha ka okasyon, giunsa pagpakita ni Jesus ang kahinungdanon sa pagpaubos? (b) Unsay hisgotan niining artikuloha?

3 Dihang gihugasan ni Jesus ang tiil sa mga apostoles, dili kadto ang unang higayon nga iyang gipakita kanila ang kahinungdanon sa pagpaubos. Kas-a, dihang naglalis ang pipila ka apostoles kon kinsay labing dako kanila, gipatapad ni Jesus ang usa ka bata kaniya, ug giingnan sila: “Bisan kinsa nga modawat niining gamayng bata pinasukad sa akong ngalan modawat usab kanako, ug bisan kinsa nga modawat kanako modawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay siya nga nagagawi sa iyang kaugalingon ingon nga mas ubos taliwala kaninyong  tanan mao ang usa nga dako.” (Luc. 9:46-48) Kay nahibalo nga ang mga Pariseo nagtinguha kanunay nga molabaw sa uban, giingnan usab sila ni Jesus sa ulahi: “Ang matag usa nga magabayaw sa iyang kaugalingon igapaubos ug siya nga nagapaubos sa iyang kaugalingon igabayaw.” (Luc. 14:11) Tin-aw nga buot ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod magpaubos, sa ato pa, dili garboso ug arogante. Atong susihon ang ehemplo ni Jesus aron masundog nato ang iyang pagkamapainubsanon. Makita usab nato kon sa unsang paagi makabenepisyo dili lang kadtong nagpaubos, kondili ang uban usab.

“WALA AKO MOLIKO SA SUKWAHING DIREKSIYON”

4. Sa unsang paagi ang bugtong Anak sa Diyos nagmapainubsanon una mianhi sa yuta?

4 Daan nang mapainubsanon ang bugtong Anak sa Diyos una mianhi sa yuta. Kauban ni Jesus sa langit ang iyang Amahan sa dili maihap nga katuigan. Gihubit sa basahong Isaias ang suod nga relasyon sa Anak ug Amahan: “Ang Soberanong Ginoong Jehova naghatag kanako sa dila sa mga tinudloan, aron ako mahibalo kon unsaon pagtubag sa gikapoy pinaagig pulong. Siya nagapukaw kada buntag; siya nagapukaw sa akong igdulungog aron makadungog sama sa mga tinudloan. Ang Soberanong Ginoong Jehova nagbukas sa akong igdulungog, ug ako, sa akong bahin, dili masuklanon. Wala ako moliko sa sukwahing direksiyon.” (Isa. 50:4, 5) Gusto kaayo ni Jesus nga makakat-on gikan sa matuod nga Diyos, mao nga siya nagpaubos ug namati pag-ayo sa gitudlo ni Jehova. Seguradong napanid-an ni Jesus kon sa unsang paagi si Jehova nagpaubos sa dihang nagpakitag kaluoy sa makasasalang katawhan!

5. Ingong si Miguel nga arkanghel, sa unsang paagi si Jesus nagpaubos ug nagmakasaranganon sa dihang nakiglabot sa Yawa?

5 Dili tanang linalang sa langit ang samag tinamdan sa bugtong Anak sa Diyos. Imbes tinguhaong makakat-on gikan kang Jehova, ang manulonda nga gitawag sa ulahi ug Satanas nga Yawa, sobrang naghunahuna sa kaugalingon ug nahimong garboso—mga hiyas nga sukwahi sa pagkamapainubsanon. Ingong resulta, siya mirebelde kang Jehova. Apan lahi si Jesus kay kontento siya sa iyang posisyon sa langit ug wala mag-abuso sa iyang awtoridad. Ingong si Miguel nga arkanghel, wala siya mangahas sa paggamit sa iyang awtoridad sa dihang siya may ‘panagbingkil sa Yawa bahin sa lawas ni Moises.’ Hinuon, siya nagpaubos ug nagmakasaranganon. Iyang gihulat si Jehova, ang Supremong Maghuhukom sa uniberso, nga maoy mosulbad sa mga butang sa Iyang kaugalingong paagi ug panahon.—Basaha ang Judas 9.

6. Sa unsang paagi si Jesus nagmapainubsanon sa dihang misugot siya nga mahimong Mesiyas?

6 Seguradong lakip sa mga nakat-onan ni Jesus sa langit mao ang mga tagna nga nagdetalye sa mahitabo kaniya sa yuta ingong Mesiyas. Busa nahibalo na siya daan sa mga kalisdanan nga iyang masinati. Bisan pa niana, misugot si Jesus nga moanhi sa yuta ug mamatay ingong ang gisaad nga Mesiyas. Ngano? Sa pagpasiugda sa pagkamapainubsanon sa bugtong Anak sa Diyos, si apostol Pablo misulat: “Bisan tuod siya naglungtad diha sa dagway sa Diyos, [siya] wala maghunahuna sa pagpangilog, nga mao, nga siya mahimong katumbas sa Diyos. Wala, apan iyang gihaw-asan ang iyang kaugalingon ug gihuptan ang dagway sa usa ka ulipon ug nahisama sa mga tawo.”—Filip. 2:6, 7.

INGONG TAWO, “SIYA NAGPAUBOS”

Sa unsang paagi kita makabenepisyo sa pagkamapainubsanon ni Jesus?

7, 8. Sa unsang mga paagi si Jesus nagpaubos sa bata pa siya ug sa iyang ministeryo?

7 Si Pablo misulat nga sa dinhi si Jesus sa yuta, “siya nagpaubos ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, kamatayon  sa estaka sa pagsakit.” (Filip. 2:8) Sukad sa iyang pagkabata, si Jesus naghatag ug sumbanan sa pagkamapainubsanon. Bisag dili hingpit ang iyang mga ginikanan, siya ‘padayong nagpasakop’ kang Jose ug Maria. (Luc. 2:51) Pagkamaayong ehemplo kini alang sa mga batan-on! Panalanginan gayod sa Diyos ang mga anak nga masinugtanon sa ilang mga ginikanan.

8 Ingong adulto, si Jesus nagpaubos pinaagi sa pag-una sa kabubut-on ni Jehova. (Juan 4:34) Sa iyang ministeryo, gigamit ni Jesu-Kristo ang ngalan sa Diyos ug gitudloan ang sinserong mga tawo bahin sa mga hiyas ug katuyoan ni Jehova. Nagkinabuhi usab siya uyon sa kon unsay iyang gitudlo bahin kang Jehova. Pananglitan, sa modelong pag-ampo ni Jesus, kini ang una niyang gisulti: “Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagabalaanon unta ang imong ngalan.” (Mat. 6:9) Busa gitudloan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga ang labing hinungdanon mao ang pagbalaan sa ngalan ni Jehova. Ug siya mismo ang nanguna sa paghimo niana. Mao nga sa hinapos sa iyang ministeryo, siya miampo kang Jehova: “Gipaila ko ang imong ngalan kanila [mga apostoles] ug igapaila pa kini.” (Juan 17:26) Dugang pa, kanunayng gipasidungog ni Jesus kang Jehova ang tanan niyang nahimo dinhi sa yuta.—Juan 5:19.

9. Unsay gitagna ni Zacarias bahin sa Mesiyas, ug sa unsang paagi kini natuman kang Jesus?

9 Si Zacarias nagtagna bahin sa Mesiyas: “Paglipay sa hilabihan, Oh anak nga babaye sa Zion. Singgit sa kadaogan, Oh anak nga babaye sa Jerusalem. Tan-awa! Ang imong hari moanha kanimo. Siya matarong, oo, linuwas; mapainubsanon, ug nagsakay sa usa ka asno, sa usa ka hingkod nga hayop nga anak nga laki sa usa ka asna.” (Zac. 9:9) Natuman kini dihang si Jesus misulod sa Jerusalem sa wala pa ang Paskuwa sa 33 K.P. Ang mga tawo nagbuklad sa ilang panggawas nga besti ug nagkatag ug mga sanga sa kahoy diha sa dalan. Gani, nagkaguliyang ang tibuok siyudad sa iyang pagsulod. Bisag gidayeg siya sa mga tawo ingong Hari, si Jesus nagmapainubsanon.—Mat. 21:4-11.

10. Unsay gipamatud-an ni Jesus sa pagpabiling masinugtanon hangtod sa kamatayon?

 10 Si Jesus nagmapainubsanon ug nagmatinumanon hangtod sa iyang kamatayon diha sa estaka sa pagsakit. Iya gayong gipamatud-an nga ang mga tawo makapabiling maunongon kang Jehova bisan sa grabeng mga pagsulay. Gipakita usab ni Jesus nga sayop ang giingon ni Satanas nga ang tawo nag-alagad lang kang Jehova tungod sa ilang madawat kaniya. (Job 1:9-11; 2:4) Pinaagi sa hingpit nga pagsunod ni Jesus sa iyang Amahan, iyang gipakita nga si Jehova ang may katungod sa pagmando ug ang Iyang pagmando mao ang labing maayo. Seguradong nalipay si Jehova sa pagkamaunongon sa iyang mapainubsanong Anak.—Basaha ang Proverbio 27:11.

11. Tungod sa halad lukat ni Jesus, unsang kahigayonan ang nabatonan niadtong may pagtuo kaniya?

11 Pinaagi sa kamatayon ni Jesus sa estaka sa pagsakit, iyang gibayran ang lukat alang sa katawhan. (Mat. 20:28) Kini naghatag ug kahigayonan sa makasasalang katawhan nga mapasaylo sa ilang mga sala sumala sa matarong nga sukdanan ni Jehova ug mabuhi sa walay kataposan. Si Pablo misulat: “Pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarong ang tanang matang sa tawo igapahayag nga matarong alang sa kinabuhi.” (Roma 5:18) Tungod sa kamatayon ni Jesus, ang dinihogang mga Kristohanon makabatog imortal nga kinabuhi sa langit; ug alang sa “ubang mga karnero,” kinabuhing walay kataposan dinhi sa yuta.—Juan 10:16; Roma 8:16, 17.

AKO “MAPAINUBSANON SA KASINGKASING”

12. Sa pagpakiglabot sa dili hingpit nga mga tawo, sa unsang paagi si Jesus nagpakitag kalumo ug pagkamapainubsanon?

12 Gidapit ni Jesus ang tanang “nabudlayan ug nabug-atan” nga moduol kaniya. Siya miingon: “Isangon diha kaninyo ang akong yugo ug magtuon gikan kanako, kay ako malumog-buot ug mapainubsanon sa kasingkasing, ug kamo makakaplag ug kahayahay alang sa inyong mga kalag.” (Mat. 11:28, 29) Tungod sa pagkamapainubsanon ug kalumo ni Jesus, siya buotan ug dili mapihigpihigon sa pagpakiglabot sa dili hingpit nga mga tawo. Wala siya magdahom ug labaw sa mahimo sa iyang mga tinun-an. Iyang gidayeg ug gidasig sila. Wala niya ipabati kanila nga sila walay pulos o dili takos. Si Jesus dili bagis o daogdaogan. Hinunoa, iyang gipasaligan ang iyang mga sumusunod nga kon sila moduol kaniya ug mosunod sa iyang gitudlo, sila mahupayan, kay ang iyang yugo masayon ug ang iyang luwan magaan. Kanay rason nga ang mga lalaki ug babaye, bata ug tigulang, ganahang makig-uban kaniya.—Mat. 11:30.

Angay natong sundogon ang pagkamaluluy-on ni Jesus

13. Sa unsang paagi si Jesus nagpakitag kaluoy niadtong nanginahanglag tabang?

13 Dihang nakig-uban sa ordinaryong mga tawo sa Israel, si Jesus naluoy kanila tungod sa ilang kahimtang ug mahigugmaong naghatag sa ilang panginahanglan. Duol sa Jerico, iyang nahibalag ang duha ka buta  nga makililimos, ang usa ginganlag Bartimeo. Sila nagsigeg hangyo kang Jesus nga tabangan sila, apan gipahilom sila sa mga tawo. Dali ra untang dili panumbalingon ni Jesus ang hangyo sa maong mga buta! Apan iyang gipatawag sila, ug tungod sa kaluoy, giayo sila. Oo gisundog ni Jesus ang iyang Amahan pinaagi sa pagpakitag pagkamapainubsanon ug kaluoy sa mga makasasala.—Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52.

“SI BISAN KINSA NGA MAGAPAUBOS SA IYANG KAUGALINGON PAGABAYAWON”

14. Unsay mga benepisyo sa pagpaubos ni Jesus?

14 Ang ehemplo ni Jesus sa pagkamapainubsanon nakapalipay ug nakabenepisyo sa daghan. Si Jehova nalipay sa pagkamasinugtanon sa iyang hinigugmang Anak. Ang mga apostoles ug tinun-an ni Jesus nahupayan ug nadasig sa iyang kalumo ug mapaubsanong pagtratar kanila. Ang iyang ehemplo, pagtulon-an, ug komendasyon nakatabang kanila nga mouswag sa espirituwal. Tungod sa pagpaubos ni Jesus, ang ordinaryong mga tawo nakabenepisyo sa iyang tabang, pagpanudlo, ug pagdasig. Sa pagkatinuod, pinaagi sa halad lukat ni Jesus, ang tanang may pagtuo kaniya panalanginan hangtod sa hangtod.

15. Sa unsang paagi nakabenepisyo si Jesus sa iyang pagpaubos?

15 Komosta si Jesus? Nakabenepisyo ba siya sa iyang pagpaubos? Oo, kay giingnan niya ang iyang mga tinun-an: “Si bisan kinsa nga magapaubos sa iyang kaugalingon pagabayawon.” (Mat. 23:12) Nasinati gayod kini ni Jesus, kay si Pablo miingon: “Ang Diyos nagbayaw [kang Jesus] ngadto sa usa ka labaw nga katungdanan ug malulotong naghatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang uban pa nga ngalan, aron nga sa ngalan ni Jesus moluhod ang tanang tuhod nilang anaa sa langit ug nilang anaa sa yuta ug nilang anaa ilalom sa yuta, ug ang tanang dila magaila sa dayag nga si Jesu-Kristo maoy Ginoo alang sa kahimayaan sa Diyos nga Amahan.” Tungod sa pagkamapainubsanon ug pagkamatinumanon ni Jesus, gibayaw ni Jehova ang iyang Anak pinaagi sa paghatag kaniyag awtoridad sa langit ug sa yuta.—Filip. 2:9-11.

SI JESUS ‘MOSAKAY ALANG SA KAWSA SA KAMATUORAN UG PAGKAMAPAINUBSANON’

16. Unsay nagpakita nga ang Anak sa Diyos padayong magmapainubsanon sa umaabot?

16 Ang Anak sa Diyos padayong magpakitag pagkamapainubsanon sa umaabot. Gitagna sa salmista kon sa unsang paagi si Jesus, ingong Hari sa langit, molihok batok sa Iyang mga kaaway. Kini nag-ingon: “Sa imong kahalangdon magmalamposon ka; sakay sa kawsa sa kamatuoran ug sa pagkamapainubsanon ug sa pagkamatarong.” (Sal. 45:4) Sa Armagedon, si Jesus makiggubat alang niadtong mapaubsanon, matarong, ug nahigugma sa kamatuoran. Ug unsay mahitabo human sa Usa ka Libo ka Tuig nga Pagmando ni Kristo, “dihang iya nang mawagtang ang tanang kagamhanan ug tanang awtoridad ug gahom”? Magpaubos ba gihapon siya? Oo, kay iyang ‘itugyan ang gingharian ngadto sa iyang Diyos ug Amahan.’—Basaha ang 1 Corinto 15:24-28.

17, 18. (a) Nganong angayng sundogon sa mga alagad ni Jehova ang pagkamapainubsanon ni Jesus? (b) Unsay hisgotan sa sunod nga artikulo?

17 Komosta kita? Sundogon ba nato ang ehemplo ni Jesus? Sa Armagedon, ang mga mapainubsanon ug matarong lang ang luwason ni Haring Jesu-Kristo. Busa kon gusto natong maluwas, kinahanglan kitang magmapainubsanon. Kon buhaton nato kini, sama kang Jesus, kita makabenepisyo ug ang uban usab.

18 Unsay makatabang kanato aron masundog ang pagkamapainubsanon ni Jesus? Sa unsang paagi kita magpaubos bisag usahay lisod kining himoon? Hisgotan kini sa sunod nga artikulo.